Seurattu SDK 520/2022 saakka.

19.6.1997/567

Asetus työvoimatoimistosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Työministerin esittelystä säädetään työvoima- ja elinkeinokeskuksista 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (23/1997) 8 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisena paikallishallinnon viranomaisena toimii työvoimatoimisto.

Työvoimatoimisto huolehtii työvoimapalvelujen toimeenpanosta sekä työllistämisestä ja työttömyyden torjunnasta työvoimaosaston asettamien, työvoimaosaston ja työvoimatoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti. Lisäksi työvoimatoimiston tulee hoitaa muut sille säädetyt tai työvoimaosaston sille määräämät tehtävät.

Työvoimatoimiston yhteydessä toimii työvoimatoimikunta, josta säädetään erikseen.

2 §
Johtaminen

Työvoimatoimiston päällikkönä on toimistonjohtaja tai toimistonhoitaja.

Työvoimatoimiston päällikön on johdettava toimiston toimintaa asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti.

3 §
Asioiden ratkaiseminen

Työvoimatoimistolle kuuluvat asiat ratkaisee työvoimatoimiston päällikkö tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu sellainen päätösvalta. Työvoimatoimiston päällikkö voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen työjärjestyksen mukaan kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Työvoimaosasto ratkaisee työvoimatoimiston henkilöstölle palvelussuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta ja kustannusten korvausta koskevan asian.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä annetaan määräykset työvoimatoimiston organisaatiosta ja tehtäväjaosta sekä ratkaisuvallan käytöstä.

Työjärjestyksen vahvistaa työvoimatoimisto.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) toimistonjohtajan virkaan korkeakoulututkinto tai korkeakoulun työministeriön toimeksiannosta järjestämän 85 opintoviikon kelpoisuuskoulutusohjelman hyväksytty suorittaminen;

2) ammatinvalintapsykologin virkaan psykologian maisterin tutkinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa.

6 §
Virkojen täyttäminen

Työvoimatoimiston päällikön nimittää työvoimaosasto. Työvoimatoimiston muut virkamiehet nimittää työvoimatoimisto.

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen ja ottamisesta työsopimussuhteeseen samoin kuin tällöin maksettavasta palkasta päättää sama viranomainen, joka päättää nimittämisestä vastaavaan virkaan.

7 §
Virkavapauden myöntäminen

Työvoimatoimiston päällikölle myöntää virkavapauden työvoimatoimisto, jos kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja muissa tapauksissa työvoimaosasto. Työvoimatoimiston muille virkamiehille virkavapauden myöntää työvoimatoimisto.

8 §
Palkkausmäärärahat

Työministeriö päättää työvoimatoimistojen palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta työvoimaosastoille. Työvoimaosasto päättää palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta työvoimatoimistoille.

Työvoimaosasto voi avoimien virkojen uudelleensijoittelua varten kieltää työvoimatoimistoa ryhtymästä toimenpiteisiin viran täyttämiseksi.

9 §
Yhteistoiminta

Yhteistoiminnassa työvoimatoimiston ja sen henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/1988) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 651/1988 on kumottu L:lla yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1233/2013.

10 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.