Seurattu SDK 940/2023 saakka.

15.3.1996/158

Asetus poliisin hallinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/92) 3, 15 ja 16 §:n nojalla:

Keskushallinto (26.6.2009/516)
1 § (3.12.2015/1405)

Poliisin ylijohtona toimivan Poliisihallituksen tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992), Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) sekä poliisista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1080/2013).

Poliisihallitus johtaa alaisiaan poliisiyksiköitä. Sen tehtävistä määrätään tarkemmin Poliisihallituksen työjärjestyksessä.

2 § (26.6.2009/516)

2 § on kumottu A:lla 26.6.2009/516.

3 § (31.1.2008/74)

3 § on kumottu A:lla 31.1.2008/74.

Paikallispoliisi
4 § (26.6.2009/516)

Paikallispoliisin tehtäviä hoitaa poliisilaitos. Poliisilaitoksen päällikkönä on poliisipäällikkö.

5 § (14.8.2002/706)

5 § on kumottu A:lla 14.8.2002/706.

6 § (26.6.2009/516)

6 § on kumottu A:lla 26.6.2009/516.

Valtakunnalliset yksiköt
7 § (12.5.2005/282)

Keskusrikospoliisin tulee poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi erityisesti:

1) seurata rikollisuutta;

2) suorittaa tai hankkia esitutkinta-, syyttäjä- tai oikeusviranomaisen pyytämät rikostekniset tutkimukset sekä sellaiset muut rikostekniset tutkimukset, joita poliisi ja muut viranomaiset tarvitsevat poliisitutkinnan, laissa säädetyn valvontatehtävän tai onnettomuustutkinnan suorittamiseksi;

3) hoitaa kansainvälisessä rikospoliisitoiminnassa kansalliselle keskukselle kuuluvat tehtävät ja muut virastolle määrätyt kansainväliset tehtävät; sekä

4) hankkia ja ylläpitää rikosteknisten tutkimusten suorittamiseksi tarvittavia vertailunäytekokoelmia.

Poliisihallitus vahvistaa keskusrikospoliisin toimipisteet. (26.6.2009/516)

8 § (3.12.2015/1405)

Suojelupoliisin tulee poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi antaa viranomaisille ja yhteisöille sellaisia ohjeita, neuvoja ja tietoja, jotka ovat tarpeen valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi tai siihen kohdistuvien loukkausten estämiseksi.

Sisäministeriö vahvistaa suojelupoliisin tulosyksiköiden toimialueet.

9 § (30.1.2014/59)

9 § on kumottu A:lla 30.1.2014/59.

Neuvottelukunnat
10 § (26.6.2009/516)

10 § on kumottu A:lla 26.6.2009/516.

11 § (26.6.2009/516)

Poliisiasiain neuvottelukunnan ja poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa;

2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä

4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

12 § (26.6.2009/516)

Poliisiasiain neuvottelukunnan asettaa valtioneuvoston yleisistunto enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 11 ja enintään 19 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet nimetään sisäasiainministeriöstä ja Poliisihallituksesta sekä eri kansalaispiirejä ja poliisitoimintaan liittyviä tärkeimpiä tahoja edustavista henkilöistä.

13 § (26.6.2009/516)

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

14 § (26.6.2009/516)

Päätöksenteosta ja vaalien toimittamisesta poliisin neuvottelukunnassa on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain (365/1995) 59–62 §:ssä säädetään.

Kelpoisuusvaatimukset
15 § (16.2.2017/105)

Kelpoisuusvaatimuksista sisäministeriön poliisiosaston virkoihin säädetään valtion virkamieslaissa (750/1994) ja sisäministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1056/2013).

Poliisiylijohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslaissa ja poliisin hallinnosta annetussa laissa.

Suojelupoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslaissa.

Keskusrikospoliisin päällikön viran ja poliisilaitoksen päällikön viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa Poliisiammattikorkeakoulusta (282/2014).

