Seurattu SDK 361/2023 saakka.

20.4.2000/381

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty pääministerin esittelystä, säädetään julkisen arvonannon osoituksista 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1215/1999) 2 §:n 1 momentin ja 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 § (11.6.2020/478)
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä lueteltujen arvonimien myöntämisessä noudatettavaan menettelyyn.

2 § (11.6.2020/478)

2 § on kumottu A:lla 11.6.2020/478.

3 § (11.6.2020/478)
Yleiset edellytykset ja rajoitukset arvonimen myöntämiselle

Arvonimen saajan tulee olla erityisen ansioitunut, hyvämaineinen ja nuhteeton ja soveltua esitetyn arvonimen saajaksi. Näitä arvonimen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ar-vioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon arvonimihakemuksessa esitetyt seikat, saadut selvitykset sekä muut tiedossa olevat seikat.

Henkilö ei voi esittää itselleen arvonimeä.

Arkkiatrin arvonimi voi olla vain yhdellä elossa olevalla henkilöllä. Ylisosiaalineuvoksen arvonimi voi olla vain yhdellä elossa olevalla henkilöllä.

4 §
Esitys arvonimen myöntämisestä

Arvonimeä koskeva hakemus osoitetaan tasavallan presidentille. Hakijan tulee antaa hakemuksessaan kattava selvitys tiedossaan olevista arvonimen myöntämisen edellytyksistä. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt. (11.6.2020/478)

Esitys on tehtävä kirjallisesti. Siihen on liitettävä:

1) arvonimen saajaksi esitettävän henkilön ansioluettelo tai nimikirjanote, josta käy ilmi selvitys virka-, työ- tai muusta palvelussuhteesta;

2) esityksen tekijän antama sitoumus arvonimestä perittävän veron suorittamisesta; (28.12.2001/1554)

3) yhdistyksen ja yhteisön osalta ote tai oikeaksi todistettu jäljennös esitykseen liittyvistä päätöspöytäkirjoista; sekä

4) esityksen tekijän ja arvonimen saajaksi esitettävän yhteystiedot.

5 §
Arvonimiasioiden käsittely

Valtioneuvoston kanslia voi pyytää arvonimiesityksestä lausunnon poliisilta, Verohallinnolta, Oikeusrekisterikeskukselta sekä muilta tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. (11.6.2020/478)

Siltä, jolle arvonimeä esitetään, on pyydettävä suostumus häntä koskevien salassa pidettävien tietojen pyytämiseen 1 momentissa tarkoitetuilta viranomaisilta. (11.6.2020/478)

Arvonimestä annetaan toimituskirjana tasavallan presidentin avoin kirje, josta peritään veroa siten kuin arvonimistä suoritettavasta verosta annetussa laissa (1388/2001) säädetään. (28.12.2001/1554)

6 § (11.6.2020/478)
Arvonimilautakunta

Arvonimiasioiden valmistelua varten valtioneuvoston kanslian yhteydessä on arvonimilautakunta, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään yhdeksän jäsentä, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Arvonimilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valtioneuvoston kanslia nimeää lautakunnan sihteerit ja mahdolliset pysyvät asiantuntijat.

Arvonimilautakunnan jäsenelle voidaan pyynnöstä myöntää ero. Jos arvonimilautakunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen nimittää uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Arvonimilautakunnan jäsenten tulee edustaa yhteiskunnallisten asioiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän erityisen hyvää asiantuntemusta.

Arvonimilautakunta arvioi arvonimiesitykset ja puoltaa esityksiä tasavallan presidentin hyväksyttäviksi, jos arvonimen myöntämisen yleisten edellytysten arvioidaan täyttyvän.

7 § (28.12.2001/1554)
Uudet arvonimet

Tämän asetuksen 2 §:n estämättä voi 4 §:ssä tarkoitettu esitys koskea myös uutta arvonimeä. Tällöin 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maksusitoumuksen tulee kattaa arvonimestä perittäväksi tuleva vero.

8 §
Arvonimen peruuttaminen

Arvonimen haltija voi menettää arvonimen, jos hänet tuomitaan yli yhden vuoden vankeusrangaistukseen.

