Seurattu SDK 946/2023 saakka.

16.11.2000/971

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) nojalla:

1 luku

Sotilaiden ja sotilasajoneuvojen sekä valtionilma-alusten ja valtionalusten maahantulo ja maassaolo

1 §
Maahantuloa koskeva hakemus

Hakijavaltion sotilaan, sotilasosaston, sotilasajoneuvon, valtionilma-aluksen ja valtionaluksen Suomen alueelle tuloa koskeva lupahakemus toimitetaan pääesikunnalle hyvissä ajoin ja viimeistään kuusi työpäivää ennen suunniteltua Suomen alueelle saapumista, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Hakemus tehdään suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä lomakkeella, jonka kaavan pääesikunta vahvistaa.

Erityisen painavista syistä lupa-asia voidaan ratkaista vaikka sitä haettaessa ei ole noudatettu 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa tai hakemusta ei ole tehty 2 momentissa tarkoitetulla lomakkeella.

2 §
Hakemuksessa ilmoitettavat tiedot

Sotilaan ja sotilasajoneuvon Suomen alueelle tuloa koskevassa hakemuksessa ilmoitetaan lupahakemuksen ratkaisemiseen tarvittavat tiedot kuten:

1) luvan hakijavaltio;

2) käynnin tarkoitus reitteineen ja käyntikohteineen;

3) suunniteltu saapumis- ja lähtöaika;

4) suunniteltu rajanylityspaikka maahan tultaessa ja maasta lähdettäessä;

5) maahan tulevan sotilaan nimi ja sotilasarvo tai sotilasosaston johtajan nimi ja sotilasarvo sekä osastoon kuuluvien sotilaiden lukumäärä;

6) sotilaan mukanaan tuoma aseistus;

7) maahan tuleva sotilasajoneuvo ja sen erikoisvarustus.

Jollei jäljempänä toisin säädetä, valtionilma-alusta koskevassa hakemuksessa ilmoitetaan 1 momentin 1–4 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi tiedot maahan tulevasta ilma-aluksesta ja sen erikoisvarustuksesta sekä ilma-aluksen henkilöstöstä.

Valtionalusta koskevassa hakemuksessa ilmoitetaan 1 momentin 1–4 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi tiedot maahan tulevasta aluksesta ja sen erikoisvarustuksesta sekä aluksen henkilöstöstä.

Aluevalvontalain (755/2000) 9 §:ssä tarkoitettua asiaa koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava edellä 1–3 momentissa tarkoitetut tiedot.

3 §
Toistuvaan maahantuloon oikeuttava lupa ja sitä koskeva hakemus

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Schengenin säännöstöä soveltavan valtion sotilaalle ja sotilasajoneuvolle, valtionilma-alukselle tai valtionalukselle lupa Suomen alueelle tuloon voidaan myöntää olemaan voimassa enintään yhden kalenterivuoden pituisen määräajan kerrallaan. (10.11.2016/968)

Lupaa koskeva hakemus jätetään viimeistään 12 työpäivää ennen ilma-aluksen suunniteltua ensimmäistä Suomen alueelle saapumista.

Hakemuksessa ilmoitetaan lennon tarkoitus ja ilma-aluksen kansallisuus, omistaja, tyyppi ja muut tunnusmerkit, sekä aika, jolle lupaa haetaan.

4 §
Etsintä- ja pelastustehtävän suorittaminen

Aluevalvontalain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua tehtävää suorittavan valtionilma-aluksen ja valtionaluksen on toimittava suomalaisen johtoelimen johdossa, noudatettava sen antamia määräyksiä ja poistuttava tehtävänsä päätyttyä Suomen alueelta sen osoittamaa reittiä. Tehtävä katsotaan päättyneeksi, kun Suomen viranomainen ilmoittaa avuntarpeen päättyneen.

5 §
Ilmoitusvelvollisuus eräissä tapauksissa

Hädässä tai ilman lupaa muutoin tahattomasti Suomen alueelle tulleen sotilaan, sotilasosaston, valtionilma-aluksen ja valtionaluksen on ensi tilassa ilmoitettava siitä aluevalvontalain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetulle aluevalvontaviranomaiselle.

2 luku

Merenpohjan tutkiminen ja kartoittaminen sekä maaperän tutkiminen ja ilmakuvaus ilma-aluksesta

6 §
Lupahakemus

Aluevalvontalain 19 §:ssä tarkoitettua lupaa koskeva hakemus lain 12–14 §:ssä tarkoitettuun toimintaan tehdään lomakkeella, jonka kaavan pääesikunta vahvistaa.

