Seurattu SDK 361/2023 saakka.

29.12.1994/1472

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 § (21.12.2007/1305)

Nestemäisistä polttoaineista ja 2 a §:ssä tarkoitetuista tuotteista on suoritettava valtiolle valmisteverona energiasisältöveroa ja hiilidioksidiveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Hiilidioksidiveroa laskettaessa otetaan huomioon polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät ekvivalenttiset hiilidioksidipäästöt. (19.12.2018/1225)

Varmuusvarastoinnista ja muusta huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi on nestemäisistä polttoaineista ja 2 a §:ssä tarkoitetuista tuotteista lisäksi suoritettava huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) tarkoitettuun huoltovarmuusrahastoon sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Nestemäiseen polttoaineeseen ja 2 a §:ssä tarkoitettuun tuotteeseen lisätystä apuaineesta on suoritettava valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua samojen perusteiden mukaan kuin siitä polttoaineesta, johon apuainetta on lisätty.

Enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkaukseen pakattuun nestekaasuun sovelletaan vain valmisteverotuksen valvontaa ja tuotteen siirtämistä koskevia säännöksiä. (10.4.2015/378)

2 § (30.12.2010/1399)

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) nestemäisillä polttoaineilla:

a) tullitariffin nimikkeisiin 1507–1518 kuuluvia tuotteita, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina;

b) tullitariffin nimikkeisiin 2706–2710, 2711 12 ja 2711 13 sekä 2712–2715 kuuluvia tuotteita;

c) tullitariffin nimikkeisiin 2901 ja 2902 kuuluvia tuotteita;

d) tullitariffin nimikkeeseen 2905 11 00 kuuluvia tuotteita, jotka eivät ole synteettisesti tuotettuja, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina;

e) tullitariffin nimikkeeseen 3403 kuuluvia tuotteita;

f) tullitariffin nimikkeeseen 3811 kuuluvia tuotteita;

g) tullitariffin nimikkeeseen 3817 kuuluvia tuotteita;

h) tuotteita, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 3824 99 86, 3824 99 92 (ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, jotka sisältävät amiineja aktiivisina ainesosina, ja epäorgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten), 3824 99 93, 3824 99 96 (ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, jotka sisältävät amiineja aktiivisina aines-osina, ja epäorgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten), 3826 00 10 ja 3826 00 90, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina; (19.12.2018/1225)

2) tullitariffin nimikkeellä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2031/2001 nimikkeistöä;

3) moottoribensiinillä tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa polttomoottoreissa käytettäväksi soveltuvaa bensiiniä, jonka oktaaniluku on 75 RON tai enemmän määriteltynä ASTM D 2699- tai EN 25164 -menetelmällä;

4) bioetanolilla tullitariffin nimikkeeseen 2207 kuuluvaa biomassasta valmistettua tuotetta, jos se on tarkoitettu käytettäväksi lämmitys- tai moottoripolttoaineena;

5) MTBE:llä tullitariffin nimikkeeseen 2909 kuuluvaa metanolipohjaista bensiinikomponenttia metyyli-tert-butyylieetteriä;

6) TAME:lla tullitariffin nimikkeeseen 2909 kuuluvaa metanolipohjaista bensiinikomponenttia metyyli-tert-amyylieetteriä;

7) ETBE:llä tullitariffin nimikkeeseen 2909 kuuluvaa etanolipohjaista bensiinikomponenttia etyyli-tert-butyylieetteriä;

8) TAEE:lla tullitariffin nimikkeeseen 2909 kuuluvaa etanolipohjaista bensiinikomponenttia etyyli-tert-amyylieetteriä;

9) biobensiinillä tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa biomassasta valmistettua bensiinin hiilivetykomponenttia, joka ei sisällä happea;

10) pienmoottoribensiinillä tullitariffin nimikkeeseen 2710 12 41 kuuluvaa tuotetta, joka alla mainittujen ominaisuuksien osalta vastaa asianomaista raja-arvoa: (19.12.2018/1225)

OminaisuusRaja-arvo
LyijyalkyylipitoisuusEnintään 2 milligrammaa litraa kohden
RikkipitoisuusEnintään 10 milligrammaa kiloa kohden
BentseenipitoisuusEnintään 0,1 tilavuusprosenttia
Aromaattisten hiilivetyjen pitoisuusEnintään 1,0 tilavuusprosenttia
OlefiinipitoisuusEnintään 1,0 tilavuusprosenttia
N-heksaanipitoisuusEnintään 0,5 tilavuusprosenttia
Sykloalkaanipitoisuus (C8 ja hiililuvultaan pienemmät yhteensä)Enintään 2,0 tilavuusprosenttia
HöyrynpaineVähintään 50 ja enintään 65 kPa
Tislauksen loppuEnintään 200 astetta celsiusta

11) dieselöljyllä tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa dieselöljyä;

12) biodieselöljyllä dieselöljyä vastaavaa tuotetta, joka on valmistettu biomassasta;

13) parafiinisellä dieselöljyllä tuotetta, jonka setaaniluku on vähintään 51, tiheys 765–810 grammaa litralta 15 celsiusasteessa, kokonaisaromaattipitoisuus enintään 1,1 painoprosenttia, rikkipitoisuus enintään viisi milligrammaa kilogrammaa kohden ja josta tislautuu vähintään 95 tilavuusprosenttia 360 celsiusasteessa; jos parafiinistä dieselöljyä sekoitetaan dieselöljyyn ja jos parafiinisen dieselöljyn osalta hyödynnetään laatuporrastukseen perustuva veronalennus, on dieselöljyn ennen sekoitusta täytettävä dieselöljylle säädetyt laatuvaatimukset; (18.3.2016/181)

