Seurattu SDK 373/2021 saakka.

7.6.1996/387

Sotilasilmailuasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.6.2011 alkaen. Ks. L 525/2011 48 § ja L 1242/2005 178 §.

Puolustusministerin esittelystä säädetään 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun ilmailulain (281/95) 3 §:n ja onnettomuuksien tutkinnasta 3 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (373/85) 2 a §:n nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (282/95):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sotilasilmailuun Suomen alueella. Asetusta sovelletaan suomalaiseen sotilasilmailuun myös Suomen alueen ulkopuolella, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu.

2 § (26.8.2004/828)
Sotilasilmailu

Sotilasilmailulla tarkoitetaan tässä asetuksessa:

1) puolustusvoimien harjoittamaa ilmailua sotilasilma-aluksella tai laitteella;

2) puolustusvoimien toimeksiannosta Suomessa harjoitettavaa lentotoimintaa suomalaisella tai ulkomaalaisella sotilasilma-aluksella;

3) puolustusvoimien harjoittamaa ilmailua hallinnassaan olevalla siviili-ilma-aluksella, jonka tällaisesta käytöstä on ilmoitettu Ilmailulaitokselle;

4 ) Suomessa valmistettavan tai huollettavan sotilasilma-aluksen ja laitteen valmistukseen tai huoltoon liittyvää ilmailua;

5) puolustusvoimien laskuvarjotoimintaa.

3 § (25.9.2003/822)
Sotilasilmailuviranomainen

Ilmavoimien esikunnan tehtävänä on huolehtia sotilasilmailun turvallisuudesta ja valvonnasta sekä muista sotilasilmailuun liittyvistä viranomaistehtävistä, mukaan lukien lentopaikan ympäristöluvan noudattaminen siltä osin kuin lupamääräykset koskevat puolustusvoimia.

4 §
Lentosäännöt ja eräät ilmailua koskevat määräykset

Sotilasilmailussa noudatettavista Ilmailulaitoksen antamista lentosäännöistä ja ilmailua koskevista määräyksistä säädetään ilmailulain (281/95) 3 §:n 1 momentissa.

Lentosäännöistä ja ilmailua koskevista määräyksistä poikkeava menettely ilmailulain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on suunniteltava ja toteutettava siten, että poikkeamisilla ei vaaranneta lentoturvallisuutta. Ilmavoimien esikunnan tulee kuulla Ilmailulaitosta niistä periaatteista, jotka koskevat poikkeavan menettelyn järjestelyjä.

Tämän pykälän säännöksiä lentosäännöistä ja ilmailua koskevista määräyksistä sovelletaan myös ulkomaalaiseen sotilasilma-alukseen, joka osallistuu Suomessa järjestettävään harjoitukseen.

2 luku

Sotilasilma-aluksen rekisteröinti ja merkitseminen

5 §
Sotilasilma-alus

Sotilasilma-aluksella tarkoitetaan ilma-alusta, joka on merkitty Suomen sotilasilma-alusrekisteriin.

6 § (26.8.2004/828)
Sotilasilma-alusrekisteri

Ilmavoimien esikunta pitää sotilasilma-alusrekisteriä, johon merkitään puolustusvoimien omistamat miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset.

Sotilasilma-alusrekisteriin voidaan väliaikaisesti merkitä:

1) puolustusvoimien hallinnassa oleva ilma-alus, jota ei ole merkitty muuhun ilma-alusrekisteriin;

2) sotilaskäyttöön tarkoitettu ilma-alus Suomessa tapahtuvaa valmistusta ja valmistukseen liittyvää lentotoimintaa varten.

Sotilasilma-alusrekisteriin sisältyvän erityissuojattavan tietoaineiston julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja sen nojalla säädetään.

Ilmavoimien esikunta antaa tarkempia määräyksiä rekisterin pitämisestä.

7 § (26.8.2004/828)
Sotilasilma-aluksen merkitseminen

Sotilasilma-alusrekisteriin merkityssä ilma-aluksessa on erityistunnus ja kansallisuustunnus. Ilma-aluksessa voi lisäksi olla muita merkkejä ja kuvioita.

Suomalaisen sotilasilma-aluksen kansallisuustunnuksena on sinivalkoinen ympyränmuotoinen merkkikuvio. Merkkikuvion keskellä olevaa valkoista ympyrää ympäröi kaksi keskusympyrän säteen levyistä rengasta, joista sisempi on sininen ja ulompi valkoinen. Operatiivisista syistä merkkikuvion värejä voidaan häivyttää.

Edellä 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ilma-aluksen kansallisuustunnus voidaan jättää merkitsemättä.

Ilmavoimien esikunta antaa tarkemmat määräykset kansallisuustunnuksesta ja sotilasilma-aluksen merkinnöistä.

3 luku

Sotilasilmailuun käytettävän ilma-aluksen lentokelpoisuus

8 §
Lentokelpoisuus

Sotilasilma-aluksen on sitä ilmailuun käytettäessä oltava lentokelpoinen. Sotilasilma-alusta pidetään lentokelpoisena vain, jos se on niin suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu sekä lento-ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun. Ilmavoimien esikunta antaa tarkemmat määräykset lentokelpoisuuden vaatimuksista.

