Seurattu SDK 504/2021 saakka.

31.12.1994/1583

Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/94) nojalla:

Yleiset säännökset
1 § (30.3.2000/369)

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) luopumistukilailla maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia (1293/1994); ja

2) eläkelaitoksella maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/1969) tarkoitettua maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

2 § (30.3.2000/369)

Luopumistukilain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuksi maataloudeksi katsotaan:

1) peltoviljely;

2) karjatalous ja muu eläinten pito;

3) kasvihuonetuotanto, vihannesviljely, marjan- ja hedelmänviljely sekä muu puutarhaviljely;

4) kalanviljely;

5) mehiläistalous;

6) porotalous;

7) ammattimainen metsästys;

8) ammattimainen marjastus ja sienestys; sekä

9) muu näihin rinnastettava eläinten kasvatus, lihan ja muiden eläimestä saatavien tuotteiden sekä viljan ja muiden elävien kasvien tuotanto sekä muu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoiminta.

3–3 g §

3–3 g § on kumottu A:lla 30.3.2000/369.

Luopumistuen saamisen edellytykset (4.4.1996/231)
4 §

Luopumistukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä:

1) luovutusta, jonka voidaan katsoa johtuneen pakottavista taloudellisista vaikeuksista;

2) luovutusta luopumistukilain 9 §:ssä tarkoitetulle luovutuksensaajalle, jos luopuminen tapahtuu luovuttamalla tilan peltomaa samalle luovutuksensaajalle;

3) luovutusta, joka on parantanut alueen muiden maatalousyrittäjien mahdollisuuksia harjoittaa maataloutta eikä ole käsittänyt yli neljännestä luopumisen kohteena olevan tilan peltoalasta; peltoalana pidetään pellon alaa luopumisen tapahtuessa; eikä

4) luovutusta kunnalle tai valtiolle muuhun tarkoitukseen kuin tonttimaaksi silloin, kun kunnalla tai valtiolla olisi ollut oikeus luonnonsuojelulain (71/23), rakennuslain (370/58) tai yleisistä teistä annetun lain (243/54) nojalla lunastaa luovutettu alue.

5 § (30.3.2000/369)

Luopumisen kohteena olevaan maatilaan katsotaan kuuluvaksi myös siitä pois vuokratut peltoalueet, jollei niitä sijaintinsa perusteella tai muusta vastaavasta syystä voida pitää luopumisen kohteena olevasta maatilasta erillisinä.

Maatilan katsotaan sijaitsevan siinä kunnassa, jossa sen talouskeskus sijaitsee.

6 § (30.3.2000/369)

Harkittaessa luovutuksensaajan ammatillista pätevyyttä luopumistukilain 9 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa otetaan huomioon sekä koulutuksen että käytännön kokemuksen kautta hankittu ammattitaito. Riittävänä ammattitaitona pidetään vähintään toisen asteen ammatillista luonnonvara-alan koulutusta tai muuta vastaavaa koulutusta. Jos luovutuksensaajalla ei ole edellä tarkoitettua koulutusta, häneltä edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta maatalouden harjoittamisesta ja vähintään 20 opintoviikon koulutusta alalta, joka on tilan tai porotalousyrityksen toiminta huomioon ottaen tarkoituksenmukaista ja josta vähintään 10 opintoviikkoa tulee käsittää taloudellista koulutusta. Koulutusvaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla.

Jos luovutuksensaaja ei täytä 1 momentissa tarkoitettua ammattitaitoa koskevaa vaatimusta, hänelle voidaan antaa enintään luopumishetkeä seuraavat kaksi kalenterivuotta määräaikaa riittävän ammattitaidon hankkimiseksi. Selvitys ammattitaitoa koskevan ehdon täyttymisestä on toimitettava eläkelaitokselle viimeistään kahden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

Työkokemukseksi luetaan maatalouden harjoittaminen omaan tai yhteiseen lukuun, perheenjäsenenä taikka maataloustyöntekijänä.