16 § (16.2.2017/105)

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) Poliisihallituksen poliisijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

2) Poliisihallituksen lupahallintopäälliköllä, tiedonhallintapäälliköllä, asehallintopäälliköllä ja arpajaishallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä perehtyneisyys ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) Poliisihallituksen poliisiylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

4) suojelupoliisin apulaispäälliköllä ja suojelupoliisin osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

5) keskusrikospoliisin apulaispäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, perehtyneisyys poliisitoimeen, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

6) keskusrikospoliisin rikosylitarkastajalla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, poliisipäällystön tutkinnon tai poliisipäällystön virkatutkinnon lisäksi suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto, perehtyneisyys poliisitoimeen, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

7) keskusrikospoliisin laboratorionjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä perehtyneisyys, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

8) apulaispoliisipäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

9) poliisilakimiehellä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja tehtävän sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

10) poliisitarkastajalla:

a) poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto; taikka

b) korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys;

11) rikostarkastajalla sekä paikallispoliisin rikosylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys;

12) suojelupoliisin ylitarkastajalla tehtävän sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito ja:

a) poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto; taikka

b) korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys;

13) ylikomisariolla ja rikosylikomisariolla käytännössä osoitettu johtamistaito ja:

a) poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto, poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto;

b) poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; tai

c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

14) suojelupoliisin tarkastajalla:

a) poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen tai poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto; taikka

b) korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys;

15) komisariolla ja rikoskomisariolla:

a) poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto;

b) poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; taikka

c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

16) suojelupoliisin ylietsivällä:

a) poliisialipäällystön erikoistumisopintojen suorittaminen, poliisialipäällystötutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen tai poliisialipäällystön virkatutkinto; taikka

b) korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys;

17) ylikonstaapelilla ja rikosylikonstaapelilla:

a) poliisialipäällystön erikoistumisopintojen suorittaminen, poliisialipäällystötutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisialipäällystön virkatutkinto;

b) poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; taikka

c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

18) vanhemmalla rikoskonstaapelilla, vanhemmalla konstaapelilla ja etsivällä poliisin ammattikorkeakoulututkinto, poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto;

19) poliisilaitoksen ylivartijalla ja vartijalla soveltuva turvallisuusalan koulutus.

Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oleva opiskelija voidaan nimittää määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen opintoihin kuuluvan harjoittelun ajaksi sekä harjoittelun jälkeen yhteensä enintään vuoden ajaksi. Poliisiammattikorkeakoulussa poliisialipäällystön erikoistumisopintoja suorittava opiskelija voidaan nimittää määräaikaiseen ylikonstaapelin, rikosylikonstaapelin tai ylietsivän virkasuhteeseen opintojen yhteydessä. Mainitussa pykälässä tarkoitetussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija voidaan nimittää määräaikaiseen komisarion, rikoskomisarion tai tarkastajan virkasuhteeseen opintojen yhteydessä.

16 a § (22.4.2004/286)

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista niiden virkojen osalta, joissa säädettynä kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:ssä.

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa poliisimiehen virassa on kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Kaksikielisen poliisilaitoksen alueellisessa yksikössä, jonka enemmistön kieli on toinen kuin poliisilaitoksen enemmistön kieli, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa poliisimiehen virassa on alueellisen yksikön toimialueen väestön enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. (15.11.2007/1032)

16 b § (15.11.2007/1032)

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena poliisilaitoksen vartijan ja ylivartijan virassa on kaksikielisessä viranomaisessa joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Kun kaksikielisessä viranomaisessa täytetään poliisilaitoksen vartijan tai ylivartijan virkaa, on kiinnitettävä huomiota siihen, että suomen ja ruotsin kielen käyttämistä edellyttävät virkatehtävät voidaan jakaa asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettaviksi.

