Seurattu SDK 272/2021 saakka.

20.6.2000/724

Eduskunnan kirjaston ohjesääntö

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunta on Suomen perustuslain 52 §:n 2 momentin ja «Eduskunnan» kirjastosta 4 päivänä elokuuta (717/2000) annetun lain 5 §:n nojalla hyväksynyt Eduskunnan kirjastolle seuraavan ohjesäännön:

«Eduskunnan» «kirjaston» tehtävät ja organisaatio
1 §

«Eduskunnan» kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii «eduskunnan» keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

«Eduskunnan» kirjaston päällikkönä on «Eduskunnan» «kirjaston» johtaja.

2 §

Kirjaston johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä «eduskunnan» kanslian ohjesäännön 19 §:ssä on säädetty:

1) tehdä aloitteita «kirjaston» toiminnan kehittämiseksi;

2) vastata yhteydenpidosta kirjastoihin, yliopistoihin ja järjestöihin;

3) vastata «kirjaston» kansainvälisestä toiminnasta;

4) huolehtia «kirjaston» henkilöstöpoliittisesta suunnittelusta;

5) laatia ehdotus «kirjaston» talousarvioksi; sekä

6) laatia «kirjaston» hallitukselle ehdotus kertomukseksi «kirjaston» toiminnasta.

3 §

«Kirjaston» asiantuntijuusalueet ovat oikeudellinen tieto, yhteiskuntatieto ja eduskuntatieto.

Johtavat tietoasiantuntijat vastaavat asiantuntijuusalueiden kehittämisestä ja «kirjaston» toimintojen järjestämisestä aihealueiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, kehittävät henkilökunnan erityisosaamista asiantuntijuusalueillaan sekä pitävät yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.

4 §

Kirjastossa on seuraavat palvelukokonaisuudet:

1) kokoelmapalvelu;

2) neuvonta- ja arkistopalvelu;

3) tietopalvelu; sekä

4) sisäinen palvelu.

5 §

Kokoelmapalvelun tehtävänä on:

1) kehittää ja arvioida «kirjaston» kokoelmia;

2) vastata aineistoista ja niiden käyttökuntoon saattamisesta;

3) hoitaa «eduskunnan» valiokuntien, oikeusasiamiehen ja virkamiesten käsikirjastoja; (9.5.2007/611)

4) huolehtia sidottujen valtiopäiväasiakirjojen jakelusta ja säilyttämisestä, jollei siitä ole muuta säädetty;

5) hoitaa virallisjulkaisujen vaihtoa ja muuta aineistovaihtoa;

6) kehittää «kirjaston» määrällistä ja laadullista arviointia ja järjestää «kirjaston» tilastointi;

7) huolehtia «kirjaston» tilojen ja varastojen toimivuudesta ja järjestämisestä; sekä

8) huolehtia virasto- ja jäljennepalveluista.

Kokoelmapalvelun päällikkönä toimii palvelujohtaja.

6 §

Neuvonta- ja arkistopalvelun tehtävänä on:

1) hoitaa «eduskunnan» keskusarkistotehtävät siten kuin «eduskunnan» arkistotoimen johtosäännössä tarkemmin määrätään;

2) järjestää arkistoaineistojen käyttö ja tietopalvelu;

3) vastata neuvontapalvelusta ja aineiston lainauksesta;

4) huolehtia «kirjaston» julkaisutuotannosta; sekä

5) huolehtia «kirjaston» verkkopalveluista «kirjaston» tietopalvelun kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

Neuvonta- ja arkistopalvelun päällikkönä toimii palvelujohtaja.

7 §

Tietopalvelun tehtävänä on:

1) tarjota «eduskunnan» ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemia oikeudellisen tiedon, yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon tietopalveluja;

2) huolehtia tiedon tarjoamisesta eduskunnassa käsiteltävistä asioista ja «eduskunnan» toiminnasta eduskuntatiedotuksen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti;

3) vastata «kirjaston» aineiston sisällön kuvailusta ja sen kehittämisestä;

4) huolehtia «kirjaston» tietokantatuotannosta;

5) kehittää eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon tietoverkkopalveluja; sekä

6) vastata «kirjaston» tiedonhallinnan koulutuksesta.

Tietopalvelun päällikkönä toimii palvelujohtaja.

8 §

Sisäisen palvelun tehtävänä on:

1) vastata «kirjaston» tietohallinnosta siltä osin kuin se ei kuulu tietohallintotoimistolle;

2) huolehtia «kirjaston» tiedotuksen ja koulutuksen koordinoinnista;

3) huolehtia näyttelyistä;

4) huolehtia «kirjaston» talous- ja henkilöstöhallinnosta siltä osin kuin ne eivät kuulu hallinto-osastolle; sekä

5) huolehtia «kirjaston» kalusteista ja laitteista.

Sisäisen palvelun päällikkönä toimii «kirjaston» johtaja.

«Kirjaston» hallitus
9 §

«Kirjaston» hallituksen tehtävänä on:

1) käsitellä «kirjaston» toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat;

2) antaa vuosittain kertomus eduskunnalle «kirjaston» toiminnasta;

3) käsitellä ehdotus «kirjaston» talousarvioksi;

4) antaa lausunto «eduskunnan» kansliatoimikunnalle «kirjaston» johtajan viran ja muiden keskeisten virkojen täytöstä;

5) käsitellä ehdotus «kirjaston» aukioloajoiksi; sekä

6) käsitellä muut «kirjaston» palvelutoiminnan kannalta tärkeät asiat.

10 §

«Kirjaston» hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii «kirjaston» johtaja tai muu hänen määräämänsä virkamies. Tieto- ja viestintäjohtajalla on myös esittelyoikeus tarpeellisiksi katsomissaan asioissa.

11 §

«Kirjaston» hallituksen puheenjohtaja saa tehtävästään palkkion, jonka määrä on 1/15 edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) mukaan hänelle kulloinkin suoritettavasta vuotuisesta palkkiosta. Vuotuisesta palkkiosta suoritetaan kuukausittain 1/12.

Hallituksen muille jäsenille suoritetaan kokouspalkkiota samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteain jäsenille.

Hallituksen jäsenille suoritetaan päivärahaa ja matkakustannusten korvausta samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteain jäsenille.

Erinäisiä säännöksiä
12 §

Tarkempia määräyksiä «eduskunnan» arkistosta annetaan kansliatoimikunnan hyväksymässä «eduskunnan» arkistotoimen johtosäännössä sekä toimintayksiköiden arkistosäännöissä.

13 §

Tämä «ohjesääntö» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.5.2007/611:

Tämä «eduskunnan» päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

HE 71/2006, PNE 2/2006, PeVM 10/2006, EV 202/2006, LJL 2/2007, PeVM 1/2007, EK 9/2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.