7 § (30.3.2000/369)

Luopumistukilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut luovutuksensaajan pysyväisluonteisiksi arvioitavat tulot muusta kuin maatilataloudesta ja tilalta käsin harjoitetusta maatilatalouden liitännäistoiminnasta eivät saa ylittää 50 000:ta euroa vuodessa. Tällöin muuksi tuloksi katsotaan luovutuksensaajan tulot muusta ansiotoiminnasta kuin maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 3 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetun elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta. (2.12.2004/1053)

Arvio tulojen määrästä ja niiden pysyväisluonteisuudesta tehdään luopumistukea myönnettäessä. Lähtökohtana pidetään luovutuksensaajan verotettavia tuloja kahdelta viimeiseltä kalenterivuodelta. Tämän lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon luovutuksensaajan esittämä selvitys tulojen muutoksista ja tulojen pysyväisluonteisuudesta.

8 § (30.3.2000/369)

Luopumistukilain 9 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua maatilan taloudellista elinkelpoisuutta osoitettaessa tulee ottaa erityisesti huomioon tilan toiminnan kannattavuus, jatkuvuus, yrityksen taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä tuotteiden ja palvelujen markkinointimahdollisuudet.

Maatilaa pidetään taloudellisesti elinkelpoisena, jos viidelle luovutusvuotta seuraavalle kalenterivuodelle laaditulla laskelmalla voidaan osoittaa, että maatilan yritystoiminnan tulo kunakin vuonna on vähintään 9 000 euroa. Tällöin maatilan yritystoiminnan tulolla tarkoitetaan maataloustuloa, luovutuksensaajan harjoittamasta maatilan liitännäistoiminnasta saatavaa yrittäjätuloa sekä metsätaloustuloa, jonka perusteena käytetään metsän kestävää hakkuumäärää vastaavaa tuloa. Maataloustulo lasketaan vähentämällä maataloudesta saatavista tuotoista maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot sekä velkojen korot. Maatilan liitännäistoiminnasta saatava yrittäjätulo lasketaan maataloustuloa vastaavalla tavalla. Maatalouteen kohdistuvien poistojen määräksi katsotaan kuitenkin aina vähintään 3 000 euroa vuodessa.

Taloudellisen elinkelpoisuuden osoittamiseksi on luovutuksensaajan esitettävä selvitys 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista seikoista. Edellä 2 momentissa tarkoitettu laskelma tulee laatia luopumistuen hakemista edeltäneiden kahden kalenterivuoden kirjanpitotietojen tai muun luotettavana pidettävän selvityksen perusteella. Jos luovutuksensaaja muuttaa tilan tuotantosuuntaa tai ryhtyy muihin tilan elinkelpoisuuteen vaikuttaviin toimiin, laskelma laaditaan muun luotettavana pidettävän selvityksen perusteella. Asiakirjat, joista laskelman keskeiset lähtötiedot käyvät ilmi, tulee olla laskelman liitteenä.

Jos maatila ei luopumishetkellä täytä taloudellisen elinkelpoisuuden edellytyksiä, luovutuksensaajan on esitettävä suunnitelma toimenpiteiksi, joiden avulla taloudellinen elinkelpoisuus saavutetaan viimeistään luopumishetkeä seuraavien kolmen vuoden aikana, ja 2 momentissa tarkoitettu laskelma, joka on laadittu suunniteltujen toimenpiteiden pohjalta. Selvitys sanottujen toimenpiteiden toteuttamisesta on toimitettava eläkelaitokselle viimeistään kahden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

9 § (30.3.2000/369)

Luopumistukilain 9 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu vaatimus edellyttää, että maatila täyttää, mitä Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään eläinten hyvinvoinnista, hygieniasta ja ympäristöstä. Lisäksi luovutuksensaajan tulee noudattaa, mitä edellä mainituista seikoista on säädetty tai maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöä koskevien vaatimusten osalta ympäristöministeriötä kuultuaan, on asianomaisten lakien nojalla erikseen määrännyt. Maa- ja metsätalousministeriön on pidettävä luovutuksensaajien saatavilla luetteloa niistä säädöksistä ja määräyksistä, joiden noudattamista tässä edellytetään. Luopumistukea ei saa myöntää, jos hakemuksen tietojen perusteella voidaan päätellä tai muuten on ilmeistä, että edellä mainittuja vaatimuksia ei noudateta.

