Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

20.12.1996/1124

Ennakkoperintäasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 5, 9, 11, 12, 15, 23, 32 ja 34 §:n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 19 §:n nojalla:

1 luku

Ennakonpidätyksen toimittamistapaa koskevat säännökset

1 § (15.11.2018/914)
Verokortti

Verokortin antaa Verohallinto. Jos verovelvollinen ei saa verokorttia, hän on velvollinen itse pyytämään sitä Verohallinnolta.

2 § (4.10.2018/821)
Verokortin esittäminen suorituksen maksajalle

Verokortti on esitettävä työnantajalle tai muulle ennakonpidätysvelvolliselle tulon maksajalle hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua.

Verokorttia ei ole tarpeen esittää suorituksen maksajalle, jos maksaja on saanut verokorttiin merkityt ennakonpidätystiedot ennakkoperintälain (1118/1996) 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Verohallinnolta tai työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 111 §:ssä tarkoitetulla ilmoituksella korvauksensaajan työnantajalta.

3 § (4.10.2018/821)
Ennakonpidätys ilman verokorttia

Ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin suuruisena, jos suorituksen saaja ei esitä suorituksen maksajalle verokorttia eikä maksaja saa 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava tässä asetuksessa tai Verohallinnon ennakonpidätyksen määrästä antamassa päätöksessä tarkoitettuja muita ennakonpidätysprosentteja.

4 § (4.10.2018/821)
Ennakonpidätyksen toimittamistapa

Ennakonpidätys on toimitettava verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan tai verokorttiin merkityn muun asianomaista tuloa koskevan ennakonpidätysprosentin mukaan.

Jos verokorttiin on merkitty tuloraja, ennakonpidätys toimitetaan verokorttiin merkityn ennakonpidätys- ja lisäprosentin mukaan. Ennakonpidätys lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta tulosta ennakonpidätysprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn tulorajaan asti ja tulorajan ylittävästä tulon osasta lisäprosentin mukaan. Maksajan on otettava tulorajassa huomioon maksettavan tulon lisäksi kaikki verokortin voimassaoloaikana maksamansa suoritukset, joihin verokorttia on käytetty.

5–6 §

5–6 § on kumottu A:lla 4.10.2018/821.

7 §
Erillissuoritusten ennakonpidätys

Jos suorituksia maksetaan satunnaisesti erikseen muuhun maksettavaan määrään lisäämättä, ennakonpidätys on toimitettava verokortista ilmenevän lisäprosentin suuruisena tai tarkoitusta varten myönnettyyn verokorttiin merkityn prosenttiluvun mukaan.

8 §
Etukäteen maksetun suorituksen sekä lomarahan ennakonpidätys

Mitä ennakkoperintälain 11 §:ssä säädetään sovelletaan myös etukäteen maksettavaan suoritukseen.

Lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta loma-ajan lisäksi suoritettavasta loman pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 4 §:n 2 momentissa säädetään. (4.10.2018/821)

3 momentti on kumottu A:lla 4.10.2018/821.

4 momentti on kumottu A:lla 30.12.1999/1351.

5 momentti on kumottu A:lla 19.12.1997/1267.

9 §
Ennakonpidätys muusta kuin rahana maksettavasta suorituksesta

Ennakonpidätys muusta kuin rahana maksettavasta suorituksesta toimitetaan maksukausittain lisäämällä suoritus rahana maksettavaan määrään. Jos muu kuin rahana maksettava suoritus on satunnainen, ennakonpidätys toimitetaan samana kalenterivuonna siten, että suoritus lisätään joko sen myöntämistä lähinnä seuraavan maksukauden aikana maksettavaan määrään tai suoritusta seuraavina kalenterivuoden jäljellä olevina maksukuukausina maksettavaan määrään tasasuuruisiin eriin jaettuna.

Jos satunnaisen suorituksen arvo on enintään 400 euroa vuodessa, ennakonpidätys voidaan toimittaa kerran vuodessa, viimeistään kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen rahana maksettavan suorituksen ennakonpidätyksen yhteydessä. (22.11.2001/1040)

Tuloverolain 67 ja 68 §:ssä tarkoitetuista eduista ennakonpidätys toimitetaan vähintään kerran vuodessa, viimeistään kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen rahana maksettavan suorituksen ennakonpidätyksen yhteydessä.

