Seurattu SDK 66/2023 saakka.

28.3.1996/204

Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Valtio on vastuussa luottolaitoksen, vakuutusyhtiön tai eläkelaitoksen yksityishenkilöille myöntämistä omistusasuntolainoista siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Omistusasuntolaina

Omistusasuntolainalla tarkoitetaan tässä laissa lainansaajan asuntolainaa tai sitä osaa lainasta, joka vastaa enintään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta, jos lainan kokonaismäärä on tätä suurempi.

Omistusasuntolainaksi voidaan katsoa myös sellainen tämän lain mukaiset edellytykset täyttävä asuntolaina, josta valtio ei ole ollut alunperin miltään osin vastuussa, mutta joka asunnonvaihtotilanteessa käytetään tilalle hankitun asunnon rahoittamiseen. Omistusasuntolainaksi katsottava osuus vanhan ja mahdollisen uuden lainan yhteismäärästä voi olla enintään 85 prosenttia tilalle hankitun asunnon hankintahinnasta.

Jos asuntolaina tai sen osa on myönnetty oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/1982) mukaisena korkotukilainana, korotetaan 1 ja 2 momentissa säädettyä prosenttimäärää viidellä prosenttiyksiköllä. (13.5.2005/289)

Jos asuntolainan kokonaismäärä on suurempi kuin omistusasuntolaina, lainan lyhennykset on käytettävä ensisijaisesti kattamaan omistusasuntolaina. Tästä on otettava merkintä lainasopimukseen.

2 a § (31.3.2006/235)
Enimmäislaina-aika

Omistusasuntolainan laina-aika on enintään 25 vuotta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta lukien. Jos lainansaaja ottaa omistusasuntolainan tilalle uuden lainan, enimmäislaina-aika luetaan kuitenkin alkuperäisen lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lainanmyöntäjä voi myöhemmin laina-aikana lainansaajan pyynnöstä pidentää laina-aikaa enintään 27 vuodeksi, jos lainansaajan lainanhoitokyky on oleellisesti heikentynyt sairauden, työttömyyden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

3 §
Asunto

Asunnolla tarkoitetaan tässä laissa vähintään puolta asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista taikka omakotitalosta.

Tämän lain mukaisella lainalla rahoitettavan asunnon on sijaittava Suomessa.

4 §
Valtiontakauksen kohde

Valtiontakaus koskee yksityishenkilöille myönnettyjä omistusasuntolainoja, jos laina on tarkoitus käyttää:

1) omakotitalon rakentamiseen tai hankintaan; tai

2) asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien hankintaan.

Valtio on vastuussa vain sellaisesta omistusasuntolainasta, jonka saaja on ilmoittanut lainanmyöntäjälle haluavansa valtionvastuun.

5 § (27.7.2001/701)
Valtiontakauksen suuruus

Valtiontakaus on enintään 20 prosenttia omistusasuntolainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta. Valtiontakaus kattaa lisäksi tähän pääomaosuuteen kohdistuvan koron ja mahdollisen viivästyskoron. Valtio vastaa samaan asuntoon kohdistuvien omistusasuntolainojen pääomasta aina kuitenkin enintään 60 000 euroon asti. (8.7.2022/753)

L:lla 753/2022 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Valtiontakaus on enintään 20 prosenttia omistusasuntolainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta. Valtiontakaus kattaa lisäksi tähän pääomaosuuteen kohdistuvan koron ja mahdollisen viivästyskoron. Valtio vastaa samaan asuntoon kohdistuvien omistusasuntolainojen pääomasta aina kuitenkin enintään 50 000 euroon asti. (26.6.2009/484)

Jos asuntolaina tai sen osa on myönnetty oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain mukaisena korkotukilainana, korotetaan 1 momentissa säädettyä prosenttimäärää viidellä prosenttiyksiköllä. (13.5.2005/289)

6 §
Valtiontakauksen yleiset edellytykset

Valtiontakauksen edellytyksenä on, että lainansaaja hankkii asunnon pääasiassa omaksi tai perheensä ensisijaiseksi asunnoksi.