Jos maatila ei luopumishetkellä täytä ympäristöön, hygieniaan ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vähimmäisvaatimuksia, luovutuksensaajan on esitettävä suunnitelma toimenpiteiksi, joiden avulla edellä tarkoitetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät viimeistään luopumishetkeä seuraavien kolmen vuoden aikana. Jos kysymys kuitenkin on eläinsuojelulain (247/1996) tai sen nojalla annettujen säädösten tai määräysten noudattamisesta, määräajan saa antaa ainoastaan sanotun lainsäädännön määräysten mukaisesti. Selvitys ehtojen täyttymisestä on toimitettava eläkelaitokselle viimeistään kahden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä.

10 § (30.3.2000/369)

10 § on kumottu A:lla 30.3.2000/369.

11 § (30.3.2000/369)

Luopumistukilain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuna porokarjan vähimmäiskokona, joka sukupolvenvaihdosluovutuksen seurauksena luovutuksensaajalle tulee muodostua, pidetään 80 poroa.

12 §

Jos luopuminen tapahtuu luopumistukilain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla, tulee luovutuksensaajan maatilan sijaita sellaisella etäisyydellä lisämaaksi luovutettavasta peltoalasta, että yhdysviljely on mahdollista.

2 momentti on kumottu A:lla 30.3.2000/369.

13 § (30.3.2000/369)

13 § on kumottu A:lla 30.3.2000/369.

14 § (12.7.2002/593)

14 § on kumottu L:lla 12.7.2002/593.

15 § (30.3.2000/369)

Luopumistukilain 16 a §:ssä tarkoitettuja luopujan ja hänen puolisonsa omaan käyttöön jääviä poroja voi olla yhteensä enintään kolme.

16–16 c §

16–16 c § on kumottu A:lla 30.3.2000/369.

Luopumistuen hakeminen
17–18 §

17–18 § on kumottu L:lla 30.12.2004/1389.

Hakemuksen ratkaiseminen ja luopumistuen maksaminen
19 § (30.12.2004/1389)

19 § on kumottu L:lla 30.12.2004/1389.

20 § (30.3.2000/369)

20 § on kumottu A:lla 30.3.2000/369.

21 §

Luopumistuki maksetaan kuukausittain hakijan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille.

22 § (30.3.2000/369)

Luopumistuen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle:

1) siitä, että hänelle on myönnetty luopumistukilain 23 §:ssä tarkoitettu eläke tai työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuus;

2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saatava ansiotulo on vähintään luopumistukilain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetun rahamäärän suuruinen, taikka ansiotyöstä saatavan ansiotulon noususta vähintään sanotun rahamäärän suuruiseksi;

3) työpanoksen ja olosuhteiden muuttumisesta maatilalla niin, että pääasiallisen vastuun maatalouden harjoittamisesta on katsottava luopumistukilain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin siirtyneen tuensaajalle;

4) ryhtymisestään harjoittamaan kaupallista maataloutta tai tekemään metsätalouden hankintatöitä luopumistukilain 7 §:ssä säädetyn vastaisesti; ja (30.12.2002/1362)

5) perhesuhteiden muutoksesta tai muusta olosuhteiden muutoksesta, joka luopumistukilain 19 §:n 1 tai 4 momentin mukaan vaikuttaa luopumistuen määrään. (30.12.2002/1362)

23 §

Luopumistukilain 25 §:n nojalla keskeytettyä luopumistukea ryhdytään tuensaajan kirjallisesta ilmoituksesta maksamaan uudestaan siitä lukien, kun hänellä on oikeus saada tukea, ei kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pidemmältä ajalta ennen ilmoitusta. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, että luopumistukilain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ansiotulot jäävät alle säännöksessä mainitun määrän tai mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa pääasiallinen vastuu maatalouden harjoittamisesta on muulla kuin tuensaajalla.

