Seurattu SDK 361/2023 saakka.

14.2.1997/160

Luonnonsuojeluasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) ja yleisten asiakirjojen julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/1951) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 673/1991:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Viranomaisten yhteistyö

Ympäristöviranomaiset ja metsäviranomaiset ovat yhteistyössä päätettäessä luonnonsuojeluohjelmissa, suojeltavilla luontotyypeillä, maisema-alueilla, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikoilla ja valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottamilla ja verkostoon sisällytetyillä alueilla olevien talousmetsien hoitamisen ja käyttämisen periaatteista.

Valtion omistamien alueiden osalta yhteistyössä on oltava myös sen viraston tai laitoksen kanssa, jonka hallinnassa 1 momentissa tarkoitettu alue on.

2 §
Luonnonvaraisten eliölajien ja luontotyyppien seuranta

Ympäristöministeriön on järjestettävä luonnonvaraisten eliölajien ja luontotyyppien seuranta siten, että sen pohjalta on arvioitavissa eliölajien ja luontotyyppien suojelutaso. Tällöin on erityisesti otettava huomioon uhanalaiset lajit, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetussa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivissä (92/43/ETY), jäljempänä luontodirektiivi, tarkoitetut ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit ja lajit sekä luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan yhteisön neuvoston direktiivin (79/409/ETY) liitteessä V tarkoitetut asiat.

Jos seurannan pohjalta on arvioitavissa, että eliölajin tai luontotyypin suojelutaso ei ole suotuisa, ympäristöministeriön on ryhdyttävä toimenpiteisiin suotuisan suojelutason saavuttamiseksi.

3 §
Luonnonsuojelun tietojärjestelmä

Luonnonsuojelualueista, luonnonmuistomerkeistä, luonnonsuojeluohjelmista, luontotyypeistä, uhanalaisten lajien esiintymispaikoista, valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottamista ja verkostoon sisällytetyistä alueista sekä maisema-alueista pidetään tietojärjestelmää (luonnonsuojelun tietojärjestelmä).

Luonnonsuojelun tietojärjestelmään merkitään luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla tehdyt päätökset sekä muut luonnon- ja maisemansuojelun suunnittelun, toteuttamisen, valvonnan ja tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot siten kuin ympäristöministeriö tarkemmin määrää.

3–4 momentit on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

2 luku

Luonnonsuojeluohjelmat

4 §
Luonnonsuojeluohjelma

Luonnonsuojeluohjelmassa on, sen lisäksi mitä luonnonsuojelulain 7 §:ssä säädetään, mainittava ohjelman tavoitteet ja suojelukohteiden valintaperusteet sekä määriteltävä siihen sisällytettävät alueet. Suojelukohteiden sijainti ja rajaukset on osoitettava tarpeellisin kartoin ja ohjelmaan on liitettävä selvitys sen taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

5 §
Luonnonsuojeluohjelmaehdotuksesta pyydettävät lausunnot

Luonnonsuojeluohjelmaa koskevasta ehdotuksesta on pyydettävä lausunto niiltä valtion viranomaisilta ja laitoksilta, joita asia koskee, asianomaiselta kunnalta ja maakunnan liitolta sekä valtakunnallisilta luonnon- ja ympäristönsuojelun alalla toimivilta kansalaisjärjestöiltä ja maanomistajien etua ajavilta yhteisöiltä.

3 luku

Luonnonsuojelualueiden hankinta ja hallinta

6 §
Luonnonsuojelualueiden hankinta

Ympäristöministeriö päättää luonnonsuojelutarkoituksiin käytettävien alueiden hankkimisesta valtiolle. Ympäristöministeriö voi siirtää edellä tarkoitetun hankintatehtävän kokonaan tai joltakin osin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (29.12.2009/1819)

Valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut alueet ovat ympäristöministeriön hallinnassa. Ympäristöministeriö voi luovuttaa valtiolle hankitun alueen ennen sen suojelualueeksi muodostamista Metsähallituksen hallintaan.

Lisäksi Metsähallitus päättää Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaisesti alueiden hankkimisesta luonnonsuojelutarkoituksiin ympäristöministeriön ohjauksen mukaisesti. Nämä alueet ovat Metsähallituksen hallinnassa. (17.11.2005/913)

7 §
Luonnonsuojelualueiden hallinta

Valtion omistamat luonnonsuojelualueet ovat Metsähallituksen hallinnassa, jollei aluetta muodostettaessa erikseen toisin säädetä tai päätetä. Luonnonsuojelualueiden hallinnasta vastaavat viranomaiset ja laitokset huolehtivat niiden hoitoon ja käyttöön liittyvistä tehtävistä ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske sellaista luonnonsuojelualuetta, joka on muun ministeriön hallinnassa.

3 momentti on kumottu A:lla 17.11.2005/913.

8 §
Kansallispuiston neuvottelukunta

Metsähallitus tai Metsäntutkimuslaitos voi kansallispuiston hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä asettaa avukseen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnassa voi olla ainakin asianomaisten valtion ja kuntien viranomaisten, tieteellisten ja luonnonsuojelujärjestöjen sekä paikallisen väestön edustus.

9 §
Korvausten jaksottaminen

Luonnonsuojelulain 54 §:ssä tarkoitetun jaksotetun korvauksen ensimmäinen erä on maksettava siinä määräajassa, joka kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 52 §:ssä säädetään korvauksen loppuosan maksamiselle. Muut erät on maksettava vuoden välein sanotun määräajan päättymisestä.

Korvausta, jonka suuruus on alle 50 000 euroa, ei jaksoteta. (10.1.2002/14)

4 luku

Luontotyypit ja maisemansuojelualueet

10 §
Suojellut luontotyypit

Luontotyypin ominaispiirteitä ovat tietynlainen kallio- ja maaperä sekä niiden vesi- ja ravinnetalous ja näihin olosuhteisiin luontaisesti sopeutuneet eliölajit ja eliöyhdyskunnat.

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainituilla luontotyypeillä tarkoitetaan seuraavia alueita:

1) Luontaisesti syntyneitä, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvia metsikköjä, joissa jaloja lehtipuita kasvaa runkomaisina puina vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella. Jaloja lehtipuita ovat tammi, metsälehmus, vaahtera, saarni, kynäjalava ja vuorijalava. Runkomaiseksi puuksi katsotaan puu, jonka läpimitta on 1,3 metrin korkeudella yli seitsemän senttimetriä. Runkomaisen tammen läpimitta on kuitenkin sanotulla korkeudella vähintään 20 senttimetriä.

2) Pähkinäpensaslehtoja, joissa on vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella.

3) Tervaleppäkorpia, jotka ovat luhtaisia tai lähteisiä ja joissa valtapuuna on tervaleppä ja aluskasvillisuutena mättäillä on hiirenporrasta, nevaimarretta tai muita suuria saniaisia. Välikköpinnoilla kasvaa luhtakasveja, useimmiten vehkaa ja kurjenmiekkaa.

4) Luonnontilaisia hiekkarantoja, jotka ovat riittävän laajoja, jotta niihin on muodostunut sulkeutumatonta hiekkarannan kasvillisuutta ja joilla esiintyy hiekkarannalle tyypillisiä eliölajeja. Maa-aines on hiekkaa tai hietaa eikä rantaa ole rakentamisella taikka täyttämis- tai tasoittamistoimenpiteillä merkittävästi muutettu.

5) Merenrantaniittyjä, jotka ovat muokkaamattomia, luontaisesti tai perinteisen maankäytön seurauksena avoimia ja matalakasvuisia, lähes puuttomia ja pensaattomia heinä- tai ruohovaltaisia ranta-alueita.

6) Puuttomia ja luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä, jotka ovat tuulen kuljettaman ja kasaaman hiekka-aineksen muodostamia alueita, jotka metsätaloudellisesti ovat jouto- tai kitumaita.

7) Katajaketoja, jotka ovat muokkaamattomia, puoliavoimia ja perinteisen maankäytön muovaamia tuoreita tai kuivia niittyjä. Alueella esiintyy katajaa maisemallisesti merkittävässä määrin ja katajien välissä on kallio- tai niittykasvillisuutta.

8) Lehdesniittyjä, jotka ovat puoliavoimia ja joilla on vähintään viisi lehdestettyä puuta hehtaarilla sekä niittykasvillisuutta.

9) Avointa maisemaa hallitsevia yksittäisiä puita ja enintään viiden puun puuryhmiä, jotka ovat järeärunkoisia, iäkkäitä, usein monihaaraisia ja laajalatvuksisia. Männyn, kuusen, koivun ja tammen rungon läpimitta on 1,3 metrin korkeudella vähintään 60 senttimetriä sekä muiden puiden vähintään 40 senttimetriä. Avoimella maisemalla ei tarkoiteta metsätaloudellisia uudistusaloja.

11 §
Tiedottaminen ja merkinnät eräistä päätöksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on toimitettava tiedoksi luonnonsuojelulain 30 tai 47 §:n nojalla tekemänsä päätös metsäkeskukselle, kunnalle ja maakunnan liitolle. (29.12.2009/1819)

Päätöksestä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin.

12 § (29.12.2009/1819)
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja metsäkeskuksen yhteistyö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on oltava yhteistyössä metsäkeskuksen kanssa luonnonsuojelulain 29 § 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettujen luontotyyppien rajauksesta ennen luonnonsuojelulain 30 §:n mukaista päätöstä. Valtion omistamien alueiden osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on oltava yhteistyössä myös sen viraston tai laitoksen kanssa, jonka hallinnassa rajattava alue on.

13 §
Maisema-aluetta koskevan päätöksen valmistelu

Ympäristöministeriön on oltava yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa maatalous- ja metsämaisemia koskevaa valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen perustamispäätöstä valmisteltaessa.

Maakunnan liiton on oltava yhteistyössä metsäkeskuksen kanssa valmisteltaessa esitystä metsämaisemien suojelua koskevan maisema-alueen perustamiseksi.

14 §
Maisema-alue-ehdotuksesta pyydettävät lausunnot

Maisema-aluetta koskevasta ehdotuksesta on pyydettävä lausunto niiltä valtion viranomaisilta ja laitoksilta, joita asia koskee, asianomaiselta kunnalta ja maakunnan liitolta sekä alueella luonnon- ja ympäristönsuojelun alalla toimivilta kansalaisjärjestöiltä ja maanomistajien etua ajavilta yhteisöiltä.

15 §
Maisema-aluetta koskeva päätös

Maisema-aluetta koskevassa päätöksessä on oltava selostus alueen maisema-arvoista ja sen suojelun ja hoidon tavoitteista. Siinä tulee antaa luonnonsuojelulain 34 §:n 1 momentissa tarkoitetut maisema-aluetta tai sen osaa koskevat määräykset.

16 § (17.11.2005/913)

16 § on kumottu A:lla 17.11.2005/913.

5 luku

Eliölajien suojelu

17 §
Kalalajit

Luonnonsuojelulain 37 §:ssä tarkoitetut luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvat kalalajit on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 1.

18 § (19.6.2013/471)
Eläinlajien rauhoittaminen

Luonnonsuojelulain 38 §:n 2 momentin mukaisesti koko maassa rauhoitetut eläinlajit on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 2(a) ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut eläinlajit on lueteltu liitteessä 2(b).

19 §
Suuret petolinnut

Luonnonsuojelulain 39 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suuria petolintuja ovat kotka (Aquila chrysaetos), merikotka (Haliaeetus albicilla), kiljukotka (Aquila clanga), pikkukiljukotka (Aquila pomarina) ja sääksi (Pandion haliaetus).

20 § (19.6.2013/471)
Rauhoitetut kasvilajit

Luonnonsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaisesti koko maassa rauhoitetut kasvilajit on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 3(a), Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut putkilokasvit on lueteltu liitteessä 3(b) ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa rauhoitetut putkilokasvit on lueteltu liitteessä 3(c).

21 §
Uhanalaiset lajit

Luonnonsuojelulain 46 §:ssä tarkoitetut uhanalaiset lajit on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 4.

22 §
Erityisesti suojeltavat lajit

Luonnonsuojelulain 47 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityisesti suojeltavat lajit on merkitty *-merkinnällä tämän asetuksen liitteessä 4.

23 §
Luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitut Suomessa esiintyvät lajit

Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momenttia sovelletaan Suomessa luonnonvaraisena esiintyviin luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuihin eläinlajeihin, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 5.

6 luku

Erinäiset säännökset

23 a § (3.10.1997/916)
Hyväksytyt rajanylityspaikat uhanalaisten lajien yksilöiden maahantuonnissa ja maastaviennissä

Luonnonsuojelulain 44 a §:ssä tarkoitetut hyväksytyt rajanylityspaikat luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 tarkoitettujen eläinten, niiden osien tai johdannaisten maahantuonnissa Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) sekä maastaviennissä kolmansiin maihin ovat:

1) Helsinki, satama;

2) Helsinki-Vantaan lentoasema;

3) Vaalimaa;

4) Kilpisjärvi;

5) Raja-Jooseppi.

Luonnonsuojelulain 44 a §:ssä tarkoitetut hyväksytyt rajanylityspaikat 1 momentissa mainitussa neuvoston asetuksessa tarkoitettujen kasvien, niiden osien tai johdannaisten maahantuonnissa kolmansista maista sekä maastaviennissä kolmansiin maihin ovat:

1) Helsinki, satama;

2) Helsinki-Vantaan lentoasema;

3) Turku;

4) Vaalimaa.

24 §
Natura 2000 -verkosto ja Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkosto

Mitä 5 §:ssä säädetään luonnonsuojeluohjelmaehdotuksesta pyydettävistä lausunnoista, on soveltuvin osin noudatettava laadittaessa ehdotusta Natura 2000 -verkostoon ja Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon sisällytettävistä alueista.

Ennen päätöksiä, jotka voivat johtaa Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon sisällytetyn alueen merkitykselliseen supistumiseen taikka alueen suojelun tai hoidon merkitykselliseen heikentymiseen, on Itämeren Merellisen Ympäristön Suojelukomissiolle varattava tilaisuus kuuden kuukauden kuluessa antaa lausuntonsa asiasta.

24 a § (29.1.2015/52)
Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä

Luonnonsuojelulain 65 b §:ssä tarkoitetussa toimenpidettä koskevassa ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) toimenpiteestä vastaavan nimi ja yhteystiedot;

2) kiinteistönomistajan yhteystiedot, jos omistaja on eri kuin toimenpiteestä vastaava;

3) toimenpidealueen sijainti ilmaistuna kiinteistötunnuksella ja kiinteistön sijaintikunnalla tai riittävällä tarkkuudella kartalla;

4) kuvaus suunnitellusta toimenpiteestä ja sen toteuttamistavasta sekä toimenpidealueen laajuudesta;

5) toimenpiteen toteuttamisen ajankohta ja kesto; sekä

6) kuvaus suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin.

Ilmoitukseen on liitettävä alueen kartta, johon on merkitty toimenpiteen toteuttamispaikka.

25 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

26 §
Voimaantulo ja säännösten kumoaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset ja seuraava valtioneuvoston päätös:

1) eräiden kasvien rauhoittamisesta 22 päivänä toukokuuta 1992 annettu asetus (450/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) eräiden eläinlajien rauhoittamisesta 10 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (483/1994);

3) luonnonsuojelualueiden hankinnasta, hallinnasta ja hoidosta 26 päivänä huhtikuuta 1996 annettu asetus (296/1996) ja

4) erityisesti suojeltavista lajeista 1 päivänä kesäkuuta 1989 annettu valtioneuvoston päätös (519/1989).

Edellä 2 momentin 3 kohdassa kumotun asetuksen nojalla annettu ympäristöministeriön päätös alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa (298/1996) jää kuitenkin voimaan.

Liite 1

KALALAJIT, JOIHIN SOVELLETAAN LUONNONSUOJELULAKIA

allikkosalakka, Leucaspius delineatus

elaska, Lumpenus lampetraeformis

hietatokko, Pomatoschistus minutus

imukala, Liparis liparis

isosimppu, Myoxocephalus scorpius

isotuulenkala, Hyperoplus lanceolatus

kirjoeväsimppu, Cottus poecilopus

kivennuoliainen, Noemacheilus barbatulus

kivinilkka, Zoarces viviparus

kivisimppu, Cottus gobio

kolmipiikki, Gasterosteus aculeatus

kymmenpiikki, Pungitius pungitius

liejutokko, Pomatoschistus microps

miekkasärki, Pelecus cultratus

mustatokko, Gobius niger

mutu, Phoxinus phoxinus

nokkakala, Belone belone

*pasuri, Blicca bjoerkna

piikkimonni, Ictalurus nebulosus

piikkisimppu, Taurulus bubalis

pikkunahkiainen, Lampetra planeri

pikkutuulenkala, Ammodytes tobianus

rantaneula, Cobitis taenia

rasvakala, Cyclopterus lumpus

ruutana, Carassius carassius

*salakka, Alburnus alburnus

seipi, Leuciscus leuciscus

seitsenruototokko, Gobiusculus flavescens

siloneula, Nerophis ophidion

*sorva, Scardinius erythrophthalmus

*sulkava, Abramis ballerus

särmäneula, Sygnathus typhle

teisti, Pholis gunnellus

turpa, Leuciscus cephalus

törö, Gobio gobio

vaskikala, Spinachia spinachia

viisipiikki, Culaea inconstans

* tähdellä merkityt kalalajit esiintyvät erityisesti rehevöityneissä vesissä runsaina kantoina.

Liite 2(a) (17.6.2021/521)

KOKO MAASSA RAUHOITETUT ELÄINLAJIT

Matelijat

kangaskäärme, Coronella austriaca

rantakäärme, Natrix natrix

sisilisko, Zootoca (Lacerta)vivipara

vaskitsa, Anguis fragilis

Sammakkoeläimet

rupikonna, Bufo bufo

rupilisko, Triturus cristatus

sammakko, Rana temporaria

vesilisko, Triturus vulgaris

viitasammakko, Rana arvalis

Nilviäiset

jokihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera

kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii

kapeasiemenkotilo, Vertigo angustior

lettosiemenkotilo, Vertigo geyeri

vuollejokisimpukka, Unio crassus

Luteet

palolatikka, Aradus angularis

Perhoset

harjusinisiipi, Scolitantides vicrama

isoapollo, Parnassius apollo

isokultasiipi, Lycaena dispar

juovapunatäplä, Zygaena osterodensis

juurilasisiipi, Bembecia ichneumoniformis

kalliosinisiipi, Scolitantides orion

keltaverkkoperhonen (punakeltaverkkoperhonen), Euphydryas aurinia

kirjopapurikko, Lopinga achine

kirjoverkkoperhonen, Euphydryas maturna

kääpiöhopeatäplä, Boloria improba

lehtohopeatäplä, Boloria titania

luhtakultasiipi, Lycaena helle

muurahaissinisiipi, Phengaris (Glaucopsyche)arion

neidonkielikoisa, Cynaeda dentalis

pikkuapollo, Parnassius mnemosyne

pohjanharmoyökkönen, Xestia borealis

pohjanvalkotäpläpaksupää, Hesperia commasubsp. catena

raunikkivyökoi, Caryocolum petryi

ruijannokiperhonen, Erebia medusa(E. polaris)

rusoharmoyökkönen, Xestia brunneopicta

sinilehtimittari, Scopula decorata

tummaverkkoperhonen, Melitaea diamina

tundrasinisiipi, Plebeius glandon

varjotäpläkoi, Ethmia terminella

Kovakuoriaiset

erakkokuoriainen, Osmoderma barnabita(O. eremita)

haavansahajumi, Xyletinus tremulicola

havuhuppukuoriainen, Stephanopachys linearis

isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus

jalavajäärä, Rhamnusium bicolor

jättisukeltaja, Dytiscus latissimus

kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis

korpikolva, Pytho kolwensis

korukeräpallokas, Agathidium pulchellum

kulonyhäkäs, Corticaria cucujiformis(C. planula)

lahokapo, Boros schneideri

meriuposkuoriainen, Macroplea pubipennis

mustatattiainen, Oxyporus mannerheimii

mäntyhuppukuoriainen, Stephanopachys substriatus

punahärö, Cucujus cinnaberinus

tammikukkajäärä, Strangalia attenuata

vennajäärä, Mesosa myops

Sudenkorennot

idänkirsikorento, Sympecma paedisca

kirjojokikorento, Ophiogomphus cecilia

lummelampikorento, Leucorrhinia caudalis

sirolampikorento, Leucorrhinia albifrons

täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis

viherukonkorento, Aeshna viridis

Liite 2(b) (19.6.2013/471)

POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN MAAKUNTIEN ETELÄPUOLELLA RAUHOITETUT ELÄINLAJIT

Perhoset

purohopeatäplä, Boloria thore

Liite 3(a) (17.6.2021/521)

KOKO MAASSA RAUHOITETUT KASVILAJIT

Putkilokasvit

alppivuokko, Anemone trifolia

hajuheinä, Cinna latifolia

hentokatkero, Comastoma tenellum (Gentianella tenella)

hentonäkinruoho, Najas tenuissima

hietaneilikka, Dianthus arenarius

hukkariisi, Leersia oryzoides

hämeenkylmänkukka, Pulsatilla patens

hämeenkylmänkukan ja kangasvuokon risteymä, Pulsatilla patensxvernalis

idänkurho, Carlina biebersteinii

idänkynsimö, Draba cinerea

idänverijuuri, Agrimonia pilosa

isokissankäpälä, Antennaria villifera

isokrassi, Lepidium latifolium

isolinnunruoho, Polygala vulgaris

isopukinjuuri, Pimpinella major

jääleinikki, Ranunculus glacialis

kalliorikko, Saxifraga adscendens

kalliosirkunjyvä, Hackelia (Lappula) deflexa

kangasraunikki, Gypsophila fastigiata

kangasvuokko, Pulsatilla vernalis

karvamaksaruoho, Sedum villosum

keltalehdokki, Platanthera chlorantha

keminpikkuängelmä (keminängelmä), Thalictrum minussubsp.elatum (kemense)

kenttäorakko, Ononis spinosasubsp.arvensis (O. arvensis)

ketonukki, Androsace septentrionalis

ketunsara, Carex vulpina

kiiltovalkku, Liparis loeselii

kiirunankello, Campanula uniflora

kimalaisorho, Ophrys insectifera

kultakynsimö, Draba alpina

kultapäivännouto (päivännouto), Helianthemum nummularium

kuusamonnokkasara, Carex lepidocarpasubsp.jemtlandica

kuusamonsarake, Carex (Kobresia) simpliciuscula

kynäjalava, Ulmus laevis

laaksoarho, Moehringia lateriflora

lapinalppiruusu, Rhododendron lapponicum

lapinhilpi, Arctagrostis latifolia

lapinkaura, Trisetum subalpestre

lapinleinikki, Coptidium (Ranunculus) lapponicus

laukkaneilikka, Armeria maritima

lehtokattara, Bromopsis (Bromus) benekenii

lehtolitukka, Cardamine impatiens

lehtonata, Schedonorus giganteus (Festuca gigantea)

lehtoneidonvaippa, Epipactis helleborine

lehtonoidanlukko, Botrypus virginianus (Botrychium virginianum)

lehtotaponlehti (taponlehti), Asarum europaeum

lehtoukonhattu, Aconitum lycoctonum

lehtoängelmä, Thalictrum aquilegiifolium

lettorikko, Saxifraga hirculus

lietetatar, Persicaria foliosa

luhtaorvokki, Viola uliginosa

lumpeitten, Nymphaea,punakukkaiset muodot

lähdesara, Carex paniculata

lännenkurho, Carlina vulgaris

masmalo, Anthyllis vulneraria

merijuola (merivehnä), Elytrigia junceiformis (Elymus farctus)

meriotakilokki, Salsola kali

meritatar, Polygonum oxyspermum

metsälitukka, Cardamine flexuosa

metsänemä, Epipogium aphyllum

metsäomenapuu, Malus sylvestris

myyränporras, Diplazium sibiricum

mäkiorvokki, Viola collina

neidonkenkä, Calypso bulbosa

nelilehtivesikuusi, Hippuris tetraphylla

norjanarho, Arenaria norvegica

notkeanäkinruoho, Najas flexilis

nummikellokanerva (kellokanerva), Erica tetralix

nummimatara, Galium saxatile

nuokkuesikko (ruijanesikko), Primula nutans

pahta-ailakki, Silene wahlbergella

pahtahanhikki, Potentilla nivea

pahtahietaorvokki, Viola rupestrissubsp.relicta

pahtaketokeltto (pahtakeltto), Crepis tectorumsubsp.nigritula (nigrescens)

patukkasara, Carex hartmaniorum (hartmanii)

peltomaitikka, Melampyrum arvense

perämerenketomaruna (perämerenmaruna), Artemisia campestrissubsp.bottnica

pesäjuuri, Neottia nidus-avis

pikkuhanhikki, Potentilla verna (P. tabernaemontani)

pikkunoidanlukko, Botrychium simplex

pohjankehtoailakki (pohjanailakki), Silene involucrata

pohjansorsimo, Arctophila fulva

pommerinvirna, Vicia cassubica

punavalkku, Cephalanthera rubra

rantalitukka, Cardamine parviflora

rantaorvokki, Viola stagnina (V. persicifolia)

rantatyräkki, Euphorbia palustris

ruijanpaasihanhikki (ruijanpahtahanhikki), Potentilla arenosasubsp.chamissonis (P. chamissonis)

ruskoruosteheinä (ruosteheinä), Schoenus ferrugineus

rönsysorsimo, Puccinellia phryganodes

sakarahanhikki, Potentilla subarenaria (P. neumanniana)

seljakämmekkä, Dactylorhiza sambucina

serpentiiniraunioinen, Asplenium adulterinum

sinikuusama, Lonicera caerulea

siperiankärhö, Clematis sibirica (C. alpina)

siroarnikki (arnikki), Arnica angustifolia

soikkokaksikko, Neottia (Listera) ovata

soikkokämmekkä, Orchis militaris

sopulinkallioinen, Erigeron borealis

sorsanputki, Sium latifolium

suippohärkylä, Polystichum lonchitis

suolapunka, Samolus valerandi

suomukka, Latharea squamaria

suoneidonvaippa, Epipactis palustris

suovalkku, Hammarbya paludosa

sääskenvalkku, Malaxis (Microstylis) monophyllos

taarna, Cladium mariscus

talvikkipaju, Salix pyrolifolia

tikankontti, Cypripedium calceolus

toukokämmekkä, Dactylorhiza majalis(baltiantoukokämmekkä,D. majalis; lapinkämmekkä, D. lapponica; kaitakämmekkä, D. traunsteineri)

tummahorsma, Epilobium obscurum

tummaneidonvaippa, Epipactis atrorubens

tundrasara, Carex holostoma

tunturiarho, Arenaria pseudofrigida

tunturikeulankärki, Oxytropis lapponica

tunturiorho, Chamorchis alpina

tunturivalkokämmekkä (valkokämmekkä), Pseudorchis straminea (P. albida)

tuoksualvejuuri, Dryopteris fragrans

tähkähelmikkä, Melica ciliata

upossarpio, Alisma wahlenbergii

valkolehdokki, Platanthera bifolia

valkopärskäjuuri, Veratrum album

vanakeltto, Crepis praemorsa

varputädyke, Veronica fruticans

veripunakämmekkä, Dactylorhiza incarnatasubsp.cruenta

vuorijalava, Ulmus glabra

vuorikuisma, Hypericum montanum

värimaratti, Asperula tinctoria

Sammalet

hitupihtisammal, Cephalozia macounii

hiuskoukkusammal, Dichelyma capillaceum

idänlehväsammal, Plagiomnium drummondii

isonuijasammal, Meesia longiseta

isotorasammal, Cynodontium suecicum

katkokynsisammal, Dicranum viride

kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)

korpihohtosammal, Herzogiella turfacea

kourukinnassammal, Scapania carinthiaca (S. massalongi)

lahokaviosammal, Buxbaumia viridis

lapinpahtasammal, Orthothecium lapponicum

lapinsirppisammal, Hamatocaulis lapponicus

pohjankellosammal, Encalypta mutica

Liite 3(b) (17.6.2021/521)

POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN MAAKUNTIEN ETELÄPUOLELLA RAUHOITETUT PUTKILOKASVIT

kirkiruoho, Gymnadenia conopsea

mätäsrikko, Saxifraga cespitosa

pahtarikko, Micranthes (Saxifraga) nivalis

pohjanväinönputki, Angelica archangelicasubsp.archangelica

pulskaneilikka, Dianthus superbus

suopunakämmekkä (punakämmekkä), Dactylorhiza incarnatasubsp.incarnata

tunturikiviyrtti, Woodsia alpina

vesihilpi, Catabrosa aquatica

Liite 3(c) (17.6.2021/521)

POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN MAAKUNNISSA RAUHOITETUT PUTKILOKASVIT

hentokiurunkannus, Corydalis intermedia

kalliokielo, Polygonatum odoratum

keltakurjenmiekka, Iris pseudacorus

korpinurmikka, Poa remota

lehtopalsami, Impatiens noli-tangere

nevaimarre, Thelypteris palustris

seinäraunioinen, Asplenium ruta-muraria

valkovuokko, Anemone nemorosa

Liite 4 (17.6.2021/521)

UHANALAISET LAJIT

*Erityisesti suojeltavat lajit

Kaikilla liitteen lajeilla ei ole suomenkielistä nimeä. Niistä käytetään ryhmän (suvun, heimon, tms.) nimeä.

Putkilokasvit

ahokirkiruoho, Gymnadenia conopseasubsp.conopsea (Gymnadenia conopseavar.conopsea)

*ahosilmäruoho, Euphrasia officinalissubsp.officinalis

*alppivuokko, Anemone trifolia

*baltiankämmekkä, Dactylorhiza majalissubsp.baltica

etelänhoikkaängelmä, Thalictrum simplexsubsp.simplex

harjulieko, Diphasiastrum tristachyum

harmaahorsma, Epilobium lamyi

*harsomatara, Galium intermedium

helpitähkiö, Phleum phleoides

hentokatkero, Comastoma tenellum

*hentonäkinruoho, Najas tenuissima

hetesara, Carex acutiformis

*hietaneilikka, Dianthus arenarius

himmeävilla, Eriophorum brachyantherum

hirvenkello, Campanula cervicaria

*horkkakatkero, Gentianella amarella

*hostinsara, Carex hostiana

*hukkariisi, Leersia oryzoides

*hämeenkylmänkukka, Pulsatilla patens

*idänkurho, Carlina biebersteinii

idänkynsimö, Draba cinerea

*idänmasmalo, Anthyllis vulnerariasubsp.polyphylla

*idänverijuuri, Agrimonia pilosa

*imeläkurjenherne, Astragalus glycyphyllos

isokissankäpälä, Antennaria villifera

isokynsimö, Draba glabella

isolinnunruoho, Polygala vulgaris

*isopukinjuuri, Pimpinella major

isovesirikko, Elatine alsinastrum

*itämerenlaukkaneilikka, Armeria maritimasubsp.intermedia

jokipalpakko, Sparganium neglectum

juurtokaisla, Scirpus radicans

jääleinikki, Ranunculus glacialis

*kainuunnurmihärkki, Cerastium fontanumsubsp.vulgarevar.kajanense

kaljukissankäpälä, Antennaria porsildii

kaljumäntykukka, Hypopitys hypophegea

*kalliorikko, Saxifraga adscendens

kalliosirkunjyvä, Hackelia deflexa

kalvaskallioinen, Erigeron acrissubsp.decoloratus

*kangasraunikki, Gypsophila fastigiata

kangasvuokko, Pulsatilla vernalis

*karvamaksaruoho, Sedum villosum

karvamansikka, Fragaria viridis

katkeralinnunruoho, Polygala amarella

*keltahierakka, Rumex maritimus

keltakynsimö, Draba nemorosa

keltamatara, Galium verum

*kenttäorakko, Ononis spinosasubsp.arvensis

*ketoampiaisyrtti, Dracocephalum thymiflorum

*ketokatkero, Gentianella campestris

ketokurho, Carlina vulgaris

*ketonukki, Androsace septentrionalis

ketoraunikki, Psammophiliella muralis

*ketunsara, Carex vulpina

kevätsara, Carex caryophyllea

*kiiltoängelmä, Thalictrum lucidum

kiirunankello, Campanula uniflora

*kimalaisorho, Ophrys insectifera

kirppusara, Carex pulicaris

kultakynsimö, Draba alpina

kuusamonnokkasara, Carex lepidocarpasubsp.jemtlandica

*kuusamonsarake, Carex simpliciuscula

kylämalva, Malva pusilla

kynäjalava, Ulmus laevis

kääpiöpaju, Salix arbuscula

lapinalppiruusu, Rhododendron lapponicum

lapinesikko, Primula stricta

lapinkynsimö, Draba lactea

lapinkämmekkä, Dactylorhiza majalissubsp.lapponica

*lehtokattara, Bromopsis benekenii

*lehtolitukka, Cardamine impatiens

*lehtonata, Schedonorus giganteus

*lehtonoidanlukko, Botrypus virginianus

*lehtotakiainen, Arctium nemorosum

lehtoukonhattu, Aconitum lycoctonumsubsp.septentrionale

lehtoängelmä, Thalictrum aquilegiifolium

lettohernesara, Carex viridulavar.bergrothii

lettorikko, Saxifraga hirculus

lettosara, Carex heleonastes

liejupahaputki, Oenanthe aquatica

lietetatar, Persicaria foliosa

*luhtaorvokki, Viola uliginosa

lumikynsimö, Draba nivalis

*lähdesara, Carex paniculata

*lännenhanhikki, Potentilla anglica

merihaarikko, Sagina maritima

*merijuola (merihaprajuola), Elytrigia junceiformis (Elytrigia junceasubsp.boreoatlantica)

*merikastikka (rantakaura), Calamagrostis arenaria

*merilettotähtimö, Stellaria crassifoliavar.minor

*meriotakilokki, Salsola kali

*meritatar, Polygonum oxyspermum

*metsälitukka, Cardamine flexuosa

metsänemä (korallimetsänemä), Epipogium aphyllum

metsäomenapuu, Malus sylvestris

mykerösara, Carex bohemica

mäkiapila, Trifolium montanum

*mäkiorvokki, Viola collina

neidonkenkä, Calypso bulbosa

nelilehtivesikuusi, Hippuris tetraphylla

*niittylaukkaneilikka, Armeria maritimasubsp.elongata

nokisara, Carex fuliginosa

norjanarho, Arenaria norvegica

*notkeanäkinruoho, Najas flexilis

*nummikellokanerva, Erica tetralix

*nummimatara, Galium saxatile

*nummisilmäruoho, Euphrasia micrantha

ojakaali, Lythrum portula

okaruusu, Rosa sherardii

ormio (euroopanormio), Pilularia globulifera

otasilmäruoho, Euphrasia salisburgensis

pahta-ailakki, Silene wahlbergella

pahtahietaorvokki, Viola rupestrissubsp.relicta

*pahtaketokeltto, Crepis tectorumsubsp.nigritula

*patukkasara, Carex hartmaniorum (Carex hartmanii)

paunikko (vesipaunikko), Crassula aquatica

*peltomaitikka, Melampyrum arvense

*peltorusojuuri, Buglossoides arvensis

*perämerenketomaruna, Artemisia campestrissubsp.bottnica

*pikkuhanhikki, Potentilla verna

pikkukihokki, Drosera intermedia

pikkulehdokki, Platanthera oligantha

*pikkunoidanlukko, Botrychium simplex

*pikkupohjansorsimo, Arctophila fulvavar.pendulina

*pikkupunka, Lysimachia minima

*pohjankehtoailakki, Silene involucratasubsp.tenella

*pommerinvirna, Vicia cassubica

*pulskaneilikan Kaavin serpentiinirotu, Dianthus superbus

*punavalkku, Cephalanthera rubra

*rantakatkero, Gentianella uliginosa

*rantalitukka, Cardamine parviflora

rantaorvokki, Viola stagnina

*rantaruttojuuri, Petasites spurius

rikkakukonkannus, Delphinium consolida

rikkileinikki, Ranunculus sulphureus

rohtokoirankieli, Cynoglossum officinale

ruijankissankäpälä, Antennaria nordhageniana

ruiskattara, Bromus secalinus

ruotsinpihlaja, Scandosorbus intermedia (Borkhausenia intermedia)

ruskokaisla, Blysmopsis rufa

*ruskoruosteheinä, Schoenus ferrugineus

rusonätä, Sabulina rubella

*rönsysorsimo, Puccinellia phryganodes

röyhysara, Carex appropinquata

sakarahanhikki, Potentilla subarenaria

*saunionoidanlukko, Botrychium matricariifolium

*seinäraunioinen, Asplenium ruta-muraria

seljakämmekkä, Dactylorhiza sambucina

*serpentiiniraunioinen, Asplenium adulterinum

sinikuusama, Lonicera caerulea

siperiankärhö, Clematis sibirica

siperianlillukka, Rubus humulifolius

siperianvehniö, Elymus fibrosus

*siroarnikki, Arnica angustifolia

*soikkokämmekkä, Orchis militaris

sopulinkallioinen, Erigeron borealis

sopulintunturitädyke, Veronica alpinasubsp.pumila

*sorsanputki (isosorsanputki), Sium latifolium

suikeanoidanlukko, Botrychium lanceolatum

suippuorapihlaja, Crataegus rhipidophylla

*sukassara, Carex microglochin

*suolapunka (valkosuolapunka), Samolus valerandi

*suolayrtti (punasuolayrtti), Salicornia perennans

suomukka (pähkinäsuomukka), Lathraea squamaria

*suoneidonvaippa, Epipactis palustris

sykeröpoimulehti, Alchemilla hirsuticaulis

sysisara, Carex atrofusca

*sääskenvalkku, Malaxis monophyllos

*taarna (isotaarna), Cladium mariscus

*talvikkipaju, Salix pyrolifolia

tummahorsma, Epilobium obscurum

tummakallioinen, Erigeron humilis

tummaneidonvaippa, Epipactis atrorubens

tunturihilpi, Phippsia algida

*tunturihärkin Kaavin serpentiinirotu, Ceraastium alpinum

tunturikeulankärki, Oxytropis lapponica

tunturikynsimö, Draba fladnizensis

tunturinätä, Sabulina stricta

tunturiorho, Chamorchis alpina

tunturisarake, Carex myosuroides

tunturivalkokämmekkä, Pseudorchis straminea

*turjanhorsma, Epilobium laestadii

tylppöorapihlaja, Crataegus monogyna

*tähkähelmikkä, Melica ciliata

tähkämaitikka, Melampyrum cristatum

upossarpio, Alisma wahlenbergii

*vaaleajäsenruoho, Scleranthus perennis

*valkopärskäjuuri, Veratrum album

*vanakeltto, Crepis praemorsa

veripunakämmekkä, Dactylorhiza incarnatasubsp.cruenta

vienansara, Carex atherodes

vuorijalava, Ulmus glabra

*vuorikuisma, Hypericum montanum

*vuorimunkki, Jasione montana

*värimaratti, Asperula tinctoria

Levät

harmaanäkinparta, Chara contraria

helmisyherönauha, Kumanoa globospora

hentosiloparta, Nitella gracilis

kalvassiloparta, Nitella hyalina

kaunotupsunauha, Batrachospermum elegans

lehosyherönauha, Kumanoa virgato-decaisneana

piikkinäkinparta, Chara horrida

rustonauha, Tuomeya americana

silonäkinparta, Chara braunii

tummahelmilevä, Ceramium virgatum

Sammalet

Lehtisammalet

aarnihiippasammal, Nyholmiella gymnostoma

aarnisammal, Schistostega pennata

alppikivisammal, Grimmia alpestris

alppilapiosammal, Tortula systylia

etelänhiippasammal, Orthotrichum cupulatum

etelänkynsisammal, Dicranum tauricum

etelänpaasisammal, Schistidium crassipilum

*etelänruostesammal, Anomodon rugelii

*etelänsuikerosammal, Brachythecium tommasinii

*etelänuurresammal, Zygodon conoideus

haapariippusammal, Neckera pennata

hakahiippasammal, Orthotrichum stramineum

hakasuikerosammal, Brachythecium campestre

*harapurosammal, Hygrohypnum montanum

harmokivisammal, Grimmia donniana

hentolehväsammal, Rhizomnium gracile

*hiuskoukkusammal, Dichelyma capillaceum

härmepaasisammal, Schistidium pruinosum

höyhensammal, Ctenidium molluscum

idänkellosammal, Encalypta affinissubsp.affinis

*idänlehväsammal, Plagiomnium drummondii

idänpaasisammal, Schistidium sibiricum

idänvaskisammal, Pseudoleskeella rupestris

isohiippasammal, Orthotrichum lyellii

*isokarvasammal, Flexitrichum gracile (Ditrichum gracile)

