Seurattu SDK 373/2021 saakka.

20.12.1996/1111

Laki ajoneuvoverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 30.12.2003/1281, joka on voimassa 1.1.2004 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Suomessa rekisteröidystä ajoneuvosta suoritetaan valtiolle ajoneuvoveroa siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Veronalaiset ajoneuvot

Ajoneuvovero suoritetaan ajoneuvorekisteriin merkitystä henkilö- tai pakettiautosta (M1-, N1-, M1G- ja N1G-luokka) sekä erikoisautosta, jonka suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa. Ajoneuvovero suoritetaan myös ajoneuvosta, jonka olisi tullut olla ajoneuvorekisteriin merkittynä.

Ajoneuvojen luokitteluun ja suurimpaan sallittuun kokonaismassaan sovelletaan ajoneuvolaissa (1090/2002) tai sen nojalla säädettyjä perusteita. (11.12.2002/1096)

3 §
Verovelvollisuus

Ajoneuvon omistaja tai rekisteriin merkitty haltija on velvollinen suorittamaan ajoneuvosta ajoneuvoveroa. Verovelvollinen on se, joka verokauden alussa on ajoneuvon omistajana tai haltijana tai se, joka tulee ensi kertaa rekisteriin merkittävän, rekisteristä poistettuna olleen ajoneuvon tai verokauden aikana veron alaiseksi muutetun ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi kesken verokautta. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen.

Jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity tai rekisterissä oleva tieto on virheellinen, verovelvollisena on se, jonka olisi tullut olla rekisterissä omistajana. Jos tätä ei voida osoittaa, vero pannaan maksuun sille, jonka käytössä ajoneuvon on katsottava olleen verokauden alkaessa tai sen aikana.

4 §
Moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltaminen

Tämän lain mukaisen ajoneuvoveron kantoon sovelletaan, mitä moottoriajoneuvoverosta annetussa laissa (722/1966) säädetään varsinaisen ajoneuvoveron maksuunpanemisesta ja kantamisesta, jollei tässä laissa tai sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa toisin säädetä. Moottoriajoneuvoverosta annettua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan myös muutoksenhakuun, veron perintään, ajoneuvon käyttökieltoon ja käytön estämiseen veron laiminlyönnin johdosta, käyttökiellon peruuttamiseen, verosta vapauttamiseen sekä soveltuvin osin muutoinkin myös menettelyyn ajoneuvoverotuksessa, jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä. (11.12.2002/1096)

Asetuksella voidaan säätää, että moottoriajoneuvoverosta annetun lain säännöstä ei sovelleta ajoneuvoveroon.

5 §
Verokausi

Ajoneuvoveron verokausi on kalenterivuosi.

Vuoden 1997 ajoneuvoveron verokauden alkamisesta säädetään asetuksella.

6 § (26.10.2001/928)
Ajoneuvoveron määrä

Ajoneuvoveron määrä on 84 euroa ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1994, ja 117 euroa ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

7 § (4.12.1998/921)
Veron kantaminen

Ajoneuvovero kannetaan koko verokaudelta yhdessä erässä 6 §:ssä tarkoitetun määräisenä. Jos 7 a §:ssä tarkoitettu peruste palauttaa veroa ilmenee verokauden alkamisen jälkeen viimeistään veron eräpäivänä, verosta pannaan maksuun vain jo palautusperusteen täyttyessä kulunutta verokautta vastaava osa, kuitenkin vähintään 2 momentissa mainittu määrä.

Jos ensimmäistä kertaa rekisteröitävää, uudelleen rekisteröitävää tai verokauden aikana veronalaiseksi muutettua ajoneuvoa koskeva verovelvollisuus alkaa kesken verokautta, verosta kannetaan vain se suhteellinen osa, joka vastaa koko verokaudesta verovelvollisuuden alkaessa jäljellä olevaa aikaa päivinä laskettuna. Veroa kannetaan kuitenkin vähintään 17 euroa. (26.10.2001/928)

7 a § (4.12.1998/921)
Veron palauttaminen ja perittävän veron määrän alentaminen

Ajoneuvoveroa palautetaan, jos ajoneuvo poistetaan verokauden aikana rekisteristä. Jos ajoneuvon rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat verokauden aikana siten, että ajoneuvo olisi verosta vapaa, ajoneuvoveroa palautetaan. Hakemuksen perusteella veroa palautetaan myös, jos ajoneuvo on ilmoitettu poliisille anastetuksi, takavarikoitu poliisin tai autoverosta huolehtivan viranomaisen haltuun, ulosmitattu ulosottoviranomaisen haltuun, otettu romuajoneuvona kunnan haltuun tai osoitettu tuhoutuneeksi tai romutetuksi.

Veroa palautetaan se suhteellinen osa, joka vastaa verokaudesta jäljellä olevaa aikaa päivinä laskettuna rekisterikilpien palautuspäivää, rekisteristä poistopäivää tai verovapauden edellytysten ilmenemispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Jos palautettava määrä on pienempi kuin 17 euroa, sitä ei makseta takaisin. (26.10.2001/928)

Vero palautetaan sille, joka on ajoneuvon omistajana tai haltijana silloin, kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä tai muut veronpalautuksen edellytykset täyttyvät. Jos ajoneuvolla on sekä omistaja että haltija, vero palautetaan haltijalle. Palautusperusteen syntymisen jälkeen maksettu vero palautetaan hakemuksesta sille, joka on sen maksanut.