24 § (12.7.2002/593)

24 § on kumottu L:lla 12.7.2002/593.

25 §

Oikeus luopumistukeen lakkaa tuensaajan kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta.

Erinäiset säännökset
26 §

Eläkelautakunnan käsitellessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu luopumistukilain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee saapuvilla olevista jäsenistä ainakin yhden olla maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

27 §

Eläkelaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla luopumistuen alkamisesta ja päättymisestä. Eläkelaitoksen on myös annettava eläketurvakeskukselle muita luopumistukea koskevia tietoja siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

28 § (21.7.2006/613)

28 § on kumottu L:lla 21.7.2006/613.

29 §

Jos eläkelaitoksen toimituskirja annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.

30 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä luopumistukilain 38 §:n 3 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumistuesta aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.

Ennakko suoritetaan 12 yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät ovat käytössä. (31.1.2001/91)

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion maksettavan määrän erotus otetaan huomioon määrän vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion maksettavaksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja valtion maksettavaksi arvioidun määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa säädetään.

Ennakko voidaan vahvistaa myös erikseen luopumistukilain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta järjestelmästä sekä sanotun momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta järjestelmästä vuosina 2000–2002 ja 2003–2006 tapahtuneiden luopumisten perusteella aiheutuville kustannuksille. (30.12.2002/1362)

31 §

Eläkelaitoksen on toimitettava 30 §:n 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 30 §:n 2 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa luopumistukilaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi. (31.1.2001/91)

31 a § (30.12.2002/1362)

Eläkelaitoksen on hyväksyttävä ja suoritettava luopumistuen maksut sekä hoidettava niiden kirjanpito siten, että maa- ja metsätalousministeriö voi niiden osalta hoitaa maksajavirastolle kuuluvat tehtävät neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1663/95 edellytetyin tavoin. Maa- ja metsätalousministeriön ja eläkelaitoksen välisen sopimuksen ehtoihin maksajavirastotehtävien hoitamisesta on sisällyttävä ainakin eläkelaitoksen velvollisuus toimittaa seuraavat tiedot maa- ja metsätalousministeriölle:

1) kuukausi-ilmoitus edellisenä kuukautena maksetuista luopumistuista tuensaajakohtaisine tietoineen;

2) kuukausittain ennusteet seuraavien kuukausien menoista sekä selvitys jo suoritetuista menoista;

3) kuukausiraportti luopumistuen maksuista edelliseltä kalenterikuukaudelta;

4) neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen selvitys luopumistukeen liittyvistä väärinkäytöksistä ja takaisinperinnöistä;

5) puolivuosittain kunkin vuosipuoliskon päättymisen jälkeen saatavaluettelo avoinna olevista luopumistukeen liittyvistä saatavista ja koroista;

6) vuosittain selvitys Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston vuositilityksen luopumistukea koskevasta osuudesta päättyneeltä varainhoitovuodelta;

7) luopumistukiohjelman toimeenpanon seurantaan tarvittavat tiedot; sekä

8) pyynnöstä myös muu tarvittava seuranta-aineisto sekä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen maa- ja metsätalousministeriön maksajavirastotehtävien suorittamiseksi.

Sopimuksen tulee sisältää 1 momentin 1– 7 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen määräaika.

Maa- ja metsätalousministeriö ja eläkelaitos sopivat myös valvontaotantaa varten suoritettavasta riskianalyysistä ja valvontojen seurannasta.

31 b § (30.12.2002/1362)

Ahvenanmaan maakunnassa maksettavia luopumistukia koskevat maksajavirastotehtävät eivät sisälly niihin maksajavirastotehtäviin, jotka Ahvenanmaan maakuntahallitus muuten hoitaa maa- ja metsätalousministeriön puolesta.