13 a) etanolidieselillä tuotetta, jonka etanolipitoisuus on 83–92 tilavuusprosenttia, syttyvyyttä parantavan lisäaineen pitoisuus 5–10 tilavuusprosenttia, tiheys 805–830 grammaa litralta 15 celsiusasteessa, rikkipitoisuus enintään 10 milligrammaa kilogrammaa kohden, vesipitoisuus 3–7 tilavuusprosenttia ja tehollinen lämpöarvo 24–27 megajoulea kilogrammaa kohden; (20.12.2013/1131)

14) lentobensiinillä tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lentokoneiden polttomoottoreissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta määriteltynä ASTM D 910-, ASTM D 6227- tai DEF STAN 91-90 -menetelmällä;

15) lentopetrolilla tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lentokoneiden turbiini- tai dieselmoottoreissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta määriteltynä ASTM D 1655-, ASTM D 6615-, DEF STAN 91-91-, GOST 10227- tai NATO code F-35 -menetelmällä;

16) kevyellä polttoöljyllä tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lämmityksessä sekä työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäväksi soveltuvaa dieselöljyä ja kaasuöljyä, josta EN ISO 3405- tai ASTM D 86 -menetelmän mukaan vähintään 85 tilavuusprosenttia häviöt mukaan luettuina tislautuu 350 celsiusasteessa ja joka on tehty tunnistettavaksi siten kuin siitä erikseen säädetään; kevyen polttoöljyn käytöstä ajoneuvojen ja vesikulkuneuvojen polttoaineena säädetään polttoainemaksusta annetussa laissa (1280/2003) sekä yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetussa laissa (1307/2007);

17) rikittömällä kevyelläpolttoöljyllä kevyttä polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on enintään 10 milligrammaa kilogrammaa kohden;

18) raskaalla polttoöljyllä dieselöljyä ja kevyttä polttoöljyä lukuun ottamatta tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa lämmitykseen tarkoitettua öljyä ja öljyvalmistetta, josta EN ISO 3405- tai ASTM D 86 -menetelmän mukaan vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia häviöt mukaan luettuina tislautuu 250 celciusasteessa tai joista näillä menetelmillä ei 250 celsiusasteen lämpötilassa voida määrittää tilavuusprosenttia;

19) biopolttoöljyllä lämmityksessä sekä kiinteästi asennetuissa dieselmoottoreissa ja dieselmoottorilla varustetuissa työkoneissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta, joka on valmistettu biomassasta;

20) nestekaasulla tullitariffin nimikkeisiin 2711 12 ja 2711 13 kuuluvia propaanista, butaanista tai niiden seoksista muodostuvia, nestemäisessä olomuodossa olevia kaasuja;

20 a) bionestekaasulla nestekaasua vastaavaa tuotetta, joka on valmistettu biomassasta; (10.4.2015/378)

21) hiilivedyllä orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat hiilestä ja vedystä, tai tuotteita, jotka sisältävät hiilivetyseoksia;

22) lämmityksellä polttoaineiden käyttöä polttotarkoituksiin;

23) yksityisellä huvi-ilmailulla ilma-aluksen käyttöä luonnollisen tai oikeushenkilön toimesta sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan tai julkisten viranomaisten tarkoituksiin tapahtuviin henkilöiden tai tavaroiden kuljetuksiin taikka palvelujen tarjoamiseen;

24) yksityisellä huvialuksella alusta, jota luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö käyttää sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan taikka julkisten viranomaisten tarkoituksiin tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden kuljetuksiin tai palvelujen tarjoamiseen;

25) kaupallisella kalastuksella toimintaa, jossa sen harjoittaja kuuluu kalastuslain (379/2015) 88 §:n mukaiseen kaupallisten kalastajien ryhmään I tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan ryhmään; (30.12.2015/1720)

26) yhdistetyllä sähkön ja lämmön tuotannolla voimalaitoksen verokaudella tapahtuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa hyötykäyttöön joko samalla kertaa tai kumpaakin erikseen;

27) lyhenteellä:

a) R tuotetta, joka täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit ja jonka kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisessa noudatetaan, mitä mainitussa laissa säädetään; (7.6.2013/395)

b) T tuotetta, joka sen lisäksi, mitä a kohdassa säädetään, on tuotettu jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta; (7.6.2013/395)

c) P kohdassa 13 määriteltyä parafiinistä dieselöljyä;

28) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa; (22.12.2021/1216)

L:lla 1216/2021 muutettu 2 kohta tuli voimaan 1.1.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

28) biomassalla maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa. (7.6.2013/395)

29) voimalaitoksella tietyllä  alueella  toimivaa  toiminnallista  kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on tuottaa sähköä tai sähköä ja lämpöä sekä varastoida sähköä sähkövarastossa; voimalaitosalueella ylijäämälämpöä tai ympäristön lämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen ei katsota kuuluvan voimalaitoskokonaisuuteen. (22.12.2021/1216)

L:lla 1216/2021 lisätty 2 kohta tuli voimaan 1.1.2022.

2 a § (25.11.2022/959)

Niistä nestemäisistä polttoaineista, joille ei ole säädetty lain liitteen verotaulukossa verotasoa, on suoritettava käyttötarkoituksensa perusteella veroa verotaulukossa säädetyn vastaavan moottori- tai lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 4 §:n 16 kohdassa tarkoitettujen muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden, jotka täyttävät mainitun lain kestävyyskriteerit ja joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi taikka joita myydään lämmitykseen tai moottorikäyttöön, verotasoon sovelletaan, mitä liitteen verotaulukoissa säädetään vastaavasta T-lyhenteen mukaisen tuotteen verosta. Sellaisiin muuta kuin biologista alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin polttoaineisiin, jotka eivät täytä edellä mainitun lain kestävyyskriteereitä ja joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi taikka joita myydään lämmitykseen tai moottorikäyttöön, verotasoon sovelletaan, mitä verotaulukoissa säädetään vastaavan fossiilisen polttoaineen verosta.