isonokkasammal, Eurhynchium striatum

*isonuijasammal, Meesia longiseta

isoriippusammal, Exsertotheca crispa

isotorasammal, Cynodontium suecicum

*itukivisammal, Grimmia anomala

*jouhisammal, Dicranodontium denudatum

*kaarihitusammal, Seligeria campylopoda

kaarikahtaissammal, Distichium inclinatum

*kaitahitusammal, Seligeria brevifolia

*kalkkihitusammal, Seligeria calcarea

*kalkkihuurresammal, Palustriella commutata

*kalkkijalosammal, Drepanocladus lycopodioides

*kalkkilapiosammal, Tortula mucronifolia

*kalkkilähdesammal, Philonotis calcarea

kalkkipahkurasammal, Gymnostomum calcareum

kalkkirensusammal, Rhynchostegium murale

*kalkkiruusukesammal, Rhodobryum ontariense

*kalkkisirppisammal, Drepanocladus sendtneri

kallionapasammal, Arctoa hyperborea

*karstahitusammal, Seligeria pusilla

*katkokynsisammal, Dicranum viride

*kenosammal, Amblyodon dealbatus

kerokivisammal, Grimmia reflexidens

*kerosuikerosammal, Sciuro-hypnum dovrense

*kertunhiippasammal, Orthotrichum patens

keräsammal, Stegonia latifolia

kierrepaasisammal, Schistidium recurvum

kiirunansammal, Oedipodium griffithianum

kivikoukerosammal, Lescuraea incurvata

*kolokärpänsammal, Rhabdoweisia crispata

koloriippusammal, Alleniella besseri

*kolusammal, Coscinodon cribrosus

*korpihohtosammal, Herzogiella turfacea

kosteikkohiirensammal, Ptychostomum cernuum

kultapahtasammal, Orthothecium chryseon

*kuparikiisusammal, Mielichhoferia mielichhoferiana

kuparikivisammal, Grimmia atrata

kurkkiopaasisammal, Schistidium sordidum

*kurkkiosammal, Grimmia mollis

kurusammal, Anomobryum julaceum sensu lato

kuulasammal, Archidium alternifolium

*kuurakellosammal, Encalypta brevipes

kyttyräkivisammal, Grimmia anodon

kääpiövarstasammal, Pohlia atropurpurea

lahokaviosammal, Buxbaumia viridis

*lapinlipposammal, Psilopilum cavifolium

*lapinmarrassammal, Tayloria splachnoides

lapinpaasisammal, Schistidium tenerum

*lapinpahtasammal, Orthothecium lapponicum

lapinpurosammal, Hygrohypnum molle

lapinseitasammal, Ptychostomum zieri

*lapinsirppisammal, Hamatocaulis lapponicus

lapintierasammal, Racomitrium macouniisubsp.alpinum

*lapintuppisammal, Timmia norvegica

lapinvarstasammal, Pohlia obtusifolia

luhtarahkasammal, Sphagnum inundatum

*lumikarstasammal, Andreaea nivalis

lumivarstasammal, Pohlia erecta

lusikkahiirensammal, Bryum marratii

luutasammal, Thamnobryum alopecurum

lännenloukkosammal, Tetrodontium brownianum

*lännenriippusammal, Neckera pumila

merihiirensammal, Bryum salinum

metsäloukkosammal, Tetrodontium ovatum

muhkusammal, Anoectangium aestivum

mustapaasisammal, Schistidium trichodon

mutkapaasisammal, Schistidium flexipile

naalinsuikerosammal, Brachytheciastrum collinum

nallikkasammal, Gyroweisia tenuis

*napahiirensammal, Bryum wrightii

napakynsisammal, Dicranum laevidens

*napalehväsammal, Rhizomnium andrewsianum

naparaatosammal, Tetraplodon paradoxus

nelikolkkasammal, Pyramidula tetragona

nipponinlähdesammal, Philonotis yezoana

nokkalehväsammal, Plagiomnium rostratum

notkoritvasammal, Pseudocampylium radicale

*nummirahkasammal, Sphagnum molle

*nuokkukiisusammal, Mielichhoferia elongata

*nuokkulapiosammal, Tortula cernua

nuppusammal, Physcomitrium patens (Physcomitrella patens)

*oikokaulasammal, Trematodon laetevirens

ojaäimäsammal, Pleuridium acuminatum

otalehväsammal, Mnium spinosum

*paasihiippasammal, Orthotrichum urnigerum

*pahtakellosammal, Encalypta affinissubsp.macounii

pahtapalmikkosammal, Hypnum vaucheri

*pahtaseitasammal, Ptychostomum demissum

pahtasuikerosammal, Brachytheciastrum trachypodium

pahtavarstasammal, Pohlia crudoides

paljakka-ahmansammal, Kiaeria glacialis

paljakkakynsisammal, Dicranum spadiceum

paljakkalehväsammal, Mnium blyttii

paljakkamarrassammal, Tayloria froelichiana

paljakkanapasammal, Arctoa fulvella

paljakkapörrösammal, Hymenoloma compactum

paljakkavarstasammal, Pohlia andrewsii

pallosuppusammal, Physcomitrium sphaericum

palsakynsisammal, Dicranum groenlandicum

pampulasammal, Acaulon muticum

peltolapiosammal, Tortula caucasica

piekananpaasisammal, Schistidium poeltii

piennarsammal, Entosthodon fascicularis

*piilohitusammal, Seligeria subimmersa

piirtosammal, Aongstroemia longipes

*pikkupurosammal, Hygrohypnum norvegicum

pikkusiipisammal, Fissidens bryoidesvar.bryoides (Fissidens bryoides)

pikku-uurresammal, Zygodon stirtonii

*pitkäperähiirensammal, Ptychostomum longisetum

pohjanharasammal, Campylophyllum halleri

*pohjankellosammal, Encalypta mutica

*pohjankiiltosammal, Isopterygiopsis alpicola

pohjanlehväsammal, Plagiomnium curvatulum

*pohjannuijasammal, Meesia hexasticha

pohjanpalmikkosammal, Hypnum hamulosum

pohjansompasammal, Splachnum melanocaulon

pohjanvaskisammal, Pseudoleskeella papillosa

*pohjanväkäsammal, Campylium laxifolium

*poronsuikerosammal, Brachythecium coruscum

*puistotuppisammal, Timmia megapolitana

*purolaakasammal, Plagiothecium platyphyllum

pärskepaasisammal, Schistidium subjulaceum

päärynähiirensammal, Bryum warneum

pörrökivisammal, Grimmia incurva

rahkavarstasammal, Pohlia sphagnicola

*rannikkorahkasammal, Sphagnum affine

rannikkotakkusammal, Ulota phyllantha

rantalipposammal, Psilopilum laevigatum

rantatumpurasammal, Didymodon tophaceus

rikkatoukosammal, Microbryum davallianum

risatorasammal, Cynodontium bruntonii

*rivihitusammal, Seligeria tristichoides

rosomieronsammal, Ephemerum serratum

rotkohiippasammal, Orthotrichum laevigatum

ruostetyvisammal, Bryoerythrophyllum ferruginascens

ruskopalmikkosammal, Hypnum bambergeri

rusopahtasammal, Orthothecium rufescens

rusopurosammal, Hygrohypnum cochlearifolium

*sahahitusammal, Seligeria donniana

seitahiirensammal, Bryum intermediumsubsp.nitidulum

silkkisuikerosammal, Brachythecium laetum

*silohiippasammal, Orthotrichum striatum

siropaasisammal, Schistidium elegantulum

somerahmansammal, Kiaeria riparia

*suippusammakonsammal, Hygroamblystegium tenax

*sulkanokkasammal, Kindbergia praelonga

suonipaasisammal, Schistidium venetum

taigakarhunsammal, Polytrichum pallidisetum

taigapalmikkosammal, Hypnum subimponens

*torvikellosammal, Encalypta longicolla (Encalypta longicollis)

tulvasiipisammal, Fissidens gymnandrus

tundrapalmikkosammal, Hypnum plicatulum

*tunturihiippasammal, Orthotrichum pellucidum

tunturikamppisammal, Sanionia nivalis

tunturikarstasammal, Andreaea blyttii

tunturikaulasammal, Trematodon brevicollis

tunturikellosammal, Encalypta alpina

tunturikivisammal, Grimmia elongata

tunturikoukerosammal, Lescuraea plicata

tunturilehväsammal, Cyrtomnium hymenophyllum

tunturiloukkosammal, Tetrodontium repandum

tunturipurosammal, Hygrohypnum alpinum

tunturiraatosammal, Tetraplodon pallidus

tunturisuikerosammal, Sciuro-hypnum glaciale

tunturisäiläsammal, Blindia caespiticia

*tunturituppisammal, Timmia bavarica

tunturitöppösammal, Cnestrum glaucescens

tunturivarstasammal, Pohlia ludwigii

*tupsukivisammal, Grimmia arenaria

*tupsutuppisammal, Timmia comata

turrisammal, Chionoloma tenuirostris (Oxystegus tenuirostris)

törmäsykerösammal, Weissia brachycarpa

*umpisammal, Tortula protobryoides

umpisykerösammal, Weissia longifolia

valjuhiirensammal, Bryum turbinatum

varjopaasisammal, Schistidium umbrosum

*verihiirensammal, Bryum cryophilum

*viheruurresammal, Zygodon viridissimus

vuoripalmikkosammal, Hypnum callichroum

vuorisuikerosammal, Brachythecium cirrosum

Maksasammalet

etelänpihtisammal, Cephalozia lacinulata

etelänraippasammal, Anastrophyllum michauxii

haaraliuskasammal, Riccardia multifida

haprakarvesammal, Frullania fragilifolia

harsosammal, Trichocolea tomentella

heleäkinnassamal, Scapania glaucocephala

hetekinnassammal, Scapania paludosa

*hitupihtisammal, Cephalozia macounii

*idänkäppyräsammal, Mannia sibirica

isokarvesammal, Frullania tamarisci

isonauhasammal, Aneura maxima

itupyörösammal, Odontoschisma denudatum

*kalkkihankasammal, Riccia beyrichiana

*kalkkikinnassammal, Scapania calcicola

*kalkkilovisammal, Oleolophozia perssonii

*kalliokaulussammal, Syzygiella autumnalis

kalliopunossammal, Porella cordaeana

kalliopussisammal, Marsupella emarginata

kalliopyörösammal, Odontoschisma macounii

*kalvaslovisammal, Lophoziopsis pellucida

*kantokinnassammal, Scapania apiculata

*kantopaanusammal, Calypogeia suecica

*kantopihtisammal, Fuscocephaloziopsis catenulata

kantoraippasammal, Crossocalyx hellerianus

*karhunlovisammal, Schistochilopsis grandiretis

*karvakäppyräsammal, Mannia pilosa

kerosammal, Prasanthus suecicus

kolohammassammal, Mesoptychia collaris

*korpikaltiosammal, Harpanthus scutatus

korusammal, Cololejeunea calcarea

*kourukinnassammal, Scapania carinthiaca

*kururaippasammal, Schizophyllopsis sphenoloboides

kääpiöhammassammal, Mesoptychia badensis

lapinkorvasammal, Jungermannia polaris

lapinpussisammal, Marsupella condensata

lastusammal, Reboulia hemisphaerica

lehtokinnassammal, Scapania nemorea

loukkokinnassammal, Scapania gymnostomophila

lähdehammassammal, Mesoptychia bantriensis

*lännenkarvesammal, Frullania oakesiana

lännenviiksisammal, Kurzia trichoclados

metsälovisammal, Lophozia guttulata

mäkäränsammal, Hygrobiella laxifolia

*napakinnassammal, Scapania spitsbergensis

napalovisammal, Lophoziopsis polaris

norokinnassammal, Scapania praetervisa

*otalimisammal, Lophocolea bidentata

*pahtakinnassammal, Scapania crassiretis

*paljakkakinnassammal, Scapania kaurinii

*peikonsammal, Clevea hyalina

*piilosammal, Aneura mirabilis

pikkuliuskasammal, Riccardia palmata

*pikkulovisammal, Lophozia ascendens

*pikkupussisammal, Marsupella sprucei

pikkuresusammal, Fossombronia incurva

pikkusahasammal, Bazzania tricrenata

*pohjankorvasammal, Jungermannia atrovirens

pohjanpussisammal, Marsupella sphacelata

polkupussisammal, Marsupella funckii

pulkkasammal, Sauteria alpina

puropussisammal, Marsupella aquatica

*purosuomusammal, Radula lindenbergiana

pärskekinnassammal, Scapania cuspiduligera

pärskesammal, Eremonotus myriocarpus

rahkalovisammal, Heterogemma laxa

*rantahankasammal, Riccia bifurca

*rantalovisammal, Heterogemma capitata

ripsihankasammal, Riccia ciliata

*ripsilovisammal, Lophozia ciliata

runkopunossammal, Porella platyphylla

rutahankasammal, Riccia huebeneriana

ryytisammal, Geocalyx graveolens

*saksisammal, Douinia ovata

*siloruutusammal, Conocephalum conicum

teilisammal, Haplomitrium hookeri

tummakinnassammal, Scapania obscura

*tundrakinnassammal, Scapania tundrae

*tunturikehräsammal, Moerckia blyttii

*tunturiraippasammal, Orthocaulis cavifolius

tunturisiiransammal, Nardia breidleri

*tunturivelhonsammal, Asterella lindenbergiana

*tuoksukäppyräsammal, Mannia fragrans

*törrökinnassammal, Scapania aequiloba

uurrehankasammal, Riccia canaliculata

*vakoruutusammal, Conocephalum salebrosum

*vesisiiransammal, Nardia compressa

vuorikinnassammal, Scapania irriguasubsp.rufescens

Sarvisammalet

puikkosammal, Phaeoceros carolinianus

Sienet

Helttasienet ja tatit

*aarniukonsieni, Leucopholiota lignicola

alvariukonsieni, Lepiota erminea

*etelänrisakas, Inocybe decemgibbosa

*haapavinokas, Pleurotus calyptratus

*haisukaulussieni, Protostropharia luteonitens (Stropharia luteonitens)

haisumalikka, Singerocybe phaeophthalma

*haisunahikas, Gymnopus foetidus

haperomukula, Elasmomyces mattirolianus

helavalmuska, Tricholoma batschii

*helmiherkkusieni, Agaricus moelleri

heloseitikki, Cortinarius cinnabarinus

hepokaulussieni, Protostropharia dorsipora (Stropharia dorsipora)

himmihapero, Russula velutipes

hyasinttivahakas, Hygrophorus hyacinthinus

häräntatti, Suillellus queletii

höytyukonsieni, Cystolepiota adulterina

*imelärisakas, Inocybe godeyi

*isohimmihiippo, Mycenella bryophila

jauhonuppiseitikki, Cortinarius flavovirens

*juurtotatti, Caloboletus radicans

*kainovahakas, Neohygrocybe ingrata

*kalkkirisakas, Inocybe pargasensis

*kalvasrusokas, Entoloma prunuloides

*kalvastatti, Hemileccinum impolitus (Xerocomus impolitus)

karvalahorusokas, Pluteus umbrosus

karvarusokas, Entoloma strigosissimum

kastanjatatti, Gyroporus castaneus

kaunojalkatatti, Caloboletus calopus

keltalehmäntatti, Leccinellum crocipodium (Leccinum crocipodium)

kirjonahkahapero, Russula olivacea

kittiukonsieni, Lepiota coloratipes

*kultatatti, Aureoboletus gentilis

kuuseitikki, Cortinarius argenteolilacinus

*lahotuppisieni, Volvariella caesiotincta

*lampaanvahakas, Neohygrocybe ovina

lautasmalikka, Infundibulicybe gigas

lehtovahakas, Hygrophorus nemoreus

leijonaseitikki, Cortinarius elegantior

lettorisakas, Inocybe hirculus

liitukynsikäs, Lyophyllum konradianum

liitu-ukonsieni, Lepiota subalba

limajalkavahakas, Hygrocybe glutinipes

*limettivahakas, Hygrocybe citrinovirens

loistuppisieni, Volvariella surrecta

louhenseitikki, Cortinarius oulankaensis

*lounavahakas, Hygrocybe aurantiosplendens

lumiukonsieni, Lepiota angustispora

lystiseitikki, Cortinarius lustrabilis

lännenhapero, Russula zvarae

löyhkäkedokas, Hodopilus foetens

myrkkyrisakas, Inocybe erubescens

myytikkä, Mythicomyces corneipes

nevamesisieni, Desarmillaria ectypa (Armillaria ectypa)

*niljahelokka, Pholiota mucigera

nokivahakas, Hygrophorus atramentosus

norlanninseitikki, Cortinarius norrlandicus

*nukkajuurekas, Xerula pudens

nupuvahakas, Hygrocybe subpapillata

*okravahakas, Hygrocybe intermedia

otsonseitikki, Cortinarius albogaudis

outorisakas, Inocybe cryptocystis

persikkahapero, Russula persicina

pisarahelttahelokka, Hemistropharia albocrenulata

pitkäjalkahaprakas, Psathyrella multipedata

pohjannuppiseitikki, Cortinarius boreidionysae

*pulmuseitikki, Cortinarius niveoglobosus

punarusokas, Entoloma queletii

punatunkkaseitikki, Cortinarius hinnuleoarmillatus

*purorisakas, Inocybe multicoronata

retikkahiippo, Mycena pelianthina

rikkinuppiseitikki, Cortinarius meinhardii

ruskohapero, Russula mustelina

ruskovahakas, Cuphophyllus colemannianus

*rusoukonsieni, Cystolepiota moelleri

ryppyjyväslakki, Dermoloma cuneifolium

ryyniseitikkiryhmä, Cortinarius psammocephalus coll. (Cortinarius psammocephalus)

saarnihiippo, Mycena renati

*salonääpikkä, Galerina pruinatipes

seepiajyväslakki, Dermoloma josserandiivar.phaeopodium

seitarisakas, Inocybe diabolica

*seittivahakas, Hygrophorus purpurascens

*simpukkarisakas, Inocybe mytiliodora

*sinihelttajauhikas, Melanophyllum eyrei

sinilimaseitikki, Cortinarius salor

sinipunarusokas, Entoloma euchroum

sinityvihiippo, Mycena cyanorhiza

*suippu-ukonsieni, Macrolepiota mastoidea

*suohytyvinokas, Hohenbuehelia longipes

suttunuppiseitikki, Cortinarius olivaceodionysae

*suttuvyöseitikki, Cortinarius fuscoperonatus

synkkäjyväslakki, Dermoloma pseudocuneifolium

säämiskävalmukka, Leucopaxillus compactus

taalainnuppiseitikki, Cortinarius dalecarlicus

taatelikärpässieni, Amanita spadicea

tahmaukonsieni, Chamaemyces fracidus

taigatatti, Suillus spectabilis

*taikavahakas, Hygrophorus pudorinus

talvihiippo, Mycena tintinnabulum

tarhaukonsieni, Macrolepiota excoriata

*tuhatheltta, Baeospora myriadophylla

*tuhruvalhakka, Pseudotricholoma metapodium (Porpoloma metapodium)

tummaterähapero, Russula illota

täplämustesieni, Coprinopsis stangliana

ukonseitikki, Cortinarius anisochrous

usvanuppiseitikki, Cortinarius caesiocanescens

uumavahakas, Hygrocybe constrictospora

vahveronvieras, Entoloma pseudoparasiticum

vankkahaprakas, Psathyrella maculata

vaskimyrkkyseitikki, Cortinarius tofaceus

viehkonuppiseitikki, Cortinarius barbaricus

*viherhäiverusokas, Entoloma olivaceotinctum

*viherrusokas, Entoloma incanum

*viiniukonsieni, Lepiota fuscovinacea

viiruvahakas, Hygrocybe spadicea

violettirusokas, Entoloma mougeotiivar.fuscomarginatum

Kääväkkäät

*aarnihaarakas, Artomyces cristatus (Clavicorona cristata)

aurinkohaarakas, Ramaria flavobrunnescens

erakkokääpä, Antrodia infirma

haaparaspi, Radulodon erikssonii

haaparypykkä, Phlebia bresadolae

haapatyllikkä, Conferticium ravum

haavanpökkelökääpä, Polyporus pseudobetulinus

harjaskääpä, Funalia trogii

harmoliimaharsukka, Phlebiella insperata

harmonnahka, Crustoderma longicystidiatum

havuerakka, Atheloderma mirabile

havuludekääpä, Skeletocutis cummata (Skeletocutis ochroalba)