10 § (4.10.2018/821)
Luonnolliselle henkilölle maksettavan suorituksen ennakonpidätys eräissä tapauksissa

Ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetuista luonnolliselle henkilölle maksettavista työ- ja käyttökorvauksista ennakonpidätys on toimitettava siten kuin 4 §:ssä säädetään, jollei 15 §:n 1 momentista muuta johdu. Arvonlisäveron osuus vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

11 § (19.12.1997/1267)

11 § on kumottu A:lla 19.12.1997/1267.

12 § (4.10.2018/821)
Henkilöstörahaston rahasto-osuuden ja ylijäämän ennakonpidätys

Ennakonpidätys henkilöstörahaston rahasto-osuudesta ja ylijäämästä toimitetaan verovelvollisen verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan tai tätä tarkoitusta varten myönnettyyn verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin, lisäprosentin ja tulorajan mukaan.

13 § (21.12.2016/1358)
Kotitalouksien maksama suoritus

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä eikä maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos suoritus ei ylitä vuosittain 1 500 euroa tai jos se ei liity ennakkoperintälain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun maksajan toimintaan.

14 § (21.12.2016/1358)
Satunnainen ja vähäinen suoritus

Pääomatulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos suorituksen määrä on enintään 20 euroa. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua suoriteta, jos muun yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen määrä on enintään 20 euroa kalenterikuukaudessa.

2 luku

Ennakonpidätyksen määrää koskevat säännökset

15 § (30.12.2014/1447)
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

1) korosta, voitto-osuudesta, jälkimarkkinahyvityksestä ja muusta pääomatulosta ennakonpidätys on 30 prosenttia, jollei toisin säädetä tai määrätä;

2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta käyttökorvauksesta ennakonpidätys on 30 prosenttia, jos korvaus perustuu perintönä tai testamentilla saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen;

3) tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetusta julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sen sijaan maksetusta sijaisosingosta ennakonpidätys on 25,5 prosenttia; jos yhtiöön sovelletaan eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettua lakia (299/2009), ennakonpidätys osingosta on kuitenkin 30 prosenttia;

4) tuloverolain 33 b §:ssä tarkoitetusta muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sen sijaan maksetusta sijaisosingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 prosenttia;

5) tuloverolain 33 e §:n 2 momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamasta ylijäämästä ja sen sijaan maksetusta sijaisylijäämästä ennakonpidätys on 25,5 prosenttia ja 3 momentissa tarkoitetusta muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamasta ylijäämästä ja sen sijaan maksetusta sijaisylijäämästä ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 5 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 25,5 prosenttia;

6) kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksetun voitto-osuuden ja koron sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksaman takuupääoman koron ennakonpidätykseen sovelletaan, mitä 5 kohdassa osuuskunnan ennakonpidätyksestä säädetään.

Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun suuruisesta vakuutuskorvauksesta on 19 prosenttia. Pienemmästä määrästä ei toimiteta ennakonpidätystä. Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä hankintakaupasta on 13 prosenttia. (21.12.2016/1358)

Ennakonpidätys ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle yhteisölle, yhteisetuudelle ja yhtymälle maksettavista ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetuista työkorvauksesta ja käyttökorvauksesta on 13 prosenttia.

Arvonlisäveron osuus vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

16 § (17.6.2010/568)
Ennakonpidätyksen alentaminen eräissä tapauksissa

Jos on ilmeistä, että ennakonpidätys 15 §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitetuista tuloista määrättävien verojen ja maksujen suoritukseksi on liian suuri, myös verovelvollisen muut tulot ja niistä toimitettava ennakkoperintä huomioon ottaen, Verohallinto voi verovelvollisen pyynnöstä, saatuaan verovelvollisen selvityksen asiasta, alentaa ennakonpidätyksen vastaamaan lopullisia veroja ja maksuja. (4.10.2018/821)

Jos on ilmeistä, että ennakonpidätys 15 §:n 3 momentissa tarkoitetusta työkorvauksesta on muusta syystä kuin työstä johtuvien tavanomaisten kustannusten vuoksi liian suuri, Verohallinto voi verovelvollisen pyynnöstä, saatuaan verovelvollisen selvityksen asiasta, alentaa ennakonpidätyksen vastaamaan lopullisia veroja ja maksuja. Jos ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömän luonnollisen henkilön ennakonpidätysprosentti on ilmeisesti liian suuri, Verohallinto voi selvityksen saatuaan alentaa ennakonpidätyksen vastaamaan lopullisia veroja ja maksuja.

