Seurattu SDK 940/2023 saakka.

6.11.1998/805

Asetus vapaasta sivistystyöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) nojalla:

1 § (21.5.2015/611)
Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen järjestämän koulutuksen vähimmäispituus

Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen yhtenä opiskelujaksona järjestämän koulutuksen vähimmäispituus on 10 opetustuntia. Opiskelujakson opetus on jaettava vähintään kahdelle peräkkäiselle päivälle siten, että sitä annetaan keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä.

Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen opetussuunnitelmaan perustuvaan etäopetukseen ja työssäoppimiseen tulee liittyä yksi tai useampi vähintään 10 opetustuntia kestävä lähiopetusjakso. Lähiopetusjaksoon sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään opiskelujaksosta. Lähiopetusjaksoa koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa kansanopiston järjestämässä etäopetuksessa tai työssäoppimisessa yksittäisen henkilön laitoksessa olon tai erityisen terveydellisen syyn vuoksi.

1 a § (21.5.2015/611)
Sopimus käytännön työtehtävissä järjestettävästä työssäoppimisesta

Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen ja työnantajan välisessä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa on sovittava:

1) osapuolten tehtävistä;

2) opiskelijan ohjauksen sisällöstä, koulutuksen tavoitteista ja oppimisen järjestämisestä;

3) työssäoppimisen kestosta ja ajoittumisesta sekä muista tarpeellisista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista.

2 § (21.5.2015/611)
Suoritteiden laskeminen kansanopistossa ja liikunnan koulutuskeskuksessa

Opiskelijaviikoksi katsotaan kansanopistossa sellainen yhden opiskelijan viiden työpäivän pituinen opiskelujakso kansanopistossa, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä. Tätä lyhyemmät ja pitemmät opiskelujaksot muutetaan opiskelijaviikoiksi jakamalla työpäivien lukumäärä viidellä. Lähiopetusta korvaavassa etäopetuksessa ja työssäoppimisessa opiskelijaviikoksi katsotaan opetussuunnitelman perusteella arvioitu opiskelijan 40 tunnin ohjattu työmäärä.

Opiskelijavuorokaudeksi katsotaan valtakunnallisessa liikunnan koulutuskeskuksessa sellainen yhden opiskelijan vuorokauden pituinen opiskelujakso, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä.

Jos etäopetuksen antaminen ei ole kansanopiston tai valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitämisluvassa mainittu koulutustehtävä, oppilaitoksen valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskelijaviikkoja tai opiskelijavuorokausia laskettaessa etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen tai opiskelijavuorokausien määrästä otetaan huomioon yhteensä enintään 20 prosenttia oppilaitoksen toteutuneiden lähiopetuksen opiskelijaviikkojen tai opiskelijavuorokausien määrästä. Työssäoppimisen opiskelijaviikoista tai opiskelijavuorokausista otetaan kuitenkin huomioon enintään 20 prosenttia oppilaitoksen toteutuneiden lähiopetuksen opiskelijaviikkojen tai opiskelijavuorokausien määrästä.

Opiskelijapäiväksi katsotaan yhden opiskelijan vähintään neljä tuntia kestävä opiskelujakso alueellisessa liikunnan koulutuskeskuksessa.

3 § (21.5.2015/611)
Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhinta

Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhintaa korotetaan opistossa asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikkojen osalta 30 prosentilla.

Jos osa kansanopiston koulutustehtävää on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, yksikköhintaa korotetaan tämän koulutuksen opiskelijaviikkojen osalta 32 prosentilla ja 97 prosentilla jos mainittu koulutustehtävä on pääasiallinen.

Jos osa kansanopiston koulutustehtävää on työelämän aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen kehittämiseen tarkoitettu koulutus tai ylläpitämisluvassa erityisestä syystä määrättävä muu erityinen koulutustehtävä, opiskelijaviikon yksikköhintaa korotetaan tämän koulutuksen osalta 26 prosentilla.

3 a § (21.5.2015/611)
Snellman-korkeakoulun opiskelijaviikon yksikköhinta

Opiskelijaviikoksi katsotaan Snellman-korkeakoulu-nimisessä oppilaitoksessa sellainen yhden opiskelijan viiden työpäivän pituinen opiskelujakso, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä. Tätä lyhyemmät ja pitemmät opiskelujaksot muutetaan opiskelijaviikoiksi jakamalla työpäivien lukumäärä viidellä.

Jos 1 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen koulutustehtävään kuuluu erityisenä koulutustehtävänä steinerpedagoginen opettajankoulutus, yksikköhintaa korotetaan tämän koulutuksen opiskelijaviikkojen osalta 20 prosentilla.