7 §
Valtiontakauksen sisältö

Valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa omistusasuntolainan pääoman lopullisista menetyksistä 5 §:ssä säädettyyn enimmäismäärään asti, kun menetykset johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Lisäksi valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa valtion korvattavaksi tulevaan pääomaosuuteen kohdistuvista koroista ja viivästyskoroista.

8 §
Omistusasuntolainan vakuus

Tämän lain mukaisella omistusasuntolainalla on oltava ensisijaisena vakuutena lainoitettavan asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet taikka kiinnitys lainoitettavaan kiinteistöön tai muu yhtä turvaava esinevakuus. Vakuuden on vastattava omistusasuntolainasta muita lainansaajan mahdollisia vastuita paremmalla etuoikeudella.

9 §
Asunnon luovutus

Jos tämän lain mukaisella omistusasuntolainalla hankittu asunto luovutetaan tai siirtyy uudelle omistajalle muutoin kuin avio-oikeuden tai perintöoikeuden nojalla, valtiontakauksen voimassaolo päättyy asunnon luovuttamisajankohtana. Jos lainansaaja kuitenkin hankkii kohtuullisessa ajassa luovuttamisajankohdasta asunnon, jonka rahoittamiseen hän käyttää lainan, valtiontakauksen voimassaolo säilyy. Omistusasuntolainaksi katsottava osuus vanhasta lainasta ja mahdollisesta uudesta lainasta voi olla enintään 85 prosenttia tilalle hankitun asunnon hankintahinnasta.

Jos asuntolaina tai sen osa on myönnetty oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain mukaisena korkotukilainana, korotetaan 1 momentissa säädettyä prosenttimäärää viidellä prosenttiyksiköllä. (13.5.2005/289)

Asunnon luovutuksesta sekä mahdollisesta tilalle hankittavan asunnon kaupasta tai muusta saannosta on ilmoitettava valtiokonttorille.

10 §
Lainanmyöntäjän velvollisuudet

Valtiontakauksen voimassaolon edellytyksenä on, että lainanmyöntäjä huolehtii omistusasuntolainasta ja sen vakuuksista tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten sekä hyvän pankkitavan mukaisesti.

Lainanmyöntäjä on velvollinen valvomaan valtion etua, kun omistusasuntolainan vakuutena oleva omaisuus muutetaan rahaksi.

Jos asuntolainan kokonaismäärä on suurempi kuin 2 §:n mukainen omistusasuntolaina, vakuutena olevan omaisuuden myynnistä saatava tuotto on käytettävä ensisijaisesti kattamaan omistusasuntolainan osuus lainasta. Tästä on otettava merkintä lainasopimukseen.

11 §
Korvauksen maksaminen

Valtiokonttori suorittaa valtion varoista luotonantajalle tässä laissa tarkoitetun korvauksen sitten, kun lopullinen menetys on velallisen ja mahdollisen takaajan maksukyvyttömyyden toteamisen ja vakuutena olevan omaisuuden myynnin jälkeen selvitetty.

Jos lainanmyöntäjä saa korvauksen maksamisen jälkeen perityksi lainansaajalta kertymättä jääneitä lyhennyksiä ja korkoja, lainanmyöntäjän tulee tilittää valtiontakausta vastaava osuus valtiolle.

Korvaus menetyksistä voidaan Valtiokonttorin niin päättäessä jättää suorittamatta tai hyvityksen määrää alentaa, jos asuntolainan myöntämisessä, sen hoitamisessa tai sen vakuuksien hoitamisessa ei ole noudatettu tätä lakia, sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka hyvää pankkitapaa ja tällä menettelyllä on loukattu valtion etua. (13.12.2013/993)

12 §
Takautumisoikeus

Valtiokonttorilla on oikeus periä lainansaajalta valtiontakauksen perusteella lainanmyöntäjälle suoritettu korvaus sekä tälle takautumissaatavalle viivästyskorkoa korkolain (633/82) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan korvauksen suorittamisesta lukien. Tästä on otettava merkintä lainasopimukseen.

