Seurattu SDK 373/2021 saakka.

12.2.1996/79

Asetus onnettomuuksien tutkinnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.6.2011 alkaen. Ks. TurvallisuustutkintaL 525/2011 48 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään onnettomuuksien tutkinnasta 3 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (373/85) nojalla:

1 luku

Onnettomuustutkintakeskus

1 §
Organisaatio

Onnettomuustutkintakeskuksessa on johtaja sekä muita virkamiehiä ja tarvittaessa työsopimussuhteista henkilöstöä.

2 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. (19.12.1997/1227)

Kelpoisuusvaatimuksena onnettomuustutkintakeskuksen muuhun virkaan on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttäää.

3 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan ottaminen

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan nimittää valtioneuvosto.

Onnettomuustutkintakeskuksen muun virkamiehen nimittää ja muun henkilökunnan ottaa johtaja. Johtaja päättää myös onnettomuustutkintakeskuksen virkamiehen virkavapaudesta.

4 §
Asioiden käsittely ja ratkaiseminen

Onnettomuustutkintakeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu.

5 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset onnettomuustutkintakeskuksen organisaatiosta, henkilöstön tehtävistä, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta annetaan työjärjestyksessä, jonka johtaja vahvistaa.

Työjärjestyksessä voidaan määrätä myös niistä asioista, jotka ratkaistaan ilman esittelyä.

6 §
Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävät

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (373/85) ja muualla tässä asetuksessa säädetään:

1) pitää yllä valmiutta tutkinnan nopeaan käynnistämiseen;

2) pitää luetteloa vireillä olevista ja päättyneistä onnettomuustutkinnoista;

3) kouluttaa tutkintalautakuntiin soveltuvia henkilöitä;

4) antaa tutkinnan suorittamista ja tutkintaselostuksen laatimista koskevia yleisiä ohjeita;

5) valvoa tutkintaan liittyvää varainkäyttöä;

6) huolehtia tutkintaselostusten painatuksesta ja jakelusta; sekä

7) huolehtia kansainvälisestä yhteistyöstä.

2 luku (19.12.1997/1227)

(19.12.1997/1227)

2 luku on kumottu A:lla 19.12.1997/1227.

3 luku

Viranomaisten yhteistoiminta

9 §
Ilmoitusvelvollisuus

Kun hätäilmoituksia vastaanottava viranomainen tai laitos on saanut tiedon tapahtumasta, joka saattaa tulla tutkittavaksi onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain mukaisesti, sen on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta onnettomuustutkintakeskukselle.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös muita viranomaisia oman toimialansa osalta.

Onnettomuustutkintakeskuksen tulee ilmoittaa asianomaisille viranomaisille tutkinnan aloittamisesta ja sen päättymisestä.

10 §
Onnettomuusuhan havaitseminen

Jos tutkintalautakunta tai onnettomuustutkintakeskus havaitsee vian tai puutteen, joka on uuden onnettomuuden tai vaaratilanteen estämiseksi kiireellisesti korjattava, on siitä heti ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle tai laitokselle.

11 §
Muu yhteistyö tutkinnassa

Viranomaisen on luovutettava keräämänsä tutkinta-aineisto tutkintalautakunnan käyttöön tämän aloitettua toimintansa.

Onnettomuustutkintakeskus voi sopia onnettomuustutkintaa koskevasta yhteistyöstä viranomaisten, valtion laitosten, kansainvälisten järjestöjen sekä toisten valtioiden onnettomuustutkintaviranomaisten kanssa.

4 luku

Onnettomuuden tutkinta

12 §
Tutkinnan aloittaminen

Onnettomuustutkintakeskus tekee päätöksen tutkinnan aloittamisesta.