Tuotteista, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi taikka joita myydään moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineen apuaineena, lisäaineena tai moottoripolttoaineiden tilavuutta lisäävinä aineina, on suoritettava veroa verotaulukossa säädetyn vastaavan moottoripolttoaineen verotason mukaisesti.

Turvetta lukuun ottamatta niistä hiilivedyistä, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi taikka joita myydään lämmitykseen, on suoritettava veroa verotaulukossa säädetyn vastaavan lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Tätä pykälää ei sovelleta niihin kaasumaisiin ja kiinteisiin polttoaineisiin, joiden valmisteveronalaisuudesta säädetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1260/1996).

L:lla 959/2022 muutettu 2 a § tulee voimaan 1.1.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

2 a § (13.11.2020/767)

Niistä nestemäisistä polttoaineista, joille ei ole säädetty lain liitteen verotaulukossa verotasoa, on suoritettava käyttötarkoituksensa perusteella veroa verotaulukossa säädetyn vastaavan moottori- tai lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Tuotteista, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi taikka joita myydään moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineen apuaineena, lisäaineena tai moottoripolttoaineiden tilavuutta lisäävinä aineina, on suoritettava veroa verotaulukossa säädetyn vastaavan moottoripolttoaineen verotason mukaisesti.

Turvetta lukuun ottamatta niistä hiilivedyistä, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi taikka joita myydään lämmitykseen, on suoritettava veroa verotaulukossa säädetyn vastaavan lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Tätä pykälää ei sovelleta niihin kaasumaisiin ja kiinteisiin polttoaineisiin, joiden valmisteveronalaisuudesta säädetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1260/1996).

2 b § (30.12.2010/1399)

Valmisteverotuslain (182/2010) 4, 8 ja 9 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää sovelletaan seuraaviin nestemäisiin polttoaineisiin:

1) tullitariffin nimikkeisiin 1507–1518 kuuluviin tuotteisiin, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina;

2) tullitariffin nimikkeisiin 2707 10, 2707 20, 2707 30 ja 2707 50 kuuluviin tuotteisiin;

3) tuotteisiin, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 2710 12–2710 19 68, 2710 20–2710 20 39, 2710 20 90 (vain tuotteet, joista vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, tislautuu 210 celsiusasteen lämpötilassa ja vähintään 65 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, 250 celsiusasteen lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän, joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää, avulla määritettynä), 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 ja 2710 20 90 (vain tuotteet, joista vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, tislautuu 210 celsiusasteen lämpötilassa ja vähintään 65 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, 250 celsiusasteen lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän, joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää, avulla määritettynä) kuitenkin vain, kun niitä siirretään pakkaamattomina tukkuerinä; (19.12.2018/1225)

4) tullitariffin nimikkeeseen 2711 kuuluviin tuotteisiin lukuun ottamatta tullitariffin nimikkeisiin 2711 11, 2711 21 ja 2711 29 kuuluvia tuotteita;

5) tullitariffin nimikkeeseen 2901 10 kuuluviin tuotteisiin;

6) tullitariffin nimikkeisiin 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 ja 2902 44 kuuluviin tuotteisiin;

7) tullitariffin nimikkeeseen 2905 11 00 kuuluviin tuotteisiin, jotka eivät ole synteettisesti tuotettuja, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina;

8) tuotteisiin, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 3824 99 86, 3824 99 92 (ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, jotka sisältävät amiineja aktiivisina ainesosina, ja epäorgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten), 3824 99 93, 3824 99 96 (ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, jotka sisältävät amiineja aktiivisina ainesosina, ja epäorgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten), 3826 00 10 ja 3826 00 90, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina. (19.12.2018/1225)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää valmisteverotuslain 4, 8 ja 9 luvussa säädetyn valvonta- ja siirtojärjestelmän soveltamisesta myös muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin tuotteisiin. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, ettei 1 momentissa tarkoitettuihin tuotteisiin, lukuun ottamatta verotaulukossa mainittuja nestemäisiä polttoaineita, sovelleta valmisteverotuslain 4, 8 ja 9 luvussa säädettyjä tuotteiden siirtämistä koskevia säännöksiä, jos Suomi ja toinen Euroopan unionin jäsenvaltio ovat näin kahdenkeskisen sopimuksen perusteella sopineet.

2 c § (21.12.2007/1305)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tässä laissa mainittujen tullitariffin nimikkeiden päivittämisestä vastaamaan voimassa olevia nimikkeitä edellyttäen, että tämä ei johda minkään nestemäisen polttoaineen lisäämiseen tai poistamiseen tämän lain alaisuudesta eikä veron määrän muutoksiin.

3 § (21.12.2007/1305)

Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään verovelvollisuudesta, valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on velvollinen suorittamaan:

1) se, jolle polttoainetta on luovutettu valtion varmuusvarastosta;

2) polttoaineen kauppaa harjoittava liike polttoaineeseen lisäämistään apuaineista;

3) se, joka luovuttaa tai käyttää 2 a §:ssä tarkoitettua korvaavaa polttoainetta mainitussa pykälässä säädettyihin tarkoituksiin.

2 momentti on kumottu L:lla 13.11.2020/767.

