Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

13.1.1995/34

Laki ulosottomaksuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä muista paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään ulosottomaksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Ulosottomaksujen lisäksi asianosaiset ovat velvollisia suorittamaan ulosottolaissa säädetyt ulosottoasian kulut.

Haastetiedoksiannosta valtiolle perittävistä maksuista säädetään erikseen.

2 §
Maksulajit

Rahasaatavan täytäntöönpanossa ulosottomaksuina ovat taulukkomaksu, käsittelymaksu, myyntimaksu ja tilitysmaksu. (27.6.2003/685)

Rahasaamisen ulosotossa velallisen on suoritettava taulukkomaksu ja velkojan on suoritettava tilitysmaksu. Ulosottolain 5 luvun 53 §:ssä säädetyssä tapauksessa velkojan on suoritettava valvonnan myöhästymismaksu. (8.6.2006/470)

Kun ulosottoasian vireilläolo päättyy ulosottolaissa tarkoitetun estetodistuksen antamiseen tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksu. Suppeaa ulosottoa koskeva käsittelymaksu on tavallista ulosottoasiaa koskevaa maksua alhaisempi. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosa. (27.6.2003/685)

Ulosmitatun kiinteistön, määräalan, Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain (810/1972) 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupasta peritään taulukkomaksun lisäksi myyntimaksu. (4.5.2018/352)

Muussa täytäntöönpanossa ulosottomaksuna on täytäntöönpanomaksu. Pyynnöstä erikseen annettavasta todistuksesta, jäljennöksestä tai muusta toimituskirjasta peritään todistus- tai jäljennösmaksu.

UlosottoL 37/1895 on kumottu L:lla 705/2007, ks. Ulosottokaari 705/2007 5 luku 53 §.

3 §
Maksujen suuruus

Taulukkomaksu säädetään saamiselle kulloinkin kertyneen rahamäärän suuruuden mukaan tasaisesti nousevina maksuina siten, että pienin maksu on 2,50 euroa, jos peritty saaminen tai sen osa on enintään 14 euroa, ja suurin maksu enintään 340 euroa, jos peritty saaminen tai sen osa on suurempi kuin 16 800 euroa. (8.6.2006/470)

Käsittelymaksu, myyntimaksu, täytäntöönpanomaksu sekä todistus- ja jäljennösmaksu säädetään kiinteiksi, enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisiksi. Tilitysmaksu säädetään enintään kahden prosentin määräksi tilitettävästä rahamäärästä. Valvonnan myöhästymismaksu määräytyy velkojan saatavan suuruuden mukaisesti siten kuin taulukkomaksusta säädetään 1 momentissa, mutta kaksinkertaisena. (8.6.2006/470)

Kokonaiskustannukset lasketaan siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

4 §
Maksujen perintä

Ulosoton asianosaisten maksuvelvollisuus alkaa asian ulosottoon saapumisesta.

Taulukkomaksu ja myyntimaksu peritään kertyneestä raha- tai kauppasummasta ulosottolaissa säädettyjen ulosottoasian kulujen jälkeen ennen muita saatavia. Taulukkomaksu peritään velalliselta myös siinä tapauksessa, että saaminen ulosoton aikana on maksettu muulle kuin ulosottomiehelle.

Täytäntöönpanomaksu peritään velalliselta täytäntöönpanon yhteydessä. Jollei täytäntöönpanomaksua saada perityksi velalliselta, se peritään hakijalta. Turvaamistoimen täytäntöönpanosta sekä osamaksukaupasta annetun lain (91/66) mukaisesta virka-avusta ja tilityksestä täytäntöönpanomaksu peritään vain hakijalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää täytäntöönpanomaksun sekä todistus- tai jäljennösmaksun suorittamisesta etukäteen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös ajasta, jonka kuluessa käsittelymaksu, tilitysmaksu, täytäntöönpanomaksu sekä todistus- tai jäljennösmaksu on suoritettava, sekä maksun laiminlyömisestä perittävästä viivästyskorosta tai kiinteästä viivästysmaksusta. (27.6.2003/685)

Vähäisten saatavien perimättä jättämisestä voidaan säätää asetuksella.

5 §
Maksuttomat suoritteet

Ulosottomaksua ei peritä:

1) rangaistuksen,

2) menettämisseuraamuksen,

3) uhkasakon,

4) elatusavun tai

5) vahingonkorvauksen, jota joku on velvollinen suorittamaan lapselle vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvun 4 §:n perusteella, täytäntöönpanosta, eikä

6) asioissa, joiden täytäntöönpano on laissa tai asetuksessa säädetty maksuttomaksi.

Käsittelymaksua tai tilitysmaksua ei peritä asianomistajalta, jolle rikosasiassa on tuomittu maksettavaksi korvausta. (27.6.2003/685)

Asetuksella voidaan säätää, että ulosottomaksua ei peritä, jos siihen on oikeudenhoitoon tai sosiaalisiin tarkoituksiin liittyen perusteltua syytä.

Sen jälkeen kun velalliselta on peritty toistuvaistulon ulosmittauksessa edeltäneen kahden vuoden aikana taulukkomaksuja yhteensä vähintään 18 kuukauden ajalta, taulukkomaksun perintää ei jatketa. Jos toistuvaistulon ulosmittaus alkaa uudestaan ennen kuin vuosi on kulunut maksuttoman perinnän päättymisestä, taulukkomaksua ei peritä uudessakaan asiassa. Jos vuosi on kulunut maksuttomasta perinnästä, taulukkomaksua peritään seuraavilta 12 kuukaudelta. (8.6.2006/470)

Ulosottomiehen päätöksellä taulukkomaksu tai osa siitä voidaan jättää perimättä, jos velallinen on suorittanut kertymään nähden huomattavan määrän taulukkomaksuja. Taulukkomaksu tai muu ulosottomaksu voidaan lisäksi jättää kokonaan tai osittain perimättä, jos siihen on perusteltu syy tai jos maksun periminen olisi kohtuutonta. Tässä momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta. (8.6.2006/470)

6 §
Maksuvelvollisuudesta vapaat

Oikeus- ja verohallinnon viranomaiset sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset ovat vapaat ulosottomaksuista.

7 §
Viittaussäännös

Ulosottomiehen täytäntöönpanotoimista, jotka koskevat ulosottomaksujen määräämistä, on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä täytäntöönpanosta ja muutoksenhausta ulosottolaissa säädetään.

Tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

UlosottoL 37/1895 on kumottu Ulosottokaarella 705/2007, ks. Ulosottokaari 705/2007 11 luku. L verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 367/1961 on kumottu L:lla verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä ulosottomaksuista sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan ulosottotoimesta 14 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (866/84) 5 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 6 §, näistä 5 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 8 päivänä tammikuuta 1993 annetuilla laeilla (1272/88 ja 13/93).

Toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.11.2001/976:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 103/2001, LaVM 19/2001, EV 119/2001

27.6.2003/685:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tilitysmaksua ryhdytään perimään 1 päivästä syyskuuta 2004.

HE 216/2001, LaVM 34/2002, EV 305/2002

8.6.2006/470:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Valvonnan myöhästymismaksu saadaan periä asiassa, jossa kutsu asianosaiskeskusteluun on lähetetty tämän lain voimaantulon jälkeen.

Laskettaessa maksuttomiin suoritteisiin oikeuttavaa toistuvaistulon ulosmittauksen aikaa otetaan huomioon myös aika ennen lain voimaantuloa.

HE 13/2005, LaVM 5/2006, EV 40/2006

4.5.2018/352:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

HE 145/2017, LiVM 3/2018, EV 20/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.