3 luku

Työstä johtuvat kustannukset

17 §
Matkakustannusten korvaukset

Palkansaajalle voidaan ennakonpidätystä toimittamatta maksaa Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta johtuvia matkakustannusten korvauksia sen mukaan kuin Verohallinnon vuosittain antamassa kustannuspäätöksessä määrätään. (17.6.2010/568)

Palkansaajan on esitettävä työnantajalle selvitys (matkalasku) korvausten maksamista varten. Matkalaskusta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus, kohde, tarvittaessa matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä ulkomaille tehtyjen matkojen osalta tiedot maasta tai alueesta, jossa matkavuorokausi on ulkomailla päättynyt.

Maksettaessa korvauksia palkansaajan omistamalla tai hallitsemalla kulkuneuvolla tehdystä työmatkasta matkalaskuun on merkittävä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi korvausten perusteena käytetyt kilometrimäärät sekä yksikköhinnat.

Matkalaskuun on liitettävä tositteet tai muu selvitys, joiden perusteella työnantaja maksaa korvauksia palkansaajalle.

18 §
Eräät muut kustannukset

Jos muuta selvitystä ei esitetä, palkansaajan kustannusten osuudeksi kokonaisansiosta voidaan laskea:

1) hevosta tai traktoria metsätöissä käytettäessä 60 prosenttia ja muissa töissä 50 prosenttia;

2) moottorisahaa tai raivaussahaa puun kaadossa, puutavaran valmistamisessa, metsänraivaustyössä tai muussa siihen verrattavassa työssä käytettäessä 30 prosenttia tai palkansaajan työnantajalle esittämästä vaatimuksesta 40 prosenttia kuitenkin niin, että kun kaksi henkilöä työskentelee työryhmänä samaa moottorisahaa tai raivaussahaa käyttäen, kustannusten osuudeksi saadaan laskea 20 prosenttia ja kun työryhmään kuuluu kolme henkilöä 15 prosenttia.

Kun palkansaajalle maksetaan korvausta valokuvaan perustuvan tekijänoikeuden käyttämisestä, saadaan valokuvaan kohdistuvien materiaali- ja välinekustannusten osuudeksi muun selvityksen puuttuessa laskea 20 prosenttia korvauksen määrästä.

4 luku

Ennakonkantoa koskevat säännökset

19 §
Muu tulonhankkimistoiminta

Ennakkoperintälain 23 §:ssä tarkoitetun muun tulonhankkimistoiminnan tuottamaksi tuloksi katsotaan kalastuksesta ja metsästyksestä, palvelurahoista, katsastuksesta ja tarkastuksesta, kurssien järjestämisestä sekä yksityisopetuksen antamisesta ja muusta sellaisesta toiminnasta saadut tulot.

20 § (26.10.2017/702)
Ennakon eräpäivä

Verovuoden aikana kannettavan ennakon eräpäivä on kantokuukauden 23 päivä.

Verovuoden päättymisen jälkeen kannettavan ennakon eräpäivä on kolmen viikon kuluttua ennakon määräämisestä. Verovuoden päättymisen jälkeen kannettavalle ennakolle voidaan määrätä aikaisempi eräpäivä, jos verovelvollinen sitä vaatii. Eräpäivä voi kuitenkin olla aikaisintaan se päivä, jolloin ennakko määrätään. Jos verovuoden päättymisen jälkeen kannettava ennakko määrätään ennen verovuoden päättymistä, ennakon eräpäivä on aikaisintaan verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden 1 päivä.

Jos ennakon eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

21 § (26.10.2017/702)
Verovelvollisen selvitysvelvollisuus

Jos verovelvollinen vaatii ennakon määräämistä, muuttamista tai poistamista, hänen on esitettävä vaatimuksensa tueksi selvitys.

22 § (18.12.2003/1162)

22 § on kumottu A:lla 18.12.2003/1162.

23 § (26.10.2017/702)

23 § on kumottu A:lla 26.10.2017/702.

5 luku (21.12.2016/1358)

(21.12.2016/1358)

5 luku on kumottu A:lla 21.12.2016/1358.

6 luku

Maksuvalvontaan liittyvät säännökset

30 §
Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja

Ennakkoperintälain 34 §:ssä tarkoitettu satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja on maksaja, jolla on verovuoden aikana palveluksessaan vain yksi palkansaaja tai jos palkansaajia on enintään viisi, heidän työsuhteensa ei kestä koko kalenterivuotta.

