Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

30.12.1996/1266

Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

«Ahvenanmaan» «maakuntaa» koskeviin verotuksen piiriin kuuluviin toimiin sovelletaan arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöä, jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 luku

Arvonlisäverotus

Yleinen soveltamisala
2 § (29.11.2019/1114)

Sovellettaessa arvonlisäverolain (1501/1993) 1 §:n 1 momentin 3 kohtaa «Ahvenanmaan» maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.

Verollinen myynti
3 § (7.5.2021/388)

Sovellettaessa arvonlisäverolain 18 a, 18 b, 19 a ja 19 b §:ää «Ahvenanmaan» maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.

Yhteisön ulkopuolelta «Ahvenanmaan» maakuntaan tuotavien tavaroiden etämyynnillä tarkoitetaan tässä laissa myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavarat Yhteisön ulkopuolelta ostajalle «Ahvenanmaan» maakuntaan edellyttäen, että maahantuonti tapahtuu maakunnassa ja ettei myyjä asenna tai kokoa tavaroita maakunnassa. Edellä säädettyä sovelletaan kuitenkin vain, jos ostajana on muu kuin elinkeinonharjoittaja, ja arvonlisäverolain 19 a §:n 3 momentissa ja 4 momentin 3, 5 ja 6 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Kun elinkeinonharjoittaja mahdollistaa markkinapaikkaa, portaalia, alustaa tai muuta vastaavaa sähköistä rajapintaa käyttämällä toisen elinkeinonharjoittajan Yhteisön ulkopuolelta «Ahvenanmaan» maakuntaan tuotavien tavaroiden etämyynnin, hänen katsotaan myyneen tavarat ostajalle ja toisen elinkeinonharjoittajan myyneen ne hänelle. Edellä säädettyä sovelletaan kuitenkin vain, kun tavarat sisältyvät todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin. Tällaiseen myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain 16 b, 63 b ja 137 a §:ää.

Tavaran yhteisöhankinta
4 § (29.11.2019/1114)

Sovellettaessa arvonlisäverolain 26 a, 26 b, 26 h ja 26 i §:ää «Ahvenanmaan» maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.

Myynti ja yhteisöhankinta Suomessa
5 § (7.5.2021/388)

Sovellettaessa arvonlisäverolain 63, 63 a, 63 c, 63 e, 63 f, 63 h ja 69 m §:ää «Ahvenanmaan» maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.

6 §

Tavara on myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos tavara on maakunnassa, kun se luovutetaan ostajalle.

Ostajalle kuljetettava tavara on myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos tavara on maakunnassa kuljetuksen alkaessa, jollei 6 a tai 6 b §:ssä toisin säädetä. Tavara on myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa silloinkin, kun tavara on maakunnan ulkopuolella kuljetuksen alkaessa, jos myyjä tuo sen maakuntaan myyntiä varten. (7.5.2021/388)

Tavara on myyty Suomessa myös silloin, kun se on 1 tai 2 momentissa taikka 6 a tai 6 b §:ssä tarkoitetulla tavalla myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa. (7.5.2021/388)

6 a § (7.5.2021/388)

Sellainen Yhteisön ulkopuolelta «Ahvenanmaan» maakuntaan maahantuotavien tavaroiden etämyynti, joka on ilmoitettava 25 b §:n 2 momentin nojalla arvonlisäverolain 133 r §:ssä tarkoitetun erityisjärjestelmän mukaisesti, tapahtuu «Ahvenanmaan» maakunnassa. Tavaroiden tuontiin sovelletaan, mitä arvonlisäverolain 94 §:n 1 momentin 24 kohdassa säädetään.

6 b § (7.5.2021/388)

Sähkö, Yhteisön alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia, joka myydään verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon tavarat luovutetaan. Jos kyseisiä tavaroita ei luovuteta «Ahvenanmaan» maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos verovelvollisen jälleenmyyjän liiketoiminnan kotipaikka on maakunnassa. (29.12.2022/1273)

L:lla 1273/2022 muutettu 1 momentti tuli voimaan 1.1.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Sähkö, Euroopan unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia, joka myydään verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos verovelvollisella jälleenmyyjällä on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon tavarat luovutetaan. Jos kyseisiä tavaroita ei luovuteta «Ahvenanmaan» maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, niiden myynti on tapahtunut «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos verovelvollisen jälleenmyyjän liiketoiminnan kotipaikka on maakunnassa.

Sähkö, Yhteisön alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos ostaja tosiasiallisesti kuluttaa ne maakunnassa. Jos ostaja ei tosiasiallisesti kuluta kyseisiä tavaroita tai osaa niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan kulutetuiksi «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos ostajalla on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon kyseiset tavarat luovutetaan. Jos kyseisiä tavaroita ei luovuteta «Ahvenanmaan» maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen tavarat «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos ostajan liiketoiminnan kotipaikka on maakunnassa. (29.12.2022/1273)

L:lla 1273/2022 muutettu 2 momentti tuli voimaan 1.1.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Sähkö, Euroopan unionin alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia, jota ei myydä verovelvolliselle jälleenmyyjälle, on myyty «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos ostaja tosiasiallisesti kuluttaa ne maakunnassa. Jos ostaja ei tosiasiallisesti kuluta kyseisiä tavaroita tai osaa niistä, kuluttamattomat tavarat katsotaan kulutetuiksi «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos ostajalla on maakunnassa kiinteä toimipaikka, johon kyseiset tavarat luovutetaan. Jos kyseisiä tavaroita ei luovuteta «Ahvenanmaan» maakunnassa tai muualla olevaan kiinteään toimipaikkaan, ostajan katsotaan kuluttaneen tavarat «Ahvenanmaan» maakunnassa, jos ostajan liiketoiminnan kotipaikka on maakunnassa.