Ilmavoimien esikunnan luvalla ilma-alusta saadaan käyttää ilmailuun lento-ominaisuuksien tutkimista varten, vaikka ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ei ole täyttä selvyyttä, tai erityisistä syistä muutoin, vaikka ilma-alus ei täysin täytä lentokelpoisuuden vaatimuksia.

Sotilasilmailuun käytettävän, ilma-alusrekisteriin merkityn ilma-aluksen osalta noudatetaan Ilmailulaitoksen vahvistamia lentokelpoisuuden vaatimuksia.

9 §
Lentokelpoisuuden ylläpito ja valvonta

Ilmavoimien esikunnan ja sotilasilmailuun käytettävän ilma-aluksen haltijan ja käyttäjän on pidettävä huolta ilma-aluksen lentokelpoisuudesta.

Ilmavoimien esikunta valvoo, että sotilasilma-alukset sekä niiden laitteet, osat ja varusteet täyttävät lentokelpoisuuden vaatimukset, ja se antaa tarkemmat määräykset lentokelpoisuuden toteamiseksi tarvittavista katsastuksista, tarkastuksista ja kokeista.

10 §
Tyyppihyväksymistodistus ja lentokelpoisuustodistus

Ilmavoimien esikunta antaa tyyppihyväksymistodistuksen sotilasilma-alusrekisteriin merkittävälle ilma-alustyypille, jonka on todettu täyttävän lentokelpoisuuden vaatimukset. Ilmavoimien esikunta määrää lentokelpoisuustodistuksen antamisesta sotilasilma-alusrekisteriin merkittävälle ilma-alukselle, joka on todettu lentokelpoiseksi. Todistus annetaan määräajaksi tai toistaiseksi ja se voidaan uudistaa. Todistus voidaan peruuttaa, jos todetaan tai epäillään, että ilma-alus ei enää ole lentokelpoinen eikä ilma-alusta saateta tai osoiteta lentokelpoiseksi.

4 luku

Kelpoisuusvaatimukset

11 §
Sotilasilmailussa ja maaorganisaatiossa tehtävää suorittavan kelpoisuus

Sotilasilmailuun käytettävässä ilma-aluksessa tehtävää suorittavan tulee iältään, terveydeltään, tiedoiltaan, taidoiltaan, koulutukseltaan ja kokemukseltaan täyttää ilmavoimien esikunnan asettamat kelpoisuusvaatimukset sekä muutoinkin soveltua asianomaiseen tehtävään. Sama koskee henkilöä, joka on puolustusvoimien maaorganisaatiossa sotilasilmailua palvelevassa sellaisessa tehtävässä, josta lentoturvallisuus on riippuvainen.

Ilmavoimien esikunta antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden koulutuksesta.

12 §
Kelpoisuuden toteaminen ja velvollisuus ilmoittaa kelpoisuuteen vaikuttavista seikoista

Edellä 11 §:ssä tarkoitettu henkilö on velvollinen ilmoittamaan kelpoisuuteensa vaikuttavat seikat ilmavoimien esikunnalle ja alistumaan lääkärintarkastuksiin sekä muihin tarkastuksiin ja kokeisiin siten kuin ilmavoimien esikunta tarkemmin määrää. Viran- omaisen oikeudesta saada tietoja terveydenhoitohenkilökunnalta säädetään ilmailulaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/87).

13 § (26.8.2004/828)
Kelpoisuutta koskevien tietojen käsittely

Edellä 11 ja 12 §:ssä tarkoitettujen, kelpoisuutta koskevien henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).

5 luku

Sotilasilma-aluksen päällikkö ja miehistö, palvelu ilma-aluksessa sekä lentopaikat

14 §
Päällikkö, miehistö ja palvelu ilma-aluksessa

Sotilasilmailussa noudatetaan ilmailulain 5 luvun säännöksiä ilma-aluksen päälliköstä, miehistöstä, päällikön käskyvallasta, lennon valmistelusta ja suorittamisesta, ilma-aluksesta, matkustajista ja tavarasta huolehtimisesta, lentoturvallisuuteen vaikuttavasta seikasta ilmoittamisesta, järjestyksestä ja pakkokeinoista sekä huumaavista aineista ja lentokuntoisuuden heikkenemisestä. Ilma-aluksen päällikkyydestä ja muusta miehityksestä, ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä menettelytavoista sekä lennolla noudatettavista sotilasilma-aluksen lentokäsikirjoista ja varomääräyksistä määrää kuitenkin ilmavoimien esikunta.

15 §
Sotilaslentopaikat ja maajärjestelmät

Ilmavoimien esikunta antaa määräykset yksinomaan sotilasilmailua palvelevien lentopaikkojen pitämisestä sekä yksinomaan sotilasilmailua palvelevista rakennelmista ja laitteista.