hiilikääpä, Gloeophyllum carbonarium

huopaorakas, Hydnellum cumulatum

hyyrykääpä, Antrodia hyalina

isokarvakääpä, Inonotus dryophilus

iso-otaraspikka, Deviodontia pilaecystidiata

isorustikka, Aporpium macroporum

kairakääpä, Antrodia primaeva

kalkkikääpä, Antrodia crassa

kalvaskääpä, Antrodia cretacea

*kanadankääpä, Tyromyces canadensis

karitsankääpä, Albatrellus citrinus

karttakääpä, Antrodia mappa

karvaorvakka, Punctularia strigosozonata

kastanjakääpä, Polyporus badius

*keltakerroskääpä, Perenniporia tenuis

keltakänsäkkä, Cristinia gallica

kilpinyhäkkä, Hyphoderma mutatum

kirsikääpä, Postia perdelicata

kirvelikääpä, Antrodia leucaena

*korukääpä, Postia persicina

kuitukarakääpä, Steccherinum fimbriatellum

kultakääpä, Postia auricoma (Postia luteocaesia)

kupariorakas, Sarcodon lundellii

kuusensitkokääpä, Antrodiella parasitica

*kätkökääpä, Inonotopsis subiculosa

lakkikarakääpä, Steccherinum pseudozilingianum

liekkihaarakas, Ramaria ignicolor

liilakääpä, Skeletocutis lilacina

*lohikääpä, Aurantiporus priscus

lohkokääpä, Diplomitoporus crustulinus

lohkonahakka, Xylobolus frustulatus

lovikääpä, Postia lowei

luhtanyhäkkä, Hyphoderma deviatum

*lutikkakääpä, Skeletocutis jelicii

maaseitti, Cejpomyces terrigenus

mokkakääpä, Inonotus hispidus

mustanuijakas, Clavaria asperulospora

musteorakas, Sarcodon fuligineoviolaceus

*männynpihkakääpä, Pelloporus triqueter

oranssijalkaorakas, Sarcodon martioflavus

paksukääpä (paksukuorikääpä), Physisporinus crocatus

pantaorvakka, Candelabrochaete septocystidia

partaorakas, Hydnellum mirabile

piilo-orakas, Phellodon secretus

pikkukennokääpä, Datronia stereoides

poimukääpä, Antrodia pulvinascens

rahkakääpä, Postia balsamina

raidantuoksukääpä, Haploporus odorus

rantaotaraspikka, Kneiffiella efibulata

rantarypykkä, Phlebia lindtneri

rikkilämäkkä, Rhizochaete sulphurina

risakääpä, Chaetoporellus latitans

rusovanukka, Amylocorticium subincarnatum

ruusuhaarakas, Ramaria rubella

*röyhelökääpä, Pycnoporellus alboluteus

*sahramikääpä, Aurantiporus croceus

sammaltorvikka, Cotylidia muscigena

*satiinikääpä, Coltricia cinnamomea

silo-orakas, Sarcodon leucopus

sinihuovakka, Amaurodon cyaneus

sitkaskääpä, Antrodia piceata

*sopulinkääpä, Piloporia sajanensis

suomenhaarakas, Ramaria fennica

suorahaarakas, Ramaria stricta

talikääpä, Obba rivulosa

tammenkerroskääpä, Perenniporia medulla-panis

tammiorvakka, Peniophora quercina

tuliorakas, Hydnellum auratile

tulvakääpä, Tyromyces fumidiceps

tummanuijakas, Clavaria atrofusca

vankkahaarakas, Ramaria flavescens

välkkyludekääpä, Skeletocutis stellae

Kupusienet

haisumantumukula, Melanogaster ambiguus

hakamaatuhkelo, Lycoperdon caudatum

*hiekkajalkakuukunen, Tulostoma brumale

jyväsmaatähti, Geastrum minimum

kaulusmaatähti, Geastrum michelianum

kenttätuhkelo, Lycoperdon lividum

koiranpökkösieni, Mutinus caninus

kukkamaatähti, Geastrum floriforme

*lettotuhkelo, Bovista paludosa

liuskamaamuna, Bovista tomentosa

lumikuukunen, Lycoperdon cretaceum

*luumukula, Sclerogaster compactus

*pikkumaatähti, Geastrum schmidelii

poimumaatähti, Geastrum striatum

*ryytimantumukula, Melanogaster broomeanus

*sammaljalkakuukunen, Tulostoma niveum

*sinimukula, Chamonixia caespitosa

Kotelosienet

aarninappu, Pseudographis pinicola

hehkumaljakas, Rhodotarzetta rosea

himmeäloisikka, Tolypocladium capitatum (Cordyceps capitata)

härmämörsky, Dissingia oblongispora (Helvella oblongispora)

jalavanlehtipaise, Taphrina ulmi

*kalkkijuurtomaljakas, Sowerbyella requisii

*kalvomaljakas, Karstenella vernalis

*keltajuurtomaljakas, Sowerbyella radiculata

keltajänönkorva, Otidea minor

keltamaitomaljakas, Peziza succosa

kesäkorvasieni, Gyromitra sphaerospora

*kruunumaljakas, Sarcosphaera coronaria

*kultajuurtomaljakas, Sowerbyella imperialis

*kuoppajänönkorva, Otidea phlebophora

kuusennokipielus, Camarops tubulina

miilumaljakas, Pyropyxis rubra

*oliivikieli, Microglossum olivaceum

*peikonmalja, Ionomidotis irregularis

pippurimaahikas, Elaphomyces striatosporus

pitkäsarvisieni, Xylaria longipes

punareunamaljakas, Plectania melastoma

pähkinämaljakas, Urnula craterium

*raspikieli, Trichoglossum walteri

ruskojuurtomaljakas, Sowerbyella brevispora

rusomaljakas, Leucoscypha ovilloides

*seittikarvakka, Arachnopeziza aurelia

*sinimaitomaljakas, Peziza saniosa

sininappio, Mniaecia jungermanniae

*sitruunajänönkorva, Otidea concinna

Jäkälät

*aarnijäkälä, Elixia flexella

aarnikaihejäkälä, Lopadium disciforme

*aarnineulajäkälä, Chaenotheca hygrophila

aarninokijäkälä, Acolium karelicum

aarniruskeinen, Biatora fallax

aarnityynyjäkälä, Micarea hedlundii

aarniuurrejäkälä, Lambiella fuscosora

aidaskehräjäkälä, Protoparmelia oleagina

aidasnystyjäkälä, Lecidea paraclitica

alaskankultajäkälä, Calogaya bryochrysion

alppinapajäkälä, Umbilicaria leiocarpa

alppisäröjäkälä, Thelidium austriacum

*arojäkälä, Heppia lutosa

*atlantinkultajäkälä, Rufoplaca tristiuscula

*dalmatianmustuainen, Verrucaria fuscovelutina

*etelänmarmorijäkälä, Diplotomma pharcidium

etelänmustuainen, Verrucaria transiliens

*etelännaava, Usnea wasmuthii

*etelännappijäkälä, Rinodina polyspora

*etelännuppijäkälä, Calicium notarisii

*etelänpeikonjäkälä, Psorotichia lugubris

etelänpisteikäs, Naetrocymbe fraxini

*etelänrakojäkälä, Clauzadea metzleri

*haaratappijäkälä, Pilophorus robustus

*haavanhyytelöjäkälä, Collema subnigrescens

haavankermajäkälä, Ochrolechia pallescens

*haavanlimijäkälä, Fuscopannaria confusa

*haavannappijäkälä, Rinodina colobina

haavanpiilojäkälä, Arthonia patellulata

*haavansilmäjäkälä, Lecania dubitans

*hajamustuainen, Verrucaria disjuncta

hajanappijäkälä, Rinodina aspersa

hankotorvijäkälä, Cladonia glauca

hapsipullokas, Endocarpon adsurgens

*harmaamustuainen, Verrucaria caerulea

*harmaamyhkyjäkälä, Placopsis lambii

*harmaaneulajäkälä, Chaenotheca cinerea

*harsuluppo, Bryoria glabra

hattusäröjäkälä, Thelidium auruntii

hehkujäkälä, Catolechia wahlenbergii

*helohattujäkälä, Catillaria erysiboides

*helsinginmustuainen, Verrucaria helsingiensis

hentohitujäkälä, Piccolia ochrophora

hentokesijäkälä, Scytinium subtile

*hentoluppo, Bryoria tenuis

hentomustuainen, Verrucaria corticola

hentotinajäkälä, Stereocaulon incrustatum

hietajäkälä, Aphanopsis coenosa

*hitukeltajäkälä, Polycauliona phlogina

hongantorvijäkälä, Cladonia parasitica

huiskujäkälä, Cheiromycina flabelliformis

hämeenpaasijäkälä, Miriquidica ventosa

hämysukkulajäkälä, Scoliciosporum ophiosporum

*härmäkukkurajäkälä, Bryonora pruinosa

härmäpisteikäs, Arthopyrenia cinereopruinosa

härmäsilmäjäkälä, Lecania nylanderiana

höynäpiilojäkälä, Arthonia apatetica

*isohuppujäkälä, Strigula stigmatella

*isokaarijäkälä, Henrica theleodes

*isokuoppajäkälä, Acarospora macrospora

isosäröjäkälä, Thelidium papulare

*isovahajäkälä, Gyalecta peziza

isovellamonjäkälä, Atla alpina

isovirtajäkälä, Gyalidea fritzei

*itämerenlimajäkälä, Lempholemma degelianum

*jalokultajäkälä, Caloplaca lucifuga

*jalolehtojäkälä, Bacidia laurocerasi

*jalonyppyjäkälä, Buellia arnoldii

jalopallerojäkälä, Lecidella flavosorediata

*jalopiilojäkälä, Inoderma byssaceum

*jaloruukkujäkälä, Ramonia chrysophaea

jalosirotejäkälä, Varicellaria hemisphaerica

*jaloskutula, Scutula heeri

jalotorvijäkälä, Cladonia foliacea

*jalotulijäkälä, Gyalolechia bracteata

*jauhehuhmarjäkälä, Sclerophora farinacea

jauhekehräjäkälä, Lecanora exspersa

jauhenaava, Usnea fulvoreagens

jauheneulajäkälä, Chaenotheca stemonea

*jauhetinajäkälä, Stereocaulon farinaceum

*juovajäkälä, Xyloschistes platytropa

*juurikuoppajäkälä, Acarospora rhizobola

*jyrkännekonnanjäkälä, Polyblastia inconspicua

jyväskultajäkälä, Flavoplaca dichroa

jäkälännäppy, Nectriopsis lecanodes

jäykkätinajäkälä, Stereocaulon coniophyllum

*jäätikköjäkälä, Siphula ceratites

kaarrejäkälä, Arthrosporum populorum

kaarrekehräjäkälä, Protoparmeliopsis macrocyclos

*kaitalaakajäkälä, Physcia phaea

kalkkihattujäkälä, Catillaria lenticularis

*kalkkihyytelöjäkälä, Enchylium bachmanianumvar.bachmanianum

kalkkikarttajäkälä, Rhizocarpon petraeum

*kalkkikeijunjäkälä, Biatorella fossarum

kalkkikirppujäkälä, Opegrapha dolomitica

*kalkkikirppunen, Opegrapha rupestris

*kalkkikonnakas, Halospora deminuta

kalkkikuultojäkälä, Vezdaea retigera

kalkkilehtojäkälä, Bacidia coprodes

*kalkkilemmonjäkälä, Lemmopsis arnoldiana

*kalkkimarmorijäkälä, Diplotomma lutosum

kalkkinystyjäkälä, Lecidea polycocca

*kalkkinännijäkälä, Pseudosagedia linearis

*kalkkipistejäkälä, Acrocordia conoidea

*kalkkiraspijäkälä, Staurothele guestphalica

*kalkkisilmäjäkälä, Lecania rabenhorstii

kalkkituoksujäkälä, Hymenelia epulotica

*kalkkitähtijäkälä, Petractis clausa

kalliokeuhkojäkälä, Lobarina scrobiculata

*kalliomunuaisjäkälä, Nephroma helveticum

*kalliopiilojäkälä, Arthonia fusca

kalliopöllyjäkälä, Ropalospora lugubris

kalvashuhmarjäkälä, Sclerophora pallida

kalvaskansijäkälä, Bagliettoa steineri

*kalvaskuoppajäkälä, Acarospora versicolor

kalvasruskeinen, Biatora pallens

kalvokonnanjäkälä, Agonimia gelatinosa

kapeahuulikultajäkälä, Caloplaca leptocheila

karhunkehräjäkälä, Lecanora leptacinella

*karstaruskokarve, Xanthoparmelia verruculifera

*kastanjakukkurajäkälä, Bryonora castanea

katajankultajäkälä, Caloplaca subathallina

*katvevahajäkälä, Gyalecta friesii

*kauharustojäkälä, Ramalina obtusata

kehräkultajäkälä, Caloplaca diphyodes

kelonuppijäkälä, Calicium adspersum

*keltalaikkajäkälä, Pertusaria flavida

keltanuppijäkälä, Calicium tigillare

keltaröyhelöntossukka, Abrothallus peyritschii

kenttäjäkälä, Sarcosagium campestre

kerppukermajäkälä, Ochrolechia szatalaënsis

ketotorvijäkälä, Cladonia decorticata

keuhkojäkälänryyni, Dactylospora lobariella

*kiiltojäkälä, Eopyrenula leucoplaca

*kiiltoluppo, Bryoria nitidula

*kiiltonaava, Usnea glabrata

kiirunanjäkälä, Dacampia hookeri

*kiisunapajäkälä, Umbilicaria dendrophora

*kimpputorvijäkälä, Cladonia subcervicornis

kinnaskiventiera, Aspicilia subradians

kirjojäkälä, Lithographa tesserata

*kirjolehtojäkälä, Bacidina arnoldiana

*kirjoluppo, Bryoria americana

kissantassujäkälä, Felipes leucopellaeus

kiventieranruudukas, Placopyrenium formosum

koivunhuhmarjäkälä, Sclerophora peronella

koivunkalvakkajäkälä, Psoroglaena abscondita

koivunlehtojäkälä, Bacidia igniarii

*koivunnappijäkälä, Rinodina trevisanii

koivunnystyjäkälä, Lecidea betulicola

koskityynyjäkälä, Micarea vulpinaris

kosteikkonystyjäkälä, Lecidea subhumida

koturineula, Chaenothecopsis epithallina

kristallikarttajäkälä, Rhizocarpon expallescens

kruunujäkälä, Rhexophiale rhexoblephara

kuiritinajäkälä, Stereocaulon spathuliferum

*kukrinvahajäkälä, Gyalecta kukriensis

kuoppavahajäkälä, Gyalecta foveolaris

kuparikeltuaisjäkälä, Candelariella vainioana

kuppikuoppajäkälä, Myriospora rhagadiza

*kuppirustojäkälä, Ramalina baltica

kuprupakurajäkälä, Toninia rosulata

kupukultajäkälä, Bryoplaca tetraspora

kupunuppujäkälä, Protoblastenia calva

*kuruvellamonjäkälä, Atla palicei

*kuulamustuainen, Verrucaria triglavensis

kuusenneula, Chaenothecopsis viridialba

kuusennystyjäkälä, Lecidea plebeja

*kuusenpiikkijäkälä, Gyalideopsis piceicola

kuusentassijäkälä, Cliostomum griffithii

kuviohurmioinen, Pronectria ornamentata

*kämmenjäkälälaji, Squamarina sp.