13 § (13.12.2013/993)
Takautumisvaatimuksesta luopuminen

Valtion varoista lainanmyöntäjälle tämän lain mukaisen valtiontakauksen perusteella suoritettu korvaus voidaan hakemuksesta Valtiokonttorin niin päättäessä jättää perimättä siltä, jonka ei voida katsoa kohtuudella selviytyvän maksuista pysyvän työkyvyttömyyden, pitkäaikaisen työttömyyden, huoltovelvollisuuden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi.

14 §
Takausmaksu

Valtiontakauksesta peritään lainansaajalta lainanmyöntäjän välityksellä valtiolle lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä maksu, jonka suuruus on 1,5 prosenttia myönnettyyn omistusasuntolainaan liittyvän takauksen määrästä.

Takausmaksun suuruudesta voidaan säätää asetuksella.

Takausmaksua ei peritä, jos laina on myönnetty oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/82) tai omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/93) mukaisena korkotukilainana.

Takausmaksut tuloutetaan valtion asuntorahastoon.

15 §
Valvonta ja tietojenantovelvollisuus

Lainanmyöntäjän on ilmoitettava lainasta, sen ehdoista ja sen ehtoihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista sekä lainansaajan maksuviivästyksistä ja niiden aiheuttamista perintätoimista valtiokonttorille tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Lainanmyöntäjä sekä lainansaaja ovat velvollisia antamaan Valtiokonttorille tämän valtiontakausten valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomat tiedot. (13.12.2013/993)

Valtiokonttori valvoo lainanmyöntäjän toimintaa tämän lain mukaisia valtiontakauksia käytettäessä. (13.12.2013/993)

16 § (19.12.2019/1443)
Muutoksenhaku

Hakija saa vaatia Valtiokonttorin päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

17 §
Täydentävät säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

18 §
Valtiontakausten enimmäismäärä

Tämän lain mukaiset valtiontakaukset eivät saa ylittää valtion talousarviossa vahvistettua enimmäismäärää.

Ympäristöministeriö vahvistaa valtiontakausten enimmäismäärän jakautumisen lainanmyöntäjien kesken Valtiokonttorin ehdotuksesta. (13.12.2013/993)

19 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Mitä tässä laissa on säädetty, koskee myös ennen tämän lain voimaan tuloa otettua tämän lain mukaiset ehdot täyttävää lainaa, jos aina on myönnetty ja asunto on hankittu tai rakentaminen on aloitettu 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen. Tämä laki koskee 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vanhoja lainoja myös silloin, kun ne on myönnetty ennen 1 päivää tammikuuta 1996. Valtiontakauksen edellytyksenä on tällöin, että lainansaaja maksaa 14 §:n mukaisen takausmaksun, ellei kyseessä ole 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu laina.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 8/96, YmVM 1/96, PeVM 5/96, EV 27/96

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.3.1999/275:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 237/1998, YmVM 7/1998, EV 251/1998

27.7.2001/701:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 96/2000, YmVM 4/2001, EV 56/2001

13.5.2005/289:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2005 nostettuihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 276/2004, YmVM 4/2005, EV 30/2005

31.3.2006/235:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen nostettuihin omistusasuntolainoihin.

HE 214/2005, YmVM 1/2006, EV 18/2006

26.6.2009/484:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2009 nostettuihin lainoihin sovelletaan kuitenkin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat tämän lain tullessa voimaan.

HE 75/2009, YmVM 5/2009, EV 84/2009

13.12.2013/993:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 104/2013, YmVM 4/2013, EV 122/2013

7.8.2015/1052:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

19.12.2019/1443:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 72/2019, YmVM 2/2019, EV 48/2019

8.7.2022/753:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Ennen tämän lain voimaantuloa nostettuihin lainoihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 45/2022, YmVM 4/2022, EV 77/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.