Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

18.12.1995/1556

Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Jos veronkantolain (11/2018) 1 §:ssä tarkoitetun veron maksaminen määräaikana laiminlyödään, lasketaan verolle viivästysseuraamukset sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Tätä lakia sovelletaan myös muuhun valtiolle tai kunnalle suoritettavaan veroon ja veroon rinnastettavaan suoritukseen, jollei maksamisen laiminlyönnin tai viivästymisen seuraamuksista muussa laissa säädetä toisin. (12.1.2018/20)

Tätä lakia sovelletaan, jollei veronmaksun laiminlyönnin tai viivästymisen seuraamuksista muussa laissa säädetä toisin.

2 §
Veronlisäys

Muun kuin veronkantolain soveltamisalaan kuuluvan oma-aloitteisesti suoritettavan veron maksamatta jättämisen tai maksun viivästymisen vuoksi sekä jälkiverotuksen toimittamisen yhteydessä lasketaan verolle veronlisäys. Se on määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa. (12.1.2018/20)

Oma-aloitteisesti suoritettavalla verolla tarkoitetaan veroa tai maksua, jonka verovelvollinen tai verosta vastuussa oleva on velvollinen itse laskemaan ja suorittamaan laissa säädettynä maksupäivänä Verohallinnolle tai muulle veroa kantavalle viranomaiselle. (11.6.2010/535)

3 §
Veronlisäyksen laskeminen

Veronlisäys lasketaan veron laissa säädettyä viimeistä maksupäivää seuraavasta päivästä maksupäivään, viimeksi mainittu päivä mukaan lukien.

Jos maksamatta jätetty vero maksuunpannaan, veronlisäys lasketaan kuitenkin verolle määrättävään eräpäivään, viimeksi mainittu päivä mukaan lukien.

Muiden kuin oma-aloitteisesti suoritettavien verojen jälkiverotuksen toimittamisen yhteydessä veronlisäys lasketaan verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden alusta verolle määrättävään eräpäivään. (27.1.2017/51)

4 § (3.5.2002/346)
Viivekorko

Maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneelle maksamattomalle verolle lasketaan viivekorko, joka on määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa.

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta veronkantolain soveltamisalaan kuuluvaan veroon. (12.1.2018/20)

3 momentti oli väliaikaisesti voimassa 1.5.2020–31.8.2020 L:lla 294/2020.. (26.6.2020/485)

4 momentti oli väliaikaisesti voimassa 1.5.2020–31.8.2020 L:lla 294/2020.. (30.4.2020/294)

5 §
Viivekoron laskeminen

Viivekorko lasketaan verolle määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään, viimeksi mainittu päivä mukaan lukien.

2 momentti on kumottu L:lla 27.1.2017/51.

Jos maksamatta jätettyä veroa maksetaan osasuorituksin, viivekorko lasketaan erikseen kulloinkin maksamatta olevalle määrälle.

5 a § (27.1.2017/51)
Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Viivästyskorkoa lasketaan maksamatta jätetylle veronkantolain soveltamisalaan kuuluvalle verolle, verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 57 §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun yhteydessä määrättävälle verolle, valmisteverotuslain 11 a §:n 1 momentissa ja 82 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa määrättävälle valmisteverolle ja autoverolain (777/2020) 89 §:ssä tarkoitetun verotuksen toimittamisen tai oikaisun yhteydessä määrättävälle autoverolle. Viivästyskorko on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. (13.11.2020/786)

L:lla 786/2020 muutettu 1 momentti tuli voimaan 1.2.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Maksamatta jätetylle veronkantolain soveltamisalaan kuuluvalle verolle sekä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 57 §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun yhteydessä määrättävälle verolle lasketaan viivästyskorkoa. Viivästyskorko on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. (12.1.2018/20)

Verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitetulle jäännösverolle ja verotuksen muutoksesta johtuvalle verolle sekä ennakkoperintälaissa tarkoitetulle ennakolle, joka erääntyy verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen, lasketaan korkoa, joka on kutakin kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia (huojennettu viivästyskorko). Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan myös verotusmenettelystä annetun lain 50 a §:n mukaisille maksuerille. (30.12.2019/1581)

Viivästyskorkoa ei lasketa veronlisäykselle, viivästyskorolle eikä huojennetulle viivästyskorolle.