kätköhyytelöjäkälä, Rostania occultatavar.occultata

*kätköraspijäkälä, Staurothele hymenogonia

*käyräpiilojäkälä, Arthonia excipienda

käyräsukkulajäkälä, Scoliciosporum curvatum

kääpiötyynyjäkälä, Micarea myriocarpa

kääpänystyjäkälä, Lecidea microphaea

lahokultajäkälä, Caloplaca caesiorufella

laholehtojäkälä, Bacidina phacodes

*lahoparvikas, Multiclavula mucida

lahotummujäkälä, Palicella filamentosa

lahotyynyjäkälä, Micarea elachista

lapinkultajäkälä, Parvoplaca tiroliensis

lapinmustuainen, Verrucaria devergens

lapinnaava, Usnea perplexans

lapinnappijäkälä, Rinodina mniaraeiza

*lapinnyppyjäkälä, Tetramelas chloroleucus

lapinnystyräjäkälä, Arctomia delicatula

lapinukonjäkälä, Sporastatia testudinea

*lapinverkkojäkälä, Sporodictyon terrestre

latojäkälä, Pseudothelomma ocellatum

lehtohelojäkälä, Biatoridium monasteriense

*lehtohitujäkälä, Strangospora deplanata

*lehtokarve, Cetrelia cetrarioides

lehtopikkupisteikäs, Muellerella hospitans

*lehtosilmäjäkälä, Lecania koerberiana

lepänmustuainen, Verrucaria lignicola

lepänpistejäkälä, Naetrocymbe rhyponta

*levymarmorijäkälä, Diplotomma venustum

liekohelmijäkälä, Puttea exsequens

liekojukurajäkälä, Protothelenella xylina

liekoneula, Chaenothecopsis debilis

*liekonystyjäkälä, Lecidea apochroeella

liekosäkkijäkälä, Thelocarpon superellum

*liitukarttajäkälä, Rhizocarpon chioneum

limikesijäkälä, Scytinium imbricatum

liminystyjäkälä, Romjularia lurida

limipullokas, Endocarpon psorodeum

liuskekiventiera, Aspicilia perradiata

liuskekonnanjäkälä, Polyblastia schisticola

*liuskelimajäkälä, Lempholemma intricatum

liuskenappijäkälä, Rinodina tephraspis

loishurmejäkälä, Ramboldia insidiosa

loisnappijäkälä, Rinodina parasitica

*louhukehräjäkälä, Lecanora subcarnea

*louhunahkajäkälä, Peltigera elisabethae

luoteiskarttajäkälä, Rhizocarpon copelandii

*lupponaava, Usnea chaetophora

lupporustojäkälä, Ramalina thrausta

*lännenhyytelöjäkälä, Collema nigrescens

*lännenkesijäkälä, Scytinium magnussonii

lännenlaikkajäkälä, Pertusaria coronata

*lännenlehtojäkälä, Bacidia friesiana

*lännenmunuaisjäkälä, Nephroma laevigatum

lännentorvijäkälä, Cladonia polydactyla

lättälimajäkälä, Lempholemma dispansum

maanuppujäkälä, Protoblastenia terricola

maasäröjäkälä, Thelidium zwackhii

maavellamonjäkälä, Atla wheldonii

*maitonappijäkälä, Rinodina calcigena

*maksakilpinen, Placidium squamulosum

*muhkumustuainen, Verrucaria apatela

muhkurajäkälä, Bryodina rhypariza

munuaiskupru, Refractohilum galligenum

munuaislasikarvonen, Protounguicularia nephromatis

munuaisneppi, Plectocarpon nephromeum

munuaispiilokka, Arthonia nephromiaria

*murikkasäröjäkälä, Thelidium impressum

muurikehräjäkälä, Myriolecis crenulata

myhkyhyytelöjäkälä, Enchylium bachmanianumvar.millegranum

*myhkypiilokka, Arthonia gelidae

myhkytinajäkälä, Stereocaulon capitellatum

*mäkikonnanjäkälä, Polyblastia fugax

*naalinjäkälä, Phaeorrhiza nimbosa

*naalinnystyräjäkälä, Arctomia interfixa

nahkajäkälänhymelöinen, Lasiosphaeriopsis salisburyi

nahkajäkälännappunen, Pezizella epithallina

nahkaneppi, Plectocarpon peltigerae

*napanystyjäkälä, Lecidea umbonata

*nappikarve, Parmelina pastillifera

nastanystyjäkälä, Lecidea globulispora

nauhanappijäkälä, Rinodina bischoffii

nelikkonappijäkälä, Rinodina conradii

nipukkajäkälä, Cresporhaphis wienkampii

nokilehtojäkälä, Bacidia vermifera

nokinapajäkälä, Umbilicaria havaasii

*nokinappijäkälä, Rinodina calcarea

*norjanröyhelö, Platismatia norvegica

*norjantyynyjäkälä, Micarea osloënsis

*norrlanninmustuainen, Verrucaria norrlandica

*nuijaneulajäkälä, Chaenotheca hispidula

nuijatorvijäkälä, Cladonia polycarpoides

nukkamunuaisjäkälä, Nephroma resupinatum

nukkatyynyjäkälä, Micarea tomentosa

*nypykkäkirppujäkälä, Opegrapha vermicellifera

oranssinappijäkälä, Rinodina cinnamomea

orvonmustuainen, Verrucaria vitikainenii

orvonvellamonjäkälä, Atla vitikainenii

*otavannystyjäkälä, Lecidea septentrionalis

othmarinmustuainen, Verrucaria othmarbreussii

*oulangankeijunjäkälä, Biatorella hemisphaerica

*oulanganmustejäkälä, Placynthium stenophyllum

*oulanganmustuainen, Verrucaria oulankaensis

*oulangansäröjäkälä, Thelidium larianum

*oulanganvellamonjäkälä, Atla oulankaensis

*paahdekypäräjäkälä, Farnoldia hypocrita

*paahdelemmonjäkälä, Lemmopsis pelodes

pahtahyytelöjäkälä, Collema glebulentum

*pahtakonnanjäkälä, Polyblastia aurorae

*pahtapakurajäkälä, Toninia alutacea

*palleropaanujäkälä, Psora globifera

pallotohvelijäkälä, Anisomeridium biforme

*pampulamustuainen, Verrucaria cataleptoides

*partanaava, Usnea barbata

petäjänkehräjäkälä, Lecanora cadubriae

*pihanappijäkälä, Rinodina archaea

pihlajanlaikkajäkälä, Lepra ophthalmiza

*pihlajanläiskäjäkälä, Phlyctis agelaea

*piikkiluppo, Bryoria smithii

piilolehtojäkälä, Bacidia inornata

*piilonappijäkälä, Rinodina immersa

piilonännijäkälä, Porina leptalea

piiloraspijäkälä, Staurothele rupifraga

pikikehräjäkälä, Myriolecis torrida

*pikkukaarijäkälä, Henrica melaspora

pikkukarttajäkälä, Rhizocarpon sublavatum

pikkukesijäkälä, Scytinium biatorinum

pikkukonnakas, Halospora discrepans

*pikkukonnanjäkälä, Polyblastia intermedia

*pikkupistejäkälä, Acrocordia subglobosa

pikkurustojäkälä, Ramalina dilacerata

*pikkuverkkojäkälä, Sporodictyon minutum

pikkuviirujäkälä, Xylographa trunciseda

*pisamavahajäkälä, Gyalecta incarnata

*pisarakonnanjäkälä, Agonimia globulifera

*pistekonnanjäkälä, Polyblastia singularis

*pohjanhyytelöjäkälä, Collema curtisporum

*pohjankuppijäkälä, Solorina octospora

pohjanpaasijäkälä, Miriquidica leucophaeoides

pohjansäkkijäkälä, Thelocarpon depressellum

*pohjantinajäkälä, Stereocaulon arenarium

*pohjolankonnanjäkälä, Polyblastia media

*poimuhyytelöjäkälä, Blennothallia crispa

*puistokultajäkälä, Solitaria chrysophthalma

punahurmejäkälä, Ramboldia cinnabarina

punakorujäkälä, Rhizoplaca chrysoleuca

punakukkurajäkälä, Bryonora septentrionalis

pähkinänpisteikäs, Pyrenula coryli

päällyskultajäkälä, Caloplaca stillicidiorum

raidanhyytelöjäkälä, Collema furfuraceum

raidankeuhkoneppi, Plectocarpon lichenum

raidannappijäkälä, Rinodina cinereovirens

raidanpiilojäkälä, Arthonia incarnata

*rantanahkapiilokka, Arthonia fuscopurpurea

*rasvamustuainen, Verrucaria pinguicula

*reikäkarve, Menegazzia terebrata

*reunamustuainen, Verrucaria fraudulosa

*revonpiilojäkälä, Arthonia helvola

*rikonkultajäkälä, Athallia saxifragarum

ripsisopulinjäkälä, Leptochidium albociliatum

*risahyytelöjäkälä, Callome multipartita

*ritarikultajäkälä, Caloplaca exsecuta

*rosokilpinen, Catapyrenium psoromoides

rosokiventiera, Aspicilia dendroplaca

*rotkokehräjäkälä, Lecanora epanora

*rotkoluppo, Bryoria bicolor

*rotkoraspijäkälä, Staurothele succedens

rotkoruijanjäkälä, Leciophysma furfurascens

*rotkoseittijäkälä, Sarcogyne distinguenda

ruostekultajäkälä, Blastenia ferruginea

*ruotsinkirppujäkälä, Opegrapha suecica

ruskokilpinen, Placidium rufescens

*ruskokonnanjäkälä, Polyblastia fusca

ruskoneulajäkälä, Chaenotheca phaeocephala

rusokultajäkälä, Caloplaca fuscorufa

rusolaakajäkälä, Phaeophyscia endophoenicea

rusolehtojäkälä, Bacidia herbarum

rusonuppujäkälä, Protoblastenia lilacina

rusopyöröjäkälä, Catinaria neuschildii

*rusovirtajäkälä, Gyalidea roseola

ruutukilpijäkälä, Dermatocarpon leptophyllodes

*ruutumustuainen, Verrucaria polysticta

*ryppykesijäkälä, Scytinium schraderi

ryväsjäkälä, Hertelidea botryosa

*ryväslimajäkälä, Lempholemma botryosum

*ryynijäkälä, Gregorella humida

*ryynikultajäkälä, Caloplaca isidiigera

*ryynilehtojäkälä, Bacidia biatorina

ryynilimajäkälä, Lempholemma isidioides

ryynilimijäkälä, Moelleropsis nebulosa

*röyhelökarve, Cetrelia olivetorum

*saananmustuainen, Verrucaria saanaënsis

*saaristokonnanjäkälä, Polyblastia dimidiata

*saarnenjäkälä, Megalaria grossa

*salojäkälä, Schismatomma pericleum

salonyppyjäkälä, Buellia erubescens

*salosilmäjäkälä, Lecania fuscella

sammalkehräjäkälä, Lecanora epibryon

*sammalkonnanjäkälä, Polyblastia agraria

sammallimajäkälä, Lempholemma chalazanum

sammallimiryyni, Dactylospora protothallina

*sammalnyppyjäkälä, Tetramelas geophilus

sammalvahajäkälä, Gyalecta geoica

sauvaneulajäkälä, Chaenotheca sphaerocephala

savihyytelöjäkälä, Enchylium limosum

savijäkälä, Leptogium byssinum

savonsäröjäkälä, Thelidium olivaceonitens

*seinätassijäkälä, Cliostomum corrugatum

*seitakultajäkälä, Pachypeltis castellana

seitanappijäkälä, Rinodina turfaceavar.ecrustacea

*siimesjäkälä, Heterodermia speciosa

siloneulajäkälä, Chaenotheca laevigata

sinikesijäkälä, Leptogium cyanescens

sinitiera, Eiglera flavida

sipoonmustuainen, Verrucaria amylacea

*sirontajäkälä, Involucropyrenium nuriense

sirorustojäkälä, Ramalina elegans

sirosäröjäkälä, Thelidium aphanes

soikioviirujäkälä, Xylographa erratica

sokkelojäkälä, Claurouxia chalybeioides

*sormijäkälä, Dactylina ramulosa

sormiraspijäkälä, Staurothele pulvinata

sukkulakuultojäkälä, Vezdaea acicularis

*suomenkuoppajäkälä, Acarospora castaneocarpa

*suomennappijäkälä, Rinodina deflectens

suomensojokka, Phaeocalicium tremulicola

suomukuoppajäkälä, Acarospora oligospora

suomupakurajäkälä, Toninia squalida

suomusimpukkajäkälä, Normandina pulchella

*suomusopulinjäkälä, Leptochidium crenatulum

suonirustojäkälä, Ramalina sinensis

*sysinuppijäkälä, Calicium abietinum

*sädelimajäkälä, Lempholemma radiatum

taigakehräjäkälä, Lecanora umbricolor

*taigakonnanjäkälä, Polyblastia helvetica

*taigamustuainen, Verrucaria onegensis

taiganappijäkälä, Rinodina olivaceobrunnea

taigatyynyjäkälä, Micarea eximia

takkuhankajäkälä, Evernia divaricata

*talikalvakkajäkälä, Psoroglaena biatorella

tammenlaikkajäkälä, Pertusaria pertusa

*tammennuppijäkälä, Calicium quercinum

tappijäkälänhymelöinen, Lasiosphaeriopsis pilophori

tappisäkkijäkälä, Thelocarpon strasseri

tinakultajäkälä, Rufoplaca scotoplaca

tippajäkälä, Thelopsis melathelia

*toskalinmustuainen, Verrucaria sublapponica

*tsekinmustuainen, Verrucaria corcontica

tummakehräjäkälä, Lecanora anopta

*tummakultajäkälä, Pyrenodesmia variabilis

*tummatuoksujäkälä, Hymenelia melanocarpa

*tummavahajäkälä, Gyalecta truncigena

*tundrahattujäkälä, Catillaria groenlandica

*tundrakiventiera, Aspicilia pergibbosa

tundrakultajäkälä, Amundsenia approximata

*tundramustejäkälä, Placynthium pulvinatum

tundramustuainen, Verrucaria lapponica

tundrapaisukarve, Hypogymnia subobscura

*tundravellamonjäkälä, Atla tibelliorum

tunturihuppujäkälä, Strigula muscicola

tunturihyytelöjäkälä, Rostania ceranisca

*tunturikarstajäkälä, Santessoniella arctophila

tunturikilpinen, Placidium norvegicum

tunturikiventiera, Aspicilia njuljae

tunturikonnanjäkälä, Polyblastia sendtneri

tunturikukkurajäkälä, Bryonora curvescens

*tunturilimijäkälä, Pannaria hookeri

*tunturimustejäkälä, Placynthium dolichoterum

tunturisilmäjäkälä, Halecania alpivaga

tunturisäkkijäkälä, Thelocarpon sphaerosporum

tunturisäröjäkälä, Thelidium decussatum

*tunturivahajäkälä, Gyalecta erythrozona

*tuoksupakurajäkälä, Toninia aromatica

tuomenpisteikäs, Arthopyrenia cerasi

tuonenkonnanjäkälä, Polyblastia borealis

*tuonennappijäkälä, Rinodina orculata

tupsalejäkälä, Ricasolia amplissima

*tupsurustojäkälä, Ramalina roesleri

turjannahkajäkälä, Peltigera frippii

*turunkultajäkälä, Caloplaca turkuensis

turvenappijäkälä, Rinodina turfaceavar.turfacea

*turvetorvijäkälä, Cladonia incrassata

tylppökiventiera, Aspicilia permutata

tynnyrijäkälä, Megaspora verrucosa

tyrskykilpijäkälä, Dermatocarpon polyphyllizum

tyvimustuainen, Verrucaria trabicola

tyvinystyjäkälä, Lecidea strasseri

*täpläkesijäkälä, Scytinium fragrans

*täpläpakurajäkälä, Toninia physaroides

*täpläruskeinen, Biatora hemipolia

vaharantatiera, Ionaspis ceracea

valkokonnanjäkälä, Polyblastia albida

varjojäkälä, Chaenotheca gracilenta

varjosilmäjäkälä, Lecania sylvestris

viherkansijäkälä, Bagliettoa parmigerella

viherkorujäkälä, Rhizoplaca melanophthalma

*viherlehtojäkälä, Bacidia viridescens

voijäkälä, Candelaria pacifica

*vuomanahkajäkälä, Peltigera retifoveata

*vuorijäkälä, Dimelaena oreina

vuorinahkajäkälä, Peltigera monticola

*vuorivahajäkälä, Gyalecta subclausa

äimäjäkälä, Rhaphidicyrtis trichosporella

SELKÄRANKAISET ELÄIMET

Nisäkkäät

liito-orava, Pteromys volans

*naali, Vulpes lagopus

pikkulepakko, Pipistrellus nathusii

*ripsisiippa, Myotis nattereri

*saimaannorppa, Pusa hispida saimensis

Linnut

arosuohaukka, Circus macrourus

*etelänkiisla, Uria aalge

*etelänsuosirri, Calidris alpina schinzii

*haarahaukka, Milvus migrans

haarapääsky, Hirundo rustica

*heinäkurppa, Gallinago media

hiirihaukka, Buteo buteo

huuhkaja, Bubo bubo

hömötiainen, Poecile montanus

karikukko, Arenaria interpres

keräkurmitsa, Eudromias morinellus

*kiljuhanhi, Anser erythropus

*kiljukotka, Clanga clanga

kirjokerttu, Curruca nisoria

koskikara, Cinclus cinclus

kuhankeittäjä, Oriolus oriolus

*kuningaskalastaja, Alcedo atthis

lampiviklo, Tringa stagnatilis

*lapasotka, Aythya marila

lapinkirvinen, Anthus cervinus

lapinsirri, Calidris temminckii

lapinuunilintu, Seicercus borealis

liejukana, Gallinula chloropus

maakotka, Aquila chrysaetos

mehiläishaukka, Pernis apivorus

merisirri, Calidris maritima

mustakurkku-uikku, Podiceps auritus

mustapyrstökuiri, Limosa limosa

*mustatiira, Chlidonias niger

muuttohaukka, Falco peregrinus

naurulokki, Chroicocephalus ridibundus

niittysuohaukka, Circus pygargus

pajusirkku, Schoeniclus schoeniclus

peltosirkku, Emberiza hortulana

pensastasku, Saxicola rubetra

piekana, Buteo lagopus

pikkuhuitti, Zapornia parva

pikkukultarinta, Iduna caligata

pikkusirri, Calidris minuta

*pikkutiira, Sternula albifrons

pikku-uikku, Tachybaptus ruficollis

pilkkasiipi, Melanitta fusca

pulmunen, Plectrophenax nivalis

pussitiainen, Remiz pendulinus

pähkinänakkeli, Sitta europaea

*rantakurvi, Xenus cinereus

rastaskerttunen, Acrocephalus arundinaceus

riskilä, Cepphus grylle

ristisorsa, Tadorna tadorna

ruokosirkkalintu, Locustella luscinioides

räystäspääsky, Delichon urbicum

selkälokki, Larus fuscus

sepelrastas, Turdus torquatus

sinisuohaukka, Circus cyaneus

sitruunavästäräkki, Motacilla citreola

suokukko, Calidris pugnax

tervapääsky, Apus apus

*tunturihaukka, Falco rusticolus

tunturikiuru, Eremophila alpestris

tunturipöllö, Bubo scandiacus

turkinkyyhky, Streptopelia decaocto

turturikyyhky, Streptopelia turtur

törmäpääsky, Riparia riparia

töyhtötiainen, Lophophanes cristatus

valkoselkätikka, Dendrocopos leucotos

varpunen, Passer domesticus

varpuspöllö, Glaucidium passerinum

vesipääsky, Phalaropus lobatus

viherpeippo, Chloris chloris

viiksitimali, Panurus biarmicus

viiriäinen, Coturnix coturnix

virtavästäräkki, Motacilla cinerea

vuorihemppo, Linaria flavirostris

Sammakkoeläimet

*rupilisko, Triturus cristatus

SELKÄRANGATTOMAT ELÄIMET

Nivelmadot

*verijuotikas, Hirudo medicinalis

Nilviäiset

*ahmattikotilo, Merdigera obscura

*harmaasulkukotilo, Bulgarica cana

*hienouurresulkukotilo, Clausilia dubia

*idänsulkukotilo, Macrogastra borealis

*isosulkukotilo, Macrogastra ventricosa

*jokihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera

*kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii

*kalkkitorvilokotilo, Quickella arenaria

*litteäkristallikotilo, Vitrea contracta

nystysiruetana, Arion intermedius

*soukkasulkukotilo, Ruthenica filograna

*suorasuusulkukotilo, Cochlodina orthostoma

vuollejokisimpukka, Unio crassus

Hämähäkkieläimet

dyyniotsohämähäkki, Arctosa perita

dyyniriippuhämähäkki, Ipa keyserlingi

*hietakivikkohämähäkki, Berlandina cinerea

hietanopsahämähäkki, Rhysodromus fallax (Philodromus fallax)