Tässä pykälässä verovelvollisella jälleenmyyjällä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, jonka pääasiallisena toimintana kaasun, sähkön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian ostojen osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti ja jonka oma kyseisten tuotteiden kulutus on hyvin vähäistä.

7 § (27.6.2014/506)

Sovellettaessa arvonlisäverolain 69 h §:ää «Ahvenanmaan» maakunnan ei katsota olevan Yhteisön ulkopuolella.

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 66 §:ssä säädetään, mainitun lain 69 h §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelut on myyty Suomessa myös silloin, kun:

1) myyjän kiinteä toimipaikka, josta palvelu luovutetaan tai, jollei palvelua luovuteta kiinteästä toimipaikasta, myyjän liiketoiminnan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa;

2) ostajana on muu kuin elinkeinonharjoittaja; ja

3) palvelu luovutetaan «Ahvenanmaan» maakuntaan sijoittautuneelle ostajalle tai ostajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on maakunnassa.

7 a § (13.11.2009/888)

7 a § on kumottu L:lla 13.11.2009/888.

Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet
8 § (24.6.1999/765)

Mitä arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa sekä 71 §:n 1 ja 5 kohdassa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun tavara kuljetetaan muualta Suomesta «Ahvenanmaan» maakuntaan tai «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen. Tällöin mainitun lain 70 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa sekä 71 §:n 5 kohdassa tarkoitetun verottomuuden edellytyksenä ei ole se, että ostajana on ulkomaalainen, joka ei ole Suomessa verovelvollinen.

Mitä arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa sekä 71 §:n 1 ja 5 kohdassa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun tavara kuljetetaan «Ahvenanmaan» maakunnasta toiseen jäsenvaltioon.

8 a § (1.4.2022/202)

8 a § on kumottu L:lla 1.4.2022/202, joka tuli voimaan 1.4.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

8 a § (12.12.2014/1092)

Mitä edellä 8 §:n 1 momentissa säädetään arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta verottomuudesta, ei sovelleta silloin, kun kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvä sanoma- tai aikakauslehti kuljetetaan «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen. Myynnistä ei kuitenkaan suoriteta veroa siltä osin kuin veroa on suoritettava lehden maahantuonnista.

9 §

Mitä arvonlisäverolain 71 §:n 9 kohdassa säädetään matkatoimistopalvelujen myynnistä, ei sovelleta «Ahvenanmaan» maakunnassa välittömästi matkustajan hyväksi luovutettuihin palveluihin ja tavaroihin.

10 § (13.7.2018/546)

Mitä  arvonlisäverolain  71 §:n  12 kohdassa  säädetään,  sovelletaan myös tämän lain 8 ja 12–14 §:n perusteella verotta myytävien tavaroiden ja palvelujen välitykseen.

11 §

Tavaroiden luovutuksesta «Ahvenanmaan» maakunnan ja Ruotsin, Norjan tai Tanskan välillä liikennöivään vesialukseen sekä sellaiseen muun Suomen ja Ruotsin, Norjan tai Tanskan välillä liikennöivään vesialukseen, joka pysähtyy «Ahvenanmaan» maakunnassa, siinä matkustajalle myytäväksi on suoritettava veroa sen mukaan, mitä ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa (397/69) säädetään.

12 §

Sovellettaessa arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 7 kohtaa ja 71 §:n 3 kohtaa tavara ja palvelu katsotaan myydyn ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella ulkomaille matkustavalle myös silloin, kun se on myyty ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesialuksella tai ammattimaisessa liikenteessä olevalla ilma-aluksella «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta maakuntaan matkustavalle, jolla on tätä kuljetusta koskeva matkalippu tai vastaava asiakirja. (24.6.1999/765)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tavaroiden myynti on verotonta vain siltä osin kuin se koskee:

1) arvonlisäverolain 95 a ja 95 b §:ssä tarkoitettuja tuotteita, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettua olutta lukuun ottamatta, ja enintään mainituissa lainkohdissa säädettyjä määriä; (28.11.2008/738)

2) olutta, kuitenkin enintään 2 litraa kutakin matkustajaa kohden, muita kuin arvonlisäverolain 95 a §:ssä tarkoitettuja tupakkatuotteita sekä kahvia, teetä ja kosmetiikka-, suklaa- ja makeistuotteita; (28.11.2008/738)

3) aluksella kulutettaviksi tarkoitettuja tavaroita.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, veroa ei suoriteta muiden kuin 2 momentissa mainittujen tuotteiden myynnistä sellaisella Suomen ja toisen valtion välillä liikennöivällä vesialuksella, joka pysähtyy «Ahvenanmaan» maakunnassa.