5 b § (27.1.2017/51)
Viivästyskoron laskeminen

Viivästyskorko lasketaan maksamatta olevalle verolle eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään.

Veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetulle ja arvonlisäverolain (1501/1993) 12 a luvussa tarkoitetun erityisjärjestelmän kautta suoritettavalle verolle lasketaan viivästyskorkoa veron laissa säädettyä viimeistä maksupäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään. Verohallinnon määräämälle veronkantolain 7 §:ssä tarkoitettua veroa tai muuta veronkantolain soveltamisalaan kuuluvaa oma-aloitteista veroa koskevalle myöhästymismaksulle, veronkorotukselle, laiminlyöntimaksulle ja mainitun lain 34 §:n nojalla takaisin perittävälle palautukselle viivästyskorko lasketaan kuitenkin verotuspäätöksellä määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä veron tai maksun suorittamispäivään. (15.3.2019/344)

Varainsiirtoverolle lasketaan viivästyskorkoa veron maksamiselle säädettyä määräpäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään. Verohallinnon määräämälle varainsiirtoveroa koskevalle myöhästymismaksulle ja veronkorotukselle lasketaan viivästyskorkoa kuitenkin verotuspäätöksellä määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä veron tai maksun suorittamispäivään. (12.1.2018/20)

Verotusmenettelystä annetun lain 57 §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan jäännösveron tai kiinteistöveron ensimmäistä eräpäivää seuraavasta päivästä verotuksen muutoksen johdosta määrättävän veron eräpäivään. (12.1.2018/20)

Valmisteverotuslain 11 a §:n 1 momentissa ja 82 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa määrätylle valmisteverolle lasketaan viivästyskorkoa veron suorittamisvelvollisuuden syntypäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään. (13.11.2020/786)

L:lla 786/2020 lisätty 5 momentti tuli voimaan 1.2.2021.

Autoverolain 89 §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan jaksokohtaisessa verotuksessa laissa säädettyä eräpäivää seuraavasta päivästä määrättävän veron eräpäivään. (13.11.2020/786)

L:lla 786/2020 lisätty 6 momentti tuli voimaan 1.2.2021.

Autoverolain 89 §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan ajoneuvokohtaisessa verotuksessa veron suorittamisvelvollisuuden syntypäivää seuraavan kolmannen kalenterikuukauden 25. päivästä määrättävän veron eräpäivään. Jos ajoneuvon verotus toimitetaan ajoneuvokohtaisessa verotuksessa viranomaisaloitteisesti sillä perusteella, että ajoneuvo on otettu käyttöön veroilmoitusta antamatta, autoverolle lasketaan kuitenkin viivästyskorkoa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt, määrättävän veron eräpäivään. (13.11.2020/786)

L:lla 786/2020 lisätty 7 momentti tuli voimaan 1.2.2021.

Autoverolain 89 §:ssä tarkoitetulle liikaa palautetulle määrälle lasketaan 6 ja 7 momentista poiketen viivästyskorkoa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona liikaa palautettu määrä on käytetty veron suoritukseksi tai veloitettu Verohallinnon tililtä, verotuksen oikaisun johdosta määrätyn veron eräpäivään. (13.11.2020/786)

L:lla 786/2020 lisätty 8 momentti tuli voimaan 1.2.2021.

5 c § (27.1.2017/51)
Huojennetun viivästyskoron laskeminen

Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään.

Verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen erääntyvälle ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ennakon eräpäivään.

