Seurattu SDK 66/2023 saakka.

10.2.1995/164

Viihdelaitelaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Viihdelaite

Tässä laissa tarkoitetaan viihdelaitteella maksua vastaan yleisön käytettävänä pidettävää, huvitusta varten valmistettua automaattia ja laitetta, josta käyttäjä ei voi saada muuta voittoa kuin uusia pelejä tai uutta peliaikaa.

Tämän lain 2, 4, 5, 10 ja 12–16 §:ää sovelletaan myös sellaiseen 1 momentissa tarkoitettuun automaattiin ja laitteeseen, joka on maksutta yleisön käytettävänä.

2 §
Video- tai muuta ohjelmapeliä koskevat rajoitukset

Viihdelaitteen avulla käytettävä video- tai muu ohjelmapeli ei saa olla sisällöltään epäsiveellinen tai raaistava taikka huumausaineiden käyttöön altistava.

3 §
Viihdelaitetoiminnan harjoittaja

Viihdelaitteen saa asettaa yleisön käytettäväksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/19) nojalla elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu.

3 a § (23.11.2001/1050)
Viihdelaitteeseen tehtävät merkinnät

Viihdelaitteessa on oltava näkyvällä paikalla merkintä viihdelaitetoiminnan harjoittajasta sekä tämän yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus.

4 §
Viihdelaitteen sijoittamista koskevat määräykset

Viihdelaitetta ei saa sijoittaa valvomattomiin tiloihin eikä tiloihin, joissa se voi olla vaaraksi turvallisuudelle tai joissa sen käyttäminen voi aiheuttaa järjestyshäiriöitä.

5 §
Viihdelaitteen tekniset ominaisuudet

Viihdelaitteen on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa mainituista seikoista. (23.11.2001/1050)

6 §
Rahaliikenteen valvonta

Mikäli viihdelaitteen käyttämisestä suoritettava maksu peritään rahalukon avulla, viihdelaitteessa tai muussa maksun perimiseen käytettävässä laitteessa on oltava rahaliikenteen valvontalaite. Sen on luotettavasti tallennettava tiedot laitteen käyttämisestä perityistä maksuista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista on laadittava tositteet, jotka on säilytettävä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä säädetyllä tavalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rahaliikenteen valvontalaitteesta. (23.11.2001/1050)

7 § (26.6.2009/507)
Tarkastuslaitokseksi määrääminen

Poliisihallitus määrää tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettuja tarkastuksia ja hyväksymisiä suorittavan tarkastuslaitoksen. Määräys on voimassa enintään viisi vuotta.

Poliisihallitus voi peruuttaa antamansa määräyksen:

1) tarkastuslaitoksen pyynnöstä;

2) jos tarkastuslaitos ilman hyväksyttävää perustetta jättää täyttämättä tarkastusvelvollisuutensa; tai

3) jos tarkastuslaitoksen toiminnassa ilmenee väärinkäytöksiä, jotka vaarantavat tarkastusten ja hyväksymisten luotettavuuden.

8 § (23.11.2001/1050)
Rahaliikenteen valvontalaitteen tarkastus ja hyväksyminen

Poliisihallituksen määräämän tarkastuslaitoksen on tarkastettava ja hyväksyttävä rahaliikenteen valvontalaite siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. (26.6.2009/507)

Tarkastuslaitoksen on toimitettava tiedot tyyppitarkastetuista rahaliikenteen valvontalaitteista Poliisihallitukselle. (26.6.2009/507)

Rahaliikenteen valvontalaitteen tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä noudatetaan hallintomenettelylakia (598/1982), kielilakia (148/1922), saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annettua lakia (516/1991), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), henkilötietolakia (523/1999) ja arkistolakia (831/1994).

8 a § (23.11.2001/1050)
Selvitykset ja tositteet

Viihdelaitteen käyttämisestä on laadittava selvitykset ja tositteet, joista ilmenevät

1) viihdelaitteen sijoituspaikka ja sijoittamisaika,

2) rahaliikenteen valvontalaitteen lukema viihdelaitetta käyttöön otettaessa, valvontalaitetta vaihdettaessa, viihdelaitteen kassaa tyhjennettäessä sekä viihdelaitetta luovutettaessa,

3) kassan tyhjentämisen ajankohta,

4) aika, jonka rahaliikenteen valvontalaite on epäkuntoisuutensa vuoksi tai muusta syystä ollut poissa toiminnasta,

5) rahaliikenteen valvontalaitteen tai viihdelaitteen käyttökuntoisuuden tarkistamiseksi suoritettujen käyttökertojen määrä ja

6) viihdelaitteessa käytettyjen laitteen ohjeistuksen vastaisten kolikoiden määrä.

