Seurattu SDK 968/2022 saakka.

22.12.1995/1727

Asetus saamelaiskäräjistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään saamelaiskäräjistä 17 päivänä heinäkuuta 1995 annetun lain (974/95) 16 ja 43 §:n sekä saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (516/91) 21 ja 29 §:n nojalla,

sellaisina kuin saamelaiskäräjistä annetun lain 16 § on 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1725/95) ja saamen kielen käyttämisestä viranomaisista annetun lain 21 § 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1726/95):

1 §
Saamelaisten kotiseutualue

Saamelaisten kotiseutualue ja sen rajat ovat sen mukaiset kuin tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan on merkitty.

2 §
Saamelaiskäräjien toimistot

Saamelaiskäräjillä on yleinen toimisto ja saamen kielen toimisto. Saamelaiskäräjillä voi olla tarpeen mukaan muitakin toimistoja.

3 §
Saamen kielen toimisto

Saamen kielen toimiston tehtävänä on:

1) huolehtia saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa (516/91) tarkoitettujen käännösten toimittamisesta eri viranomaisille ja laitoksille;

2) avustaa viranomaisia ja laitoksia saamen kielen taitoisten tulkkien hankkimisessa sekä muissa saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa tarkoitetuissa tehtävissä; sekä

3) seurata saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa säädettyjen tavoitteiden toteutumista ja tehdä tarvittaessa aloitteita saamen kielen käytön edistämiseksi.

Toimiston tulee käännöstoiminnassaan ottaa huomioon yhteispohjoismaisen saamen kielen lautakunnan suositukset ja ohjeet sekä yleiset kielenhuollon periaatteet.

4 §
Henkilöstö

Saamelaiskäräjillä voi olla hallintopäällikön, lakimiessihteerin, kielenkääntäjän ja toimistosihteerin virkoja sekä tarpeen mukaan muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Hallintopäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää toimistojen toimintaa.

5 §
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) hallintopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä saamelaisasioihin ja hallintotehtäviin;

2) lakimiessihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja saamelaisia koskevien oikeudellisten asioiden tuntemusta;

3) kielenkääntäjällä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä virallisista kääntäjistä annetussa laissa (1148/88) tarkoitettu oikeus toimia virallisena kääntäjänä suomen kielestä saamen kieleen tai päinvastoin; sekä

4) muulla henkilöstöllä viran tai tehtävän edellyttämä koulutus.

Henkilöstöltä vaaditaan lisäksi saamen kielen taitoa, ellei saamelaiskäräjät jonkin viran tai tehtävän osalta toisin päätä.

6 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Saamelaiskäräjien asiakirjojen allekirjoittamisesta määrätään saamelaiskäräjien työjärjestyksessä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan saamen kielen toimistosta 13 päivänä syyskuuta 1991 annettu asetus (1202/91).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Saamelaiskäräjien virat saadaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Liitteenä kartta ja saamenkielinen käännös painettuna. Ks. Säädöskokoelma 1727/1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.