8 §
Verovapaudet

Ajoneuvoverosta ovat vapaat:

1) vastavuoroisuuden ehdolla moottoriajoneuvot, joita käyttää vieraan valtion Suomessa oleva lähetystö tai sellainen konsulinvirasto, jonka päällikkönä on lähetetty konsuli, tai niihin verrattava muu ulkomainen edustusto taikka niihin kuuluva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen;

2) Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevien toimielinten ajoneuvot;

3) museoajoneuvot;

4) puolustusvoimien pitämään rekisteriin merkityt sotilasajoneuvot; sekä

5) vientirekisteriin merkityt ajoneuvot.

9 §
Veron palauttaminen vammaisuuden perusteella (4.12.1998/921)

Autoverolain (1482/1994) 51 §:ssä tarkoitetulle invalidille myönnetään vapautus ajoneuvoverosta, joka olisi suoritettava hänen omistamastaan, pääasiallisesti hänen henkilökohtaisessa käytössään olevasta henkilötai pakettiautosta. Vero voidaan palauttaa myös ajoneuvon haltijalle, jos ajoneuvon omistajana on autoverolain 51 §:ssä tarkoitettu invalidi. Verovapaus voi koskea samanaikaisesti vain yhtä ajoneuvoa. Invalidin myytyä tai luovutettua ajoneuvonsa hänelle voidaan kuitenkin myöntää uudesta ajoneuvosta verovapaus jo ennen kuin luovutetusta ajoneuvosta on kannettu veroa. (4.12.1998/921)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovapaus myönnetään hakemuksesta. Jos hakemus koskee autoa, josta viimeksi kuluneen kolmen kalenterivuoden aikana on hakijalle myönnetty autoveron palautus, autoverotuksessa myönnettyä verovapautta voidaan pitää selvityksenä 1 momentissa mainittujen edellytysten täyttymisestä. Vero voidaan jättää maksuunpanematta tai palauttaa hakemuksetta, jos mainittu autoveron palautuksen saaja edelleen on auton omistajana.

Jos ajoneuvo luovutetaan verokauden aikana muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön käyttöön siten, että luovutuksesta tulisi tehdä merkintä ajoneuvorekisteriin, verovapauden saajalta kannetaan luovutuksen ajankohtana tai luovutusajankohdaksi katsottavana ajankohtana jäljellä olevaa aikaa vastaava vero. Veron määrä lasketaan siten kuin 7 §:n 2 momentissa säädetään.

Viranomaisesta, joka käsittelee tässä pykälässä tarkoitetut hakemukset ja maksuunpanee veron 3 momentissa mainituissa tapauksissa, säädetään asetuksella.

Mitä edellä on säädetty invalidille myönnettävästä verovapaudesta, sovelletaan myös henkilöön, jolle on myönnetty autoverolain 50 §:ssä tarkoitettu autoverosta vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi tai jolle on myönnetty tieliikennelain 28 b §:ssä tarkoitettu vammaisen pysäköintilupa. Veron palauttamiseen sovelletaan tällöin muutoinkin soveltuvin osin 1–4 momentin säännöksiä.

10 §
Viranomaiset

Ajoneuvoverotuksen yleinen johto kuuluu verohallitukselle. Ajoneuvohallintokeskus toimittaa veron maksuunpanon ja huolehtii veron perimiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjen ajoneuvojen verotuksesta huolehtii Ahvenanmaan lääninhallitus.

Viranomaisten toimivallasta ajoneuvoverotuksessa voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin asetuksella.

11 § (11.12.2002/1096)
Ajoneuvon hyväksyminen katsastuksessa

Katsastuksen suorittaja on määräaikaiskatsastusta suorittaessaan velvollinen tarkastamaan, että ajoneuvo ei ole ajoneuvoveron laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa. Katsastuksen ja liikennevalvonnan yhteydessä ajoneuvon katsotaan olevan käyttökiellossa, jos veron laiminlyönnistä on merkintä ajoneuvoja koskevassa rekisterissä, jollei esitetä luotettavaa selvitystä veron suorittamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä voidaan pitää rahalaitoksen antamaa tositetta veron suorittamisesta. Selvityksenä voidaan pitää myös yhdessä verolipun kanssa esitettyä tiliotetta taikka yhdessä verolipun kanssa esitettyä laskunmaksuautomaatilta tai muulta päätteeltä tulostettua tositetta.

12 §
Tarkemmat säännökset

Ajoneuvoverotuksessa noudatettavasta menettelystä säädetään tarkemmin asetuksella. Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, asetuksella voidaan säätää muun muassa veron kannosta, verolipusta, veron suorittamisesta ja kuittauksesta.

13 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä ajoneuvoveron kannosta, veron eräpäivistä, maksupaikoista ja veron suorittamisesta sekä muitakin tätä lakia ja sen 12 §:n nojalla annettavaa asetusta täydentäviä määräyksiä voi antaa asianomainen ministeriö.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta 18 päivänä helmikuuta 1994 annettu laki (135/94) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1997 alkavalta verokaudelta sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleeseen veron maksuunpanoon, muutoksenhakuun ja veron perintään noudatetaan kumottua lakia. Myös säännöksiä, joiden nojalla ajoneuvon käyttö on estetty, sovelletaan edelleen tämän lain tultua voimaan, kunnes vero on suoritettu. Sama koskee lain 8 §:ää muiltakin osin.

HE 151/1996, VaVM 41/1996, EV 203/1996

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.12.1998/921:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1999 ajoneuvoverotuksessa.

HE 197/1998, VaVM 46/1998, EV 178/1998

26.10.2001/928:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

11.12.2002/1096:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 141/2002, LiVM 19/2002, EV 193/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.