4 momentti on kumottu L:lla 24.6.1999/765.

13 §

Sovellettaessa arvonlisäverolain 70 b §:n 3 momenttia tavara katsotaan myydyn Yhteisön ulkopuolelle matkustavalle myös silloin, kun se on myyty «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon matkustavalle taikka muualta Suomesta maakuntaan matkustavalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tavaroiden myynti «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta maakuntaan matkustavalle on verotonta vain siltä osin kuin se koskee 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuja myyntejä.

3 momentti on kumottu L:lla 24.6.1999/765.

14 § (27.6.2014/506)

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun tavara myydään «Ahvenanmaan» maakunnassa matkustajalle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on toisessa valtiossa, ja tavara viedään «Ahvenanmaan» maakunnasta.

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa säädetään, ei sovelleta silloin, kun ostajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on «Ahvenanmaan» maakunnassa.

Mitä arvonlisäverolain 70 b §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun tavara tai tavararyhmä myydään:

1) «Ahvenanmaan» maakunnassa henkilölle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on muualla Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa ja tavarat viedään muualle Suomeen, Ruotsiin tai Tanskaan; tai

2) muualla Suomessa henkilölle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on «Ahvenanmaan» maakunnassa ja tavarat viedään maakuntaan.

15 §

Sovellettaessa arvonlisäverolain 72 b ja 72 g §:ää «Ahvenanmaan» maakunnan ei katsota kuuluvan Suomen alueeseen.

16 §

Mitä arvonlisäverolain 72 i §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös tavaroihin, jotka on tarkoitettu tämän lain 12 ja 13 §:ssä tarkoitettuja myyntejä varten.

Mitä arvonlisäverolain 72 l §:n 2 momentin 4 kohdassa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun tavara siirretään «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon taikka muualta Suomesta «Ahvenanmaan» maakuntaan.

Veron peruste
17 §

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 79 f §:ssä säädetään, mainitun lain 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä ei sovelleta sellaisten tavaroiden myyntiin, jotka verovelvollinen jälleenmyyjä on:

1) ostanut «Ahvenanmaan» maakunnassa ja maahantuonut muualle Suomeen; tai

2) ostanut muualla Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa ja maahantuonut «Ahvenanmaan» maakuntaan.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, arvonlisäverolain 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä voidaan soveltaa silloin, kun maahantuodusta tavarasta on myönnetty 18 a §:ssä tarkoitettu tuontihuojennus. (3.12.1999/1113)

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 79 f §:n 3 kohdassa säädetään, mainitun lain 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä voidaan 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa soveltaa sellaisten tavaroiden myyntiin, jotka verovelvollinen jälleenmyyjä on ostanut Suomessa arvonlisäverolain 79 a §:ssä tarkoitetulta verovelvolliselta jälleenmyyjältä tai toisessa jäsenvaltiossa vastaavalta elinkeinonharjoittajalta ja maahantuonut «Ahvenanmaan» maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen, vaikka myyjä ei ole soveltanut myyntiin arvonlisäverolain 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä tai vastaavaa menettelyä toisessa jäsenvaltiossa. (13.7.2018/546)

Verovelvollisen jälleenmyyjän itse maahantuoman käytetyn tavaran arvonlisäverolain 79 j §:n 1 momentissa tarkoitettuun ostohintaan luetaan myös maahantuonnista suoritettava vero 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. (3.12.1999/1113)

17 a § (3.12.1999/1113)

Sovellettaessa arvonlisäverolain 74 §:n 2 kohtaa tavaraan, josta on maahantuonnin yhteydessä myönnetty 18 a §:ssä tarkoitettu tuontihuojennus, veron peruste on se osa arvonlisäverolain 74 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka vastaa tuontihuojennuksen vähentämisen jälkeen lasketun suoritettavan veron perusteen arvon osuutta maahantuonnista suoritettavan veron perusteesta.

Tavaran maahantuonti
18 §

Mitä arvonlisäverolain 9 luvussa säädetään tavaran maahantuonnista Yhteisöön, sovelletaan myös:

1) tavaran tuontiin «Ahvenanmaan» maakuntaan muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta; sekä

2) tavaran tuontiin «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen.

Poiketen siitä, mitä arvonlisäverolain 88 §:n 1 momentissa säädetään, tavaran maahantuonnista suoritettavan veron peruste tuonnissa muualta Suomesta «Ahvenanmaan» maakuntaan taikka «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen, on mainitussa momentissa tarkoitetun tullilainsäädännön mukainen tullausarvo, ellei arvonlisäverolain muissa säännöksissä tai tässä laissa toisin säädetä. (11.8.2017/524)

18 a § (3.12.1999/1113)

Kun tavara tuodaan muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta «Ahvenanmaan» maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen, maahantuojalla on oikeus tavaran maahantuonnista suoritettavaa veroa laskettaessa 3–6 momentissa tarkoitetulla tavalla laskettavaan tuontihuojennukseen tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron perusteella. Edellytyksenä on, että maahantuoja voi esittää selvityksen tämän veron määrästä. (11.8.2017/524)

Tavaran hankintahintaan sisältyvällä piilevällä verolla tarkoitetaan arvonlisä- tai liikevaihtoveroa:

1) joka tavarasta on ollut Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa suoritettava sen verollisen hankinnan yhteydessä;

2) jota ei ole voitu vähentää tai josta ei ole voinut saada palautusta; ja

3) joka edelleen sisältyy tavaran arvoon tuontihetkellä.