hämähäkkilaji, Alopecosa barbipes

hämähäkkilaji, Clubiona juvenis

jokirapuhämähäkki, Xysticus viduus

lehtorapuhämähäkki, Xysticus luctator

*lettokääpiöhämähäkki, Satilatlas britteni

letto-okajalkahämähäkki, Zora parallela

lettorapuhämähäkki, Ozyptila gertschi

lounaanvarpuhämähäkki, Cicurina cicur

luola-aukkohämähäkki, Meta menardi

muurahaiskääpiöhämähäkki, Acartauchenius scurrilis

niittysuppilohämähäkki, Agelena labyrinthica

paahderapuhämähäkki, Ozyptila scabricula

palsakääpiöhämähäkki, Kikimora palustris

rämeristihämähäkki, Aculepeira ceropegia

saaristokääpiöhämähäkki, Silometopus ambiguus

tummahelmihämähäkki, Enoplognatha thoracica

töpököyttäjähämähäkki, Euryopis laeta

Juoksujalkaiset

*viherjuoksiainen, Geophilus carpophagus

Äyriäiset

*paljakkakilpiäinen, Lepidurus arcticus

pohjanlehtijalkainen, Branchinecta paludosa

Hyönteiset

Päivänkorennot

jokisurviainen, Brachycercus harrisellus

kymisurviainen, Ephemera lineata

*petosurviainen, Baetopus tenellus

*tummanyhäsurviainen, Habrophlebia fusca

vantaansurviainen, Heptagenia flava

Sudenkorennot

kääpiötytönkorento, Nehalennia speciosa

viherukonkorento, Aeshna viridis

Verkkosiipiset

virtakorento, Osmylus fulvicephalus

Koskikorennot

*etelänkoipikorri, Nemoura dubitans

*vantaankorri, Rhabdiopteryx acuminata

Suorasiipiset

*palosirkka, Psophus stridulus

*ruususiipisirkka, Bryodemella tuberculata

sarviokasirkka, Tetrix tenuicornis

Luteet

aitoahdelude, Notostira erratica

ajuruoholude, Pionosomus varius

haarniskalude, Catoplatus fabricii

hietaruutulude, Rhyparochromus phoeniceus

hietikkolude, Gonianotus marginepunctatus

hietikkomataralude, Polymerus lammesi

hietikkonatalude, Phimodera humeralis

karvaraitalude, Pilophorus confusus

kellokimolude, Orthocephalus brevis

kirjopiilolude, Tritomegas bicolor

kissankäpälälude, Galeatus spinifrons

koilude, Tropidophlebia costalis

kuorilatikka, Aradus bimaculatus

kyyröslude, Pygolampis bidentata

lehmuslude, Megacoelum infusum

lemmikkilude, Dictyla convergens

leveäharmolude, Peritrechus nubilus

liekolutiainen, Ceratocombus corticalis

masmalohammaslude, Coriomeris scabricornis

*mykerökauluslude, Calocoris roseomaculatus

mykerörikkalude, Orius horvathi

*myyräkangaslude, Geocoris grylloides

nopsalude, Systellonotus triguttatus

nummilatuskalude, Sciocoris cursitans

nummimarmorilude, Phytocoris insignis

*otakilokkilude, Parapiesma salsolae

*paahdekangaslude, Geocoris dispar

palolatikka, Aradus angularis

pitkäsiipikirvalude, Temnostethus pusillus

pähkinäkaitalude, Orthotylus prasinus

pääskylude, Oeciacus hirundinis

rimpijuoksulude, Salda sahlbergi

rytilude, Actinocoris signatus

soukkasavikkalude, Piesma capitatum

suolakkolude, Halosalda lateralis

toukohohtolude, Euryopicoris nitidus

tuhkalatikka, Aradus laeviusculus

tummajuoksulude, Salda muelleri

täplänaskalilude, Nabis punctatus

töyräslude, Brachycarenus tigrinus

*viirukangaslude, Geocoris ater

Yhtäläissiipiset

alppiruusukemppi, Cacopsylla rhododendri

angervotäpläkeijukas, Micantulina pseudomicantula

arokirpukas, Stiromoides maculiceps

hiekkakirpukas, Kosswigianella exigua

hiekkaponsikas, Psammotettix albomarginatus

hietikkosarakirva, Iziphya bufo

kaskaslaji, Arthaldeus striifrons

kaskaslaji, Ditropsis flavipes

kaskaslaji, Eurhadina kirschbaumi

kaskaslaji, Eurhadina ribauti

kaskaslaji, Florodelphax leptosoma

kemppilaji, Cacopsylla zetterstedti

kemppilaji, Craspedolepta malachitica

kemppilaji, Trioza chrysanthemi

ketoponsikas, Psammotettix cephalotes

*keulankärkikirva, Nearctaphis vera

kilpikirvalaji, Planococcus vovae

kirvalaji, Cinara pinihabitans

kirvalaji, Cinara piniphila

kirvalaji, Cinara smolandiae

kirvalaji, Maculolachnus submacula

kirvalaji, Trama rara

*kirvalaji, Therioaphis brachytricha

kirvalaji, Acanthochermes quercus

kirvalaji, Acyrthosiphon auctum

kirvalaji, Acyrthosiphon chelidonii

kirvalaji, Amphorophora gei

kirvalaji, Anthracosiphon hertae

kirvalaji, Aphis brunellae

*kirvalaji, Aphis erigerontis

kirvalaji, Aphis etiolata

kirvalaji, Aphis newtoni

kirvalaji, Aphis praeterita

kirvalaji, Aphis ruborum

kirvalaji, Aphis selini

kirvalaji, Aphis serpylli

kirvalaji, Aspidaphis adjuvans

kirvalaji, Brachycaudus napelli

kirvalaji, Chaetosiphon tetrarhodum

kirvalaji, Coloradoa abrotani

kirvalaji, Coloradoa campestrella

kirvalaji, Coloradoa inodorella

kirvalaji, Dysaphis hirsutissima

kirvalaji, Dysaphis ossiannilssoni

kirvalaji, Lipaphis alliariae

kirvalaji, Macrosiphoniella abrotani

kirvalaji, Macrosiphoniella asteris

kirvalaji, Macrosiphum lisae

kirvalaji, Macrosiphum weberi

kirvalaji, Megourella purpurea

kirvalaji, Nasonovia altaensis

kirvalaji, Pleotrichophorus duponti

kirvalaji, Pleotrichophorus persimilis

kirvalaji, Schizaphis rufula

kirvalaji, Titanosiphon artemisiae

kirvalaji, Trichosiphonaphis corticis

kirvalaji, Uroleucon inulicola

kirvalaji, Geoica setulosa

kirvalaji, Paracletus cimiciformis

kirvalaji, Smynthurodes betae

*korpikirpukas, Florodelphax paryphasma

kuljuponsikas, Limotettix atricapillus

käenminttutinkeli, Eupteryx collina

lehdesniittykirpukas, Muirodelphax aubei

lehtotinkeli, Edwardsiana stehliki

luhtakaunokas, Cicadella lasiocarpae

lusteponsikas, Adarrus multinotatus

lännenpehkupää, Anaceratagallia estonica

*marunanaamiokas, Macropsidius sahlbergi

*masmalokirva, Aphis klimeschi

mesiheinäkirpukas, Muellerianella fairmairei

*nataponsikas, Psammotettix excisus

*nurmikohokkikirva, Brachycolus cucubali

*orapaatsamakemppi, Cacopsylla rhamnicola

*paahdeponsikas, Laburrus impictifrons

paahdeporaponsikas, Doratura exilis

puistotinkeli, Edwardsiana plebeja

rantavehnäponsikas, Psammotettix sabulicola

röllikeijukas, Dikraneura variata

saaristokemppi, Trioza rhamni

siperianponsikas, Mongolojassus sibiricus

soraikkokirpukas, Achorotile longicornis

suolarantaponsikas, Macrosteles sordidipennis

suppaponsikas, Limotettix ochrifrons

tupasvillaponsikas, Cosmotettix panzeri

*vuorilaulukaskas, Cicadetta montana

vuoriponsikas, Rosenus laciniatus

Ripsiäiset

mäntylahotorviainen, Eurytrichothrips affinis

Perhoset

aarnikiiltokääriäinen, Cydia cornucopiae

*ahdeyökkönen, Athetis gluteosa

*ahoaamukääriäinen, Clepsis lindebergi

ahokirjokääriäinen, Selenodes karelicus

ahokätkökääriäinen, Neocochylis hybridella (Cochylis hybridella)

