Seurattu SDK 846/2023 saakka.

18.6.1998/464

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §
Korkeakoulututkinnot

Korkeakoulututkintoja ovat:

1) jäljempänä 2 §:ssä tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot, tohtorin tutkinnot ja muut 7 §:n mukaiset jatkotutkinnot;

2) Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ja muut jäljempänä 8 §:ssä tarkoitetut tutkinnot; sekä

3) ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sekä väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa (645/2001) tarkoitetut ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot. (16.6.2005/426)

L jatkotutkinnon kokeilusta 645/2001 oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2002–31.7.2005.

2 § (16.6.2005/426)
Yliopistot

Tässä asetuksessa tarkoitettuja yliopistoja ovat:

Helsingin yliopisto, mukaan luettuna siihen kuuluva Svenska social- och kommunalhögskolan

Joensuun yliopisto, aikaisemmin Joensuun korkeakoulu

Jyväskylän yliopisto, aikaisemmin Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu

Kuopion yliopisto, aikaisemmin Kuopion korkeakoulu

Lapin yliopisto, aikaisemmin Lapin korkeakoulu

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto, aikaisemmin Yhteiskunnallinen Korkeakoulu

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto, aikaisemmin Vaasan korkeakoulu ja Vaasan kauppakorkeakoulu

Åbo Akademi

Helsingin kauppakorkeakoulu, aikaisemmin Kauppakorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Turun kauppakorkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, aikaisemmin Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Tampereen teknillinen yliopisto, aikaisemmin Tampereen teknillinen korkeakoulu

Teknillinen korkeakoulu

Kuvataideakatemia

Sibelius-Akatemia

Taideteollinen korkeakoulu

Teatterikorkeakoulu.

Yliopistoihin luetaan 1 momentin lisäksi puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluva Maanpuolustuskorkeakoulu, aikaisemmin sotakorkeakoulu, kadettikoulu, merisotakoulu ja ilmasotakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämästä koulutuksesta säädetään puolustusvoimista annetussa laissa (402/1974) ja maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa asetuksessa (668/1992).

L puolustusvoimista 402/1974 on kumottu L:lla puolustusvoimista 551/2007 ja L:lla Maanpuolustuskorkeakoulusta 1121/2008.

3 § (16.7.1999/806)
Korkeakoulut

Tässä asetuksessa tarkoitettuja korkeakouluja ovat:

1 kohta on kumottu A:lla 16.6.2005/426.

2) ammattikorkeakoulut, joita ovat:

Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola

Diakonia-ammattikorkeakoulu

EVTEK-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu

Helsingin ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu – Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, aikaisemmin Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens yrkeshögskola

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu, aikaisemmin Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Svenska yrkeshögskolan

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu – Åbo yrkeshögskola

Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Sydväst.

(16.6.2005/426)

3 kohta on kumottu A:lla 18.12.2003/1132.

Ammattikorkeakouluihin luetaan 1 momentin 2 kohdassa mainittujen lisäksi sisäasianministeriön alainen Poliisiammattikorkeakoulu.

4 §
Aikaisemmat korkeakoulut

Edellä 2 §:ssä lueteltuihin yliopistoihin rinnastettavia korkeakouluja ovat aikaisemmin olleet Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Handelshögskolan vid Åbo Akademi sekä Svenska social- och kommunalhögskolan, aiemmalta nimeltään Svenska Medborgarhögskolan.

Edellä 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitut ammattikorkeakoulut ovat aikaisemmin olleet väliaikaisia ammattikorkeakouluja. Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Nylands temporära svenska yrkeshögskola. Diakonia-ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Väliaikainen Diakonia-ammattikorkeakoulu – Temporära Diakoniyrkeshögskola. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Haaga Instituutin hotelli-, ravintola- ja matkailualan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu – Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi on ollut nimeltään myös Helsingin väliaikainen talouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Jyväskylän väliaikainen palvelualojen ammattikorkeakoulu. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens yrkeshögskola on ollut nimeltään myös Kokkolan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Kotkan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Oulun seudun ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Oulun väliaikainen ammattikorkeakoulu. Svenska yrkeshögskolan on ollut nimeltään myös Vasa temporära tekniska yrkeshögskola. Tampereen ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Tampereen väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu on ollut nimeltään myös Turun väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu. Aikaisemmin ovat olleet myös Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu – Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi, Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu ja Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu. (18.12.2003/1132)

5 § (16.6.2005/426)
Alemmat korkeakoulututkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja ovat:

1) eläinlääketieteen, humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinnot sekä oikeusnotaarin tutkinto;