Veron ja maksun määräämisen perusteet
4 § (30.12.2010/1399)

Valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on suoritettava liitteen verotaulukoiden mukaisesti. (17.12.2020/1032)

Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa käytettäviin polttoaineisiin sovelletaan alennettua veroa verotaulukon 2 mukaisesti. (17.12.2020/1032)

Mitä biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa taikka sen nojalla säädetään tai määrätään jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta ja lignoselluloosasta, on noudatettava sovellettaessa verotaulukoita T-lyhenteellä merkittyihin tuoteryhmiin. (17.12.2020/1032)

Verotaulukoiden mukaisia veroja sovelletaan nestemäiseen polttoaineeseen, jota käytetään sellaisenaan tai jota käytetään seoksessa muun nestemäisen polttoaineen tai muun vastaavan moottori- ja lämmityspolttoaineen kanssa. (17.12.2020/1032)

Kulutukseen luovutettavasta moottoribensiiniä vastaavasta polttoaineesta tai polttoaineseoksesta kannettava veron kokonaismäärä huoltovarmuusmaksu mukaan lukien on vähintään 35,9 senttiä litralta. Dieselöljyä vastaavasta polttoaineesta tai polttoaineseoksesta kannettava veron kokonaismäärä huoltovarmuusmaksu mukaan lukien on vähintään 33,0 senttiä litralta.

5 §

Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään 15 celsiusasteen lämpötilassa olevalle tuotteelle.

6 § (13.11.2020/767)

Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu suoritetaan:

1) niiden määrien perusteella, jotka valtuutettu varastonpitäjä on kirjanpitonsa mukaan luovuttanut verokauden aikana verolliseen ja huoltovarmuusmaksun alaiseen kulutukseen;

2) verovelvollisen omaan kulutukseen verokauden aikana otetuista polttoaineista käyttöön otettujen määrien perusteella;

3) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa verotettavaan polttoaineeseen lisättyjen määrien perusteella;

4) 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa luovutettujen määrien perusteella.

6 a § (13.11.2020/767)

6 a § on kumottu L:lla 13.11.2020/767.

Polttoaineiden tunnistettavaksi tekeminen
7 § (22.12.2021/1216)

Kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettu polttoaine sekä valopetroli on tehtävä tunnistettavaksi.

Valmisteverotuslain 12, 13, 75 ja 79 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen on velvollinen tekemään polttoaineen tunnistettavaksi. Polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi viimeistään valmisteverotuslain 14 §:ssä säädettynä ajankohtana.

Verohallinto voi vapauttaa polttoaineen 1 momentissa säädetystä menettelystä, jos se ei ole teknisesti mahdollista.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä polttoaineen tunnistettavaksi tekemisestä.

L:lla 1216/2021 muutettu 7 § tuli voimaan 1.1.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

7 §

Kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettu polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Valopetroli on niin ikään tehtävä tunnistettavaksi siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. (21.12.2007/1305)

8 § (13.11.2020/767)

Polttoaine, jota ei ole tehty tunnistettavaksi siten kuin 7 §:n 1 momentin nojalla säädetään, voidaan kuitenkin katsoa kevyeksi polttoöljyksi edellyttäen, että se on luovutettu verolliseen kulutukseen ja käytetty kevyenä polttoöljynä.

Tunnistettavaksi tekemisen laiminlyömisestä voidaan määrätä laiminlyöntimaksua vähintään 10 prosenttia kantamatta jätettävän valmisteveron määrästä, kuitenkin enintään 80 000 euroa. Laiminlyöntimaksuun sovelletaan muutoin, mitä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 39 §:ssä tarkoitetusta verovelvolliselle määrättävästä laiminlyöntimaksusta säädetään.

Verottomuus ja maksuttomuus
9 § (21.12.2007/1305)

Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään:

1) polttoaineet, jotka myydään, luovutetaan tai maahantuodaan valtion varmuusvarastoon;

2) polttoaineet, jotka käytetään energianlähteenä öljynjalostusprosessissa;

3) polttoaineet, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa;

4) polttoaineet, jotka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella; kalastusalusten polttoaineet ovat kuitenkin verottomia siltä osin kuin niitä käytetään kaupalliseen kalastukseen edellyttäen, että kalastusalus on merkitty Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa (1048/2016) tarkoitettuun sisävesien kalastusalusrekisteriin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin tai liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) mukaiseen liikenneasioiden rekisteriin taikka näitä vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin; ja että kaupallinen kalastaja on merkittynä kalastuslain 94 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kaupallisten kalastajien rekisteriin tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan rekisteriin; (4.5.2018/341)

5) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiu-den ylläpitämisessä käytettävät polttoaineet, lukuun ottamatta polttoaineita, jotka käytetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitetussa sähköntuotannossa; (30.12.2015/1721)

6) polttoaineet, jotka käytetään lentoliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisessä huvi-ilmailussa;

7 kohta on kumottu L:lla 30.12.2010/1399.

8 kohta on kumottu L:lla 10.4.2015/378.

9 a § (30.12.2010/1399)

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu veronalennus sekä 9 §:n 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu verottomuus toteutetaan palauttamalla hakemuksesta tuotteista suoritettu vero käyttäjälle, jos polttoaineen on käyttänyt verottomaan tai veronalennukseen oikeuttavaan tarkoitukseen muu kuin valtuutettu varastonpitäjä. (17.12.2020/1032)

Edellä 9 §:n 4 kohdassa tarkoitettu verottomuus toteutetaan palauttamalla hakemuksesta alusliikenteen harjoittajalle polttoaineesta suoritettu vero. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää niistä alustyypeistä, alusryhmistä tai tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettävistä aluksista, jotka voivat hankkia verotonta polttoainetta suoraan valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta tai muulla tavoin järjestettynä.

Edellä 9 §:n 6 kohdassa tarkoitettu verottomuus toteutetaan palauttamalla hakemuksesta lentoliikenteen harjoittajalle polttoaineesta suoritettu vero. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tietty polttoainelaatu voidaan luovuttaa verottomasti valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta ilmailukäyttöön tai että jokin ilma-alustyyppi, ilma-alusryhmä tai tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettävä ilma-alus voi hankkia verotonta polttoainetta suoraan valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta tai muulla tavoin järjestettynä.