Tuontihuojennus lasketaan siten, että tavaran hankintahintaan sisältyvää piilevää veroa ei sisällytetä veron perusteeseen ja lisäksi se vähennetään muutoin suoritettavaksi tulevasta maahantuonnin verosta.

Jos tavaran arvo on laskenut piilevän veron aiheuttaneen verollisen hankinnan ja maahantuonnin välisenä aikana, tavaran hankintahintaan sisältyvä piilevä vero lasketaan siten, että piilevän veron aiheuttaneen verollisen hankinnan yhteydessä suoritettavaa veroa pienennetään tavaran arvon laskua vastaavalla suhteellisella osuudella. Jos tavaran arvo on noussut edellä tarkoitettuna aikana, tavaran hankintahintaan sisältyvänä piilevänä verona pidetään piilevän veron aiheuttaneen verollisen hankinnan yhteydessä suoritettavan veron määrää.

Jos 3 ja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla laskettu maahantuonnista suoritettava vero on negatiivinen, veroa ei palauteta.

Jos maahantuotava tavara on ostettu arvonlisäverolain 79 a §:ssä tarkoitetulta verovelvolliselta jälleenmyyjältä, joka on voinut myydä sen maahantuojalle verottomasti, tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron määrää laskettaessa 3–5 momentissa tarkoitetulla tavalla tavaran arvoa määrättäessä käytetään perusteena edellä mainitun myyjän ostohintaa.

Tavaran maahantuoja ei saa vähentää maahantuomastaan tavarasta suoritettavaa veroa, jonka määrässä on otettu huomioon tuontihuojennus, jos hän soveltaa tavaran myyntiin arvonlisäverolain 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta sellaisen tavaran maahantuontiin, jonka piilevän veron aiheuttanut hankinta johtuu myynnistä, joka olisi voitu vapauttaa verosta arvonlisäverolain kansainväliseen kauppaan liittyvien säännösten tai muiden jäsenvaltioiden vastaavien säännösten perusteella.

18 b § (3.12.1999/1113)

Arvonlisäverolain 79 d ja 79 e §:ssä tarkoitettujen keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta, kun: (30.11.2012/707)

1) tavara tuodaan «Ahvenanmaan» maakuntaan muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta; tai

2) tavara tuodaan «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen.

Mitä 18 a §:ssä säädetään, ei sovelleta arvonlisäverolain 79 c–79 e §:ssä tarkoitettujen taide-, keräily- ja antiikkiesineiden maahantuontiin. (11.12.2002/1072)

18 c § (3.12.1999/1113)

Mitä 17, 18 a ja 18 b §:ssä säädetään, sovelletaan myös Ahvenanmaalle ja muualle Suomeen tapahtuvaan maahantuontiin alueelta, johon Euroopan yhteisön tulli- ja verolainsäädännössä sovelletaan vastaavia periaatteita kuin «Ahvenanmaan» maakuntaan.

19 §

Mitä arvonlisäverolain 90 §:ssä säädetään Yhteisön ulkopuolella käsiteltävänä olleesta tavarasta, sovelletaan myös:

1) «Ahvenanmaan» maakuntaan tuotavaan tavaraan, joka on ollut käsiteltävänä muualla Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa; sekä

2) muualle Suomeen tuotavaan tavaraan, joka on ollut käsiteltävänä «Ahvenanmaan» maakunnassa.

20 §

Mitä arvonlisäverolain 94 §:n 1 momentin 18 kohdassa säädetään, sovelletaan myös «Ahvenanmaan» maakunnassa tapahtuvaan tuontiin toisista jäsenvaltioista ja muualta Suomesta edellyttäen, että tavaroita ei ole myyty verotta maakunnan ulkopuolelle tai maakunnassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleita tavaroita maakunnan ulkopuolella.

21 §

Mitä arvonlisäverolain 95 e §:ssä säädetään, sovelletaan ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvaan myös silloin, kun kysymyksessä on: (28.11.2008/738)

1) «Ahvenanmaan» maakunnan ja muun Suomen välisessä liikenteessä oleva 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu kulkuneuvo tai maantieliikenteessä oleva kulkuneuvo, joka saapuu 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla vesialuksella;

2) «Ahvenanmaan» maakunnan ja muun jäsenvaltion kuin Suomen välisessä liikenteessä oleva kulkuneuvo; tai

3) Suomen ja muun jäsenvaltion välisessä liikenteessä oleva kulkuneuvo, joka pysähtyy «Ahvenanmaan» maakunnassa.

22 § (11.8.2017/524)

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 86 b §:ssä säädetään, velvollinen suorittamaan veron tavaran maahantuonnista «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta maakuntaan on unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 15 kohdassa tarkoitettuna ilmoittajana oleva edustaja, jos edustajan päämiehenä on luonnollinen henkilö, jonka mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan tuonti ei liity, tai oikeushenkilö, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veron suorittamisvelvollisuuden syntymishetkellä.