aholattakoi, Agonopterix capreolella

aitakääriäinen (tarhaharmokääriäinen), Neosphaleroptera nubilana

ajuruohojäytäjäkoi, Scrobipalpa artemisiella

*ajuruohopussikoi, Coleophora lixella

ajuruohosulkanen, Merrifieldia leucodactyla

*ajuruohovarsikoi, Klimeschia transversella

*apilakirjokääriäinen, Capricornia boisduvaliana

aroaamukääriäinen, Clepsis neglectana

aurinkoyökkönen, Panemeria tenebrata

dyyniheinäkoisa, Pediasia fascelinella

dyynikoisa, Lamoria zelleri

dyynisammalkoi, Bryotropha umbrosella

*dyynisukkulakoi, Scythris empetrella

*dyynisulkanen, Merrifieldia tridactyla

elokaarnakääpiökoi, Zimmermannia atrifrontella

*esikkokaitakoi, Monochroa servella

etelänhopeatäplä, Argynnis laodice

etelävalkotäpläpaksupää, Hesperia commasubsp.comma

haapakiitäjä, Laothoe amurensis

*haapatyttöperhonen, Archiearis notha

*haarikkopussikoi, Coleophora boreella

hakamiinakoi, Phyllonorycter lautellus

hammasharmoyökkönen, Xestia distensa

hanhenpajumiinakoi, Phyllonorycter quinqueguttellus

hanhikkikääpiökoi, Stigmella aeneofasciella

harjupussikoi, Coleophora colutella

*harjusinisiipi, Scolitantides vicrama

heinäratamokoisa, Homoeosoma sinuellum

heinätähtimövyökoi, Caryocolum petrophilum

helmihitukoi, Elachista tetragonella

helmiäiskoisa (helmiäissoukkokoisa), Selagia argyrella

hevosmuurahaiskoi, Niditinea truncicolella

hierakkakaitakoi, Monochroa palustrella

*hietahitukoi, Elachista bruuni

hietamittari, Phibalapteryx virgata

*hietaneilikkavyökoi, Caryocolum arenariellum

hietapeilikääriäinen, Pelochrista huebneriana

hietapussikoi, Coleophora caelebipennella

*hietikkokenttäkääriäinen, Dichrorampha heegerana

*hietikkokoisa, Pima boisduvaliella

*hopeajuovakoisa, Catoptria fulgidella

huhtasinisiipi, Aricia nicias

*humalakiiltokääriäinen, Grapholita discretana

*hämeenhitukoi, Elachista saarelai

idänhäränsilmä, Hyponephele lycaon

idänlatvakääriäinen, Pammene luculentana

*idänokakoisa, Udea elutalis

idänritariyökkönen, Catocala adultera

isoapollo (apollo), Parnassius apollo

*isoarokoisa, Pempeliella ornatella

*isoharmokääriäinen, Cnephasia communana

isopussikoi, Coleophora brevipalpella

isoraanumittari, Epirrhoe tartuensis

isovahakoisa, Galleria mellonella

isovaskiyökkönen, Autographa macrogamma

jalavakiiltokääriäinen, Cydia leguminana

*jalavakätkökääriäinen, Phtheochroa schreibersiana

jalavamiinakoi, Phyllonorycter tristrigellus

jalavapussikoi, Coleophora badiipennella

*jalavatöyhtökoi, Bucculatrix albedinella

*juurilasisiipi, Bembecia ichneumoniformis

*jäkkäräverkkokoi, Digitivalva reticulella

jäkälämittari, Cleorodes lichenarius

jäkälänopsayökkönen, Sympistis lapponica

jättisammalkoisa, Gesneria centuriella

*kaakonsurviaiskoi, Nemophora minimella

kairanokiperhonen, Erebia disa

*kalkkikirjokääriäinen, Argyroploce noricana

*kallioishietakoi, Gnorimoschema nordlandicolellum

kallioisjäytäjäkoi, Scrobipalpula diffluella

kallioiskätkökääriäinen, Cochylidia heydeniana

*kallioissulkanen, Oidaematophorus rogenhoferi

*kallioistöyhtökoi, Bucculatrix latviaella

kalliokiiltokoi, Glyphipterix equitella

kalliolahokoi, Decantha borkhausenii

*kalliosinisiipi, Scolitantides orion

kalvaskeltasiipi, Eilema pygmaeolum

kangaskeltanosulkanen, Oxyptilus ericetorum

kangaskirjokääriäinen, Argyroploce concretana

kannussinisiipi, Cupido argiades

*karjalanharmokääriäinen, Cnephasia alticolana

karjalanpussikoi, Coleophora carelica

kaskivarsikääriäinen, Endothenia gentianaeana

*katkokätkökääriäinen, Aethes beatricella

katkolattakoi, Agonopterix alstromeriana

kaunokirjokoi, Heinemannia laspeyrella

*kaunokkikätkökääriäinen, Cochylimorpha alternana

*kaunokkipeilikääriäinen, Pelochrista caecimaculana

kaunokkipussikoi, Coleophora conspicuella

kaunopatinayökkönen, Euchalcia variabilis

kaunosavikkakoi, Chrysoesthia drurella

kekokoi, Myrmecozela ochraceella

keltapalsamikääriäinen, Pristerognatha penthinana

keltatäplähiipijä, Carterocephalus palaemon

*keltaverkkoperhonen (punakeltaverkkoperhonen), Euphydryas aurinia

kelttosulkanen, Oxyptilus distans

keminhitukoi, Elachista krogeri

*kenttähietakoi, Gnorimoschema streliciellum

*kenttäkirjokoisa, Pyrausta ostrinalis

*kenttäpussikoi, Coleophora directella

kesäkuusamahitukoi, Perittia herrichiella

ketoharmokääriäinen, Cnephasia pasiuana

*ketohitukoi, Perittia farinella

ketopeilikääriäinen, Eucosma fulvana

ketosiilikäs, Arctia aulica

*ketosukkulakoi, Scythris laminella

*ketotöyhtökoi, Bucculatrix argentisignella

*ketovyökoi, Caryocolum alsinellum

kevättynkäkoi, Diurnea fagella

kihokkisulkanen, Buckleria paludum

kiiltohammaskoi, Epermenia profugella

*kiiltokeulakoi, Chionodes violaceus

kirjoheinäkoisa, Agriphila biarmica

kirjolahokoi, Denisia stroemella

kirjomaayökkönen, Opigena polygona

*kirjopapurikko, Lopinga achine

*kirjoviiksikoi, Brachmia dimidiella

*kirvelilattakoi, Depressaria chaerophylli

kissankäpäläpussikoi, Coleophora pappiferella

*kitkerökätkökääriäinen, Aethes tesserana

kohokkipussikoi, Coleophora hackmani

*koiruohokoisa, Euzophera cinerosella

*koiruohopussikoi, Coleophora absinthii

kolmitäplähitukoi, Elachista triatomea

kolmitäpläkoi, Telechrysis tripuncta

korokoi, Elatobia fuliginosella

kortehietakoi, Gnorimoschema herbichii

korukaitakoi, Eulamprotes superbella

*koukerokoisa, Diasemia reticularis

*kulopussikoi, Coleophora amellivora

kulosukkulakoi, Scythris noricella

*kultalatvakääriäinen, Pammene aurana

*kultasurviaiskoi, Nemophora metallica

kupariyökkönen, Syngrapha hochenwarthi

*kurjenhernepussikoi, Coleophora svenssoni

kurupohjanmittari, Entephria nobiliaria

*kuusamakääpiökoi, Stigmella lonicerarum

kuusamalasisiipi, Synanthedon soffneri

kuusamaviuhkanen, Pterotopteryx dodecadactyla

kuuyökkönen, Zanclognatha lunalis

käpäläjäytäjäkoi, Scrobipalpa murinella

käpäläkirjokoisa, Pyrausta porphyralis

*käpälälattakoi, Levipalpus hepatariellus

kärsäkoisa, Synaphe punctalis

kärsämöpussikoi, Coleophora millefolii

kärsämöväkäskoi, Sophronia sicariella

kääpiöhopeatäplä, Boloria improba

kääriäiskoi, Carcina quercana

laidunharmokääriäinen (pikkuharmokääriäinen), Cnephasia incertana

laidunkaitakoi, Monochroa sepicolella

laikkupussimittari, Comibaena bajularia

*lapinkaalikoi, Rhigognostis kuusamoensis

lapinkeltaperhonen, Colias hecla

lapinkenttämittari, Xanthorhoe abrasaria

lapinkirjokoisa, Loxostege ephippialis

lapinlattakoi, Agonopterix arctica

lapinsukkulakoi, Scythris fuscopterella

lapinverkkoperhonen, Euphydryas iduna

lapinvuokkohohtokoi, Aristotelia heliacella

lapinvuokkokääpiökoi, Stigmella dryadella

lapinvuokkopussikoi, Coleophora unigenella

lapinvuokkovarsikoi, Tinagma dryadis

lapinvuokkoväkäskoi, Sophronia gelidella

lattamaayökkönen, Spaelotis ravida

*laukkaneilikkahohtokoi, Aristotelia brizella

lehdeskääpiökoi, Stigmella hybnerella

*lehmuskirjokoi, Chrysoclista linneella

lehtohopeatäplä, Boloria titania

lehtopussikoi, Coleophora anatipennella

leppäsoukkokääriäinen, Epinotia sordidana

*lettokoi, Scrobipalpopsis petasitis

linnunherneryhäkoi, Leucoptera lathyrifoliella

*linnunhernetikkukoi, Micrurapteryx gradatella

liuskepaljakkayökkönen, Xestia lyngei

*loistokaapuyökkönen, Cucullia argentea

lompolohitukoi, Elachista kebneella

lounaanpeittoyökkönen, Luperina testacea

lounaanseulakoi, Incurvaria masculella

*luhtakirjokääriäinen, Aterpia chalybeia

*luhtakultasiipi, Lycaena helle

luhtasukkulakoi, Scythris palustris

*luhtatuikekoi, Prochoreutis solaris

lustehitukoi, Elachista subocellea

luuaamukääriäinen, Clepsis rogana

luumittari, Aspitates gilvaria

luumutarhakoi, Argyresthia albistria

läikkäsukkulakoi, Scythris limbella

*läätekätkökääriäinen, Aethes kyrkii

*läätelattakoi, Agonopterix broennoeensis

*läätepeilikääriäinen, Eucosma saussureana

*mailaskiiltokääriäinen, Cydia medicaginis

*maitekiiltokääriäinen, Cydia succedana

*maitekääpiökoi, Trifurcula subnitidella

maitepussikoi, Coleophora discordella

maitiaiskehrääjä, Lemonia dumi

*malipeilikääriäinen, Eucosma pupillana

malisulkanen, Hellinsia distincta

mansikkakääpiökoi, Ectoedemia arcuatella

*marunakätkökääriäinen, Cochylidia richteriana

marunalattakoi, Depressaria artemisiae

*marunapeilikääriäinen, Pelochrista infidana

*marunatöyhtökoi, Bucculatrix artemisiella

*meiramikirjokoisa, Pyrausta auratus

meiramipussikoi, Coleophora albitarsella

metsäpohjanmittari, Entephria caesiata

minttukätkökääriäinen, Phalonidia manniana

*muurahaissinisiipi, Phengaris arion

myrttipussikoi, Coleophora cornutella

*mäkihiilikoi, Anacampsis fuscella

mäkihärkkivyökoi, Caryocolum blandelloides

neidonkielikoisa, Cynaeda dentalis

*neilikkapussikoi, Coleophora adelogrammella

*niittyhumalakääpiökoi, Glaucolepis headleyella

niittyrengaskehrääjä, Malacosoma castrense

nukulasulkanen, Capperia trichodactyla

*nummijuuriyökkönen, Apamea anceps

nummimaayökkönen, Eugnorisma glareosum

nummisammalkoi, Bryotropha affinis

*nunnakirjokoisa, Pyrausta cingulatus

nuokkukohokkipussikoi, Coleophora nutantella

nätkelmäpunatäplä, Zygaena lonicerae

nätkelmäryhäkoi, Leucoptera orobi

omenakirjokoi, Blastodacna atra

*orakkosulkanen, Marasmarcha lunaedactyla

orapaatsamakätkökääriäinen, Phtheochroa sodaliana

orapaatsamakääpiökoi, Stigmella catharticella

orapaatsamavälkekoi (orapaatsamaversokoi), Sorhagenia lophyrella

*paahdekeulakoi, Athrips amoenellus

*paahdekiiltokääriäinen, Grapholita caecana

paahdekääpiökoi, Stigmella basiguttella

*paahdeväkäskoi, Sophronia humerella

pahtapohjanmittari, Entephria flavicinctata

paistelatvakääriäinen, Pammene splendidulana

pajukirjokoi, Chrysoclista lathamella

pajumittari, Macaria loricaria

paljakkakirjoyökkönen, Lasionycta staudingeri

paljakkapohjanmittari, Entephria byssata

pantterimittari, Pseudopanthera macularia

*perämerenhitukoi, Elachista vonschantzi

piennarpussikoi, Coleophora gardesanella

pihlajayökkönen, Trichosea ludifica

piiskuhietakoi, Gnorimoschema valesiellum

pikkuapollo, Parnassius mnemosyne

*pikkuarokoisa, Delplanqueia dilutella

pikkupussikoi, Coleophora chrysanthemi

*pikkusinisiipi, Cupido minimus

pikkuvahakoisa, Achroia grisella

pikkuvyömittari, Cyclophora quercimontaria

pilkkupussikoi, Coleophora squalorella

pitkäkoipikoisa, Dolicharthria punctalis

pohjanharmoyökkönen, Xestia borealis

pohjanhopeatäplä, Boloria polaris

pohjanlehtimittari, Scopula frigidaria

pohjanliuskamittari, Acasis appensata

pohjanmataramittari, Colostygia turbata

pohjannauhamittari, Perizoma minoratum

pohjannunnamittari, Baptria tibialesubsp.borealis

*pohjansurviaiskoi, Cauchas breviantennella

pohjanvalkotäpläpaksupää, Hesperia commasubsp.catena

poppelikääröyökkönen, Cosmia contusa

*pronssisukkulakoi, Scythris disparella

puistoseittikoi, Scythropia crataegella

*punalatvapussikoi, Coleophora follicularis

*punalatvasulkanen, Adaina microdactyla

punamykerökoi, Metzneria aprilella

*purppurasammalkoi, Bryotropha purpurella

*purtojuurisurviaiskoi, Nemophora cupriacella

pyökkimiinakoi, Phyllonorycter maestingellus

*pähkämövarsikääriäinen, Endothenia nigricostana

pörhönopsayökkönen, Sympistis zetterstedtii

raidepussikoi, Coleophora granulatella

rakkasiilikäs, Chelis puengeleri

rannikkikaitakoi, Monochroa tetragonella

*rantavehnähitukoi, Elachista littoricola

ratamoverkkoperhonen subsp. norvegica, Melitaea athaliasubsp.norvegica

*raunikkivyökoi, Caryocolum petryi

rikkosulkanen, Stenoptilia pelidnodactyla

ruijannokiperhonen, Erebia medusasubsp.polaris

ruokohämy-yökkönen, Protarchanara brevilinea

ruostepapurikko, Lasiommata megera

ruskopaatsamamittari, Philereme transversata

ruskopikkumittari, Eupithecia sinuosaria

ruskoraanumittari, Epirrhoe galiata

rusoharmoyökkönen, Xestia brunneopicta

rusojaloyökkönen, Pyrrhia exprimens

rusolehtimittari, Scopula rubiginata

ruusuaamukoi, Lampronia morosa

ruusuruohokoisa, Eurhodope cirrigerella

ruusuruohokääriäinen, Rhopobota stagnana

rytölaukkukoi, Agnoea flavifrontella

rämekarvajalka, Gynaephora selenitica

rämekulmumittari, Idaea muricata

rämelehtimittari, Scopula virgulata

saaristopussikoi, Coleophora adspersella

saaristoraanumittari, Epirrhoe pupillata

saarnitikkukoi, Caloptilia cuculipennella

sademittari, Hypoxystis pluviaria

sahahietayökkönen, Euxoa recussa

sahaneulasmittari, Heterothera serraria

sarakylmänperhonen, Oeneis norna

sauramomykerökoi, Metzneria santolinella

*sauramoviirukoi, Isophrictis anthemidella

savikkapikkumittari, Eupithecia simpliciata

savuharmoyökkönen, Xestia gelida

sianpuolukkakääpiökoi, Etainia albibimaculella

sianpuolukkapussikoi, Coleophora arctostaphyli

silkkiyökkönen, Hillia iris

*sokkelokääpäkoi, Nemapogon fungivorellus

*somerikkopeilikääriäinen, Pelochrista guentheri

sormisarahitukoi, Elachista occidentalis

soukkoheinäkoisa, Agriphila poliella

sumuaamukoi, Lampronia standfussiella

sumuvirnayökkönen, Lygephila viciae

suolaheinäkaitakoi, Monochroa rumicetella

*suolakkojäytäjäkoi, Scrobipalpa salicorniae

*suolakkopussikoi, Coleophora salicorniae

suomenmaayökkönen, Actebia fennica

*suomennunnamittari, Baptria tibialesubsp.fennica

suomenpeilikääriäinen, Eucosma suomiana

suomupussikoi, Coleophora kuehnella

suoputkilattakoi, Agonopterix selini

*suovenhokas, Nola karelica

suppakaitakoi, Monochroa ferrea

sysiharmoyökkönen, Xestia atrata

särkkäsammalkoi, Bryotropha desertella

säämiskäpussikoi, Coleophora solitariella

*taiga-aamukääriäinen, Clepsis illustrana

taigasammalkoisa, Eudonia aequalis

talvijäytäjäkoi, Carpatolechia decorella

tammenkuorikoisa, Elegia similella

tammirullakääriäinen, Choristoneura hebenstreitella

*tataarikohokkipussikoi, Coleophora silenella

*tervakoisa, Catastia marginea

timjamipikkumittari, Eupithecia distinctaria

*toukokuusamahitukoi, Perittia obscurepunctella

tuhkapaljakkayökkönen, Xestia quieta

tulikukkakoi, Nothris verbascella

tulvamittari, Macaria artesiaria

tummahäränsilmä, Maniola jurtina

tummakeltanosulkanen, Oxyptilus parvidactylus

tummakärsäkoi, Aplota nigricans

tummaruskoyökkönen, Mniotype bathensis

tummasekoyökkönen, Amphipoea crinanensis

*tummaverkkoperhonen, Melitaea diamina

tundrahopeatäplä, Boloria chariclea

tundramittari, Psychophora sabini

tundrasinisiipi, Agriades aquilo

tunturiharmoyökkönen, Xestia lorezi

tunturihopeatäplä, Boloria napaea

tunturikaalikoi, Plutella hyperboreella

tunturikeltaperhonen, Colias tyche

tunturikirjokääriäinen, Argyroploce aquilonana

tunturikirjosiipi, Pyrgus andromedae

tunturikirjoyökkönen, Lasionycta dovrensis

tunturilaikkukääriäinen, Epiblema simplonianum

*tunturipikkumittari, Eupithecia fennoscandica

tunturisulkanen, Stenoptilia islandica

turahitukoi, Elachista eskoi

turalehtimittari, Scopula corrivalaria

*tuulenlentopussikoi, Coleophora filaginella

*tyräkkitarhakääriäinen, Lobesia euphorbiana

täpläjuovakoisa, Catoptria maculalis

täpläverkkoperhonen, Melitaea cinxia

töpöheinäkoisa, Platytes cerussella

*töyräspussikoi, Coleophora partitella

vaaleaharmoyökkönen, Xestia sincera

*vahakeltasiipi, Eilema cereolum

valkolehtimittari, Scopula ornata

valkopääkoisa, Salebriopsis albicilla

*valkoreunapussikoi, Coleophora albella

vallipussikoi, Coleophora albicans

*vallitöyhtökoi, Bucculatrix ratisbonensis

*varjohitukoi, Elachista ornithopodella

varjolaikkukääriäinen (töpölaikkukääriäinen), Notocelia tetragonana

varjosulkanen, Pselnophorus heterodactylus

*varjotupsukoi, Mompha terminella

*varjotäpläkoi, Ethmia terminella

vasamayökkönen, Acronicta tridens

*vaskisukkulakoi, Scythris productella

*verikirjokoisa, Pyrausta sanguinalis

verikätkökääriäinen, Phtheochroa vulneratana

viheryökkönen, Calamia tridens

*viirupikkumittari, Eupithecia pernotata

villapussikoi, Coleophora expressella

vilukkokehrääjäkoi, Kessleria fasciapennella

virnasinisiipi, Glaucopsyche alexis

vuorikaalikoi, Rhigognostis senilella

vyömantukoi, Hypatopa segnella

Kierresiipiset

hietakierresiipi, Halictoxenos spencei

ketokierresiipi, Stylops thwaitesi

Vesiperhoset

kalmosirvikäs, Agrypnetes crassicornis

kalvaspalkonen, Allotrichia pallicornis

*lähdesirvikäs, Crunoecia irrorata

merisarvekas, Triaenodes reuteri

noropalkonen, Hydroptila occulta

*okapääsirvikäs, Ecclisopteryx dalecarlica

pikkulipporysäkäs, Plectrocnemia conjuncta

*terhopalkonen, Stactobiella risi

Kaksisiipiset

aarninokikirsikäs, Gnophomyia viridipennis

aronaamiokärpänen, Myopotta pallipes

haapanokikirsikäs, Gnophomyia acheron

haavanjälsikärpänen, Strongylophthalmyia pictipes

hietaruskokiiluri, Tachytrechus notatus

hiidenlahokirsikäs, Phoroctenia vittata

honkapuuhari, Chalcosyrphus piger

*hurmepalokärpänen, Andrenosoma cyrtoxys

immenköyrykäs, Rhabdomastix parva

*isoaavekiiluri, Sciapus basilicus

*isolantakärpänen, Scathophaga scybalaria

jalosummaaja, Symmerus nobilis

jalotikarikärpänen, Thereva nobilitata

jokihopeakiiluri, Argyra setulipes

kaakonpetokärpänen, Tolmerus pyragra

kaislahattara, Dicranomyia esbeni

kalkkilähdekirsikäs, Scleroprocta pentagonalis

kalkkipahlakirsikäs, Adelphomyia punctum

*kalkkisarakka, Orimarga juvenilis

*kaltiokiiluri, Dolichopus setiger

*kalvakkapetokärpänen, Neomochtherus pallipes

karumutakirsikäs, Molophilus occultus

*kaunokimalaiskärpänen, Systoechus gradatus

*kaunokinsiemenkärpänen, Terellia colon

*kaunokinvarsikärpänen, Terellia plagiata

keijujalokirsikäs, Ctenophora nigriceps

kesämaitiaiskärpänen, Tephritis fallax

*ketoaavekiiluri, Sciapus albifrons

kolikkokiiluri, Dolichopus planitarsis

kolmiopuuhari, Xylota triangularis

kolmisukasäpsiäinen, Sepsis biflexuosa

*komeanaamiokärpänen, Physocephala nigra

kulohelosurri, Helophilus groenlandicus

kulopuuhari, Lejota ruficornis

*kumpukannuskarski, Bibio fulvicollis

*kyrmypetokärpänen, Leptarthrus vitripennis

kärpäslaji, Dithryca guttularis

kärpäslaji, Tephritis mutabilis

kärpäslaji, Tephritis separata

kärpäslaji, Herina palustris

kärpäslaji, Homalocephala bimaculata

kärpäslaji, Angiometopa falleni

kärpäslaji, Taxigramma heteroneurum

kärpäslaji, Homoneura biumbrata

kärpäslaji, Sapromyza simplicior

kärpäslaji, Chamaemyia aridella

kärpäslaji, Aphria longirostris

kärpäslaji, Chetogena tschorsnigi

kärpäslaji, Cleonice keteli

kärpäslaji, Dexia vacua

kärpäslaji, Eliozeta pellucens

kärpäslaji, Gymnosoma clavatum

kärpäslaji, Linnaemya bergstroemi

kärpäslaji, Peleteria rubescens

kärpäslaji, Wagneria alpina

kärpäslaji, Protocalliphora rognesi

kärpäslaji, Hydrophorus freyi

kärpäslaji, Microphorella praecox

kärpäslaji, Ortalischema albitarse

kärpäslaji, Saltella sphondylii

kärpäslaji, Sepsis nigripes

kärpäslaji, Nanna brevifrons

kärpäslaji, Pelidnoptera nigripennis

*kärsämövarsikärpänen, Oxyna nebulosa

*laiduntuhkapaarma, Atylotus rusticus

lehtojalokirsikäs, Ctenophora pectinicornis

lettolähdekiiluri, Dolichopus costalis

*lähdeasekärpänen, Oxycera dives

lähdemutakirsikäs, Molophilus bifidus

mantuasekärpänen, Nemotelus notatus

mehiläispalokärpänen, Choerades fuliginosus

mehiläispuuhari, Brachypalpus laphriformis

merimultakärpänen, Heterocheila buccata

meriparvekas, Erioptera griseipennis

*meritikarikärpänen, Acrosathe baltica

metsähämysääski, Hyperoscelis eximia

näkinhitukirsikäs, Tasiocera fuscescens

outaruskokirsikäs, Limonia messaurea

perhossääskilaji, Panimerus przhiboroi

petsamonkiiluri, Peodes petsamoensis

pohjanpalokärpänen, Choerades lapponicus

puroliekokirsikäs, Lipsothrix errans

pääskyntäikärpänen, Crataerina hirundinis

rivikirjokirsikäs, Tipula matsumuriana pseudohortensis

*ruopparuskokiiluri, Tachytrechus hamatus

ruskosädekärpänen, Xanthomyia alpestris

saksankiiluri, Hercostomus germanus

salokirsikäs, Libnotes ladogensis

salokärsäkirsikäs, Elephantomyia edwardsi

sarvipuuhari, Sphecomyia vespiformis

sitruunakirvari, Xanthogramma citrofasciatum

suomenpuukärpänen, Xylomya czekanovskii

sutihattara, Dicranomyia moniliformis

sääskilaji, Chaetocladius glacialis

sääskilaji, Chaetocladius muliebris

sääskilaji, Cladopelma goetghebueri

sääskilaji, Corynocera oliveri

sääskilaji, Cricotopus cumulatus

sääskilaji, Cryptochironomus denticulatus

sääskilaji, Diamesa arctica

sääskilaji, Hydrobaenus martini

sääskilaji, Orthocladius abiskoensis

sääskilaji, Paracladopelma nereis

sääskilaji, Smittia contingens

sääskilaji, Tanytarsus gibbosiceps

sääskilaji, Vivacricotopus ablusus

sääskilaji, Asindulum nigrum

sääskilaji, Macrocera crassicornis

sääskilaji, Macrocera nigricoxa

sääskilaji, Macrorrhyncha rostrata

sääskilaji, Orfelia boreoalpina

sääskilaji, Orfelia krivosheinae

sääskilaji, Rocetelion humerale

sääskilaji, Urytalpa galdes

sääskilaji, Dicranomyia boreobaltica

sääskilaji, Dicranomyia klefbecki

sääskilaji, Molophilus pullus

sääskilaji, Tipula pabulina

sääskilaji, Tipula recondita

sääskilaji, Boletina kullervoi

sääskilaji, Boletina nuortti

sääskilaji, Brevicornu occidentale

sääskilaji, Exechiopsis davatchii

sääskilaji, Manota unifurcata

sääskilaji, Mycetophila nigrofusca

sääskilaji, Mycetophila ostentanea

sääskilaji, Mycomya britteni

sääskilaji, Mycomya collini

sääskilaji, Mycomya parva

sääskilaji, Mycomya shewelli

sääskilaji, Mycomya sieberti

sääskilaji, Mycomya thula

sääskilaji, Phronia signata

sääskilaji, Phronia sompio

sääskilaji, Sciophila antiqua

sääskilaji, Sciophila arizonensis

sääskilaji, Sciophila holopaineni

sääskilaji, Sciophila setosa

sääskilaji, Sciophila spinifera

sääskilaji, Stigmatomeria crassicornis

sääskilaji, Synplasta bayardi

sääskilaji, Syntemna oulankaensis

sääskilaji, Syntemna penicilla

sääskilaji, Chaoborus nyblaei

tanskankirjokirsikäs, Tipula jutlandica

*tuhkanaamiokärpänen, Zodion cinereum

*tuhkatikarikärpänen, Thereva cinifera

tundrasahakainen, Prionocera abscondita

täpläkylkiluhtiainen, Colobaea punctata

vaaleahiekkapäpsiäinen, Medetera plumbella

vaalealätkäkiiluri, Thinophilus flavipalpis

*vaaleapalokärpänen, Choerades igneus

vaivaisluhtiainen, Pherbellia nana

veripalokärpänen, Andrenosoma albibarbe

*veritöpökiiluri, Chrysotus laesus

viluhopeakiiluri, Argyra spoliata

*vyösienisääski, Cerotelion striatum

*vyövillakärpänen, Villa cingulata

vähäkurakiiluri, Campsicnemus pumilio

Pistiäiset

ahmaspistiäislaji, Acropimpla didyma

ahmaspistiäislaji, Allomacrus arcticus

ahmaspistiäislaji, Aneuclis brevicauda

ahmaspistiäislaji, Arotes albicinctus

ahmaspistiäislaji, Arotrephes speculator

ahmaspistiäislaji, Astrenis sinuatus

ahmaspistiäislaji, Atractogaster semisculptus

ahmaspistiäislaji, Barycnemis alpina

ahmaspistiäislaji, Barycnemis dissimilis

ahmaspistiäislaji, Barycnemis exhaustator

ahmaspistiäislaji, Blapsidotes vicinus

ahmaspistiäislaji, Coleocentrus heteropus

ahmaspistiäislaji, Cremastus spectator

ahmaspistiäislaji, Ctenophion niger

ahmaspistiäislaji, Cylloceria fusciventris

ahmaspistiäislaji, Delomerista borealis

ahmaspistiäislaji, Deuteroxorides elevator

ahmaspistiäislaji, Dichrogaster crassicornis

ahmaspistiäislaji, Dichrogaster mandibularis

ahmaspistiäislaji, Dichrogaster schimitscheki

ahmaspistiäislaji, Dolichomitus aciculatus

ahmaspistiäislaji, Dolichomitus atratus

ahmaspistiäislaji, Dolichomitus cognator

ahmaspistiäislaji, Dolichomitus curticornis

ahmaspistiäislaji, Dolichomitus dux

ahmaspistiäislaji, Dolichomitus pterelas

ahmaspistiäislaji, Dolichomitus sericeus

ahmaspistiäislaji, Flavopimpla cicatricosa

ahmaspistiäislaji, Gelis avarus

ahmaspistiäislaji, Gelis balteatus

ahmaspistiäislaji, Gelis curvicauda

ahmaspistiäislaji, Gelis declivis

ahmaspistiäislaji, Gelis forticornis

ahmaspistiäislaji, Gelis glacialis

ahmaspistiäislaji, Gelis kiesenwetteri

ahmaspistiäislaji, Gelis leptogaster

ahmaspistiäislaji, Gelis meuseli

ahmaspistiäislaji, Gelis mutillatus

ahmaspistiäislaji, Gelis obesus

ahmaspistiäislaji, Gelis orbiculatus

ahmaspistiäislaji, Gelis vagabundus

ahmaspistiäislaji, Itoplectis clavicornis

ahmaspistiäislaji, Itoplectis melanocephala

ahmaspistiäislaji, Liotryphon caudatus

ahmaspistiäislaji, Liotryphon crassiseta

ahmaspistiäislaji, Lycorina triangulifera

ahmaspistiäislaji, Megarhyssa vagatoria

ahmaspistiäislaji, Mesoclistus cushmani

ahmaspistiäislaji, Microleptes rectangulus

ahmaspistiäislaji, Microleptes splendidulus

ahmaspistiäislaji, Neoxorides collaris

ahmaspistiäislaji, Odontocolon appendiculatum

ahmaspistiäislaji, Odontocolon geniculatum

ahmaspistiäislaji, Phradis interstitialis

ahmaspistiäislaji, Phradis rufiventris

ahmaspistiäislaji, Phradis terebrator

ahmaspistiäislaji, Pleurogyrus pumilus

ahmaspistiäislaji, Polyaulon stiavnicensis

ahmaspistiäislaji, Scambus cincticarpus

ahmaspistiäislaji, Tersilochus acutangulus (Tersilochus kerzhneri)

ahmaspistiäislaji, Tersilochus coeliodicola

ahmaspistiäislaji, Thaumatogelis aloiosa

ahmaspistiäislaji, Thaumatogelis vulpinus

ahmaspistiäislaji, Tromatobia ornata

ahmaspistiäislaji, Xorides brachylabis

ahmaspistiäislaji, Xorides depressus

ahmaspistiäislaji, Xorides gravenhorstii

ahmaspistiäislaji, Xorides indicatorius

ahmaspistiäislaji, Xorides irrigator

ahmaspistiäislaji, Xorides praecatorius

ahmaspistiäislaji, Zatypota kerstinae

ahomaamehiläinen, Andrena gelriae

aitakirvahukka, Pemphredon beaumonti

*alvaritikaripistiäinen, Arachnospila alvarabnormis

dyynihietapistiäinen, Ammophila campestris

*dyyniokahukka, Oxybelus argentatus

*dyynitikaripistiäinen, Arachnospila wesmaeli

*dyyniviholainen, Myrmica constricta

*eteläntuoksukeltiäinen, Lasius meridionalis

hammaskultiainen, Chrysis brevitarsis

*harjuhietapistiäinen, Podalonia affinis

harjutikaripistiäinen, Arachnospila westerlundi

*harjuvainupistiäinen, Evagetes proximus

hietikkokiertomehiläinen, Nomada baccata

hiisipuupistiäinen, Urocerus fantoma

*idänisolehtiäinen, Tenthredo bifasciata

idännystyhukka, Nysson maculosus

*idänperhoshukka, Lestica alata

*inkerinkiiltohukka, Crabro ingricus

isopipomehiläinen, Coelioxys conoideus

*jalolehtiäinen, Leucopelmonus nobilis

kalvastörmäampiainen, Odynerus reniformis

karvaloisviholainen, Myrmica hirsuta

kaunoisolehtiäinen, Tenthredo eburata

kaunomailapistiäinen, Arge pagana

*kellonummimehiläinen, Dufourea inermis

*keltasiimakiertomehiläinen, Nomada subcornuta

*kerinuijapistiäinen, Corynis amoena

ketokudospistiäinen, Pamphilius jucundus

*ketoraspipistiäinen, Priocnemis agilis

ketosäihkykultiainen, Cleptes nitidulus

kevätkoloampiainen, Ancistrocerus nigricornis

kielioksahukka, Passaloecus brevilabris

kiilupistiäislaji, Brachymeria minuta

kiilupistiäislaji, Brachymeria parvula

kiilupistiäislaji, Hockeria inopinata

kiilupistiäislaji, Hockeria susterai

kiilupistiäislaji, Hybothorax graffii

kiilupistiäislaji, Ormyrus gratiosus

kimmelnuijapistiäinen, Abia candens

kirjoheinälehtiäinen, Selandria melanosterna

kirjojunki, Xiphydria picta

*korunuijapistiäinen, Abia sericea

kudospistiäislaji, Neurotoma iridescens

kudospistiäislaji, Pamphilius latifrons

*kultamaamehiläinen, Andrena humilis

kultapiiskukiertomehiläinen, Nomada obtusifrons

*kultasurviaiskätkä, Stilbops ruficornis

kurjenjalkakiertomehiläinen, Nomada tormentillae

kuusamankudospistiäinen, Pamphilius thorwaldi

*kuustäplähietamehiläinen, Lasioglossum sexnotatulum

*kyttyräverhoilijamehiläinen, Megachile pyrenaea

*kääpiöhietakultiainen, Hedychridium zelleri

lapinpuupistiäinen, Sirex atricornis

lehtipistiäislaji, Athalia lugens

lehtipistiäislaji, Athalia scutellariae

lehtipistiäislaji, Birka annulitarsis

lehtipistiäislaji, Dineura parcivalvis

lehtipistiäislaji, Dolerus pachycerus

lehtipistiäislaji, Dolerus triplicatus

lehtipistiäislaji, Dolerus zhelochovtsevi

lehtipistiäislaji, Endophytus anemones

lehtipistiäislaji, Fenella nigrita

lehtipistiäislaji, Halidamia affinis

lehtipistiäislaji, Harpiphorus lepidus

lehtipistiäislaji, Kaliofenusa ulmi (Fenusa ulmi)

