Seurattu SDK 373/2021 saakka.

26.2.1996/118

Ilmailuasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. IlmailuL 29.12.2005/1242.

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun ilmailulain (281/95) 56, 92 ja 93 §:n nojalla:

1 §
Lentoturvallisuutta vaarantavat laitteet

Valaistus-, radio- tai muuta laitetta, rakennelmaa tai merkkiä ei saa asettaa tai järjestää niin, että sitä voidaan erehdyksessä pitää ilmailua palvelevana laitteena, rakennelmana tai merkkinä tai että se häiritsee sellaisia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. Mastoa, nosturia tai muuta vastaavaa korkeaa laitetta tai rakennelmaa ei saa asettaa niin, että se aiheuttaa vaaraa lentoturvallisuudelle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lentoturvallisuudelle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennelman tai merkin asettajan on pyydettävä Ilmailulaitokselta etukäteen lausunto siitä, saako sellaisen asettaa. Ilmailulaitos voi lentoturvallisuuden vaarantumisen perusteella kieltää laitteen, rakennelman tai merkin asettamisen, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa maan omistajalle tai siihen kohdistuvan erityisen oikeuden haltijalle.

2 § (9.10.1998/739)
Lentoturvallisuutta vaarantava toiminta

Ilmailulaitos voi lentoturvallisuuden vaarantumisen perusteella kieltää ammunta-, räjäytys- tai vastaavan toiminnan ja lentopaikalla harjoitettavan toiminnan samoin kuin ilmassa liikkuvien tai maassa olevien laitteiden käyttämisen lentoturvallisuutta vaarantavalla tavalla tai rajoittaa toimintaa tai asettaa toiminnalle ehtoja.

3 §
Aikaisempien säännösten ja määräysten voimassaolo

Kumotun ilmailulain (595/64) nojalla annettua sotilasilmailuasetusta (643/68), eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta annettua asetusta (858/93) ja ilmailulta rajoitetuista alueista annettua asetusta (1227/95) on edelleen noudatettava.

Muita kumotun ilmailulain ja ilmailuasetuksen (525/68) nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä on edelleen noudatettava.

Uuden ilmailulain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään loppuun noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei uuden ilmailulain säännöksistä muuta johdu. Uuden ilmailulain säännöksiä saadaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa hakijalle edullisempaan lopputulokseen. Toimeenpanossa noudatetaan asian vireille tullessa voimassa olleita säännöksiä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.10.1998/739:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.