Seurattu SDK 66/2023 saakka.

10.7.1998/534

Laki metsänhoitoyhdistyksistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

1 §
Metsänhoitoyhdistyksen tarkoitus ja tehtävät (20.12.2013/1090)

Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista, edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua. (20.12.2013/1090)

2 momentti on kumottu L:lla 20.12.2013/1091.

Metsänhoitoyhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenilleen metsän omistamiseen ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä palveluja. Metsänhoitoyhdistyksen oikeuteen harjoittaa taloudellista toimintaa sovelletaan, mitä yhdistyslain (503/1989) 5 §:ssä säädetään. (20.12.2013/1090)

2 §
Määritelmiä

Metsänomistajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä, joka omistaa metsätalouteen käytettävissä olevaa maata käsittävän kiinteistön (metsän) kalenterivuoden alkaessa. Tämän lain säännöksiä metsänomistajasta sovelletaan myös siihen, jolla on pysyvä hallintaoikeus metsään. Metsänomistajaa koskevia säännöksiä ei sovelleta siihen, jonka hallintaoikeus metsään perustuu metsänomistajan tai aikaisemman omistajan tekemään sopimukseen.

Metsänomistajaksi katsotaan luonnollinen henkilö tai tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu yhtymä, yhteisö tai yhteisetuus. Puolisoiden yhteisesti omistaman tai hallitseman metsän osalta metsänomistajaksi katsotaan puolisot yhdessä.

Metsätalouteen käytettävissä olevalla maalla tarkoitetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua metsämaata. (10.11.2006/967)

3 § (20.12.2013/1090)
Metsänhoitoyhdistyksen perustaminen ja rekisteröinti

Yhdistys voidaan rekisteröidä tässä laissa tarkoitetuksi metsänhoitoyhdistykseksi, jos sen jäseninä rekisteröintiä haettaessa on vähintään 300 metsänomistajaa, joiden hallinnassa on omistusoikeuden tai pysyvän hallintaoikeuden perusteella metsätalouteen käytettävissä olevaa maata yhteensä vähintään 10 000 hehtaaria.

Metsänhoitoyhdistyksen rekisteröimistä koskevaan hakemukseen on liitettävä Suomen metsäkeskuksen lausunto siitä, että 1 momentissa tarkoitetut rekisteröimisen edellytykset ovat olemassa.

Rekisteröidyn metsänhoitoyhdistyksen nimessä tulee olla sana "metsänhoitoyhdistys" tai "metsäreviiri" taikka vastaava ruotsinkielinen sana "skogsvårdsförening" tai "skogsrevir". Näitä sanoja ei saa käyttää muun yhdistyksen nimessä.

Metsänhoitoyhdistyksen perustamiseen ja muuhun rekisteröintimenettelyyn sovelletaan, mitä yhdistyslaissa säädetään yhdistyksen perustamisesta ja rekisteröinnistä.

4–5 §

4–5 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1090.

6 § (20.12.2013/1090)
Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä

Metsänhoitoyhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä 2 §:ssä tarkoitetut metsänomistajat. Jos metsä on yhteisomistuksessa, kaikki yhteisomistajat voidaan hyväksyä metsänhoitoyhdistyksen jäseniksi. Jos yhdistyksen jäsenenä on yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitettu yhteismetsä, yhteismetsän osakas voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei omista metsää, voidaan hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi ilman äänioikeutta.

7 § (18.1.2019/90)

7 § on kumottu L:lla 18.1.2019/90.

8 § (20.12.2013/1090)

8 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1090.

9 § (20.12.2013/1090)

9 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1090.

10 § (20.12.2013/1091)

10 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1091.

11–13 §

11–13 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1090.

14 § (20.12.2013/1091)

14 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1091.