7 §
Lupahakemuksessa ilmoitettavat tiedot

Edellä 6 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa ilmoitetaan:

1) hakijan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot tai yhteisön ollessa hakijana sen nimi ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi;

2) toiminnan tarkoitus ja siinä käytettävät välineet;

3) toimintaa johtavan henkilön nimi ja yhteystiedot;

4) toiminta-alue karttapohjalle rajattuna;

5) suunniteltu toiminta-ajankohta ja luvan haluttu voimassaoloaika;

6) toiminnassa käytetyn ilma-aluksen ja aluksen rekisteritunnus sekä päällikön nimi.

8 §
Luvan myöntäminen

Edellä 6 §:ssä tarkoitettu lupa voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan.

3 luku

Suoja-alueita koskevat luvat

9 § (4.7.2013/543)

9 § on kumottu A:lla 4.7.2013/543.

10 § (4.7.2013/543)
Lupahakemus

Aluevalvontalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa koskeva hakemus osoitetaan merivoimien esikunnalle ja toimitetaan perille viimeistään kuusi vuorokautta ennen hakemuksessa tarkoitetun toiminnan suunniteltua aloittamista. Hakemus tehdään lomakkeella, jonka kaavan pääesikunta vahvistaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus voidaan jättää myös merivartiostolle edelleen merivoimien esikunnalle toimitettavaksi.

11 §
Lupahakemuksessa ilmoitettavat tiedot

Edellä 10 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa ilmoitetaan:

1) hakijan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot tai yhteisön ollessa hakijana sen nimi ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi;

2) toiminnan tarkoitus;

3) aluevalvontalain 17 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa käytettävät välineet;

4) toimintaan osallistuvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot;

5) toiminta-alue karttapohjalle rajattuna;

6) suunniteltu toiminta-ajankohta ja luvan haluttu voimassaoloaika;

7) toiminnassa käytettävän aluksen rekisteritunnus sekä päällikön nimi.

12 §
Luvan myöntäminen

Edellä 9 §:ssä tarkoitettu lupa voidaan myöntää enintään kalenterivuodeksi kerrallaan.

Lupa-asia voidaan ratkaista vaikka kaikkia 11 §:n 3, 4, 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei lupaa haettaessa ole voitu yksilöidä, jos aluevalvontalain 19 §:n 1 momentissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

13 §
Yksinkertaistettu lupamenettely

Jos on ilmeistä, että aluevalvontalain 19 §:n 1 momentissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, 9 §:ssä tarkoitettu joukko-osasto voi yksittäistapauksessa myöntää luvan harrastussukeltamiseen tavanomaisin sukelluslaittein, vaikka lupaa haettaessa ei kaikilta osin noudateta 10 ja 11 §:ssä tarkoitettuja luvan hakemista koskevia säännöksiä.

4 luku

Aluevalvontaviranomaisen toiminta vesialueella

14 §
Aluksen tunnistaminen

Suomen alueelle tulevaa alusta, jota ei voida ulkoisten tunnusten tai muulla perusteella tunnistaa valtionalukseksi, pidetään kauppa-aluksena kunnes se voidaan tunnistaa muuksi alukseksi.

Vedenalaista tunnistamatonta alusta pidetään sota-aluksena, kunnes se voidaan tunnistaa joksikin muuksi.

15 §
Valtionalus

Jos valtionalus saapuu oikeudettomasti Suomen aluemerelle, aluevalvontaviranomainen huomauttaa sille, että se on Suomen aluevesillä ja kehottaa sitä viipymättä poistumaan samaa tai osoitettua muuta reittiä. Samoin menetellään hädässä Suomen alueelle tulleen valtionaluksen suhteen, jos alus ei poistu Suomen alueelta, vaikka sen saapumisen aiheuttanut syy on lakannut.

Jollei alus varoituksen tai sen tehostamisenkaan jälkeen noudata poistumiskäskyä, aluevalvontaviranomainen pysäyttää sen asian selvittämistä varten ja ilmoittaa asiasta viipymättä puolustusministeriölle.

Jos puolustusministeriö ei anna muuta menettelytapaohjetta, aluevalvontaviranomainen pakottaa aluksen poistumaan Suomen alueelta tarvittaessa voimakeinoja käyttäen.

16 §
Toiminta Suomen aluevesien ulkopuolella

Alueloukkaukseen Suomen alueella syyllistyneen aluksen välitöntä takaa-ajoa saadaan sen kiinniottamiseksi jatkaa Suomen aluevesien ulkopuolella kansainvälisen oikeuden säännösten mukaisesti.

17 §
Valtionaluksen tarkastaminen

Valtionaluksen tarkastamisesta päättää puolustusministeriö.

