Seurattu SDK 373/2021 saakka.

30.12.1996/1271

Asetus kuntien valtionosuudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2010 alkaen. Ks. L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 66 §.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) nojalla:

1 § (29.12.2005/1203)

Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun peruspalveluiden hintaindeksin. Indeksi lasketaan Tilastokeskuksen julkaiseman kunnan palkansaajien ansiotason muutoksen, Tilastokeskuksen julkaisemien kuluttaja-, tukku- ja rakennuskustannusindeksien muutosten sekä kuntien palkkasidonnaisten maksujen muutosten perusteella. Palkkasidonnaisina maksuina pidetään kuntien maksamiin palkkoihin liittyviä kuntien työnantajina suorittamia kansaneläke-, sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja eläkemaksuja.

Peruspalveluiden hintaindeksissä painotetaan 1 momentissa mainittujen hinta- ja kustannusindeksien kehitystä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen tilinpäätösten mukaisilla kustannusosuuksilla. Kustannuksiksi luetaan henkilöstön palkkausmenot sivukuluineen, tavaroiden ja palveluiden ostot sekä muut käyttökustannukset.

Peruspalveluiden hintaindeksin pisteluku on 100 vuonna 2000. Edellä 2 momentissa tarkoitettujen kustannusten painorakenne tarkistetaan määräajoin, vähintään joka viides vuosi.

Kuntien valtionosuuslain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettu varainhoitovuodelle arvioitu kustannustason muutos perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen peruspalveluiden hintaindeksin muutoksesta. Ennuste perustuu uusimpiin käytettävissä oleviin 1 momentissa tarkoitettuihin indeksin laskennassa käytettäviin tietoihin. Mainitun pykälän 3 kohdassa tarkoitettu varainhoitovuoden toteutuneen kustannustason muutoksen ja edellä mainitun arvion erotus perustuu peruspalveluiden hintaindeksin toteutuneeseen muutokseen.

2 § (20.12.2001/1448)

Määrättäessä kunnan verotulojen perusteella tehtäviä valtionosuuksien tasauksia otetaan kuntien valtionosuuslain 7 §:n mukaisina laskennallisina verotuloina huomioon verot vahvistamisvuotta edeltävältä verovuodelta. Mikäli verotulojen maksuunpanotiedot eivät ole käytettävissä joulukuun 1 päivään mennessä, voidaan käyttää tätä aikaisemman verovuoden tietoja. Tällöin valtionosuuksien tasausten oikaisu tehdään kahden kuukauden kuluessa maksuunpanotietojen valmistumisesta.

2 a § (18.12.1998/1065)

Kunnan laskennallisena kunnallisverona käytetään verontilityslain (532/1998) 3 a §:ssä tarkoitettua laskennallista kunnallisveroa ja kunnan yhteisövero-osuutena mainitun pykälän mukaista maksettavaa yhteisöveroa. (20.12.2001/1448)

Kunnan laskennallinen kiinteistövero saadaan kertomalla kunnan kiinteistöverolain (654/1992) 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a ja 14 §:ssä tarkoitettujen kiinteistöjen kiinteistölajeittaisten verotusarvojen yhteismäärät kaikkien kuntien kiinteistölajeittaisilla verotusarvoilla painotetuilla keskimääräisillä kiinteistöveroprosenteilla. Lain 14 §:ssä tarkoitettujen voimalaitosten ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosten sijaintikuntaan sovelletaan kuitenkin mainittujen laitosten osalta kiinteistöverolain 11 §:ssä tarkoitettujen yleisten kiinteistöveroprosenttien perusteella laskettua keskimääräistä painotettua kiinteistöveroprosenttia. (29.12.2005/1203)

Kunnan laskennallinen verotulo saadaan laskemalla yhteen kunnan laskennallinen kunnallisvero, laskennallinen kiinteistövero sekä yhteisöveron määrä.

Laskennallista verotuloa laskettaessa asukaslukuna käytetään sen vuoden asukaslukua, jonka tuloihin kunnallisvero ja yhteisövero perustuvat.