Verotusmenettelystä annetun lain 50 a §:n mukaisille maksuerille huojennettu viivästyskorko lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä kunkin maksuerän eräpäivään. Jos maksunlykkäys keskeytetään, huojennettua viivästyskorkoa lasketaan keskeyttämisen perusteella määrättyyn uuteen eräpäivään. (30.12.2019/1581)

Verotuksen muutoksesta johtuvalle verolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä verolle määrättävään eräpäivään. Huojennettua viivästyskorkoa ei kuitenkaan lasketa ajalta, jolta verolle lasketaan viivästyskorkoa.

Jos verotuksen muutoksen johdosta maksettavaa veroa on palautettu verovelvolliselle veronpalautuksena, huojennettu viivästyskorko lasketaan tältä osin veronpalautuksen palautuspäivää seuraavasta päivästä verolle määrättävään eräpäivään.

Verovuoden verotuksen päättyessä määrättävälle jäännösverolle laskettavasta huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä.

Huojennettua viivästyskorkoa ei lasketa veronkorotukselle eikä myöhästymismaksulle. (12.1.2018/20)

5 d § (15.3.2019/344)

5 d § on kumottu L:lla 15.3.2019/344.

5 e § (18.6.2021/512)
Maksujärjestelyn kohteena olevalle verolle laskettava viivästyskorko

Veronkantolain 41 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maksujärjestelyn kohteena olevalle verolle eräpäivän jälkeiseltä ajalta laskettava viivästyskorko on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 2,5 prosenttiyksiköllä.

Viivästyskorko lasketaan 1 momentin mukaisesti maksujärjestelyn kohteena olevalle verolle 1 päivästä toukokuuta 2021 veron suorittamispäivään. Jos 1 momentissa tarkoitettu vero on erääntynyt ennen 1 päivää toukokuuta 2021, viivästyskoron laskemiseen eräpäivää seuraavan päivän ja 30 päivän huhtikuuta 2021 väliseltä ajalta sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

L:lla 512/2021 lisätty 5 e § oli väliaikaisesti voimassa 21.6.2021–31.8.2021.

6 § (27.1.2017/51)
Viivekoron ja viivästyskorkojen palauttaminen

Jos veroa on viranomaisen muulla kuin verosta vapauttamista koskevalla päätöksellä alennettu tai se on poistettu, alennetulle tai poistetulle määrälle kertynyt viivekorko, viivästyskorko tai huojennettu viivästyskorko on palautettava.

7 §
Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen perimättä jättäminen (27.1.2017/51)

Veronkorotukselle tai muulle veroa maksuunpantaessa sen pääomaan liitettävälle erälle ei peritä veronlisäystä. Veronlisäykselle ei peritä viivekorkoa.

Verohallinnon ja muun veroa kantavan viranomaisen on jätettävä veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko kokonaan tai osittain perimättä, jos veron maksaminen on viivästynyt viranomaisen menettelyn vuoksi. (27.1.2017/51)

Verohallinto voi jättää viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron kokonaan tai osittain perimättä, jos maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä, pätevästä syystä tai muusta erityisestä syystä. (13.11.2020/786)

L:lla 786/2020 muutettu 3 momentti tuli voimaan 1.2.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Verohallinnon määräämä viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko voidaan jättää kokonaan tai osittain perimättä, jos maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä, pätevästä syystä tai muusta erityisestä syystä. (12.1.2018/20)

7 a § (27.1.2017/51)
Tarkemmat säännökset veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen perimättä jättämisestä

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan säätää, että veronlisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa tai huojennettua viivästyskorkoa ei peritä ajalta, jolta maksaminen on viivästynyt verovelvollisista riippumattomien esteiden vuoksi.

8 § (27.1.2017/51)
Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen periminen ulosottotoimin

Veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron perimisestä ulosottotoimin säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

9 § (27.1.2017/51)
Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen tilittäminen veronsaajille

Veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko tilitetään veronsaajille samassa suhteessa kuin se vero, jonka maksamatta jättämisen tai maksun viivästymisen vuoksi veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko peritään.

10 § (27.1.2017/51)
Veronlisäys, viivekorko ja viivästyskorot tuloverotuksessa

Veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko eivät ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa eivätkä vähennyskelpoista menoa.