3 b § (8.7.2022/722)
Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalilisä

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 a luvussa tarkoitetun oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalilisä on 6,90 euroa opiskelijaviikkoa kohti.

4 § (21.5.2015/611)
Opintokeskuksen opintokerho

Opintokerholla tarkoitetaan vähintään viiden 15 vuotta täyttäneen henkilön muodostamaa itsenäisesti opiskelevaa ryhmää, joka työskentelee vähintään 10 opintokerhotunnin verran ja joka on ilmoittautunut opintokeskukseen sen antamien ohjeiden mukaisesti. Opintokerho valitsee keskuudestaan ohjaajan.

Opintokerhotunteja ei oteta huomioon opintokeskuksen valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävinä opetustunteina.

5 § (15.4.2021/311)

5 § on kumottu L:lla 15.4.2021/311.

5 a § (20.12.2001/1396)
Perustamishanke

Liikunnan koulutuskeskuksen perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 32 000 euroa. (13.10.2011/1073)

Tässä pykälässä perustamishankkeen määrittelemiseksi säädettyinä kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäverottomia kustannuksia.

5 b § (13.10.2011/1073)
Kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten poistot ja arvonlisävero

Laskettaessa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n 2 ja 4–6 momentissa tarkoitettuja yksikköhintoja yksityisten oppilaitosten ylläpitäjien kirjanpidon mukaisista poistoista vähennetään niihin sisältyvänä arvonlisäverojen suhteellisena osuutena näiden yksityisten ylläpitäjien investointeihin edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuna vuonna sisältynyt arvonlisäveron suhteellinen osuus. Arvonlisäverojen osuus otetaan huomioon laskettaessa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 a §:ssä tarkoitettuja arvonlisäverojen osuuksia yksityisten oppilaitosten ylläpitäjien arvonlisäverottomista kustannuksista.

6 §
Ylläpitämisluvan hakeminen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämislupaa tulee hakea viimeistään vuotta ennen oppilaitoksen toiminnan aloittamista. Asianomainen ministeriö voi ottaa käsiteltäväkseen myös myöhemmin tehdyn hakemuksen.

Lupahakemuksessa tulee esittää selvitys sivistystarpeesta sekä muiden luvan myöntämisedellytysten täyttymisestä.

6 a § (21.5.2015/611)
Tietojen toimittaminen

Oppilaitoksen ylläpitäjän on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuina rahoituksen määräämiseksi tarvittavina ja toiminnan laajuutta koskevina tietoina toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilaitoksen kalenterivuoden tuloja, kustannuksia ja suoritteita koskevat tiedot seuraavan kalenterivuoden aikana Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1999/1295:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

20.12.2001/1396:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002

26.9.2002/804:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2005/1201:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä keskimääräisiä yksikköhintoja ja yksikköhintoja vuodelle 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn rahoitukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.12.2008/1152:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1767:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.10.2011/1073:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetuksen 3 ja 5 b §:ää sovelletaan kuitenkin jo laskettaessa ja määrättäessä yksikköhintoja ja myönnettäessä valtionosuus vuodelle 2012.

Kumotun 2 §:n 2 momentin säännöstä kirjeopetuksen opintokirjeiden laskemisesta kansanopiston opiskelijaviikoiksi sovelletaan vuosien 2012 ja 2013 valtionosuuksia myönnettäessä ottamalla suoritettujen opintokirjeiden lukumäärästä huomioon 60 prosenttia.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä kansanopiston kirjeopetuksen laskemisesta opiskelijaviikoiksi sekä yksikköhinnan porrastamisesta alle kymmenen päivää kestävien kurssien perusteella sovelletaan tämän asetuksen voimaantuloa edeltävien vuosien rahoitukseen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

21.5.2015/611:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Mitä tämän asetuksen 2 §:n 1 momentissa säädetään etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikosta sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa kalenterivuonna 2016 toteutuneita opiskelijaviikkoja.

Mitä asetuksen 2 §:n 3 momentissa säädetään valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskelijaviikkoja tai opiskelijavuorokausia laskettaessa huomioon otettavista etäopetuksen opiskelijaviikoista ja opiskelijavuorokausista sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja maksettaessa valtionosuutta varainhoitovuodelle 2016.

Mitä asetuksen 3 ja 3 a §:ssä säädetään yksikköhinnasta, sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja varainhoitovuodelle 2016.

9.4.2020/200:

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 9 huhtikuuta 2020 ja on voimassa 13 päivään toukokuuta 2020.

14.5.2020/364:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020.

20.8.2020/614:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2021.

15.4.2021/311:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.

10.6.2021/508:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2022.

8.7.2022/722:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.