Sen estämättä mitä arvonlisäverolain 160 §:n 1 momentissa säädetään, 1 momentissa tarkoitetun maahantuonnin verotuksesta ja valvonnasta vastaa Tulli.

Kun ilmoittajalla on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa oikeus ilmoittaa «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen taikka muualta Suomesta maakuntaan kalenterikuukauden aikana maahan tuodut tavarat Tullille yhdellä kertaa, ilmoitus on annettava ja arvonlisävero maksettava viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 12 päivänä.

Edellä 3 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos maahantuonnissa käytetään arvonlisäverolain 97 §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelyä. (7.5.2021/388)

22 a § (1.4.2022/202)

Tuonnista verovelvollinen lehden vastaanottaja voi antaa tulli-ilmoituksen Tullille tämän pykälän mukaisesti, jos kyse on arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen fyysisellä alustalla olevien sanoma- ja aikakauslehtien maahantuonnista Yhteisön alueelta «Ahvenanmaan» maakuntaan tai «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen ja jos lehdet on hankittu ja toimitettu etämyyntinä. Tämän pykälän mukaisesti ilmoitetuista maahantuonneista suoritettava vero on maksettava Tullin ilmoituksen johdosta tekemän verotuspäätöksen perusteella tullilain (304/2016) 64 §:n mukaisesti.

Tämän pykälän mukaista menettelyä sovellettaessa lehti voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen vakuutta vaatimatta jo tuonnin yhteydessä. Poiketen siitä, mitä arvonlisäverolain 87 §:ssä säädetään, veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohdaksi katsotaan tämän pykälän mukaisen ilmoituksen antoajankohta.

Ilmoitus annetaan yksittäisestä lehdestä taikka lehden tilauskauden osalta tai koko tilauskaudelta. Ilmoitusjakson pituus on enintään vuosi. Ilmoitus on annettava viimeistään ilmoitusjaksoon kuuluvia lehtiä koskevan ensimmäisen laskun eräpäivänä. Jos lehden vastaanottaja saa ilmoitusjakson ensimmäisen lehden vasta laskun eräpäivän jälkeen, ilmoitus on annettava seitsemän päivän kuluessa siitä, kun ensimmäinen lehti on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

Ilmoituksessa on ilmoitettava maahantuotavien lehtien tilausjakso, lehtien kappalemäärä, laskun eräpäivä, laskun tunniste ja lehtien arvo. Tulli määrää muista ilmoituksessa annettavista tiedoista ja ilmoituksen antotavasta.

Lehtien etämyynnillä tarkoitetaan tätä pykälää sovellettaessa myyntiä, jossa myyjä tai joku muu tämän puolesta kuljettaa lehdet Yhteisön alueelta ostajalle «Ahvenanmaan» maakuntaan taikka maakunnasta muualle Suomeen. Tätä sovelletaan vain, jos ostajana on luonnollinen henkilö, jonka mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan tuonti ei liity, tai oikeushenkilö, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veron suorittamisvelvollisuuden syntymishetkellä. Tavara katsotaan kuljetetun myyjän toimesta ja puolesta silloinkin, kun myyjä osallistuu välillisesti lehden kuljettamiseen.

L:lla 202/2022 lisätty 22 a § tuli voimaan 1.4.2022.

Vähennettävä vero
23 §

Mitä arvonlisäverolain 114 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun kuljetuspalvelun myynnistä ei suoriteta veroa tämän lain 8 §:n mukaan.

Veron palauttaminen muille kuin verovelvollisille
23 a § (3.3.2023/311)

Mitä arvonlisäverolain 125 §:ssä säädetään, sovelletaan myös silloin, kun arvonlisäverolain 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö tai 5 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta on vienyt tavarat muualta Suomesta «Ahvenanmaan» maakuntaan tai «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon siellä harjoittamaansa jatkuvaluonteista hyväntekeväisyys- tai avustustoimintaa varten käyttämättä niitä ennen vientiä.

L:lla 311/2023 lisätty 23 a § tulee voimaan 1.7.2023.

24 § (19.6.1997/586)

Mitä arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, sovelletaan myös toimintaan, josta ei suoriteta veroa tämän lain 8, 10, 12–14 ja 16 §:n mukaan.

Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan myös rahoitus- ja vakuutuspalvelun myyntiin, joka liittyy välittömästi «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon tai muualta Suomesta maakuntaan vietäviksi tarkoitettuihin tavaroihin.

Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 2 kohtaa ei sovelleta, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja, jolla on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka «Ahvenanmaan» maakunnassa, jollei myynti liity välittömästi Yhteisön ulkopuolelle vietäviin tavaroihin tai kysymys ole 2 momentissa tarkoitetusta myynnistä. (27.6.2014/506)

25 §

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 a §:ää «Ahvenanmaan» maakunnan ei katsota kuuluva Suomen alueeseen.

Väliotsikko on kumottu L:lla 3.3.2023/311, joka tuli voimaan 1.5.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu: Ajallinen kohdistaminen (19.6.1997/586) (3.3.2023/311)
25 a § (3.3.2023/311)

25 a § on kumottu L:lla 3.3.2023/311, joka tuli voimaan 1.5.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

25 a § (11.8.2017/524)

Kun kyse on maahantuonnista «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta «Ahvenanmaan» maakuntaan, maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero kohdistetaan arvonlisäverolain 135 a §:n 2 momentin estämättä sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt.