15 § (20.12.2013/1090)
Päätöksenteko metsänhoitoyhdistyksessä

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttävät jäsenten ehdottamat ja vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston. Jos metsän omistaa 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhtymä, yhteisö, yhteisetuus tai puolisot yhteisesti, metsänomistajilla on yksi yhteinen ääni. Valtuutetut valitaan kerralla ilman vaalipiirijakoa. Metsänhoitoyhdistyksen yhdistyessä valtuusto voidaan kuitenkin valita ensimmäisen kerran vaalipiirijakoa noudattaen. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Päätettäessä metsänhoitoyhdistyksen yhdistymisestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä päätökseksi tulee yhdistyslain 27 §:n estämättä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa tai, jos päätös tehdään erillisessä äänestystilaisuudessa tai postitse, arvalla ratkaistava tulos. Metsänhoitoyhdistyksen säännöissä ei voida poiketa tästä päätöksentekojärjestyksestä.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitsemisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

16–19 §

16–19 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1090.

20 §
Suhde yhdistyslakiin

Jollei tästä laista tai sen nojalla annetusta asetuksesta muuta johdu, metsänhoitoyhdistykseen sovelletaan yhdistyslakia.

21–22 §

21–22 § on kumottu L:lla 20.12.2013/1090.

23 §
Täytäntöönpanon johto ja valvonta

Tämän lain täytäntöönpanon johto ja valvonta kuuluu metsätalousasioissa toimivaltaiselle ministeriölle, joka voi antaa lain täytäntöönpanoa koskevia yleisiä määräyksiä ja ohjeita.

24 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

25 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan metsänhoitoyhdistyksistä 17 päivänä marraskuuta 1950 annettu laki (558/1950) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (vanha laki).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26 §
Metsänhoitomaksuja koskevat siirtymäsäännökset

Vuotta 1999 koskevat metsänhoitomaksut kannetaan ja tilitetään vanhan lain perusteella. Vuotta 2000 koskevat metsänhoitomaksut kannetaan ja tilitetään tämän lain perusteella. Vuoden 2001 jälkeen metsänhoitomaksut kuitenkin tilitetään tämän lain mukaan riippumatta niiden kantovuodesta. Vanhan lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetut metsänhoitomaksun neljännekset kannetaan ja tilitetään kuitenkin vanhan lain perusteella.

Vanhan lain 13 §:n perusteella tilitettyjen metsänhoitomaksujen käytössä noudatetaan vanhaa lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä niin kauan kuin näitä varoja käytetään.

Vanhan lain 8 §:n 4 momentin perusteella myönnetty oikeus metsänhoitomaksun neljänneksen suorittamiseen on voimassa sille myönnetyn ajan, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2001 asti, jollei metsäkeskus toisin päätä. Metsämaan osalta, jota hoidetaan ja käytetään valtion lukuun, oikeus metsänhoitomaksun neljänneksen suorittamiseen on voimassa mainittuun ajankohtaan asti, jollei metsäkeskus toisin päätä. Metsänhoitomaksun neljännes lasketaan siitä prosenttiluvusta, jonka metsänhoitoyhdistys on viimeisen kerran määrännyt vanhan lain 8 §:n 2 momentin perusteella.

27 §
Muut siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat vanhassa laissa tarkoitetut asiat käsitellään loppuun vanhan lain säännösten mukaisesti.

Metsänhoitoyhdistyksen säännöt tulee muuttaa tämän lain mukaisiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000.

Metsänhoitoyhdistykselle tulee valita 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtuusto ja 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu hallitus viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000. Valtuuston ja hallituksen toimikaudet alkavat 1 päivänä tammikuuta 2001.

Vanhan lain aikana syntynyt, tämän lain 7 §:n 3 momentin vastainen metsänhoitoyhdistyksen osakkuus tai jäsenyys tulee muuttaa tämän lain mukaiseksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006. Vanhan lain aikana tehtyyn, tämän lain 7 §:n 2 momentin vastaiseen sopimukseen perustuva metsänhoitoyhdistyksen palvelujen antaminen puun ostajalle tulee lopettaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999.

