Seurattu SDK 373/2021 saakka.

12.12.1996/1066

Asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2005 alkaen. Ks. L 1058/1996.

Oikeusministerin esittelystä säädetään nuorisorangaistuksen kokeilemisesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1058/1996) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetussa laissa (1058/1996) säädetään, nuorisorangaistuksen täytäntöönpanossa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 § (26.7.2001/672)
Täytäntöönpanoviranomainen

Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanoviranomaisia ovat rikosseuraamusvirasto ja kriminaalihuoltolaitos.

3 §
Täytäntöönpanokirja

Nuorisorangaistuksen tuominnut tuomioistuin tallentaa ratkaisun tiedot tuomiolauselmajärjestelmään. Täytäntöönpanokirjana on ratkaisun tiedot sisältävä tuloste. Täytäntöönpanokirjasta on voimassa, mitä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (447/1975) 3 a ja 8 a §:ssä säädetään.

Kun korkein oikeus tuomitsee nuorisorangaistuksen, täytäntöönpanokirjana on jäljennös tuomiosta.

4 § (26.7.2001/672)
Ilmoitusten lähettäminen

Käräjäoikeuden on ilmoitettava nuorisorangaistuksesta tuomiolauselmajärjestelmän välityksellä rikosseuraamusvirastolle ja oikeusrekisterikeskukselle viimeistään seuraavalla viikolla tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä, jos tyytymättömyyttä ei ole ilmoitettu. Ilmoittamisesta on muutoin voimassa, mitä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (447/1975) 2 §:ssä säädetään.

Rikosseuraamusviraston on hankittuaan selvityksen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta viipymättä toimitettava täytäntöönpanokirja nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaavalle kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle.

Korkeimman oikeuden antamasta hovioikeuden tuomion täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä rikosseuraamusviraston on ilmoitettava heti sille kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle, jolle täytäntöönpanokirja on toimitettu.

5 § (26.7.2001/672)
Suostumus lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpanoon

Nuorisorangaistukseen tuomitun, joka suostuu rangaistuksen täytäntöönpanoon vaikka tuomio ei ole saanut lainvoimaa, on annettava suostumuksensa nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaavalle kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle, jonka on viipymättä ilmoitettava suostumuksesta rikosseuraamusvirastolle. Rikosseuraamusviraston on edelleen ilmoitettava suostumuksesta asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai, jos suostumus on annettu valitusajan päättymisen jälkeen, muutoksenhakutuomioistuimelle.

6 § (26.7.2001/672)
Toimeenpanosuunnitelman laatiminen

Saatuaan täytäntöönpanokirjan nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaavan kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on ilmoitettava nuorisorangaistukseen tuomitulle päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava kyseisessä aluetoimistossa toimeenpanosuunnitelman laatimista varten. Määräpäivää ei ilman erityistä syytä saa määrätä myöhemmäksi kuin 14 päivän päähän ilmoituksen tekemisestä.

7 §
Toimeenpanosuunnitelman sisältö

Toimeenpanosuunnitelmassa tulee määrätä, miten usein ja millä tavoin nuorisorangaistukseen tuomitun on oltava yhteydessä valvojaansa, nuorisopalvelun aikataulu ja palvelun suorittamistapa.

8 §
Tiedoksianto

Toimeenpanosuunnitelma on viipymättä annettava nuorisorangaistukseen tuomitulle todisteellisesti tiedoksi. (25.2.2000/246)

Kun toimeenpanosuunnitelma on annettu tiedoksi nuorisorangaistukseen tuomitulle, kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on ilmoitettava tiedoksiantopäivä rikosseuraamusvirastolle. (26.7.2001/672)

9 § (26.7.2001/672)
Toimeenpanokirja

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto pitää kunkin nuorisorangaistuksen suorittamisesta kirjaa (toimeenpanokirja) siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää.

Nuorisorangaistuksen päätyttyä kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston tulee lähettää täytäntöönpanokirjat sekä toimeenpanokirja rikosseuraamusvirastolle.

Kun nuorisorangaistus on suoritettu, kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on lähetettävä siitä ilmoitus oikeusrekisterikeskukselle.

10 § (26.7.2001/672)
Etsintäkuulutus

Jos nuorisorangaistukseen tuomittua ei tavata eikä hänen oleskelupaikkaansa ole voitu saada selville, kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on toimitettava täytäntöönpanoasiakirjat rikosseuraamusvirastolle. Rikosseuraamusvirasto antaa tuomitusta etsintäkuulutuksen, jossa tuomittua on kehotettava viimeistään määräpäivänä ottamaan nuorisorangaistuksen täytäntöönpanoa varten yhteyttä nuorisorangaistuksen toimeenpanosta vastaavaan kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoon ja jossa on ilmoitettava, että nuorisorangaistuksen uusi käsittely pannaan muussa tapauksessa vireille.

11 §
Nuorisopalvelupaikat

Nuorisopalveluun kuuluva palkaton työ voidaan suorittaa julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen yhdistyksen taikka muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön tai säätiön tehtävissä.

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön tai säätiön kanssa nuorisopalvelun toteuttamisesta sopimus, jossa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä palvelupaikan yhdyshenkilö. (26.7.2001/672)

12 § (26.7.2001/672)
Valvojan määrääminen

Nuorisorangaistukseen tuomitun valvojaksi määrätään kriminaalihuoltolaitoksen virkamies. Erityisestä syystä hänen avukseen voidaan määrätä muu tehtävään sopiva ja siihen suostunut henkilö, jolle voidaan valtion varoista suorittaa palkkio ja kulukorvauksia.

13 §
Valvojan tehtävät

Valvojan tulee:

1) tukea ja ohjata valvottavaansa;

2) olla yhteydessä valvottavaan toimeenpanosuunnitelmassa määrätyllä tavalla;

3) olla tarpeen mukaan yhteydessä valvottavan huoltajaan;

4) pitää yhteyttä nuorisopalvelupaikkaan; sekä

5) ilmoittaa kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle valvonnan ja nuorisopalvelun edistymisestä sekä toimeenpanosuunnitelman määräysten rikkomisesta. (26.7.2001/672)

14 § (26.7.2001/672)
Ilmoitukset rangaistuksen uutta käsittelyä koskevassa asiassa

Syyttäjän on ilmoitettava kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle, joka on pyytänyt nuorisorangaistusta koskevan asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi, päätöksestään olla esittämättä tuomioistuimessa vaatimusta nuorisorangaistuksen käsittelemisestä uudelleen.

Jos vaatimus nuorisorangaistuksen käsittelemiseksi tulee uudelleen vireille asiassa, jossa on haettu muutosta, tuomioistuimen tulee ilmoittaa siitä muutoksenhakutuomioistuimelle.

Tuomioistuimen tulee lähettää kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle, rikosseuraamusvirastolle ja oikeusrekisterikeskukselle ilmoitus päätöksestään, jolla se on pidentänyt nuorisorangaistuksen valvonta-aikaa, katsonut rangaistuksen kokonaan suoritetuksi tai tuominnut nuorisorangaistuksen sijasta muun rangaistuksen.

15 § (26.7.2001/672)
Matkakustannukset

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto maksaa nuorisorangaistuksen suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset hakemuksen perusteella.

16 § (26.7.2001/672)

16 § on kumottu A:lla 26.7.2001/672.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.2.2000/246:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

26.7.2001/672:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.