3 § (4.12.2008/791)

Kuntien valtionosuuslain 10 §:ssä tarkoitettu syrjäisyysluku muodostuu kahden väestöpohjaindeksin summasta, joiden kummankin minimiarvo on 0. Ensimmäinen väestöpohjaindeksi (paikallinen väestöpohjaindeksi) mittaa väestön määrää 25 kilometrin etäisyydellä ja toinen (seudullinen väestöpohjaindeksi) 50 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta. Paikallinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 15 000:sta enintään 25 kilometrin etäisyydellä asuvan väestön määrä ja jakamalla erotus 15 000:lla. Seudullinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 60 000:sta enintään 50 kilometrin etäisyydellä asuvan väestön määrä ja jakamalla erotus 60 000:lla. Indeksit lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden välein tarkistamasta tilastosta, joka koskee väestön jakautumista 1 neliökilometrin kokoisille alueille. Syrjäisyyslisään oikeutetut kunnat vuodenvaihteen 2005–2006 tilaston perusteella ovat seuraavat:

Kunta Syrjäisyysluku
Utsjoki 1,94
Enontekiö 1,89
Savukoski 1,87
Muonio 1,77
Kolari 1,71
Pelkosenniemi 1,68
Salla 1,67
Puolanka 1,62
Kittilä 1,62
Ranua 1,61
Pello 1,59
Taivalkoski 1,56
Inari 1,56
Ylitornio 1,48
Posio 1,48
Hyrynsalmi 1,42
Vaala 1,40
Pudasjärvi 1,35
Sodankylä 1,34
Pyhäntä 1,34
Kinnula 1,24
Suomussalmi 1,24
Ilomantsi 1,23
Kemijärvi 1,21
Kuhmo 1,19
Kivijärvi 1,09
Rautavaara 1,06
Valtimo 1,00
Pihtipudas 0,99
Viitasaari 0,96
Keitele 0,92
Juuka 0,92
Perho 0,91
Utajärvi 0,88
Karstula 0,87
Pyhäjärvi 0,85
Hailuoto 0,84
Kannonkoski 0,83
Nurmes 0,83
Kärsämäki 0,82
Halsua 0,81
Lestijärvi 0,78
Puumala 0,75
Kyyjärvi 0,75
Lieksa 0,71
Kuhmoinen 0,69
Vesanto 0,69
Kuusamo 0,68
Tervola 0,68
Heinävesi 0,65
Siikalatva 0,64
Kesälahti 0,58
Ristijärvi 0,58
Merikarvia 0,55
Kustavi 0,54
Karvia 0,54
Kangasniemi 0,52
Rantasalmi 0,51
4 § (18.12.1998/1065)

Kuntien valtionosuuslain 11 §:n mukaisen taajamaväestön määränä käytetään vahvistamisvuonna käytettävissä olevaa Tilastokeskuksen viimeisen tilaston mukaista taajamaväestöä.

5 § (20.12.2007/1379)

Kuntien valtionosuuslain 6 §:n mukaisesta kustannustenjaon kehityksestä neuvottelevat valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö kukin erikseen kuntien keskusjärjestön kanssa. Näiden ministeriöiden edustajilla on oikeus olla läsnä myös muissa kuin oman hallinnonalansa neuvotteluissa.

Neuvottelujen tulosten yhteensovittamiseksi järjestetään tarvittaessa valtiovarainministeriön johdolla yhteisneuvottelu 1 momentissa mainittujen osapuolten kesken.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1998/1065:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Asetuksen 2 ja 2 a §:ää sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2000 määrättäessä verotulojen perusteella tehtäviä tasauksia vuodelle 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin asetuksen täytäntöön panemiseksi.

20.12.2001/1448:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä valtionosuutta vuodelle 2002.

Sen lisäksi, mitä tämän asetuksen 3 §:ssä säädetään, Reisjärven ja Virolahden kunnat ovat oikeutettuja syrjäisyyslisään vuonna 2002. Syrjäisyysluku on mainittuna vuonna Reisjärven kunnassa 0,64 ja Virolahden kunnassa 0,50.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.9.2002/810:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä kuntien yleistä valtionosuutta vuodelle 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2005/1203:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa ja myönnettäessä valtionosuutta vuodelle 2006.

21.9.2006/855:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä kuntien yleistä valtionosuutta vuodelle 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5.12.2007/1178:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä kuntien yleistä valtionosuutta vuodelle 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.12.2007/1379:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

4.12.2008/791:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä kuntien yleistä valtionosuutta vuodelle 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.