Voimaantulo
32 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Asetuksen 30 §:ssä tarkoitetun ennakon määrän luopumistukilain voimaantulovuodelle vahvistaa ja ennakkoerän ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta suorittaa maa- ja metsätalousministeriö kuukauden kuluessa siitä, kun 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys on saatu eläkelaitokselta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.2.1995/150:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1995.

4.4.1996/231:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu luopumistukilain 21 §:ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

9.10.1997/923:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1997. Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 21 §:ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

8.5.1998/327:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1998.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu luopumistukilain 21 §:ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Tätä asetusta voidaan soveltaa myös sellaisen luovutuksensaajan osalta, joka on antanut luopumistukilain 9 tai 10 §:n mukaisen sitoumuksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

30.3.2000/369:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000. (29.6.2000/633)

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002. Luopumistuen myöntämisen edellytyksenä kuitenkin on, että tukea on sanottuina vuosina haettu ennen luopumisen tapahtumista.

Luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tällöin maatalouden ympäristötukiohjelman mukaisen ympäristötuen perustuen ehdoilla tarkoitetaan vastaavia maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetun maaseudun kehittämissuunnitelman mukaisia ympäristötuen ehtoja. Sitoumuksen antamisajankohtana voimassa olleita ehtoja velvoittavammat uudet ehdot eivät kuitenkaan koske tällaista luovutuksensaajaa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kuukauden kulussa tämän asetuksen voimaantulosta 30 §:n 5 momentissa tarkoitetun ennakon määrän luopumistukilain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia varten vuodelle 2000. Samassa määräajassa maa- ja metsätalousministeriö myös suorittaa eläkelaitokselle ennakkoerät ennakon vahvistamista edeltäviltä kalenterikuukausilta vuonna 2000.

29.6.2000/633:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

31.1.2001/91:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2001.

12.7.2002/593:

Tämän lain 19 §:n 4 momentti ja 34 §:n 2–4 momentti tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 2002. Muilta osin laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Jos Euroopan yhteisö ei hyväksy tähän lakiin sisältyvää tukijärjestelmää sellaisenaan, laki voidaan panna voimaan valtioneuvoston asetuksella siltä osin kuin tuen ehdot hyväksytään.

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/1994) 14 ja 24 §, sellaisena kuin niistä on 24 § asetuksessa 369/2000. Mainitun asetuksen säännöksiä sovelletaan kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 2003 tapahtuneisiin maatalouden harjoittamisesta luopumisiin sellaisina kuin ne olivat tämän lain tullessa voimaan.

Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen maatalouden harjoittamisesta tapahtuu aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006. Lain 10 §:n 2 momenttia, 13 §:n 2 momenttia sekä 14 §:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin vain, jos luopuminen tapahtuu aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan luopumisiin, jotka tapahtuvat ennen tämän lain voimaantuloa. Tämän lain 34 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin luopumisiin.

Tämän lain 7 §:n 4 momenttia sovelletaan luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2000 tai sen jälkeen.

Sen estämättä, mitä voimaantulosäännöksen 3 momentissa säädetään, tämän lain 19 §:n 4 momenttia sovelletaan, jos luopuminen maatalouden harjoittamisesta on tapahtunut ennen vuotta 2003 edellyttäen, että luopumistukea maksetaan tämän lain tullessa voimaan tai ryhdytään maksamaan tämän lain tultua voimaan. Lapsikorotusta maksetaan kuitenkin aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2002 siten, että mainitun päivän ja 19 §:n 4 momentin voimaantulon väliseltä ajalta lapsikorotus maksetaan 19 §:n 4 momentin tultua voimaan.