31–32 §

31–32 § on kumottu A:lla 14.1.2010/18.

33 § (1.7.2004/597)

33 § on kumottu A:lla 1.7.2004/597.

34 § (21.12.2016/1358)

34 § on kumottu A:lla 21.12.2016/1358.

7 luku

Erinäiset säännökset

35 § (21.12.2016/1358)

35 § on kumottu A:lla 21.12.2016/1358.

36 § (1.7.2004/597)

36 § on kumottu A:lla 1.7.2004/597.

37 §
Asiakirjan allekirjoittamatta jättäminen

Ennakkoperintää koskevaan päätökseen tai muuhun asiakirjaan, joka annetaan automaattista tietojenkäsittelyä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus jättää merkitsemättä.

38 § (22.11.2001/1040)
Pyöristyssääntö

Ennakon eriä määrättäessä jätetään täysien senttien yli menevä osa lukuun ottamatta.

39 § (17.6.2010/568)
Todistus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa

Saadakseen sellaisessa kansainvälisessä sopimuksessa, jonka tarkoituksena on välttää veron ennakon periminen useammassa kuin yhdessä valtiossa, edellytetyn todistuksen ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, työnantajan on ilmoitettava Verohallinnolle työntekijän nimi, henkilötunnus, työskentelyajat toisessa sopimusvaltiossa sekä muut tarvittavat tiedot. Jos ennakonpidätystä ei olosuhteiden muuttumisen johdosta enää toimiteta Suomeen, on työnantajan ilmoitettava tästä välittömästi Verohallinnolle.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

40 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annettu ennakkoperintäasetus (904/1978) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen kuitenkin niin, että kumotun asetuksen 32 ja 34 §:ää sovelletaan vuodelta 1996 maksettuihin suorituksiin, ja mitä ennakonpidätystodistuksesta on kumotussa asetuksessa säädetty sovelletaan vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa verotuksissa.

Ennakkoperintälain 39 §:ssä tarkoitettua maksuvelvollisuuden poistamista varten työnantajan on tehtävä lääninverovirastolle asiaa koskeva hakemus, josta tulee käydä selville maksulipun tiedot ja hakemuksen kohteena olevat palkansaajat, kun hakemus koskee maksuunpanoa, joka on toimitettu ennen 1 päivää tammikuuta 1998.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.1997/1267:
30.12.1999/1351:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja sitä sovelletaan niihin suorituksiin, jotka maksetaan 1 päivänä tammikuuta vuonna 2000 tai sen jälkeen.

21.9.2000/805:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Tätä asetusta sovelletaan ennakkoveron maksupäivään, joka määrätään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

22.11.2001/1040:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetusta sovelletaan suoritukseen, joka on tapahtunut asetuksen voimaantulopäivänä ja sen jälkeen.

18.12.2003/1162:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004, kuitenkin siten, että 5 a § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

1.7.2004/597:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

11.11.2004/957:

Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Vuonna 2005 ennakonpidätys tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sijaisosingoista on kuitenkin 15 prosenttia.

30.12.2008/1089:

Tätä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 maksettaviin ennakonpidätyksiin.

14.1.2010/18:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2010.

17.6.2010/568:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

29.12.2011/1527:

Tätä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2012 maksettaviin suorituksiin.

22.3.2012/143:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2012.

5.12.2013/851:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 maksettaviin suorituksiin.

30.12.2013/1316:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2014 jaettaviin osinkoihin ja maksettaviin suorituksiin.

30.12.2014/1447:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

21.12.2016/1358:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

26.10.2017/702:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tämän asetuksen 20 §:ää sovelletaan yhteisöltä ja yhteisetuudelta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ja muulta verovelvolliselta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään 1 päivänä marraskuuta 2018 tai sen jälkeen. Muulle verovelvolliselle kuin yhteisölle ja yhteisetuudelle ennen 1 päivää marraskuuta 2018 määrättävään ennakkoon sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

4.10.2018/821:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa verovuodelle 2018 määrättyihin verokortteihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen verovuodelle 2018 määrättäviin verokortteihin sovelletaan 2, 3, 6, 8 ja 12 §:ää, sellaisina kuin ne olivat tämän asetuksen voimaan tullessa.

15.11.2018/914:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.