11 § (27.1.2017/51)
Palauttaminen

Verohallinto tai muu veron kantanut viranomainen palauttaa vaatimuksesta virheellisesti perityn veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron. Muutoin toteamansa aiheettoman veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron tai huojennetun viivästyskoron viranomainen palauttaa vaatimuksetta, jollei sitä ole käytettävä veronkantolain säännösten mukaisesti verovelan lyhennykseksi.

11 a § (9.9.2016/787)
Muutoksenhaku

Verovelvollinen, muu verosta vastuussa oleva ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen. Muutosta haetaan verotuksen oikaisulautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon Verohallinnon päätöksestä. Päätös voidaan antaa tiedoksi verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:ssä säädetään. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika lasketaan kuitenkin päätöksen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä oikaisuvaatimusta koskevasta menettelystä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään.

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta Verohallinnon päätöstä tehtäessä kuului. Valitusaika on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä valitusta koskevasta menettelystä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään.

Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. (10.6.2022/439)

L:lla 439/2022 muutettu 3 momentti tuli voimaan 10.6.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin hallintolainkäyttölain (586/1996) säännöksiä.

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. (10.6.2022/439)

L:lla 439/2022 muutettu 4 momentti tuli voimaan 10.6.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun lain 70 ja 71 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaussa sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. (10.6.2022/439)

L:lla 439/2022 lisätty 5 momentti tuli voimaan 10.6.2022.

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta 2 momentissa tarkoitettuun verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen ennakkopäätösvalituksella. Ennakkopäätösvalituksesta säädetään verotusmenettelystä annetun lain 71 a–71 d §:ssä. (10.6.2022/439)

L:lla 439/2022 muutettu 6 momentti (aiemmin 5 momentti) tuli voimaan 10.6.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta 2 momentissa tarkoitettuun verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen ennakkopäätösvalituksella siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 71 a–71 d §:ssä säädetään.

12 § (27.1.2017/51)
Tarkemmat määräykset

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron määräämisessä noudatettavasta menettelystä sekä niiden laskemisesta.

13 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta 13 päivänä helmikuuta 1976 annettu laki (145/76) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä valmisteverotuslain (1469/94) 37 §.

Tämän lain veronlisäystä koskevia säännöksiä sovelletaan, jos veron viimeinen maksupäivä on lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos veron viimeinen maksupäivä on ollut ennen lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen lain säännöksiä.

Tämän lain viivekorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan lain voimaan tullessa maksamatta olevaan verovelkaan. Verovuodelta 1995 maksamatta jääneen ennakon viivekorko lasketaan kuitenkin verotuksen päättymistä edeltävän kuukauden loppuun. Lain voimaantuloa edeltävältä ajalta peritään veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa tarkoitetut viivästysseuraamukset.

Jälkiveroille, jotka maksuunpannaan verotuslain (482/58) tai korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/90) tai kiinteistöverolain (654/92) säännösten mukaan ja jotka kohdistuvat verovuoteen 1995 tai sitä aikaisempiin verovuosiin, peritään viivästyskorkoa vastaavaa korkoa noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 112/95, VaVM 31/95, EV 104/95

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.11.1997/1030:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998 lukien. Lain voimaantuloa edeltävältä ajalta veronlisäys ja viivekorko lasketaan ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

HE 104/1997, VaVM 17/1997, EV 133/1997

26.10.2001/930:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lain voimaantuloa edeltäviltä vuosilta muutoin kuin oma-aloitteisesti suoritettavien verojen jälkiverotuksen yhteydessä 2 §:ssä tarkoitettu veronlisäys lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

3.5.2002/346:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran veronlisäykseen ja viivekorkoon kalenterivuonna 2003.

HE 232/2001, TaVM 3/2002, EV 36/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY (300L0035); EYVL N:o L 200, 8.8.2000, s. 35

22.12.2005/1081:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

HE 91/2005, VaVM 22/2005, EV 141/2005

18.4.2008/255:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

HE 148/2007, VaVM 5/2008, EV 25/2008

7.8.2009/614:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2009.