5 luku

Aluevalvontaviranomaisen toiminta valvonnan kohteen ollessa ilmatilassa

18 §
Ilma-aluksen tunnistaminen

Suomen ilmatilaan tulevaa tunnistamatonta ilma-alusta pidetään sotilasilma-aluksena, kunnes se tunnistetaan joksikin muuksi.

Miehittämätöntä ilma-alusta pidetään aina sotilasilma-aluksena.

19 §
Valtionilma-alus

Jos valtionilma-alus ylittää oikeudettomasti valtakunnan rajan, aluevalvontaviranomainen antaa sille huomautuksen ja vaatii sitä poistumaan Suomen alueelta. (10.11.2016/968)

Jollei valtionilma-alus varoituksen tai sen tehostamisenkaan jälkeen noudata poistumiskäskyä, aluevalvontaviranomainen pakottaa sen laskeutumaan tai poistumaan Suomen alueelta tarvittaessa voimakeinoja käyttäen.

20 §
Poikkeaminen lentoreitiltä

Jos laillisesti Suomen ilmatilaan tuleva tai Suomessa jo oleva valtionilma-alus ilman lupaa poikkeaa lentosuunnitelman mukaiselta lentoreitiltä, aluevalvontaviranomainen antaa siitä huomautuksen ja vaatii sitä palaamaan reitille.

21 §
Hädässä oleva ilma-alus

Hädässä Suomen alueelle tullut tai lentosuunnitelman mukaiselta lentoreitiltä poikennut valtionilma-alus johdetaan tai saatetaan lähimmälle sopivalle lentopaikalle.

22 § (10.11.2016/968)
Oikeudettomasti laskeutunut valtionilma-alus

Oikeudettomasti Suomen alueelle laskeutuneen valtionilma-aluksen poistuminen Suomen alueelta estetään tarvittaessa voimakeinoja käyttäen. Asiasta ilmoitetaan puolustusministeriölle, joka päättää jatkotoimista.

23 §
Valtionilma-aluksen tarkastaminen

Valtionilma-aluksen tarkastamisesta päättää puolustusministeriö.

6 luku

Aluevalvontaviranomaisen toiminta maa-alueella

24 § (10.11.2016/968)
Sotilaan tai sotilasajoneuvon oikeudeton maahantulo

Jos aluevalvontaviranomainen tapaa sotilaan, sotilasosaston tai sotilasajoneuvon ylittämästä valtakunnan rajaa oikeudettomasti, se antaa asianomaiselle käskyn palata viivytyksettä takaisin. Jos käskyä ei noudateta tai jos oikeudettomasti Suomen alueelle tullut tavataan muualla Suomen alueella, aluevalvontalain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu aluevalvontaviranomainen ottaa rajanylittäjän kiinni, tarvittaessa aluevalvontalain 31 §:ssä tarkoitettuja voimakeinoja käyttäen.

7 luku

Varoitus ja sen tehostaminen

25 §
Varoitus ja sen tehostaminen

Aluevalvontalain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu varoitus annetaan suullisesti, kirjallisesti, viestintävälineellä tai kansainvälisillä merkeillä. Jollei varoituksen antaminen ole näin mahdollista, se voidaan antaa myös tekemällä aluksella tai ilma-aluksella uhkaava tai hyökkäävä liike.

Varoitus sukelluksessa olevalle sukellusveneelle annetaan varoituspanoksella tai syvyyspommilla siten, että kohde ei todennäköisesti vaurioidu.

Aluevalvontalain 32 §:ssä tarkoitettu varoitustuli ammutaan varoituslaukauksena ammus- tai käsiasein taikka pudottamalla aluksesta tai ilma-aluksesta räjähde.

8 luku

Erinäiset säännökset

26 §
Toimenpiteen kirjaaminen

Aluevalvontalain 27 §:ssä tarkoitetusta kiinniottamisesta kirjataan:

1) kiinniotetun henkilötiedot;

2) kiinniottamisen peruste;

3) kiinniottamisen toimeenpannut virkamies;

4) kiinniottamisaika;

5) vapaaksi päästämisen aika.

Aluevalvontalain 28 §:ssä tarkoitetun turvallisuustarkastuksen yhteydessä tarkastettavalta otetuista esineistä laadittavaan pöytäkirjaan merkitään:

1) takavarikon tarkoitus ja toimituksen kulku;

2) takavarikoidut esineet;

3) syy, jonka perusteella esineet on jätetty palauttamatta asianomaiselle.

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta 1 päivänä joulukuuta 1989 annettu asetus (1069/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.11.2006/1038:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

4.7.2013/543:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

10.11.2016/968:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.