2) ensimmäisen päivän tammikuuta 1994 jälkeen annettujen säännösten mukaan suoritetut elintarviketieteiden, hallintotieteiden, kasvatustieteen, kauppatieteiden, kuvataiteen, liikuntatieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, musiikin, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian, terveystieteiden, valtiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnot sekä farmaseutin tutkinto; sekä

3) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan suoritettu

akateemisen sihteerin tutkinto

alempi oikeustutkinto

ammattinäyttelijäkurssin tutkinto

diplomiekonomin tutkinto

diplomikirjeenvaihtajan tutkinto

ekonomin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (402/1977) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

hallintovirkamiestutkinto

hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto

kirjastotutkinto

kirjeenvaihtajan tutkinto

kunnallistutkinto

kuvataiteen tutkinto

lainopillinen diplomitutkinto

liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto

lääketieteen kandidaatin tutkinto

nuorisonohjaajan tutkinto

nuorisotyön tutkinto

näyttelijäkurssin tutkinto

odontologian kandidaatin tutkinto

oopperalaulajan tutkinto

opettajakandidaatin tutkinto

ortodoksisen kirkkokunnan kanttorin tutkinto

sosiaalihuoltajatutkinto

sosiaalivakuutustutkinto

sosionomin tutkinto

taloudellis-hallinnollinen tutkinto

teatteritutkinto

toimittajatutkinto

vankeinhoitotutkinto

varanotaarin tutkinto

verovirkamiestutkinto

voimistelunopettajan tutkinto

yhteiskunnallinen tutkinto

yleinen vakuutustutkinto.

6 § (16.6.2005/426)
Ylemmät korkeakoulututkinnot

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat:

1) elintarviketieteiden, filosofian, hallintotieteiden, kasvatustieteen, kauppatieteiden, kuvataiteen, liikuntatieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, musiikin, oikeustieteen, psykologian, taiteen, tanssitaiteen, teatteritaiteen, teologian, terveystieteiden, valtiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnot sekä arkkitehdin, diplomi-insinöörin, maisema-arkkitehdin ja proviisorin tutkinnot;

2) eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnot; sekä

3) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan suoritettu

agronomin tutkinto

ekonomin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (402/1977) mukainen,

elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto, joka on maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (214/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

farmasian kandidaatin tutkinto

filosofian kandidaatin tutkinto

hallinto-opin kandidaatin tutkinto

hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, joka on yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (245/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto

kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, joka on kauppatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (139/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

kuvataideakatemian loppututkinto

lainopin kandidaatin tutkinto

liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto, joka on liikuntatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (327/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, joka on maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (214/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

metsätutkinto

metsänhoitotutkinto

musiikin kandidaatin tutkinto, joka on Sibelius-Akatemian tutkinnoista annettua asetusta (148/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

odontologian lisensiaatin tutkinto

oikeustieteen kandidaatin tutkinto

psykologian kandidaatin tutkinto, joka on psykologian tutkinnoista annettua asetusta (318/1996) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

puutarha-agronomin tutkinto

Sacri ministerii kandidaatin tutkinto

Sibelius-Akatemian diplomitutkinto

taideteollisen korkeakoulun loppututkinto

taiteen kandidaatin tutkinto, joka on taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annettua asetusta (440/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

taloustieteiden kandidaatin tutkinto

tanssitaiteen kandidaatin tutkinto, joka on teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista annettua asetusta (216/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

teatteritaiteen kandidaatin tutkinto, joka on teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista annettua asetusta (216/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

teologian kandidaatin tutkinto, joka on teologisista tutkinnoista annettua asetusta (517/1995) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

teologinen erotutkinto

terveydenhuollon kandidaatin tutkinto

valtiotieteellinen virkatutkinto

valtiotieteen kandidaatin tutkinto

yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, joka on yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annettua asetusta (245/1994) edeltäneiden säännösten tai määräysten mukainen

ylempi oikeustutkinto.

7 §
Yliopistojen jatkotutkinnot

Yliopistojen jatkotutkintoja ovat tohtorin tutkinnot ja lisensiaatin tutkinnot lukuun ottamatta eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoja sekä aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaista odontologian lisensiaatin tutkintoa. Jatkotutkintoja ovat myös erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot. (16.6.2005/426)

Aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaiset tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet vastaavat tohtorin tutkintoa.

8 § (16.6.2005/426)
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnot ja eräät upseerin tutkinnot

Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettava sotatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Kadettikoulussa, merisotakoulussa ja ilmasotakoulussa ennen maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen (668/1992) sekä sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen 16 ja 18 §:n, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 908/1991, voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan suoritettu upseerin tutkinto vastaa tasoltaan alempaa korkeakoulututkintoa.

Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettava sotatieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Upseerin tutkinnot, jotka on suoritettu 1 momentissa mainittujen säännösten mukaan, ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkintoja ovat maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (612/2001) mukaisesti suoritettu yleisesikuntaupseerin tutkinto ja sotatieteiden tohtorin tutkinto. Aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaan suoritetut yleisesikuntaupseerin tutkinnot vastaavat tasoltaan vähintään ylempää korkeakoulututkintoa.

9 §
Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoja ovat:

humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto

kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

tekniikan ammattikorkeakoulututkinto.

(18.12.2003/1132)

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava poliisipäällystön tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto.

Ammattikorkeakoulututkintoja ovat myös aikaisempien opetusministeriön päätösten mukaisesti suoritetut:

insinöörin, laboratorioalan, miljöörakentajan, miljöörakentamisen, rakennusarkkitehdin, turvallisuusalan, vaatetusalan sekä tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinnot;

datanomin, kansainvälisen yrittäjän, merkonomin sekä yritystoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot;

artenomin, konservaattorin, konservoinnin, konservointialan, kuvataiteen, kuvataiteilijan, kuvataiteen ja viestinnän, käsi- ja taideteollisuuden, käsi- ja taideteollisuusalan, musiikin, teatteri- ja tanssialan, viestintä- ja kuvataidealan sekä viestintäkulttuurin ja kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinnot;

liikunnanohjaajan, nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan sekä vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot;

matkailun sekä ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnot;

diakonian, diakonian ja kasvatuksen, kuntoutusalan, sosiaalialan, sosiaali- ja kulttuurialan, sosiaali- ja terveysalan, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sekä terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot; sekä

agrologin, hortonomin, maa- ja metsätalouden sekä metsätalousinsinöörin ammattikorkeakoulututkinnot.

(18.12.2003/1132)
9 a § (16.6.2005/426)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ovat:

humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

liiketalouden ylempiammattikorkeakoulututkinto

liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto

sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

9 b § (16.6.2005/426)
Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa tarkoitettuja ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja ovat:

ammattikorkeakoulun liiketalouden jatkotutkinto

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan jatkotutkinto

ammattikorkeakoulun tekniikan jatkotutkinto.

10 §
Tutkinnon tuottama kelpoisuus

Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun loppututkinto tai alempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää henkilö, joka on suorittanut:

1) alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon taikka ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon; (16.6.2005/426)

2) lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon; tai

3) 8 §:ssä tarkoitetun tutkinnon.

Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon tai jatkotutkintoihin kuuluvan lisensiaatin tutkinnon sekä 8 §:n 3 momentin mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto tuottavat saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää myös tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö sekä 8 §:n 3 momentin mukaisen maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinnon suorittanut henkilö. (16.6.2005/426)

Tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tuottavat saman kelpoisuuden kuin tohtorin tutkinto.

Euroopan Unionin jäsenmaiden ylläpitämässä yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa (EUI) suoritetut Eurooppa-instituutin tohtorin tutkinnot tuottavat saman kelpoisuuden kuin 7 §:n mukainen tohtorintutkinto. (16.6.2005/426)

11 § (16.6.2005/426)
Opintosuorituksen tuottama kelpoisuus

Kun kelpoisuusvaatimuksena julkiseen virkaan tai tehtävään on yliopistollinen arvosana tai muut korkeakouluopinnot, toisiaan vastaavat:

1) arvosana laudatur ja syventävät opinnot sisältävä vähintään 60 opintopisteen opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla 2 §:ssä mainitussa yliopistossa;

2) arvosana cum laude approbatur ja aineen perus- ja aineopinnot sisältävä vähintään 60 opintopisteen opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa; sekä

3) arvosana approbatur ja aineen perusopinnot sisältävä vähintään 25 opintopisteen opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa.

Toisiaan vastaavat 1 momentin mukaisena kelpoisuusvaatimuksena myös:

1) arvosana laudatur ja aikaisempien sääntöjen mukainen vähintään 55 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla 2 §:ssä mainitussa yliopistossa

2) arvosana cum laude approbatur ja aikaisempien sääntöjen mukainen vähintään 35 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa; sekä

3) arvosana approbatur ja aikaisempien sääntöjen mukainen vähintään 15 opintoviikon opintokokonaisuus, jotka on suoritettu samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa.

12–14 §

12–14 § on kumottu A:lla 30.12.2014/1437.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998. 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu rekisteri perustetaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan korkeakoulututkintojen järjestelmästä 11 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (203/1994).

Sen estämättä, mitä 12 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, erikoistumisopintoihin kuuluu myös se koulutus, jota yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa järjestäneet erikoistumisopintoina.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.7.1999/806:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

18.12.2003/1132:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

16.6.2005/426:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

30.12.2014/1437:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.