Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

30.12.1998/1227

Asetus metsänhoitoyhdistyksistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään metsänhoitoyhdistyksistä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (534/1998) nojalla:

1–3 §

1–3 § on kumottu A:lla 11.12.2014/1055.

4 § (11.12.2014/1055)
Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitseminen

Metsänhoitoyhdistyksen hallituksen tulee perustaa ja asettaa nähtäville rekisteri valtuuston vaaleissa äänioikeutetuista jäsenistä (äänioikeusrekisteri) viimeistään 15 viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Ilmoitus metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaalista ja äänioikeusrekisterin nähtävillä pitämisestä tulee julkaista yhdessä tai useammassa yhdistyksen toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Jos joku katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä, hän voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle viimeistään 12 viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Metsänhoitoyhdistyksen hallitus vahvistaa äänioikeusrekisterin vaaleissa noudatettavaksi viimeistään seitsemän viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää.

Metsänhoitoyhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettua ehdokkaaksi valtuuston vaaleissa valittavaksi valtuutetuksi tai asettaa enintään kaksi äänioikeutettua jäsentä ehdokkaiksi. Ehdokkaiden nimet, yhteystiedot ja suostumukset valtuutetun toimen vastaanottamiseen on toimitettava metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Jos tiedot toimittava äänioikeutettu jäsen asettuu itse ehdolle, hänen ei tarvitse toimittaa omalta osaltaan suostumusta. (24.5.2018/391)

Metsänhoitoyhdistyksen hallitus tiedottaa äänioikeutetuille jäsenille metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaalista ja ehdokasluettelosta viimeistään kolme viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Tiedot lähetetään posti- tai sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut merkittäväksi metsänhoitoyhdistyksen jäsenrekisteriin ennen äänioikeusrekisterin vahvistamista.

Metsänhoitoyhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle 1–3 momentissa säädetyistä tehtävistä huolehtii yhdistyksen kokouksen tai valtuuston valitsema muu toimielin. Edellä 1–3 momentissa säädetyistä määräajoista voidaan määrätä toisin yhdistyksen säännöissä tai yhdistyksen valtuuston hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

5–6 §

5–6 § on kumottu A:lla 11.12.2014/1055.

7 § (11.12.2014/1055)
Valtuuston vaali eräissä tapauksissa

Jos 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ehdokasasettelussa saadaan vaalikelpoisia ehdokkaita enintään niin monta henkilöä kuin valtuutettuja on, metsänhoitoyhdistyksen hallitus taikka yhdistyksen kokouksen tai valtuuston valitsema muu toimielin voi vahvistaa vaalin tuloksen ehdokasasettelun perusteella.

8–10 §

8–10 § on kumottu A:lla 11.12.2014/1055.

11 § (30.12.2013/1312)

11 § on kumottu A:lla 30.12.2013/1312.

12 §
Tarkemmat säännökset

Metsätalousasioissa toimivaltainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14 §
Siirtymäsäännökset

Verohallituksen tulee toimittaa 8 §:ssä tarkoitettu luettelo kaikille metsänhoitoyhdistyksille ilman erillistä pyyntöä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1999.

Jos metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on valittu vuonna 1999, ei valtuuston vaalia järjestetä vuonna 2000.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.3.2011/288:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.12.2013/1312:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

11.12.2014/1055:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Tällä asetuksella kumotun 2 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2015.

Metsänhoitoyhdistyksen tulee toimittaa Suomen metsäkeskukselle 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyneen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus 30 päivään huhtikuuta 2015 mennessä. Toimintakertomukseen tulee liittää ilmoitus metsänhoitoyhdistyksen ilman metsänomistajan kirjallista valtuutusta toimittamasta puusta.

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1090/2013) voimaantulon jälkeen järjestettävissä ensimmäisissä metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaaleissa metsänhoitoyhdistyksen hallitus tai tämän asetuksen 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu muu toimielin lähettää äänioikeutetuille jäsenille heidän postiosoitteeseensa 4 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi äänestyslipun ja palautuskirjekuoren viimeistään kolme viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Tässä momentissa tarkoitetuissa valtuuston vaaleissa viimeisellä vaalipäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin täytetty äänestyslippu on viimeistään jätettävä postin kuljetettavaksi.

24.5.2018/391:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.