9 § (26.6.2009/507)
Viihdelaitealan seuranta sekä lausunnot ja ohjeet

Poliisihallituksen tehtävänä on seurata viihdelaitealan kehitystä ja antaa lausuntoja ja ohjeita:

1) viihdelaitteen avulla käytettävistä video- ja ohjelmapeleistä;

2) viihdelaitteen sijoittamisesta;

3) viihdelaitteen käyttöturvallisuudesta ja teknisistä ominaisuuksista; sekä

4) muista viihdelaitetoimintaan liittyvistä seikoista.

10 §
Valvonta

Poliisilla on oikeus tarkastaa, ettei

1) viihdelaitteen avulla käytettävä video- tai muu ohjelmapeli ole 2 §:n vastainen; ja ettei

2) viihdelaitetta ole sijoitettu säännösten vastaisesti.

Alueen pelastusviranomaisella on oikeus 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen toimittamiseen. (13.6.2003/470)

Poliisilla ja Poliisihallituksen määräämällä tarkastuslaitoksella on oikeus tarkastaa, että viihdelaitteessa käytetään hyväksyttyä rahaliikenteen valvontalaitetta. (26.6.2009/507)

Veroviranomaisilla on oikeus tarkastaa rahaliikenteen valvontalaitteen tallentamat tiedot.

Tarkastusta toimittaessaan viranomaisilla ja tarkastuslaitoksella on oikeus esteettömään pääsyyn siihen tilaan, jossa viihdelaitetta pidetään yleisön käytettävänä.

11 § (21.5.1999/623)

11 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

12 §
Viihdelaiterikkomus

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, viihdelaiterikkomuksesta sakkoon.

13 § (26.10.2001/893)

13 § on kumottu L:lla 26.10.2001/893.

14 §
Viihdelaitteen käytettävänä pitämistä koskeva kielto

Poliisilla on oikeus kieltää viihdelaitteen käytettävänä pitäminen, jos:

1) viihdelaitteen avulla käytettävä video- tai muu ohjelmapeli on 2 §:n vastainen;

2) viihdelaitteessa ei ole hyväksyttyä rahaliikenteen valvontalaitetta;

3) viihdelaite ei ole käyttökunnoltaan tai ominaisuuksiltaan turvallinen; tai jos

4) viihdelaite on sijoitettu säännösten vastaisesti.

Jos havaittu puute tai vika on vähäinen, poliisi voi kiellon sijasta määrätä sen korjattavaksi.

15 §
Uhkasakko

Poliisi voi 14 §:ssä tarkoitetun kiellon tehosteeksi asettaa viihdelaitetoiminnan harjoittajalle uhkasakon.

Uhkasakon asettaa viihdelaitteen sijoituspaikan poliisi. Jos viihdelaitetoiminnan harjoittaminen tapahtuu paikkakunnalta toiselle siirtyvässä kulkuneuvossa tai osana kiertävää huvipuistoa, sirkusta tai tivolia, uhkasakon asettaa sen paikkakunnan poliisi, jonka toimialueella uhkasakon asettamiseen johtaneet seikat ovat tapahtuneet.

Uhkasakon asettanut poliisi voi tuomita sen maksettavaksi, mikäli velvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä.

16 § (19.12.2019/1360)
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Tämän lain nojalla tehtyä kieltopäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

17 § (23.11.2001/1050)
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

18 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan ajanvieteautomaateista 27 päivänä toukokuuta 1976 annettu laki (426/76).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19 §
Siirtymäsäännös

Viihdelaitteet on varustettava edellä tässä laissa säädetyllä tavalla rahaliikenteen valvontalaitteella 30 päivään syyskuuta 1995 mennessä.

HE 275/94, HaVM 17/94, SuVM 9/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

26.10.2001/893:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 80/2000, LaVM 14/2001, EV 94/2001

23.11.2001/1050:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 197/1999, HaVM 10/2001, EV 91/2001, VJL 5/2001, HaVM 15/2001, EK 23/2001

13.6.2003/470:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 192/2002, HaVM 30/2002, EV 296/2002

26.6.2009/507:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 58/2009, HaVM 7/2009, EV 86/2009

7.8.2015/926:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

19.12.2019/1360:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 75/2019, HaVM 10/2019, EV 46/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.