16 c § (15.4.2010/257)

Edellä 16 §:n 1 momentin 23 kohdassa sekä 16 a §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ei sovelleta nimitettäessä poliisin perustutkintoon kuuluvaa työharjoittelujaksoa tai kenttätyöjaksoa suorittava opiskelija nuoremman konstaapelin määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen sekä sivutoimet
17 § (16.2.2017/105)

17 § on kumottu A:lla 16.2.2017/105.

18 § (26.6.2009/516)

18 § on kumottu A:lla 26.6.2009/516.

19 § (16.2.2017/105)

Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja poliisilaitos nimittää muut yksikkönsä virkamiehet kuin ne virkamiehet, joiden nimittämisestä säädetään erikseen sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilökunnan.

20 § (13.5.2015/590)

20 § on kumottu A:lla 13.5.2015/590.

21 § (26.6.2009/516)

Virkavapauden myöntää nimittävä viranomainen 2 momentissa säädetyin poikkeuksin.

Valtioneuvosto myöntää virkavapauden Poliisihallituksen poliisiylijohtajalle, keskusrikospoliisin päällikölle ja suojelupoliisin päällikölle. Sisäministeriö myöntää kuitenkin edellä mainituille virkamiehille virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja muun virkavapauden, joka kestää enintään vuoden. (20.8.2020/640)

22 § (26.6.2009/516)

Virkamieheksi nimittämisestä valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää nimittävä viranomainen.

Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, keskusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin päällikön nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi sisäministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvoston yleisistunto. (20.8.2020/640)

23 §

Sivutoimiluvan myöntää nimittävä viranomainen. Poliisihallituksen poliisiylijohtajalle, keskusrikospoliisin päällikölle ja suojelupoliisin päällikölle sivutoimiluvan myöntää kuitenkin sisäministeriö. (20.8.2020/640)

Virkamiehen on viipymättä ilmoitettava valtion virkamieslain 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle.

Väliotsikko on kumottu A:lla 24.1.2013/69. (24.1.2013/69)
24 § (24.1.2013/69)

24 § on kumottu A:lla 24.1.2013/69.

Erinäiset säännökset
25 § (26.6.2009/516)

Poliisipäällikön vuosiloman vahvistaa Poliisihallitus. Poliisin muun henkilöstön vuosiloman vahvistamisesta on voimassa, mitä yksikön ohjesäännössä tai työjärjestyksessä määrätään.

26 §

Virkamiehen irtisanoo valtion virkamieslain 25 tai 26 §:n nojalla nimittävä viranomainen. Nimittävä viranomainen myös purkaa virkasuhteen.

Valtion virkamieslain 27 §:n nojalla virkamiehen irtisanoo asianomainen virasto. Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, keskusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin päällikön irtisanoo kuitenkin sisäministeriö ja poliisilaitoksen päällikön Poliisihallitus. (20.8.2020/640)

27 § (16.2.2017/105)

Virkamiehelle annettavasta varoituksesta, lomauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää nimittävä viranomainen. Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, keskusrikospoliisin päällikön ja suojelupoliisin päällikön osalta päätöksen tekee kuitenkin sisäministeriö.

27 a § (30.1.2014/59)

27 a § on kumottu A:lla 30.1.2014/59.

28 § (26.6.2009/516)

Poliisihallituksella tulee olla työjärjestys, jonka poliisiylijohtaja vahvistaa. Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla ja poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa. (30.1.2014/59)

Yhteistoiminta-alueen ohjesäännön vahvistaa Poliisihallitus. (30.1.2014/59)

Työjärjestyksessä tai ohjesäännössä voidaan antaa asetuksella yksikön päällikön ratkaistaviksi säädettyjä asioita yksikön muun virkamiehen ratkaistaviksi.

29 § (30.1.2014/59)

29 § on kumottu A:lla 30.1.2014/59.