4–6 momentit on kumottu L:lla 13.11.2020/767.

9 b § (13.11.2020/767)

Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus hakemuksesta saada palautusta moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista talteen otetuista hiilivedyistä verolliseen ja huoltovarmuusmaksun alaiseen kulutukseen luovutuksen perusteella suoritetusta valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Palautuksen edellytyksenä on, että talteen otetut hiilivedyt nesteytetään bensiiniksi verottomassa varastossa.

Palautukseen oikeuttavien hiilivetyjen määrä on 6 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla lasketusta kulutukseen luovutetusta moottoribensiinin määrästä:

1) 0,14 tilavuusprosenttia, jos bensiinistä vapautuvat hiilivedyt otetaan talteen sekä verottomassa varastossa että jakeluasemalla;

2) 0,07 tilavuusprosenttia, jos bensiinistä vapautuvat hiilivedyt otetaan talteen verottomassa varastossa.

Palautusta voi hakea se valtuutettu varastonpitäjä, jonka verottomasta varastosta bensiini on luovutettu kulutukseen.

9 c § (13.11.2020/767)

Edellä 9 a §:ssä tarkoitettua palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen tammi–kesäkuun ja heinä–joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Edellä 9 b §:ssä tarkoitettua palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen kalenterikuukauden aikana talteen otetuista hiilivedyistä. Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon edellä mainittu ajanjakso kuuluu. Palautuksen edellytyksenä on, että hakija esittää luotettavan selvityksen tuotteiden verottomasta käytöstä tai hiilivetyjen talteenotosta.

Jos palautettava määrä on alle 330 euroa, palautusta ei makseta, jollei kyse ole 9 a §:n 2 momentin nojalla kalastusalusten osalta tai 9 b §:n mukaisesti palautettavasta verosta.

Palautukseen sovelletaan muutoin, mitä valmisteverotuslain 83 a §:ssä säädetään.

9 d § (13.11.2020/767)

Verohallinto vahvistaa tammi–kesäkuulta ja heinä–joulukuulta moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron palautukseen. Palautuksen määräksi vahvistetaan mainittuna aikana verolliseen kulutukseen luovutetusta polttoaineesta ja sitä korvaavista tuotteista suoritettujen verojen keskiarvo litraa tai kilogrammaa kohti kahden desimaalin tarkkuudella. Kuitenkin polttoaineesta, joka ei ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Jos palautettavan veron määrää ei voida vahvistaa tai selvittää 1 momentin mukaisesti, veronpalautuksen määrä on:

1) moottoribensiinistä, etanolista, moottoribensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;

2) dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöljyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;

3) kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;

4) nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu.

10 § (30.12.2015/1720)

Kaupalliseen kalastukseen käytettävän polttoaineen osalta 9 §:n 4 kohdassa tarkoitettujen rekisteröintimerkintöjen on oltava voimassa polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä.

Väliotsikko on kumottu L:lla 30.12.2010/1399. (30.12.2010/1399)
10 a § (30.12.2010/1399)

10 a § on kumottu L:lla 30.12.2010/1399.

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (9.10.1997/921)
10 b § (20.12.2002/1169)

Jos sähköä tuotetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero verotaulukon 2 mukaisesti kulutukseen luovutetun lämpömäärän perusteella. (17.12.2020/1032)

Edellä 1 momentissa mainitut lämmön tuotannon polttoaineet määritellään kulutukseen luovutetun lämmön perusteella käyttäen tehollisia lämpöarvoja. Kulutukseen luovutetulla lämmöllä tarkoitetaan voimalaitokselta kaukolämpö- ja prosessihöyryverkkoon sekä vastaavaan hyötykäyttöön luovutettua lämpömäärää.

Kutakin polttoainetta katsotaan käytetyn samassa suhteessa sekä lämmön että sähkön tuotantoon.

Erinäiset säännökset
11 § (13.11.2020/767)

11 § on kumottu L:lla 13.11.2020/767.

11 a § (13.11.2020/767)

Biopolttoöljyn valmistajaan ei sovelleta valmisteverotuslain 21–29 §:ää, jos valmistetun biopolttoöljyn määrä on enintään 100 000 litraa kalenterivuodessa eikä biopolttoainetta siirretä Suomen ja toisen jäsenvaltion tai Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisen maan välillä.

Biopolttoöljyn valmistajan on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi. Rekisteröintimenettelystä säädetään valmisteverotuslain 5 luvussa.

12 § (13.11.2020/767)

12 § on kumottu L:lla 13.11.2020/767.

12 a § (23.11.2018/994)

Verohallinnolla ja Tullilla on oikeus saada lentobensiinin ja petrolin verotusta ja sen valvontaa varten tarpeellisia tietoja Liikenne- ja viestintävirastolta.

13 § (16.12.2016/1179)

13 § on kumottu L:lla 16.12.2016/1179.