Lain voimaan tullessa voimassa ollutta 1 §:n 1 momenttia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009. (16.10.2009/760)

HE 221/2008, VaVM 7/2009, EV 66/2009

16.10.2009/760:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

22.12.2009/1261:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Lakia sovelletaan veronlisäykseen ja viivekorkoon, jotka lasketaan 1 päivältä tammikuuta 2010 joulukuun 31 päivään 2010.

HE 133/2009, VaVM 39/2009, EV 208/2009

11.6.2010/535:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 288/2009, VaVM 12/2010, EV 37/2010

9.9.2016/787:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 29/2016, VaVM 9/2016, EV 104/2016

27.1.2017/51:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa yhteisön ja yhteisetuuden verotuksessa ja vuodelta 2018 toimitettavassa muun verovelvollisen verotuksessa. Aiempien vuosien verotuksessa sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen  kerran  yhteisöjen ja yhteisetuuksien maksamatta olevaan veroon lain voimaantulopäivästä ja muiden velallisten maksamatta olevaan veroon 1 päivästä marraskuuta 2018. Tätä edeltävältä ajalta korko lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Lain voimaan tullessa maksamatta olevalle verolle lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti laskettuun viivekorkoon ei kuitenkaan sovelleta viivekoron kolmen euron vähimmäismäärää.

Lain 5 b §:n 2 momenttia ja 6, 7, 7 a, 8–11 ja 12 §:ää sovelletaan kuitenkin lain voimaantulosta.

Huojennettua viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan yhteisölle ja yhteisetuudelle lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon ja muulle verovelvolliselle 1 päivänä marraskuuta 2018 ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon.

Yhteisön ja yhteisetuuden, jonka verovuosi 2017 päättyy viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017, huojennettu viivästyskorko lasketaan veroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä, kuitenkin viimeistään lain voimaantulopäivästä alkaen.

HE 237/2016, VaVM 34/2016, EV 255/2016

12.1.2018/20:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. Lain 7 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Lain voimaantuloa edeltävältä ajalta korko ja veronlisäys lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Lain voimaan tullessa maksamatta olevalle verolle lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti laskettuun viivekorkoon ei kuitenkaan sovelleta viivekoron kolmen euron vähimmäismäärää.

HE 97/2017, VaVM 26/2017, EV 182/2017

15.3.2019/344:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 283/2018, VaVM 30/2018, EV 39/2018

30.12.2019/1581:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

HE 76/2019, VaVM 18/2019, EV 77/2019, Neuvoston direktiivi (EU) 2016/1164 (32016L1164); EUVL L 193, 19.7.2016, s. 1

30.4.2020/294:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020.

Lakia sovelletaan lain voimassaoloaikana tehtyihin maksujärjestelyihin ja maksunlykkäyksiin. Lakia sovelletaan myös maksujärjestelyihin ja maksunlykkäyksiin, joita on haettu lain voimassaoloaikana.

HE 33/2020, VaVM 4/2020, EV 35/2020

26.6.2020/485:

Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2020.

HE 74/2020, VaVM 8/2020, EV 71/2020

13.11.2020/786:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021.

Lain voimaantuloa edeltävältä ajalta autoverolle ja valmisteverolle maksettava korko lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Lain voimaan tullessa maksamatta olevalle autoverolle ja valmisteverolle lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti laskettuun korkoon ei kuitenkaan sovelleta veronlisäyksen ja viivekoron kolmen euron vähimmäismäärää.

HE 54/2020, PeVL 21/2020, VaVM 16/2020, EV 112/2020

18.6.2021/512:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2021.

Tätä lakia sovelletaan tämän lain voimassaoloaikana tehtyihin maksujärjestelyihin. Tätä lakia sovelletaan myös maksujärjestelyihin, joita on haettu tämän lain voimassaoloaikana.

HE 75/2021, VaVM 8/2021, EV 85/2021

10.6.2022/439:

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2022.

HE 90/2021, LaVM 7/2022, EV 55/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.