13 §
Suuronnettomuuden vaaratilanteen tutkinta

Suuronnettomuuden vaaratilanne voidaan tutkia siten kuin onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa ja tässä asetuksessa säädetään, jos on odotettavissa, että tutkinnan avulla voidaan saada merkittävää tietoa yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

14 § (31.1.1997/99)
Ehdotus suuronnettomuuden tutkintalautakunnan asettamisesta

Onnettomuustutkintakeskus tekee oikeusministeriölle ehdotuksen suuronnettomuuden tutkintalautakunnan asettamisesta, sen kokoonpanosta ja tarvittaessa kokoonpanon muuttamisesta.

15 § (31.1.1997/99)
Tutkintalautakuntien kokoonpano

Suuronnettomuuden tutkintalautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tarpeellinen määrä muita jäseniä.

Onnettomuustutkintakeskuksen asettamassa tutkintalautakunnassa on puheenjohtaja sekä tarvittaessa varapuheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä.

Puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja jäseniä määrättäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tehtävään valittavan asiantuntemukseen ja puolueettomuuteen.

16 §
Tutkintalautakunnan käyttämät asiantuntijat

Onnettomuustutkintakeskus voi tutkintalautakunnan ehdotuksesta kutsua yhden tai useamman pysyvän asiantuntijan osallistumaan tutkintaan.

Tutkintalautakunta voi kutsua asiantuntijan suorittamaan määrätyn tutkintatehtävän tai antamaan määrätystä asiasta lausunnon.

17 §
Virkamiestutkinta

Jollei tutkintalautakuntaa aseteta, onnettomuustutkintakeskus määrää, millä tavalla ja missä laajuudessa tutkinta tehdään.

18 §
Tutkinnan päättyminen

Tutkinta päättyy, kun tutkintaselostus annetaan. Tutkinnan päättyminen ei estä uutta tutkintaa asiassa.

19 §
Tietojen antaminen tutkinnasta

Tutkintalautakunnan on mahdollisuuksien mukaan tutkinnan kestäessä annettava vahinkoa kärsineelle, surmansa saaneiden lähisukulaisille ja, mikäli onnettomuus on tapahtunut työhön liittyvissä olosuhteissa, asianomaisten työmarkkinajärjestöjen edustajille, sekä niille, joihin onnettomuuden vaikutukset muuten saattavat ulottua, tietoja tutkinnan kulusta sekä tilaisuus esittää käsityksensä tutkintaan mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

5 luku

Ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinta

20 §
Tutkinnan toimittaminen

Ilmailuonnettomuus ja sen vaaratilanne on tutkittava siten kuin siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista annetussa neuvoston direktiivissä (94/56/EY) määrätään.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, tutkinta on toimitettava niin kuin siitä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa (SopS 11/49) ja sen liitteessä 13 on sovittu. Onnettomuustutkintakeskus antaa sanotusta liitteestä tietoja suomen ja ruotsin kielellä.

21 §
Kansainvälinen tutkinta

Jos ilmailuonnettomuus tai sen vaaratilanne on kohdannut suomalaista ilma-alusta vieraan valtion alueella, onnettomuustutkintakeskuksen on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Suomen edustaja voisi osallistua tutkintaan.

Vieraan valtion edustajan oikeudesta osallistua Suomessa tapahtuvaan ilmailuonnettomuuden tai sen vaaratilanteen tutkintaan on voimassa, mitä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 on sovittu.

6 luku

Raideliikenneonnettomuuden tutkinta

22 §
Tutkinnan toimittaminen

Onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain mukainen raideliikenneonnettomuuden tutkinta toimitetaan:

1) junaliikenteessä tapahtuneesta onnettomuudesta;

2) rautatieliikenteen vaihtotöissä tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa joku on kuollut tai loukkaantunut vakavasti;

3) rautatieliikenteessä tapahtuneesta onnettomuudesta tai vauriosta, joka liittyy vaarallisten aineiden kuljetuksiin; sekä

4) metro- ja raitiotieonnettomuudesta, jossa useita henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut tai jonka tutkiminen on muusta syystä perusteltua turvallisuuden lisäämiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