6 luku

Ilmailuonnettomuudet, vauriot ja vaaratilanteet sekä niiden tutkinta

16 §
Tutkinnan tarkoitus

Yksinomaan sotilasilmailussa tapahtunut onnettomuus, vaurio ja vaaratilanne on sen syiden selvittämiseksi, turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi tutkittava niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Suuronnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnasta säädetään onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (373/85).

Onnettomuustutkintaa koskevasta viranomaisten yhteistoiminnasta säädetään onnettomuuksien tutkinnasta annetussa asetuksessa (79/96).

17 §
Sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinta

Ilmavoimien komentaja asettaa vuosittain sotilaslento-onnettomuuksien tutkintaa varten sotilaslento-onnettomuuksien tutkintalautakunnan, jonka puheenjohtajan tulee olla lento-onnettomuustutkintaan perehtynyt henkilö ja jonka muut jäsenet sekä heidän varajäsenensä edustavat lääketieteen ja poliisitoimen tuntemusta. Ilmavoimien komentaja määrää lautakuntaan tarvittaessa kutakin tutkittavaa tapausta varten lisäjäseniä, jotka edustavat ilmailun, lentokonetekniikan, onnettomuuksien tutkinnan tai muun alan tarpeellista asiantuntemusta.

Muun sotilasilmailuonnettomuuden tutkintaa varten ilmavoimien komentaja asettaa kutakin tapausta varten erikseen tutkintalautakunnan, jolla on riittävä asiantuntemus.

Ilmavoimien komentaja tekee päätöksen tutkinnan aloittamisesta.

18 §
Sotilasilmailussa tapahtuneiden vaurioiden ja vaaratilanteiden tutkinta

Sotilasilmailussa tapahtuneen, 17 §:ssä tarkoitettua onnettomuutta vähäisemmän vaurion sekä vaaratilanteen tutkimiseksi asetetaan sotilasilmailuvaurioiden ja vaaratilanteiden tutkintalautakunta tai tutkija siten kuin ilmavoimien esikunta tarkemmin määrää.

19 §
Sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunta

Ministeriö, jonka toimivaltaan sotilasilmailua koskevat asiat valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) mukaan kuuluvat, asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan. Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä neljällä muulla jäsenellä ja kahdella varajäsenellä ilmailun tai sotilasilmailun taikka tarpeellista tekniikan tuntemusta.

20 §
Tutkinnan suorittaminen

Tutkintalautakunnan ja tutkijan tulee hankkia asian edellyttämät selvitykset ja laatia tutkintaselostus. Tutkinnan suorittamisessa ja tutkintaselostuksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa säädetään.

21 §
Tutkintaselostuksen käsittely

Ilmavoimien komentaja päättää, mihin toimenpiteisiin sotilasilmailussa tapahtuneen onnettomuuden ja vaurion tutkintaselostuksen ja siihen sisältyvien suositusten vuoksi on ryhdyttävä. Vaaratilanteen tutkintaselostuksen osalta päätöksen tekee ilmavoimien esikunta. Siltä osin kuin kyseessä on asia, jossa toimivalta on ilmavoimiin kuulumattomalla sotilasviranomaisella, ilmavoimien komentaja tai esikunta antaa toimenpidesuosituksen ja lähettää sen tutkintaselostuksen mukana toimivaltaiselle sotilasviranomaiselle toimenpiteitä varten.

Ilmavoimien komentajan ja 1 momentissa tarkoitetun sotilasviranomaisen tulee toimittaa ilmailuonnettomuuden tutkinta-aineisto ja sen perusteella tekemänsä päätökset pääesikunnalle, jonka tulee saattaa onnettomuutta koskeva asia sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunnan tulee antaa pääesikunnalle lausunto onnettomuuden syistä ja käynnistettyjen toimenpiteiden riittävyydestä. (26.8.2004/828)

Myös muun kuin onnettomuutta koskevan tutkintaselostuksen osalta voidaan menetellä 2 ja 3 momentissa säädetyin tavoin, jos ilmailun turvallisuuden tai muiden erityisten syiden katsotaan sitä edellyttävän.

22 §
Lautakunnan jäsenen asema

Edellä 19 §:ssä tarkoitetun lautakunnan jäsenen esteellisyydestä, virkavastuusta, vaitiolovelvollisuudesta sekä palkkioista ja korvauksista on voimassa, mitä onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa säädetään.

7 luku

Erinäiset säännökset

23 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa 19 §:ssä tarkoitettu ministeriö.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) 29 päivänä marraskuuta 1968 annettu sotilasilmailuasetus (643/68); sekä

2) puolustusvoimien lento-onnettomuuksien tutkinnasta 15 päivänä kesäkuuta 1961 annettu valtioneuvoston päätös.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

25 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettu tutkinta suoritetaaan loppuun tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Kumotun asetuksen ja valtioneuvoston päätöksen nojalla annetut määräykset jäävät edelleen voimaan, kunnes uudet määräykset on annettu.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.9.2003/822:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

26.8.2004/828:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.