lehtipistiäislaji, Macrophya erythrocnema

lehtipistiäislaji, Nematinus bilineatus

lehtipistiäislaji, Paracharactus gracilicornis

lehtipistiäislaji, Parna apicalis

lehtipistiäislaji, Parna tenella

lehtipistiäislaji, Pseudodineura mentiens

lehtipistiäislaji, Stethomostus funereus

lehtipistiäislaji, Tenthredopsis stigma

lehtipistiäislaji, Thrinax contigua

lehtoisolehtiäinen, Tenthredo trabeata

lehtokultiainen, Chrysis corusca

*lehtomuurarimehiläinen, Osmia pilicornis

*lehtoniittymaamehiläinen, Andrena fulvago

leukapipomehiläinen, Coelioxys mandibularis

*loisnummimuurahainen, Anergates atratulus

lounaanhohkahukka, Psenulus schencki

maitiaisnummimehiläinen, Dufourea minuta

metsäloisampiainen, Dolichovespula omissa

*mustahevosmuurahainen, Camponotus vagus

muurahaisnäivertäjämehiläinen, Hoplitis robusta

*nelitäplähietamehiläinen, Lasioglossum quadrinotatulum

*nirhaperämehiläinen, Biastes truncatus

nummimaamehiläinen, Andrena bluethgeni

nykähukka, Belomicrus borealis

*nätkelmämaamehiläinen, Andrena lathyri

omenamaamehiläinen, Andrena helvola

otapipomehiläinen, Coelioxys lanceolatus

*paahdehoikkahukka, Mimumesa spooneri

paahdekaitahukka, Mimesa bicolor

paahdetikaripistiäinen, Arachnospila fuscomarginata

paahdevakomehiläinen, Halictus leucaheneus

pensaspikkuhukka, Crossocerus cinxius

pihtipistiäislaji, Bocchus vernieri

pihtipistiäislaji, Gonatopus solidus

*pikipistiäinen, Ferreola diffinis

*pikkuhietamehiläinen, Lasioglossum nitidiusculum

*pikkuiskosmehiläinen, Colletes marginatus

pikkujunki, Xiphydria megapolitana

*pikkupuukkopistiäinen, Tiphia minuta

pikkuvainupistiäinen, Evagetes dubius

pisteverimehiläinen, Sphecodes puncticeps

pukinjuurimaamehiläinen, Andrena nanula

pulskamailapistiäinen, Arge pullata

*pumpurinuijapistiäinen, Pseudoclavellaria amerinae

punamuurarimehiläinen, Osmia leaiana

*punaraspipistiäinen, Priocnemis minuta

*puolukkamaamehiläinen, Andrena similis

*purtojuurimaamehiläinen, Andrena marginata

*päistärpistiäinen, Aporinellus sexmaculatus

*rannikkotikaripistiäinen, Arachnospila consobrina

raudikkopistiäinen, Homonotus sanguinolentus

*reunuskultiainen, Chrysis graelsii

*ruokosorjoampiainen, Symmorphus fuscipes

*rusovainupistiäinen, Evagetes subglaber

*ruusuruohokiertomehiläinen, Nomada armata

ryppyraspipistiäinen, Priocnemis pusilla

savilovihukka, Diodontus tristis

sekokultiainen, Chrysis parietis

seljakirvahukka, Pemphredon baltica

*sinikultiainen, Chrysis iris

suomenkultiainen, Chrysis westerlundi

suomenkuusipistiäinen, Gilpinia fennica

sysi-isolehtiäinen, Tenthredo amurica

tammietanainen, Caliroa cothurnata

tammilehtiäinen, Periclista lineolata

tarhaloiskimalainen, Bombus barbutellus

torakkapistiäislaji, Gasteruption caucasicum

torakkapistiäislaji, Gasteruption nigritarse

tulikultiainen, Chrysis ignita

tummatikaripistiäinen, Arachnospila sogdianoides

tundrakimalainen, Bombus hyperboreus

tunturimuurarimehiläinen, Osmia svenssoni

täpläisolehtiäinen, Tenthredo fagi

täpläkorsiainen, Cephus brachycercus

täplävakomehiläinen, Halictus maculatus

ukonhattukimalainen, Bombus consobrinus

varsikimopistiäinen, Anoplius alpinobalticus

verijuurivarsiainen, Hartigia linearis

*verkkoverimehiläinen, Sphecodes reticulatus

*viherpyörökultiainen, Holopyga metallica

viiruoksahukka, Passaloecus gracilis

*vyökiertomehiläinen, Nomada flavopicta

*vyökultiainen, Chrysis equestris

äkämäpistiäislaji, Ibalia jakowlewi

äkämäpistiäislaji, Ibalia rufipes

Kovakuoriaiset

*aarnikätkä, Bothrideres bipunctatus (Bothrideres contractus)

*aarnimäihiäinen, Ipidia sexguttata

*aarniseppä, Crepidophorus mutilatus

aarnivilistäjä, Phymatura brevicollis

ahvenirppu, Holotrichapion aethiops

*ajuruohokuoriainen, Chrysolina cerealis

auhtomantukuntikas, Philonthus confinis

dyyninyhäkäs, Melanophthalma suturalis

*erakkokuoriainen, Osmoderma barnabita

*haavanlahokärsäkäs, Cossonus parallelepipedus

*haavanoksakatkiainen, Leiopus punctulatus

haavanpikkutylppö, Acritus minutus

haavansahajumi, Xyletinus tremulicola

*halavasepikkä, Hylochares cruentatus

*harjukaraseppä, Cardiophorus asellus

harmaalitukkakärsäkäs, Ceutorhynchus cochleariae

*havulahokärsäkäs, Dryophthorus corticalis

*havuliekopimikkä, Hymenophorus doublieri

hehkuseppä, Ampedus praeustus

helmaruokokuoriainen, Donacia brevitarsis

helolantiainen, Esymus merdarius

*heloseppä, Ampedus cinnabarinus

hentokuorihärö, Silvanus unidentatus

hentoristikiitäjäinen, Panagaeus bipustulatus

hernenirppu, Oxystoma opeticum

hiesusilosonkiainen, Platystethus cornutus

hietalantiainen, Bodilopsis sordida

*hietamyyräkiitäjäinen, Dyschirius impunctipennis

hietaseppä, Agrypnus murinus

hietatöyryläs, Augyles hispidulus

*hiilihaiskiainen, Silpha obscura

hoikkamyyriäinen, Bledius longulus

hylkyisotylppö, Margarinotus neglectus

*idänkukkajäärä, Lepturalia nigripes

idänmantukuntikas, Bisnius diversipennis

idäntähtikirjaaja, Pityogenes irkutensis

idänvaajapimikkä, Prionychus melanarius

isoantikainen, Anthicus sellatus

isokesiäinen, Trox sabulosus

*isolaakasittiäinen, Onthophagus gibbulus

isopunakuoriainen, Lopheros rubens

*jalavajäärä, Rhamnusium bicolor

*jalavanlahokärsäkäs, Cossonus cylindricus

jannensirkeinen, Atheta janssoni

jymypallovesiäinen, Cercyon obsoletus

kaakonkorsikuoriainen, Plateumaris affinis

kaakonmantukuntikas, Philonthus caucasicus

*kaakonnirppu, Cyanapion columbinum

kaljurankokartukas, Hypnogyra angularis

kallasharvekiitäjäinen, Ophonus puncticollis

kaltiotaitosukeltaja, Agabus uliginosus

kampajalosoukko, Agrilus laticornis

*kannussyöksykäs, Mordellochroa tournieri

karikesirkeinen, Atheta ravilla

karvahernekärsäkäs, Sitona macularius

karvakukkajäärä, Etorofus pubescens

*kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis

*kaukosyöksykäs, Conalia baudii

kellarikiitäjäinen, Laemostenus terricola

kelonyhäkäs, Corticaria alleni

keltanokärsäkäs, Glocianus molleri

*keltanopiilopää, Cryptocephalus hypochoeridis

keltanutukainen, Micropeplus fulvus

kenttäharvekiitäjäinen, Harpalus distinguendus

kerisirkeinen, Atheta inquinula

ketokirppa, Chaetocnema aerosa

ketokuonokärsäkäs, Tanymecus palliatus

kiiltovalekas, Plectophloeus nitidus

kilpitaitosukeltaja, Agabus clypealis

kimokorvakärsäkäs, Otiorhynchus tristis

*kirjosukkulainen, Cyrtanaspis phalerata

koivukauniainen, Dicerca furcata

koivukirppa, Altica aenescens

*korpikolva, Pytho kolwensis

korukeräpallokas, Agathidium pulchellum

kovakuoriaislaji, Psylliodes chalcomerus

kovakuoriaislaji, Agabus striolatus

kovakuoriaislaji, Atomaria atricapilla

kovakuoriaislaji, Atomaria grossepunctata

kovakuoriaislaji, Cryptophagus laticollis

kovakuoriaislaji, Cryptophagus subfumatus

kovakuoriaislaji, Scydmaenus rufus

kovakuoriaislaji, Halobrecta flavipes

kovakuoriaislaji, Aleochara funebris

kovakuoriaislaji, Aleochara tristis

kovakuoriaislaji, Aloconota languida

kovakuoriaislaji, Atheta atomaria

kovakuoriaislaji, Atheta laticeps

kovakuoriaislaji, Bolitochara obliqua

kovakuoriaislaji, Haploglossa nidicola

kovakuoriaislaji, Tomoglossa luteicornis

kovakuoriaislaji, Cyanapion afer

kovakuoriaislaji, Leptacinus sulcifrons

kovakuoriaislaji, Cis fagi

kovakuoriaislaji, Cis vestitus

kovakuoriaislaji, Haliplus fulvicollis

kovakuoriaislaji, Haliplus obliquus

kovakuoriaislaji, Brachypera dauci

kovakuoriaislaji, Stenus audax

kovakuoriaislaji, Stenus longitarsis

kovakuoriaislaji, Stenus noctivagus

kovakuoriaislaji, Stenus subarcticus

kuismanirppu, Pseudostenapion simum

kulokurekiitäjäinen, Sericoda bogemannii

kunttalantiainen, Liothorax niger

*kupokiitäjäinen, Carabus convexus

kuusikytry, Ernobius angusticollis

*kuusitäpläjäärä, Anoplodera sexguttata

kyhmykorvakärsäkäs, Otiorhynchus rugifrons

kynsimökärsäkäs, Ceutorhynchus hirtulus

*kyrmymerimyyriäinen, Bledius spectabilis

*kärsämökuoriainen, Chrysolina analis

*kätköpää, Pachnephorus pilosus

laakamerimyyriäinen, Bledius tricornis

lahokapo, Boros schneideri

*laholapevalekas, Batrisodes buqueti

*laidunnirppu, Squamapion cineraceum

laidunsieniäinen, Combocerus glaber

laiduntadelaakanen, Acrolocha pliginskii

lapinhyrrä, Bembidion hyperboraeorum

*lapinsilmähyrrä, Bembidion lapponicum

lapinsirkeinen, Boreophilia latifemorata

*lattarikkaseppä, Aulonothroscus laticollis

*lehmusjäärä, Chlorophorus herbstii

lehtisoukkotylppö, Paromalus flavicornis

lehtokarvasieniäinen, Mycetophagus atomarius

*lehtosepikkä, Hylis foveicollis

*leppäjäärä, Poecilium alni

*leppäkauniainen, Dicerca alni

lettokiitäjäinen, Chlaenius costulatus

*liekohärkä, Ceruchus chrysomelinus

lietesilosonkiainen, Platystethus alutaceus

liivapallovesiäinen, Cercyon depressus

*liivapimikkä, Crypticus quisquilius

*lohjanseppä, Pseudanostirus globicollis

*lounaanjumi, Hemicoelus fulvicornis (Anobium fulvicorne)

lounalantiainen, Calamosternus granarius

luhtasysikiitäjäinen, Pterostichus gracilis

luisurutakärsäkäs, Neophytobius quadrinodosus

*lähdelaakaripsikkä, Acrotrichis lucidula

*lähdepurolaakanen, Lesteva punctata

läiskäpiilopää, Cryptocephalus biguttatus

lännenkarvapehkiäinen, Thymalus limbatus

*mailashernekärsäkäs, Sitona humeralis

mantulantiainen, Liothorax plagiatus

manturosolaakanen, Omalium excavatum

marmorikuoriainen, Protaetia marmorata

marunamykerökuoriainen, Olibrus baudueri

meritöyryläs, Heterocerus flexuosus

minttukärsäkäs, Datonychus arquatus

minttunirppu, Squamapion vicinum

*mustakehnäkiitäjäinen, Chlaenius tristis

mustalaukkakärsäkäs, Ceutorhynchus roberti

mykeröpyörökärsäkäs, Glocianus distinctus

mäkiminttukiillokas, Meligethes bidens

möljäkeiju, Nacerdes melanura

mörökilpikuoriainen, Cassida murraea

*nahkuri, Tragosoma depsarium

naudanlantiainen, Melinopterus sphacelatus

navettahilvekäs, Atomaria nigripennis

niittymykerökuoriainen, Stilbus testaceus

*nummikiillokas, Meligethes exilis

nummikärsäkäs, Coniocleonus nebulosus

*näsiänjalosoukko, Agrilus integerrimus

outaseppä, Fleutiauxellus algidus

outorääpetylppö, Saprinus immundus

*paahdelantiainen, Nobius serotinus

*paistepirkko, Platynaspis luteorubra

pajunnorkkokärsäkäs, Dorytomus salicis

pajupiilopää, Cryptocephalus saliceti

*pajusepikkä, Dirrhagofarsus attenuatus

palpakkoliejukärsäkäs, Bagous lutosus

pariukkotylppö, Hister bissexstriatus

peippikärsäkäs, Thamiocolus sahlbergi

perminseppä, Ampedus lepidus

pesärääpetylppö, Saprinus rugifer

piilolantiainen, Eupleurus subterraneus

pikakirjoittaja, Ips sexdentatus

pikkuharjuniluri, Carphoborus minimus

pikkuimikkäkärsäkäs, Mogulones pallidicornis

*pikkukapolaakanen, Hapalaraea pygmaea

pikkukirjonirppu, Microon sahlbergi

pikkulaukkakärsäkäs, Ceutorhynchus thomsoni

pikkumäihiäinen, Cryptarcha undata

pikkupeilikiitäjäinen, Notiophilus aestuans

pikkusavipimikkä, Opatrum sabulosum

pikkuvakosonkiainen, Anotylus tetratoma

pistehernekärsäkäs, Sitona puncticollis

pistekiiltoripsikkä, Ptenidium punctatum

*pitkämerimyyriäinen, Bledius diota

pohjanmyyriäinen, Bledius bernhaueri

pohjanrääpikäs, Catops borealis

puikkohärö, Airaphilus perangustus

puistorikkaseppä, Trixagus exul

*punahärö, Cucujus cinnaberinus

puolanjäärä, Arhopalus ferus

*purohyrrä, Bembidion monticola

purorantavilistäjä, Gnypeta ripicola

pyöröjuovakirppa, Phyllotreta exclamationis

pyöröliejukärsäkäs, Bagous petro

pyörörutavesiäinen, Anacaena globulus

pärnäjäärä, Oplosia cinerea

pörrölyhytsiipi, Dinothenarus pubescens

pötkykaarnakuoriainen, Orthotomicus longicollis

raatorääpetylppö, Saprinus planiusculus

*rahkahyrrä, Bembidion humerale

rantakiitäjäinen, Cicindela maritima

rantavaajasirkeinen, Acrotona obfuscata

rastipyörökärsäkäs, Mogulones asperifoliarum

retikkakirppa, Phyllotreta nigripes

reunustyppyjäärä, Acmaeops marginatus

runkosepikkä, Xylophilus corticalis

ruostenurmikärsäkäs, Gymnetron rostellum

*ruskoantikainen, Anthicus umbrinus

ruskomantukuntikas, Philonthus ventralis

ruskoveistiäinen, Nitidula rufipes

ruskovirpiäinen, Choragus sheppardi

ruusunjalosoukko, Agrilus cuprescens

*ruutukärsäkäs, Poophagus sisymbrii

salopikkukuntikas, Gabrius bescidicus

*salpajäärä, Stenocorus meridianus

sarvihärö, Uleiota planata

silokiiltoripsikkä, Ptenidium laevigatum

silotadelaakanen, Acrolocha sulcula

sinijalosoukko, Agrilus pseudocyaneus

sinilaukkakärsäkäs, Ceutorhynchus constrictus

soramantukuntikas, Bisnius nitidulus

sorasiemenkiitäjäinen, Amara convexior

sukasnorkkokärsäkäs, Dorytomus hirtipennis

*suolamyyräkiitäjäinen, Dyschirius salinus

surupirkko (sysipirkko), Hyperaspis concolor

syyssirkeinen, Atheta autumnalis

särkkälantiainen, Bodiloides ictericus

tallirääpikäs, Catops fuscus

*tammikukkajäärä, Strangalia attenuata

tarhavakoripsikkä, Millidium minutissimum

tenonhyrrä, Bembidion petrosum

teretylppö, Teretrius fabricii

teräsnirppu, Eutrichapion punctiger

turjanmyyriäinen, Bledius erraticus

*typytoukohärkä, Meloe brevicollis

typöleinikkikuoriainen, Prasocuris glabra (Hydrothassa glabra)

*täpläjalokuoriainen, Buprestis novemmaculata

täpläkarvasieniäinen, Mycetophagus quadriguttatus

töpövähäkiitäjäinen, Microlestes maurus

*ukkokukkajäärä, Macroleptura thoracica

ukkotöyryläs, Heterocerus obsoletus

*ukonkyrmykärsäkäs, Cionus longicollis

*uppokeiju, Ditylus laevis

uurosysikiitäjäinen, Pterostichus aterrimus

*uurrenirppu, Diplapion confluens

vaalearikkaseppä, Trixagus atticus

vaaleasydänkiitäjäinen, Nebria livida

vajeraitasukeltaja, Deronectes latus

*vantaanripsikkä, Ptiliolum stockmanni

varipisarsukeltaja, Haliplus varius

*vaskihyrrä, Bembidion aeneum

vaskikaarniainen, Cyanostolus aeneus

*vaskilyhytsiipi, Ocypus aeneocephalus

vaskirääpetylppö, Saprinus aeneus

*vennajäärä, Mesosa myops

*verijäärä, Nivellia sanguinosa

*veriseppä, Ampedus sanguineus

*vienankääpiäinen, Wagaicis wagai

viherkehnäkiitäjäinen, Chlaenius nigricornis

vihertyppyjäärä, Acmaeops smaragdulus

vitaliejukärsäkäs, Bagous limosus

vuohennokkakirppa, Longitarsus fulgens

vuoksenhyrrä, Bembidion stephensii

*vyöseppä, Drapetes mordelloides

*vyösieniäinen, Lycoperdina succincta

vyösyöksykäs, Variimorda villosa

vähähyrrä, Bembidion minimum

vähämultapallokas, Leiodes badia

*vähämustakeiju, Melandrya barbata

vähärosovesiäinen, Hydrochus crenatus

vähäruskokalvaja, Gonioctena flavicornis

ängelmänälvikäs, Galeruca laticollis

Liite 5 (19.6.2013/471)

SUOMESSA ESIINTYVÄT LUONTODIREKTIIVIN LIITTEESSÄ IV (a) MAINITUT ELÄINLAJIT

Nisäkkäät

ilves, Lynx lynx

isolepakko, Nyctalus noctula

isoviiksisiippa, Myotis brandtii

karhu, Ursus arctos

kimolepakko, Vespertilio murinus

koivuhiiri, Sicista betulina

korvayökkö, Plecotus auritus

lampisiippa, Myotis dasycneme

liito-orava, Pteromys volans

naali, Alopex lagopus

pikkulepakko, Pipistrellus nathusii

pohjanlepakko, Eptesicus nilssonii

pyöriäinen, Phocoena phocoena

ripsisiippa, Myotis nattereri

saimaannorppa, Phoca hispida saimensis

saukko, Lutra lutra

susi, Canis lupus (ei poronhoitoalueella)

vaivaislepakko, Pipistrellus pipistrellus

vesisiippa, Myotis daubentonii

viiksisiippa, Myotis mystacinus

Matelijat

kangaskäärme, Coronella austriaca

Sammakkoeläimet

rupilisko, Triturus cristatus

viitasammakko, Rana arvalis

Nilviäiset

vuollejokisimpukka, Unio crassus

Perhoset

isoapollo, Parnassius apollo

isokultasiipi, Lycaena dispar

kirjopapurikko, Lopinga achine

kirjoverkkoperhonen, Euphydryas maturna (Hypodryas m.)

luhtakultasiipi, Lycaena helle

muurahaissinisiipi, Glaucopsyche arion (Maculinea a.)

pikkuapollo, Parnassius mnemosyne

Kovakuoriaiset

erakkokuoriainen, Osmoderma eremita

isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus

jättisukeltaja, Dytiscus latissimus

kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis

korpikolva, Pytho kolwensis

punahärö, Cucujus cinnaberinus

Korennot

idänkirsikorento, Sympecmapaedisca

kirjojokikorento, Ophiogomphus cecilia

lummelampikorento, Leucorrhinia caudalis

sirolampikorento, Leucorrhinia albifrons

täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis

viherukonkorento (kievanakorento), Aeshna viridis

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.10.1997/916:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1997.

21.5.1999/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

10.1.2002/14:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2002

17.11.2005/913:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kasvilajien rauhoitusta koskevista poikkeuksista 9 päivänä syyskuuta 1999 annettu ympäristöministeriön päätös (893/1999).

24.9.2009/714:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 35/2004/EY (32004L0035); EYVL N:o L 143, 30.4.2004, s. 56

29.12.2009/1819:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

19.6.2013/471:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

29.1.2015/52:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2015.

17.6.2021/521:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.