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 141 §:n 4 kohdassa säädetään, 1 momentissa tarkoitettua veroa koskeva vähennys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt.

Arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitetut erityisjärjestelmät (7.5.2021/388)
25 b § (7.5.2021/388)

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 133 d ja 133 k §:ssä säädetään, mainituissa pykälissä tarkoitettuja erityisjärjestelmiä koskevia säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen myy muulle kuin elinkeinonharjoittajalle palvelun, joka on arvonlisäverolain 5 lukua ja tämän lain 7 §:ää «Ahvenanmaan» maakuntaan soveltamalla katsottava myydyn maakunnassa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta arvonlisäverolain 133 k §:ssä tarkoitettuun erityisjärjestelmään, jos mainitun lain 133 l §:ssä tarkoitettu tunnistamisjäsenvaltio on Suomi.

Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 133 r §:ssä säädetään, mainitussa pykälässä tarkoitettua erityisjärjestelmää koskevia säännöksiä sovelletaan myös silloin, jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen harjoittaa Yhteisön ulkopuolelta «Ahvenanmaan» maakuntaan tuotavien tavaroiden etämyyntiä.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettua erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen tunnistamisjäsenvaltio on muu jäsenvaltio kuin Suomi, poiketen mainituissa momenteissa säädetystä ja sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 133 h §:n 4 momentissa, 133 i §:n 2 momentissa, 133 o §:n 6 momentissa, 133 p §:n 2 momentissa, 133 w §:n 4 momentissa ja 133 x §:n 2 momentissa säädetään, verovelvollisen on 1 ja 2 momentissa tarkoitetun myynnin osalta erikseen annettava arvonlisäverolain 133 h, 133 o tai 133 w §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja maksettava mainitun lain 133 i, 133 p tai 133 x §:ssä tarkoitettu vero Suomeen.

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 e §:n 2 momenttia ja 133 l §:n 4 momenttia tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettuihin tilanteisiin kulutusjäsenvaltion katsotaan olevan Suomi.

Sovellettaessa arvonlisäverolain 133 s §:n 5 momenttia tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettuihin tilanteisiin kulutusjäsenvaltion katsotaan olevan Suomi.

25 c § (7.5.2021/388)

Verovelvolliseen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on «Ahvenanmaan» maakunnassa, ei sovelleta arvonlisäverolain 134 n §:n 1 momenttia.

25 d § (7.5.2021/388)

Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 momentissa säädetään, arvonlisäverolain 133 d ja 133 k §:ssä tarkoitettuja erityisjärjestelmiä ei sovelleta 25 b §:n 1 momentissa tarkoitettujen palvelujen myyntiin, jos myyjän liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on «Ahvenanmaan» maakunnassa tai muualla Suomessa ja tunnistamisjäsenvaltio on muu jäsenvaltio kuin Suomi.

25 e § (7.5.2021/388)

Sen estämättä, mitä 25 b §:n 1 ja 2 momentissa ja arvonlisäverolain 133 j ja 133 z §:ssä säädetään, mainitun lain 133 d tai 133 r §:ssä tarkoitettua erityisjärjestelmää käyttävällä verovelvollisella, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on «Ahvenanmaan» maakunnassa, on oikeus mainitun lain 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen ja 131 §:ssä tarkoitettuun palautukseen.

25 f § (25.11.2002/972)

Sen estämättä, mitä 25 b §:ssä ja arvonlisäverolain 12 a luvussa säädetään, edellä 25 e §:ssä tarkoitettuun verovelvolliseen sovelletaan vähennyksen tai palautuksen sekä muun kuin erityisjärjestelmän piiriin kuuluvan myynnin osalta arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä.

Erityisiä säännöksiä (19.6.1997/586)
26 §

Mitä arvonlisäverolain 217 a §:ssä säädetään, sovelletaan myös «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon tapahtuvaan vientiin.

3 luku

Valmisteverotus

27 §

Mitä valmisteverotusta koskevassa lainsäädännössä säädetään yhteisön ulkopuolelta tuotavista tuotteista, sovelletaan myös siirrettäessä valmisteveron alaisia tuotteita:

1) «Ahvenanmaan» maakuntaan muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta; sekä

2) muualle Suomeen «Ahvenanmaan» maakunnasta.

Mitä valmisteverotusta koskevassa lainsäädännössä säädetään yhteisön ulkopuolelle vietävistä tuotteista, sovelletaan myös siirrettäessä valmisteveron alaisia tuotteita:

1) «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon; sekä

2) muualta Suomesta «Ahvenanmaan» maakuntaan.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske valmisteverotuslain (182/2010) 19, 89 ja 90 §:ää. (16.12.2016/1187)

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, valmisteveron alaisia tuotteita, joita ei ole luovutettu kulutukseen Suomessa, voidaan siirtää «Ahvenanmaan» maakunnan ja muun Suomen välillä sellaisessa valmisteverotuslaissa säädetyssä menettelyssä, joka koskee kokonaan Suomen alueella tapahtuvia siirtoja. (16.12.2016/1187)

28 § (16.12.2016/1187)

Mitä valmisteverotuslain 19 §:ssä ja 89 §:n 1 momentissa säädetään ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevasta aluksesta, sovelletaan myös silloin, kun kysymyksessä on:

1) ilma- tai vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti «Ahvenanmaan» maakunnan ja yhteisön ulkopuolisen maan tai muun jäsenvaltion kuin Suomen välillä:

2) ilma-alus, joka liikennöi ammattimaisesti «Ahvenanmaan» maakunnan ja muun Suomen välillä; tai

3) ilma- tai vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti Suomen ja yhteisön ulkopuolisen maan tai muun jäsenvaltion välillä siten, että kuljetukseen sisältyy pysähtyminen «Ahvenanmaan» maakunnassa.

