Seurattu SDK 968/2022 saakka.

23.10.1998/763

Asetus verotusmenettelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

säädetään 18 päivänä joulukuuta 1995 verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14, 57 a ja 94 §:n, sellaisena kuin niistä 57 a § on laissa (477/1998) nojalla:

1 §
Sijoitusrahaston ja eräiden yhteisöjen ilmoittamisvelvollisuus

Tuloverolain (1535/1992) 20 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sijoitusrahaston ja varallisuusverolain (1537/1992) 5 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön tulee siitä huolimatta, että ne ovat varallisuuden perusteella suoritettavasta verosta vapaat, verotusta varten kehotuksetta antaa varojaan ja velkojaan koskevat tiedot sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.

2 § (18.6.2014/463)
Verotarkastusmenettely

Verotarkastuksen kuluessa verovelvolliselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, tarkastuksen kulusta ja jatkotoimenpiteistä sekä selvitettävä tarkastuksessa esiin tulleet seikat. Lisäksi verovelvolliselle annetaan tarvittaessa verotusta koskevaa opastusta ja neuvontaa. (21.12.2016/1357)

Verotarkastuskertomus on laadittava viivytyksettä. Tarkastuskertomuksesta tulee käydä ilmi ainakin tarkastuksen kulku, tarkastettu aineisto, verotukseen vaikuttavat seikat, tarkastuksella annettu ohjaus, verovelvollisen esittämä selvitys, sovellettavat säännökset sekä tarkastajan tekemät johtopäätökset ja niiden perustelut.

Verotarkastuskertomuksen valmistuttua verovelvolliselle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi. Verovelvollista kuultaessa on kerrottava, mistä asioista verovelvollisen olisi erityisesti esitettävä selvitystä.

Verotarkastus voidaan toimeenpanna jo tilikauden aikana. (21.12.2016/1357)

3 § (21.12.2016/1357)
Verotarkastuksessa esitettävä aineisto ja omaisuus

Verotarkastuksessa on esitettävä tarkastettavaksi kaikki elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvä aineisto ja omaisuus.

Verotarkastuksessa esitettävää aineistoa ovat tasekirja, tase-erittely ja muut kirjanpitokirjat, tilipuitteet käyttöaikaa koskevin merkinnöin, kirjaussuunnitelma, koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus, tositteet, kirjeenvaihto, muistiinpanot sekä muu kirjanpitoaineisto ja laskentatoimeen kuuluva aineisto, sopimus- ja velkakirjat sekä pöytäkirjat. Aineiston esittämisvelvollisuus koskee kirjallisia ja kuvallisia esityksiä (asiakirja) sekä sellaisia tietovälineitä, joiden sisältö on luettavissa, katseltavissa, kuunneltavissa tai muuten ymmärrettävissä vain teknisin apuvälinein (tekninen tallenne). Omaisuudella tarkoitetaan toimintaan kuuluvia varastoja ja muuta omaisuutta.

Esittämisvelvollisen on esitettävä tarkastettavaksi myös kaikki muu aineisto ja omaisuus, joka saattaa olla tarpeen hänen verotuksessaan tai hänen verotustaan koskevaa muutoksenhakua käsiteltäessä.

4 § (21.12.2016/1357)
Verotarkastuksen suorittamispaikka

Verotarkastus toimitetaan verovelvollisen toimitiloissa, tilitoimistossa, muualla asiamiehen tai edustajan tiloissa tai Verohallinnossa. Jos verotarkastus toimitetaan muualla kuin Verohallinnossa, verovelvollisen on asetettava verotarkastuksen suorittavan virkamiehen käyttöön tarkoituksenmukaiset tilat sekä tarpeelliset välineet ja avustavat henkilöt. Asiakirjat ja tekniset tallenteet on esitettävä tarkastettavaksi tai toimitettava sinne, missä verotarkastus suoritetaan. Teknisistä tallenteista on viranomaisen kehotuksesta valmistettava jäljennökset verotarkastusta suorittavan henkilön käyttöön, jos se on tarkastuksen suorittamista varten tarpeen.

Edellä 1 momentissa välineellä tarkoitetaan teknistä välinettä, jolla tekniset tallenteet voidaan saattaa luettavaan, katseltavaan, kuunneltavaan tai muuten ymmärrettävään muotoon.

5 §
Asiakirjojen allekirjoittamatta jättäminen

Verotusta koskevaan päätökseen tai muuhun asiakirjaan, joka annetaan automaattista tietojenkäsittelyä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan jättää allekirjoitus merkitsemättä.

6 § (19.4.2018/262)
Verotustietojen ilmoittaminen kunnalle ja seurakunnalle

Verohallinnon on ilmoitettava kunnalle arvio maksettavasta kunnallisverosta ja seurakunnalle arvio maksettavasta kirkollisverosta sekä arvio kunnalle maksettavasta yhteisöverosta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden syyskuun 16 päivään mennessä. Veronsaajakohtaiset tiedot ilmoitetaan sen jälkeen, kun verovelvollisten verotus verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 49 §:n 5 momentin mukaan on viimeistään päättynyt.

7 § (20.12.2001/1398)

7 § on kumottu A:lla 20.12.2001/1398.

8–9 §

8–9 § on kumottu A:lla 20.12.2012/1046.

10 § (17.6.2010/570)
Muutoksenhakua koskevien asiakirjojen säilyttäminen

Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus lähettävät valituksen ratkaistuaan valitusta koskevat asiakirjat Verohallintoon säilytettäväksi.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 verotusmenettelystä annettu asetus (1579/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.12.2001/1398:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu arvio kunnan ja seurakunnan maksettavasta yhteisöverosta on toimitettava verovuodesta 2002.

Asetuksen 8 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa.

17.6.2010/570:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

20.12.2012/1046:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

18.6.2014/463:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Jos määräys verotarkastuksen suorittamiseksi on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, verotarkastukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta asetusta.

3.12.2015/1407:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

21.12.2016/1357:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

19.4.2018/262:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavan verotuksen tietoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.