14 § (22.12.2021/1216)

14 § on kumottu L:lla 22.12.2021/1216, joka tuli voimaan 1.1.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

14 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

14 a § (19.12.2014/1184)

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronalennusta ei myönnetä yritykselle, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

15 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annettu laki (948/82) sekä varmuusvarastointimaksusta 29 päivänä joulukuuta 1983 annettu laki (1105/83) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 237/94, VaVM 90/94, Neuvoston direktiivi 92/81/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 12, 92/82/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 19
VEROTAULUKKO 1 A
Sovelletaan ajalla 1.1.–31.12.2021
TuoteTuoteryhmäEnergiasisältöveroHiilidioksidiveroHuoltovarmuusmaksuYhteensä
Moottoribensiini snt/l1053,7921,490,6875,96
Pienmoottoribensiini snt/l1133,7921,490,6855,96
Bioetanoli snt/l2035,3014,100,6850,08
Bioetanoli R snt/l2135,307,050,6843,03
Bioetanoli T snt/l2235,300,000,6835,98
MTBE snt/l2343,7117,460,6861,85
MTBE R snt/l2443,7115,540,6859,93
MTBE T snt/l2543,7113,620,6858,01
TAME snt/l2647,0718,800,6866,55
TAME R snt/l2747,0717,110,6864,86
TAME T snt/l2847,0715,420,6863,17
ETBE snt/l2945,3918,130,6864,20
ETBE R snt/l3045,3914,780,6860,85
ETBE T snt/l3145,3911,420,6857,49
TAEE snt/l3248,7519,470,6868,90
TAEE R snt/l3348,7516,650,6866,08
TAEE T snt/l3448,7513,820,6863,25
Biobensiini snt/l3853,7921,490,6875,96
Biobensiini R snt/l3953,7910,740,6865,21
Biobensiini T snt/l4053,790,000,6854,47
Etanolidiesel snt/l4720,2314,380,3534,96
Etanolidiesel R snt/l4820,237,900,3528,48
Etanolidiesel T snt/l4920,231,420,3522,00
Dieselöljy snt/l5034,5724,560,3559,48
Dieselöljy para snt/l5128,6523,200,3552,20
Biodieselöljy snt/l5231,6922,510,3554,55
Biodieselöljy R snt/l5331,6911,260,3543,30
Biodieselöljy T snt/l5431,690,000,3532,04
Biodieselöljy P snt/l5528,6523,200,3552,20
Biodieselöljy P R snt/l5628,6511,600,3540,60
Biodieselöljy P T snt/l5728,650,000,3529,00
Kevyt polttoöljy snt/l6012,9816,900,3530,23
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l6110,3316,900,3527,58
Biopolttoöljy snt/l6210,3316,900,3527,58
Biopolttoöljy R snt/l6310,338,450,3519,13
Biopolttoöljy T snt/l6410,330,000,3510,68
Raskas polttoöljy snt/kg7111,5918,670,2830,54
Lentopetroli snt/l8157,4923,330,3581,17
Lentobensiini snt/l9152,1120,810,6873,60
Metanoli snt/l10026,9010,740,6838,32
Metanoli R snt/l10126,905,370,6832,95
Metanoli T snt/l10226,900,000,6827,58
Nestekaasu snt/kg11013,2918,090,1131,49
Bionestekaasu snt/kg11113,2918,090,1131,49
Bionestekaasu R snt/kg11213,299,040,1122,44
Bionestekaasu T snt/kg11313,290,000,1113,40
VEROTAULUKKO 1 B
Sovelletaan ajalla 1.1.–31.12.2022
TuoteTuoteryhmäEnergiasisältöveroHiilidioksidiveroHuoltovarmuusmaksuYhteensä
Moottoribensiini snt/l1053,7921,490,6875,96
Pienmoottoribensiini snt/l1133,7921,490,6855,96
Bioetanoli snt/l2035,3014,100,6850,08
Bioetanoli R snt/l2135,307,050,6843,03
Bioetanoli T snt/l2235,300,000,6835,98
MTBE snt/l2343,7117,460,6861,85
MTBE R snt/l2443,7115,540,6859,93
MTBE T snt/l2543,7113,620,6858,01
TAME snt/l2647,0718,800,6866,55
TAME R snt/l2747,0717,110,6864,86
TAME T snt/l2847,0715,420,6863,17
ETBE snt/l2945,3918,130,6864,20
ETBE R snt/l3045,3914,780,6860,85
ETBE T snt/l3145,3911,420,6857,49
TAEE snt/l3248,7519,470,6868,90
TAEE R snt/l3348,7516,650,6866,08
TAEE T snt/l3448,7513,820,6863,25
Biobensiini snt/l3853,7921,490,6875,96
Biobensiini R snt/l3953,7910,740,6865,21
Biobensiini T snt/l4053,790,000,6854,47
Etanolidiesel snt/l4720,2314,380,3534,96
Etanolidiesel R snt/l4820,237,900,3528,48
Etanolidiesel T snt/l4920,231,420,3522,00
Dieselöljy snt/l5034,5724,560,3559,48
Dieselöljy para snt/l5130,6523,200,3554,20
Biodieselöljy snt/l5231,6922,510,3554,55
Biodieselöljy R snt/l5331,6911,260,3543,30
Biodieselöljy T snt/l5431,690,000,3532,04
Biodieselöljy P snt/l5530,6523,200,3554,20
Biodieselöljy P R snt/l5630,6511,600,3542,60
Biodieselöljy P T snt/l5730,650,000,3531,00
Kevyt polttoöljy snt/l6012,9816,900,3530,23
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l6110,3316,900,3527,58
Biopolttoöljy snt/l6210,3316,900,3527,58
Biopolttoöljy R snt/l6310,338,450,3519,13
Biopolttoöljy T snt/l6410,330,000,3510,68
Raskas polttoöljy snt/kg7111,5918,670,2830,54
Lentopetroli snt/l8157,4923,330,3581,17
Lentobensiini snt/l9152,1120,810,6873,60
Metanoli snt/l10026,9010,740,6838,32
Metanoli R snt/l10126,905,370,6832,95
Metanoli T snt/l10226,900,000,6827,58
Nestekaasu snt/kg11013,2918,090,1131,49
Bionestekaasu snt/kg11113,2918,090,1131,49
Bionestekaasu R snt/kg11213,299,040,1122,44
Bionestekaasu T snt/kg11313,290,000,1113,40
VEROTAULUKKO 1 C
Sovelletaan 1.1.2023 lukien
TuoteTuoteryhmäEnergiasisältöveroHiilidioksidiveroHuoltovarmuusmaksuYhteensä
Moottoribensiini snt/l1053,7921,490,6875,96
Pienmoottoribensiini snt/l1133,7921,490,6855,96
Bioetanoli snt/l2035,3014,100,6850,08
Bioetanoli R snt/l2135,307,050,6843,03
Bioetanoli T snt/l2235,300,000,6835,98
MTBE snt/l2343,7117,460,6861,85
MTBE R snt/l2443,7115,540,6859,93
MTBE T snt/l2543,7113,620,6858,01
TAME snt/l2647,0718,800,6866,55
TAME R snt/l2747,0717,110,6864,86
TAME T snt/l2847,0715,420,6863,17
ETBE snt/l2945,3918,130,6864,20
ETBE R snt/l3045,3914,780,6860,85
ETBE T snt/l3145,3911,420,6857,49
TAEE snt/l3248,7519,470,6868,90
TAEE R snt/l3348,7516,650,6866,08
TAEE T snt/l3448,7513,820,6863,25
Biobensiini snt/l3853,7921,490,6875,96
Biobensiini R snt/l3953,7910,740,6865,21
Biobensiini T snt/l4053,790,000,6854,47
Etanolidiesel snt/l4720,2314,380,3534,96
Etanolidiesel R snt/l4820,237,900,3528,48
Etanolidiesel T snt/l4920,231,420,3522,00
Dieselöljy snt/l5034,5724,560,3559,48
Dieselöljy para snt/l5132,6523,200,3556,20
Biodieselöljy snt/l5231,6922,510,3554,55
Biodieselöljy R snt/l5331,6911,260,3543,30
Biodieselöljy T snt/l5431,690,000,3532,04
Biodieselöljy P snt/l5532,6523,200,3556,20
Biodieselöljy P R snt/l5632,6511,600,3544,60
Biodieselöljy P T snt/l5732,650,000,3533,00
Kevyt polttoöljy snt/l6012,9816,900,3530,23
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l6110,3316,900,3527,58
Biopolttoöljy snt/l6210,3316,900,3527,58
Biopolttoöljy R snt/l6310,338,450,3519,13
Biopolttoöljy T snt/l6410,330,000,3510,68
Raskas polttoöljy snt/kg7111,5918,670,2830,54
Lentopetroli snt/l8157,4923,330,3581,17
Lentobensiini snt/l9152,1120,810,6873,60
Metanoli snt/l10026,9010,740,6838,32
Metanoli R snt/l10126,905,370,6832,95
Metanoli T snt/l10226,900,000,6827,58
Nestekaasu snt/kg11013,2918,090,1131,49
Bionestekaasu snt/kg11113,2918,090,1131,49
Bionestekaasu R snt/kg11213,299,040,1122,44
Bionestekaasu T snt/kg11313,290,000,1113,40
VEROTAULUKKO 2 YHDISTETTY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO
TuoteTuoteryhmäEnergiasisältöveroHiilidioksidiveroHuoltovarmuusmaksuYhteensä
Kevyt polttoöljy snt/l60a5,3516,900,3522,60
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l61a2,7016,900,3519,95
Biopolttoöljy snt/l62a2,7016,900,3519,95
Biopolttoöljy R snt/l63a2,708,450,3511,50
Biopolttoöljy T snt/l64a2,700,000,353,05
Raskas polttoöljy snt/kg71a3,0318,670,2821,98
Nestekaasu snt/kg110a3,4718,090,1121,67
Bionestekaasu snt/kg111a3,4718,090,1121,67
Bionestekaasu R snt/kg112a3,479,040,1112,62
Bionestekaasu T snt/kg113a3,470,000,113,58

