Seurattu SDK 373/2021 saakka.

30.12.1996/1332

Asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 19.12.2002/1152, joka on voimassa 1.1.2003 alkaen.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta 12 päivänä tammikuuta 1990 annetun lain (27/1990) 2 ja 5 §:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtävänä on:

1) tehdä ja julkaista tutkimuksia ja selvityksiä omalta toimialaltaan;

2) osallistua toimialansa asiantuntijana valtionhallinnon päätöksentekoa palvelevaan selvitys- ja valmistelutyöhön;

3) seurata ja kehittää toimialansa tutkimusmenetelmiä sekä osallistua tutkimuksessa tarvittavien tietokantojen ylläpitoon ja kehittämiseen;

4) osallistua tutkimusohjelmaansa liittyvään yhteistyöhön kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimuskeskuksen tulee lisäksi huolehtia niistä tehtävistä ja toimeksiannoista, jotka asianomainen ministeriö sille erikseen määrää.

Organisaatio
2 §

Tutkimuskeskuksessa on johtokunta.

Tutkimuskeskuksen päällikkönä on ylijohtaja.

Tutkimuskeskuksen toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

3 §

Tutkimuskeskuksen johtokunnassa on enintään kahdeksan jäsentä. Yhtenä jäsenenä on tutkimuskeskuksen ylijohtaja, minkä lisäksi tutkimuskeskuksen henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan yksi jäsen. Valtioneuvosto nimittää johtokunnan muut jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
4 §

Tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, ylijohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä ja taloussäännössä määrätään, muu virkamies.

5 §

Johtokunta hyväksyy:

1) tutkimuskeskuksen yleiset toimintalinjat ja tutkimuksen painopistealueet;

2) tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen;

3) tutkimuskeskuksen vuotuisen toimintasuunnitelman;

4) tutkimuskeskuksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen; sekä

5) muut tutkimuskeskuksen kannalta merkittävät asiat.

6 §

Johtokunta on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja vähintään neljän muun jäsenen ollessa läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta määrää tarkemmin asioiden käsittelystä johtokunnassa.

7 §

Tutkimuskeskuksessa on tieteellinen neuvottelukunta, jonka asianomainen ministeriö asettaa johtokunnan esityksestä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana toimielimenä tutkimusohjelman toteuttamisessa ja tehdyn tutkimuksen sisällöllisessä arvioinnissa sekä arvioida tutkimuksen tieteellistä tasoa.

Neuvottelukunta määrää tarkemmin asioiden käsittelystä neuvottelukunnassa.

8 §

Ylijohtajan tehtävänä on johtokunnan alaisena johtaa ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa sekä huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Ylijohtaja ratkaisee tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä tai taloussäännössä ole siirretty muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, jonka muu virkamies työjärjestyksen tai taloussäännön mukaan saa ratkaista.

Tutkimuskeskuksen työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja johtokunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Kelpoisuusvaatimukset
9 §

Ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys taloudellisiin tutkimustehtäviin sekä johtamistaito ja -kokemus.

Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen sekä virkavapauden myöntäminen
10 § (27.4.2000/405)

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Tutkimusjohtajat nimittää ylijohtaja johtokunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Tutkimuskeskuksen muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei sitä työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen tehtäväksi.

11 §

Virkavapauden myöntää muulle kuin tutkimuskeskuksen ylijohtajalle tutkimuskeskus sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Erinäiset säännökset
12 §

Johtokunta määrää ylijohtajan sijaisen.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta 4 päivänä toukokuuta 1990 annettu asetus (414/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.4.2000/405:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.