Sovellettaessa valmisteverotuslain 89 §:n 2 momenttia tuotteet katsotaan myydyn yhteisön ulkopuolelle matkustavalle myös silloin, kun ne myydään «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen, toiseen jäsenvaltioon tai yhteisön ulkopuolelle matkustavalle taikka muulta Suomesta maakuntaan matkustavalle.

29 § (16.12.2016/1187)

Sen estämättä, mitä 28 §:ssä säädetään, aluksella matkustavalle matkatavarana mukaan otettaviksi myytävät tupakkatuotteet ja alkoholijuomat ovat verottomia kutakin matkustajaa ja matkaa kohti enintään valmisteverotuslain 85 ja 86 §:ssä mainittuihin määriin saakka silloin, kun kysymyksessä on:

1) vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti «Ahvenanmaan» maakunnan ja Ruotsin, Norjan tai Tanskan välillä; tai

2) vesialus, joka liikennöi ammattimaisesti Suomen ja Ruotsin, Norjan tai Tanskan välillä siten, että kuljetukseen sisältyy pysähtyminen «Ahvenanmaan» maakunnassa.

30 §

Sen estämättä, mitä 28 §:ssä säädetään, tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien myynti 28 §:ssä tarkoitetuilla aluksilla «Ahvenanmaan» maakunnasta muualle Suomeen tai muulta Suomesta maakuntaan matkustavalle on verotonta vain sellaiselle matkustajalle, jolla on tällaiseen kuljetukseen oikeuttava matkalippu tai vastaava asiakirja, enintään valmisteverotuslain 85 ja 86 §:ssä mainittuihin määriin saakka. Enintään kahden olutlitran myynti matkustajaa kohden on verotonta. (16.12.2016/1187)

Myyjän on pyydettävä matkustajaa esittämään matkalippunsa tai vastaava asiakirja sekä merkittävä siihen selvästi ja pysyvästi myytävien tuotteiden laatu, määrä ja myyntipäivä sekä matkan suunta. Tulli voi hakemuksesta antaa luvan myynnin valvomiseen myös muulla tavalla. (21.12.2012/963)

31 § (16.12.2016/1187)

Mitä valmisteverotuslain 13 §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös silloin, kun valmisteveron alaisia tuotteita on hankittu verotta tämän lain nojalla.

32 §

Mitä arvonlisäverolain 95 e §:ssä säädetään, sovelletaan ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvaan myös silloin, kun kysymyksessä on: (28.11.2008/738)

1) «Ahvenanmaan» maakunnan ja muun Suomen välisessä liikenteessä oleva 28 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu kulkuneuvo tai maantieliikenteessä oleva kulkuneuvo, joka saapuu 28 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla vesialuksella;

2) «Ahvenanmaan» maakunnan ja yhteisön ulkopuolisen maan tai muun jäsenvaltion kuin Suomen välisessä liikenteessä oleva kulkuneuvo; tai

3) Suomen ja yhteisön ulkopuolisen maan tai muun jäsenvaltion välisessä liikenteessä oleva kulkuneuvo, joka pysähtyy «Ahvenanmaan» maakunnassa.

4 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

34 §

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa 29 päivänä joulukuuta 1994 annettu «laki» (1485/94) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavaa lakia sovelletaan kuitenkin arvonlisäverotuksessa, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu, maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt, tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön tai tavara on siirretty varastointimenettelystä ennen tämän lain voimaantuloa. Samoin kumottavaa lakia sovelletaan kuitenkin valmisteverotuksessa sellaiseen tuotteiden siirtoon Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä, johon ei voida soveltaa vientiä koskevia muodollisuuksia.

Tätä lakia sovelletaan arvonlisäverotuksessa, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu, maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt, tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön tai tavara on siirretty varastointimenettelystä tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaisen tavaran maahantuontiin «Ahvenanmaan» maakunnan ja muun Suomen välillä, joka on aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaan myyty maahantuojalle arvonlisäverollisena, jos vastaava myynti olisi tämän lain kansainväliseen kauppaan liittyviä verottomuuksia koskevien säännösten mukaan ollut veroton.

Sen estämättä, mitä arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta «Ahvenanmaan» maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain (414/1996) voimaantulosäännöksen 2 momentissa säädetään, mainitun lain 2 a §:ää sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1996 lukien tämän lain voimaantulopäivään saakka.

HE 184/1996, VaVM 45/1996, SuVM 3/1996, EV 246/1996

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.6.1997/586:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Lakia sovelletaan palveluun, joka on suoritettu tai otettu omaan käyttöön lain tultua voimaan.