Vanhan lain 2 §:n perusteella vahvistetut metsänhoitoyhdistysten toiminta-alueiden rajat pysyvät voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 171/1997, MmVM 8/1998, EV 77/1998

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2003/1142:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 82/2003, MmVM 4/2003, EV 80/2003

10.11.2006/967:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

HE 117/2006, VaVM 17/2006, EV 133/2006

23.3.2007/318:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Metsäkeskuksessa vireillä oleva asia, jota koskeva toimivalta kuuluu tämän lain mukaan Maaseutuvirastolle ja jota koskevaa päätöstä metsäkeskus ei ole tehnyt, siirretään lain voimaan tullessa Maaseutuviraston ratkaistavaksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 178/2006, PeVL 45/2006, MmVM 19/2006, EV 281/2006

11.6.2010/514:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 288/2009, VaVM 12/2010, EV 37/2010

20.12.2013/1090:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti rekisteröity metsänhoitoyhdistys katsotaan tämän lain 3 §:n mukaisesti rekisteröidyksi metsänhoitoyhdistykseksi. Jos metsänhoitoyhdistyksen sääntöihin sisältyy tämän lain vastainen määräys, sovelletaan määräyksen sijaan lain säännöstä. Metsänhoitoyhdistysten toimialueita koskevat metsäkeskuksen päätökset raukeavat tämän lain voimaan tullessa.

Tämän lain voimaantulon jälkeen järjestettävissä ensimmäisissä metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaaleissa valtuutetut valitaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 15 §:n 1 momentin mukaisesti postin välityksellä.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella metsänhoitoyhdistykselle tilitettyjen metsänhoitomaksujen käyttöön ja käytön valvontaan sovelletaan tällä lailla kumotun 12 §:n 1, 2 ja 4 momentin sekä 16, 21 ja 22 §:n säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2015 asti.

Vahingonkorvaukseen, joka perustuu ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan tällä lailla kumottua 18 §:ää. Mainittua pykälää sovelletaan myös vahinkoon, joka on aiheutettu tällä lailla kumotun 12 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä rikkomalla lain voimaantulon ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana.

Suomen metsäkeskuksen tulee käyttää tällä lailla kumotun 11 §:n 2 momentin mukaisesti metsäkeskuksille tilitetyt varat yksityismetsätalouden edistämiseen 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä.

Metsänhoitoyhdistyksen toimialueelta 1 päivästä joulukuuta 2014 alkaen kannettavista metsänhoitomaksuista tilitetään 98,6 prosenttia metsänhoitoyhdistykselle ja 1,4 prosenttia maksujen kannon ja tilittämisen korvauksena Verohallinnolle. Verohallinto tilittää metsänhoitomaksuja metsänhoitoyhdistyksille viimeisen kerran joulukuun 2015 kausitilityksen yhteydessä. Tämän jälkeen Verohallinto tilittää metsänhoitomaksut valtiolle.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään loppuun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, jollei edellä toisin säädetä.

HE 135/2013, MmVM 14/2013, EV 176/2013

20.12.2013/1091:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Metsänhoitoyhdistyksellä on kuitenkin myös lain voimaantulon jälkeen oikeus saada metsänhoitomaksut, jotka kohdistuvat voimaantuloa edeltävään aikaan.

Metsänhoitomaksusta vapauttamista koskevat hakemukset, joista metsäkeskus ei ole antanut päätöstä ennen lain voimaantulopäivää, raukeavat lain voimaan tullessa.

Metsänhoitoyhdistyksen vararahastoon kuuluvien varojen ja niiden sijaan tulleiden varojen käyttöön ja käytön valvontaan sekä kirjanpitoon ja tilintarkastukseen sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2014 saakka, mitä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa sekä 16, 21 ja 22 §:ssä säädetään metsänhoitomaksusta. Tämän jälkeen sovelletaan, mitä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1090/2013) voimaantulosäännöksen 4 momentissa säädetään metsänhoitomaksusta.

HE 135/2013, MmVM 14/2013, EV 176/2013

18.1.2019/90:

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2019.

HE 26/2018, MmVM 8/2018, EV 115/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.