Tämän lain 29 §:n 2 momenttia sovelletaan, jos siinä tarkoitettu sukupolvenvaihdos tapahtuu tämän lain tultua voimaan ja luovutus lisämaaksi on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään luopujan ikärajasta, luopumistuen saamisen edellytyksenä on vuonna 1947 ja sitä ennen syntyneellä luopujalla, että hän on maatalouden harjoittamisesta luopumisen tapahtuessa täyttänyt 55 mutta ei 65 vuotta. Jos luopujat ovat aviopuolisoita ja luopumisen tapahtuessa vanhempi puolisoista täyttää tässä momentissa säädetyt edellytykset ja on muutoin luopumistukeen oikeutettu, nuoremmalla puolisolla on oikeus luopumistukeen, jos hän on luopumisen tapahtuessa täyttänyt 50 vuotta.

Jos luopujina ovat maataloutta yhtymän lukuun harjoittaneet sisarukset ja yhtymän osakkaista vanhempi täyttää 8 momentissa säädetyt edellytykset, on yhtymän nuoremmalla osakkaalla oikeus luopumistukeen, jos hän on luopumisen tapahtuessa täyttänyt 50 vuotta. Luopumistukea ei kuitenkaan suoriteta tässä momentissa ja edellä 8 momentissa tarkoitetuille luopujille ajalta ennen 55 vuoden iän täyttämistä. Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään luopujan ikärajasta luopumisen tapahtuessa vuosina 2005 tai 2006, sovelletaan tämän voimaantulosäännöksen ikärajaa koskevia määräyksiä myös vuonna 1949 syntyneeseen luopujaan. Hänen kanssaan maataloutta harjoittaneeseen nuorempaan aviopuolisoon sekä 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuun yhtymän nuorempaan osakkaaseen sovelletaan vastaavasti tässä ja edellä 8 momentissa säädettyä määräystä 50 vuoden ikärajasta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 246/2001, MmVM 5/2002, EV 78/2002

30.12.2002/1362:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta 2003.

Tämän asetuksen 22 §:n 4 kohtaa sovelletaan luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2000 tai sen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 30 §:n 5 momentissa tarkoitetun ennakon määrän vuosina 2003–2006 tapahtuvia luopumisia koskevasta järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia varten vuodelle 2003. Samassa määräajassa maa- ja metsätalousministeriö myös suorittaa eläkelaitokselle ennakkoerät ennakon vahvistamista edeltäviltä kalenterikuukausilta vuonna 2003.

2.12.2004/1053:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

30.12.2004/1389:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämän lain säännöksiä saatavan vanhentumisesta sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa syntyneeseen saatavaan. Tällaisen saatavan vanhentumisaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös ennen lain voimaantuloa kulunut aika. Kyseinen saatava vanhentuu kuitenkin tämän lain nojalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, jollei se vanhennu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan tätä ennen.

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/1994) 17–19 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 369/2000.

HE 192/2004, MmVM 11/2004, EV 215/2004

21.7.2006/613:

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2006.

Tämän lain 7 §:n 4 momenttia sovelletaan, jos luopuminen on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2000 ja 31 päivänä tammikuuta 2006 välisenä aikana.

Mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään vanhuuseläkkeen vaikutuksesta luopumistuen määrään, ei sovelleta, jos luopuminen on tapahtunut aikaisemmin kuin 1 päivänä tammikuuta 2000. Muilta osin 23 §:ää sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luopumisiin.

Tämän lain 18 §:n 4 momenttia, 24 §:ää ja 25 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luopumisiin. Tämän lain 25 §:n 4 momenttia voidaan soveltaa myös ennen tämän lain voimaantuloa aiheetta maksettuun luopumistukeen.

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain voimaanpanolain 9 §:ssä säädetään, tämän lain 40 §:n 1 momentissa olevaa viittausta työntekijän eläkelain 125 §:ään sovelletaan siten, että lainkohdassa tarkoitettu vanhentumisaika on viisi vuotta 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien. Niin ikään tämän lain 31 §:n 3 momentissa säädettyä vanhentumisaikaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien. Edellä tarkoitettuja vanhentumisaikoja laskettaessa otetaan huomioon myös ennen tämän lain voimaantuloa kulunut aika.

Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/1994) 28 §.

HE 34/2006, MmVM 8/2006, PeVL 18/2006, EV 91/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.