30 § (13.3.1998/183)

Helsingin poliisilaitoksen poliisipäälliköllä on poliisikomentajan arvonimi. Keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin päälliköllä on poliisineuvoksen arvonimi. Keskusrikospoliisin laboratorionjohtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on dosentin pätevyys. (30.1.2014/59)

Marraskuun 30 päivänä 1996 taikka joulukuun 31 päivänä 2008 nimismiehen, apulaisnimismiehen tai poliisipäällikön vakinaisessa virassa ollut virkamies voi käyttää nimismiehen arvonimeä sekä mainittuina ajankohtina tai joulukuun 31 päivänä 2013 poliisimestarin, poliisipäällikön tai apulaispoliisipäällikön vakinaisessa virassa ollut virkamies poliisimestarin arvonimeä niin kauan, kuin hän on poliisipäällikön, apulaispoliisipäällikön, johtavan kihlakunnanvoudin, kihlakunnanvoudin, johtavan kihlakunnansyyttäjän, kihlakunnansyyttäjän, poliisilakimiehen tai rikosylitarkastajan virassa sekä näistä viroista eläkkeelle jäätyään. (30.1.2014/59)

Elokuun 31 päivänä 1997 lääninpoliisineuvoksen vakinaisessa virassa ollut virkamies voi käyttää lääninpoliisineuvoksen arvonimeä niin kauan kuin hän on lääninpoliisijohtajan tai lääninhallituksen poliisiylitarkastajan taikka lääninpoliisiylitarkastajan virassa sekä näistä viroista eläkkeelle jäätyään. (14.8.2002/706)

31 § (31.1.2008/74)

Poliisin museoita ovat Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Poliisimuseo ja keskusrikospoliisin ylläpitämä Rikosmuseo. Poliisilaitosten yhteydessä voi olla poliisilaitosten museokokoelmia.

32 § (26.6.2009/516)

Poliisille kuuluvien erityistä ammattitaitoa vaativien tehtävien suorittamista varten voi Poliisihallitus muodostaa poliisin henkilöstöstä erityisryhmiä.

Voimaantulo
33 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996. Asetuksen 16–18 §:ää sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä huhtikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan poliisin hallinnosta 24 päivänä huhtikuuta 1992 annettu asetus (359/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Väliotsikko on kumottu A:lla 24.1.2013/69. (24.1.2013/69)
34 § (24.1.2013/69)

34 § on kumottu A:lla 24.1.2013/69.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.5.1997/487:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

19.12.1997/1273:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.3.1998/183:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19.3.1999/355:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

11.2.2000/139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

23.11.2000/989:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

1.3.2001/182:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2001.

14.8.2002/706:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.3.2003/224:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

22.4.2004/286:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Virkamies, joka on nimitetty poliisihallinnon virkaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on asetuksen voimaan tultua edelleen kielitaidon osalta kelpoinen virkaan.

Mitä 16 a §:n 2 momentissa säädetään, ei sovelleta nimitettäessä poliisin perustutkinnon 1.5.2004–10.11.2006 välisenä aikana suorittanut henkilö poliisin perustutkinnon suorittamisen jälkeen poliisimiehen virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen eikä tämän henkilön siirtyessä toiseen kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten osalta vastaavaan poliisimiehen virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen. (28.4.2005/267)

28.4.2005/266:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2005.

12.5.2005/282:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15.11.2007/1032:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31.1.2008/74:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.6.2009/516:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.12.2009/1010:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15.4.2010/257:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2010.

15.9.2011/1029:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

24.1.2013/69:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

30.1.2014/59:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

13.5.2015/590:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2015.

3.12.2015/1405:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

19.5.2016/358:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

16.2.2017/105:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaan tullessa 16 §:ssä tarkoitettuun virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettynä oleva säilyttää kelpoisuutensa siihen virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen, johon hänet on nimitetty.

Tämän asetuksen voimaan tullessa avoinna oleviksi ilmoitettuina olevat virat ja määräaikaiset virkasuhteet täytetään noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

20.8.2020/640:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.