9 § (11.6.2020/478)
Presidentin poikkeamisoikeus

Tasavallan presidentti voi ratkaisua tehdessään poiketa arvonimilautakunnan puoltamista arvonimen saajista tai myöntää arvonimen noudattamatta tämän asetuksen menettelyä koskevia säännöksiä. Presidentti ei voi kuitenkaan poiketa 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta veron suorittamista koskevasta sitoumuksesta.

10 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 6 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen ensimmäisellä kerralla nimitetyistä arvonimilautakunnan jäsenistä kolme tulee erovuoroon kolmen vuoden kuluttua nimityksestä ja heidän tilalleen nimitetään jäsenet täydeksi kuuden vuoden toimikaudeksi.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevien arvonimihakemusten osalta voidaan poiketa siitä, mitä 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa säädetään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Liite 1 (8.9.2017/615)

Arvonimet ryhmä 1

valtioneuvos

vuorineuvos

Arvonimet ryhmä 2

energianeuvos

erikoislähettiläs

kauppaneuvos

liikenneneuvos

maanviljelysneuvos

matkailuneuvos

merenkulkuneuvos

metsäneuvos

ministeri

rahoitusneuvos

teollisuusneuvos

valtiopäiväneuvos

viestintäneuvos

ylipormestari

Arvonimet ryhmä 3

apteekkineuvos

insinöörineuvos

vakuutusneuvos

yrittäjäneuvos

Arvonimet ryhmä 4

kaupunginjohtaja

kaupunkineuvos

Arvonimet ryhmä 5

arkkiatri

laamanni

maaneuvos

patenttineuvos

rakennusneuvos

ylisosiaalineuvos

Arvonimet ryhmä 6

kanslianeuvos

lehdistöneuvos

maakuntaneuvos

professori

sairaalaneuvos

Arvonimet ryhmä 7

budjettineuvos

eläinlääkintöneuvos

eräneuvos

hallitusneuvos

kalastusneuvos

kenttäpiispa

kulttuurineuvos

kunnallisneuvos

liikuntaneuvos

lääkintöneuvos

maanmittausneuvos

metsätalousneuvos

museoneuvos

nuorisoasiainneuvos

poliisineuvos

pääkonsuli

työsuojeluneuvos

satamaneuvos

verotusneuvos

ympäristöneuvos

Arvonimet ryhmä 8

ammattikasvatusneuvos

balettineuvos

elokuvaneuvos

järjestöneuvos

kalatalousneuvos

kamarineuvos

kaupallinen neuvos

kihlakunnanneuvos

kiinteistöneuvos

kirjapainoneuvos

kirjastoneuvos

korkeakouluneuvos

kotiseutuneuvos

kotitalousneuvos

kotiteollisuusneuvos

kouluneuvos

kunnanjohtaja

käsityöneuvos

luotsineuvos

lähetystöneuvos

musiikkineuvos

opetusneuvos

pitäjänneuvos

pormestari

puutarhaneuvos

revisioneuvos

seurakuntaneuvos

sosiaalineuvos

taideneuvos

talousneuvos

teatterineuvos

terveydenhuoltoneuvos

uittoneuvos

Arvonimet ryhmä 9

yliagronomi

yliarkkitehti

yli-insinööri

yli-intendentti

ylimetsänhoitaja

Arvonimet ryhmä 10

konsuli

lähetystösihteeri

taloustirehtööri

ylikamreeri

ylirakennusmestari

Arvonimet ryhmä 11

rehtori

varakonsuli

Arvonimet ryhmä 12

yliopettaja

Arvonimet ryhmä 13

asessori

eläinlääkintöasessori

lehtori

Arvonimet ryhmä 14

intendentti

kamreeri

postimestari

rovasti

sotakamreeri

Arvonimet ryhmä 15

lentokapteeni

Arvonimet ryhmä 16

director cantus

director musices

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.12.2001/1554:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

18.11.2005/890:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2005.

2.6.2006/422:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 2006.

1.12.2006/1031:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

15.6.2007/673:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2007.

27.1.2012/37:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2012.

8.9.2017/615:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

11.6.2020/478:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.