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.6.1995/901:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

HE 12/95, VaVM 1/95, Neuvoston direktiivi 94/74/EY; EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 46

1.12.1995/1342:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 65/95, VaVM 18/95, EV 78/95

30.12.1996/1259:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tämän lain 10 a §:ää sovelletaan kevyeen polttoöljyyn, joka on hankittu ja käytetty tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 225/1996, VaVM 44/1996, EV 243/1996

9.10.1997/921:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Sen estämättä, mitä 9 a §:ssä säädetään, vuoden 1997 aikana käytetyn polttoaineen vero on haettava yhdellä kertaa, viimeistään kuitenkin kesäkuun 1998 loppuun mennessä. Tämän lain 9 a §:ää sovelletaan polttoaineeseen, joka on hankittu ja käytetty tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 84/1997, VaVM 13/1997, EV 109/1997, Neuvoston direktiivi 92/81/ETY, Neuvoston direktiivi 92/82/ETY

19.12.1997/1260:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 194/1997, VaVM 36/1997, EV 205/1997, Neuvoston direktiivi 92/82/ETY; EYVL n:o L 316; 31.10.1992. s. 19

10.7.1998/509:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

HE 55/1998, VaVM 19/1998, EV 76/1998, Neuvoston direktiivi 92/82/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 19

30.12.1998/1159:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lain 2 §:n 1 momentin 6 kohta tulee voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Lain 6 a §:ää sovelletaan moottoribensiiniin, joka on luovutettu kulutukseen valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 10 a §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, joka on hankittu ja käytetty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Kevyeen polttoöljyyn, joka on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

HE 206/1998, VaVM 63/1998, EV 245/1998, Neuvoston direktiivi 92/81/ETY

31.8.2001/757:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 64/2001, MmVM 7/2001, EV 79/2001

26.10.2001/918:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

20.12.2002/1169:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 130/2002, VaVM 38/2002, EV 228/2002

19.5.2004/394:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 22/2004, VaVM 2/2004, EV 42/2004

21.7.2006/604:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Vuoden 2005 aikana käytetyn kevyen ja raskaan polttoöljyn perusteella ammattimaiselle kasvihuoneviljelijälle maksetaan ilman erillistä hakemusta veronpalautuksen korotusta, jos veronpalautuksen määrä ennen korotusta on vähintään 580 euroa.