Lain 25 a §:ää sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus tavaran maahantuonnissa on syntynyt 1 päivänä maaliskuuta 1997 tai sen jälkeen.

HE 64/1997, VaVM 9/1997, EV 76/1997, Neuvoston päätös 97/212/EY; EYVL N:o L 86, 28.3.1997, s. 29

24.6.1999/765:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Lakia sovelletaan valmisteverotuksessa tuotteisiin, jotka on luovutettu verottomasta varastosta, vastaanotettu toisesta jäsenvaltiosta, tuotu yhteisön ulkopuolelta tai joita on pidetty Suomessa hallussa kaupallisessa tarkoituksessa lain tultua voimaan.

Tätä lakia sovelletaan arvonlisäverotuksessa, kun myyty tavara on toimitettu, maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt tai tavara on otettu omaan käyttöön lain tultua voimaan.

HE 6/1999, VaVM 1/1999, EV 6/1999

3.12.1999/1113:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu, maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt tai tavara on otettu omaan käyttöön lain tultua voimaan.

HE 102/1999, VaVM 16/1999, EV 63/1999

25.11.2002/972:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Lakia sovelletaan palveluun, joka on suoritettu tai otettu omaan käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 125/2002, VaVM 16/2002, EV 147/2002, Neuvoston direktiivi 2002/38/EY ; EYVL N:o L 128, 15.5.2002, s. 41, Neuvoston asetus (EY) N:o 792/2002 ; EYVL N:o L 128, 15.5.2002, s. 1

11.12.2002/1072:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Lakia sovelletaan niihin tavaroihin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 131/2002, VaVM 24/2002, SiVL 9/2002, EV 170/2002

8.8.2003/716:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

HE 8/2003, VaVM 7/2003, EV 15/2003

29.10.2004/936:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu tai tavara on otettu omaan käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 124/2004, VaVM 17/2004, EV 125/2004, Neuvoston direktiivi 2003/92/EY (32003L0092); EYVL N:o L 260, 11.10.2003, s. 8

28.11.2008/738:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Tavaroiden maahantuonteihin, joista veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sekä ennen tämän lain voimaantuloa toimitettujen tavaroiden myynteihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä.

HE 145/2008, VaVM 20/2008, EV 144/2008, Neuvoston direktiivi 2007/74/EY; EUVL N:o L 346, 29.12.2007, s. 6

13.11.2009/888:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010, kuitenkin siten, että 5 § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.

HE 136/2009, VaVM 16/2009, EV 127/2009

13.11.2009/889:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.

HE 136/2009, VaVM 16/2009, EV 127/2009

29.12.2009/1781:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Lakia sovelletaan, kun maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain tultua voimaan.

HE 137/2009, VaVM 32/2009, EV 180/2009

19.3.2010/183:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

HE 263/2009, VaVM 10/2010, EV 25/2010, Neuvoston direktiivi 2008/118/EY; EUVL N:o L 9, 14.1.2009, s. 12

30.12.2010/1393:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Lakia sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain tultua voimaan.

HE 162/2010, VaVM 52/2010, EV 257/2010, Neuvoston direktiivi 2009/162/EU (32009L0162) ; EUVL N:o L 15, 15.1.2010, s. 14

30.11.2012/707:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lakia sovelletaan, kun maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain tultua voimaan.

HE 89/2012, VaVM 24/2012, EK 112/2012

21.12.2012/963:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 145/2012, HaVM 21/2012, EV 150/2012

27.6.2014/506:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.

HE 56/2014, VaVM 5/2014, EV 58/2014, Neuvoston direktiivi 2008/8/EY, EUVL N:o L 44, 20.2.2008, s. 11-12

12.12.2014/1092:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tätä lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.

HE 53/2014, VaVM 20/2014, EV 150/2014

16.12.2016/1187:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 159/2016, VaVM 17/2016, EV 178/2016

11.8.2017/524:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tavaran maahantuontiin, jonka osalta veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 22 §:ää sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 45/2017, VaVM 3/2017, EV 67/2017

13.7.2018/546:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 82/2018, VaVM 9/2018, EV 73/2018, Neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455 (32017L2455) EUVL L 348, 29.12.2017, s. 7

29.11.2019/1114:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 7/2019, VaVM 4/2019, EV 16/2019

7.5.2021/388:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Tätä lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 18/2021, VaVM 3/2021, EV 38/2021

1.4.2022/202:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022.

Tätä lakia sovelletaan, kun fyysisellä alustalla oleva sanoma- ja aikakauslehti maahantuodaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 137/2021, VaVM 5/2022, EV 22/2022

29.12.2022/1273:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 226/2022, VaVM 31/2022, EV 200/2022

3.3.2023/311:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023. Lain 23 a § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2023.

Jos myyty tavara on toimitettu, tavaran yhteisöhankinta on tehty tai maahantuodusta tavarasta on arvonlisäverolain 87 §:n nojalla syntynyt veron suorittamisvelvollisuus ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Arvonlisäverolain 125 §:ssä tarkoitettua palautusta voidaan kuitenkin hakea aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

HE 310/2022, VaVM 40/2022, EV 281/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.