23 §
Raideliikenneonnettomuuden vaaratilanteen tutkinta

Raideliikenteessä tapahtunut suuronnettomuuden tai 22 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden vaaratilanne voidaan tutkia siten kuin onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa ja tässä asetuksessa säädetään, jos on odotettavissa, että tutkinnan avulla voidaan saada merkittävää tietoa yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

6 a luku (31.1.1997/99)

Vesiliikenneonnettomuuden tutkinta

23 a § (31.1.1997/99)
Tutkinnan toimittaminen

Onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain mukainen vesiliikenneonnettomuuden tutkinta toimitetaan vesiliikenteessä Suomen vesialueella tapahtuneesta onnettomuudesta ja suomalaisen aluksen ollessa kyseessä myös onnettomuudesta, joka on tapahtunut Suomen vesialueen ulkopuolella.

Veneilyssä tapahtunut onnettomuus tutkitaan kuitenkin vain, jos sen tutkiminen on erityisestä syystä perusteltua turvallisuuden lisäämiseksi tai uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

23 b § (31.1.1997/99)
Vesiliikenneonnettomuuden vaaratilanteentutkinta

Vesiliikenteessä tapahtunut suuronnetto muuden tai 23 a §:ssä tarkoitetun onnettomuuden vaaratilanne voidaan tutkia siten kuin onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa ja tässä asetuksessa säädetään, jos on odotettavissa, että tutkinnan avulla voidaan saada merkittävää tietoa yleisen turvallisuuden lisäämiseksi tai uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

7 luku

Tutkintaselostus

24 §
Lausunnot

Asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle tai laitokselle on ennen tutkintaselostuksen antamista varattava vähintään 30 päivää lausunnon antamiseen tutkintaselostukseen otettavasta suosituksesta.

Lausunnot tai yhteenveto niistä on sisällytettävä tutkintaselostukseen tai julkaistava sen liitteenä.

25 §
Tutkintaselostuksen allekirjoittaminen ja eriävät mielipiteet

Tutkintaselostuksen allekirjoittavat tutkintalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä lautakunnan jäsenet.

Tutkintaselostukseen on sisällytettävä mahdolliset eriävät mielipiteet.

26 §
Vastauksen antaminen

Onnettomuustutkintakeskuksen pyynnöstä viranomaisen tai laitoksen on määräajassa ilmoitettava, mihin toimiin se on tutkintaselostuksessa esitetyn suosituksen johdosta ryhtynyt.

8 luku

Erinäiset säännökset

27 §
Todistajan kuuleminen

Jos tutkintalautakunta tai onnettomuustutkintakeskus katsoo tarpeelliseksi, että todistajaa tai asiantuntijaa kuulustellaan tuomioistuimessa, lautakunnan puheenjohtajan tai onnettomuustutkintakeskuksen johtajan on ilmoitettava siitä asianomaiseen tuomioistuimeen. Ilmoituksessa on mainittava kuulusteltavasta ja asiasta kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen kuulustelemista varten.

Tutkintalautakunnan tai onnettomuustutkintakeskuksen edustajan tulee olla tarvittaessa saapuvilla 1 momentissa tarkoitetussa kuulustelussa.

28 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan suuronnettomuuksien tutkinnasta 13 päivänä syyskuuta 1985 annettu asetus (759/85).

29 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettu tutkinta tehdään asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Tutkintaviranomaiset voivat 1 momentin estämättä tapauskohtaisesti sopia tutkinnan siirtämisestä tämän asetuksen mukaan suoritettavaksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetettu suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta jatkaa onnettomuustutkinnan neuvottelukuntana toimikautensa loppuun saakka.

Onnettomuustutkintakeskuksen virat täytetään ensimmäisen kerran niitä haettavaksi julistamatta.

Neuvoston direktiivi 1266/80/EY; EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 32, Neuvoston direktiivi 94/56/EY; EYVL N:o L 319/14, 12.12.1994, s. 172

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.1.1997/99:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

19.12.1997/1227:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.