Korotusta maksetaan kevyestä polttoöljystä 0,35 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 0,35 senttiä kilogrammalta. Palautuksen perusteeksi hyväksytystä polttoöljyn määrästä otetaan korotusta laskettaessa huomioon tammi-kesäkuun 2005 käytön perusteella 62 prosenttia käyttömäärästä, heinä-joulukuun käytön perusteella käyttömäärä kokonaisuudessaan ja tammi-joulukuun käytön perusteella 81 prosenttia käyttömäärästä.

HE 56/2006, VaVM 6/2006, EV 85/2006, Neuvoston direktiivi 2003/96/EY , (32003L0096); EYVL N:o L 283, 31.10.2003, s. 54

21.12.2007/1305:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Lain 9 §:n 7 kohdassa tarkoitettua biopolttoöljyn verottomuutta sovelletaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt veronalennuksen.

HE 61/2007, VaVM 17/2007, EV 85/2007

19.12.2008/920:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. (6.11.2009/834)

Lakia sovelletaan siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, joka on käytetty 1 päivänä kesäkuuta 2009 tai sen jälkeen. (6.11.2009/834)

Tämän lain mukaista veronpalautusta maksetaan sille laskennalliselle osuudelle koko vuoden 2009 aikana käytetystä kevyestä tai raskaasta polttoöljystä, joka vastaa kesäkuun 1 päivän 2009 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisen ajanjakson osuutta koko vuodesta 2009. (6.11.2009/834)

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2009 käytettyyn kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn sovelletaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 10 a §:ää sellaisena kuin se on laissa 604/2006. (6.11.2009/834)

HE 185/2008, VaVM 25/2008, EV 179/2008, Neuvoston direktiivi 2003/96/EY , (32003L0096); EYVL N:o L 283, 31.10.2003, s. 54

6.11.2009/834:

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2009.

HE 121/2009, VaVM 15/2009, EV 128/2009

22.12.2009/1323:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

30.12.2010/1399:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Lain liitteen verotaulukon tuoteryhmien 50 ja 51 osalta lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012. Ennen 1 päivää tammikuuta 2012 tuoteryhmissä 50 ja 51 tarkoitettuihin polttoaineisiin sovelletaan, mitä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1305/2007) verotaulukossa säädetään dieselöljystä.

Jos polttoöljy on käytetty ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä vuonna 2010 tai ennen sitä, sovelletaan kumottavaa 10 a §:ää.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 147/2010, VaVM 51/2010, LiVL 12/2010, TaVL 24/2010, YmVL 18/2010, MmVL 20/2010, EV 256/2010

22.12.2011/1443:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 53/2011, VavM 22/2011, EV 92/2011

25.5.2012/256:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

HE 26/2012, VaVM 8/2011, EV 30/2012

16.11.2012/611:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 91/2012, VaVM 19/2012, EV 99/2012

21.12.2012/965:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 145/2012, HaVM 21/2012, EV 150/2012

7.6.2013/395:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2014 kulutukseen luovutettuihin tuotteisiin sovelletaan 2 §:n 27 kohdan a ja b alakohtaa sekä 4 §:n 3 momenttia sellaisina kuin ne olivat voimassa tämän lain tullessa voimaan.

HE 13/2013, PeVL 12/2013, YmVL 8/2013, TaVM 9/2013, EV 58/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY

20.12.2013/1131:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 110/2013, VaVM 26/2013, EV 162/2013

19.12.2014/1184:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 128/2014, HE 234/2014, VaVM 30/2014, EV 192/2014

10.4.2015/378:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 350/2014, VaVM 45/2014, EV 338/2014

30.12.2015/1720:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettua sellaista ammattimaista kalastusta harjoittavan, joka ei ole tässä laissa tarkoitettua kaupallista kalastusta harjoittava, oikeuteen hankkia verotonta polttoainetta ja hakea veronpalautusta sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuonna 2016.

HE 130/2015, VaVM 14/2015, EV 82/2015

30.12.2015/1721:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 34/2015, VaVM 11/2015, TaVL 12/2015, EV 73/2015

30.12.2015/1723:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 34/2015, VaVM 11/2015, TaVL 12/2015, EV 73/2015

18.3.2016/181:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

HE 139/2015, VaVM 1/2016, EV 8/2016

16.12.2016/1176:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 136/2016, VaVM 20/2016, EV 188/2016

16.12.2016/1179:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 159/2016, VaVM 17/2016, EV 178/2016

19.12.2017/972:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 138/2017, VaVM 18/2017, EV 145/2017

4.5.2018/341:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

HE 145/2017, LiVM 3/2018, EV 20/2018

23.11.2018/994:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 994/2018 tuli voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

19.12.2018/1225:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 191/2018, VaVM 22/2018, EV 143/2018

30.12.2019/1554:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

HE 66/2019, VaVM 13/2019, EV 69/2019

13.11.2020/767:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 54/2020, PeVL 21/2020, VaVM 16/2020, EV 112/2020

27.11.2020/886:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 144/2020, VaVM 18/2020, EV 143/2020

17.12.2020/1032:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 167/2020, VaVM 31/2020, EV 196/2020

22.12.2021/1216:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 212/2021, VaVM 29/2021, EV 199/2021

25.11.2022/959:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 152/2022, VaVM 24/2022, EV 134/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.