Seurattu SDK 872/2021 saakka.

16.12.1994/1206

Laki maatalouden interventiorahastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

1 § (12.12.2014/1094)
Rahaston tarkoitus

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesta interventiovarastoinnista, interventio-ostoista ja interventiomyynneistä aiheutuvien menojen maksamista varten Suomessa on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion talousarvion ulkopuolinen maatalouden interventiorahasto.

2 § (12.12.2014/1094)
Rahaston varat

Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) maksamat korvaukset 1 §:ssä tarkoitettujen kustannusten maksamisesta tuloutetaan rahastoon. Rahastoon tuloutetaan myös interventiotoimintaan liittyvistä vakuusjärjestelyistä ja muusta rahaston toiminnasta syntyvät tuotot sekä valtion talousarviosta rahastolle siirrettävä määräraha.

3 § (9.11.2007/1019)
Rahaston lainanotto

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen väliaikaista rahoittamista varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa samanaikaisesti ylittää 100 miljoonaa euroa.

Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista lainoista.

Valtiokonttorin tehtävänä on järjestää 1 momentissa tarkoitettu lainanotto ja päättää lainanoton tarkemmista ehdoista sekä huolehtia muista rahaston lainanottoon kuuluvista toimenpiteistä.

4 § (20.8.2004/792)
Rahaston hallinto

Maatalouden interventiorahasto on maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriöllä ja Maaseutuvirastolla on oikeus saada rahastolta kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset. (9.11.2007/1019)

Rahastoa hoitaa johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on: (9.11.2007/1019)

1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa; (9.11.2007/1019)

2) vastata rahaston riittävästä maksuvalmiudesta;

3) päättää 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtuuden rajoissa rahaston lainanotosta; (9.11.2007/1019)

4) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus mahdolliseksi valtion talousarvioksi rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa koskevilta osin;

5) päättää rahaston toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

6) päättää rahaston varojen käyttösuunnitelmasta;

7) antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä aloitteita maa- ja metsätalousministeriölle rahaston toimintaan kuuluvissa ja niihin liittyvissä asioissa;

8) vahvistaa rahaston työjärjestys;

9) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös;

10) tehdä ehdotus maa- ja metsätalousministeriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta rahaston varoista;

11) päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään;

12) hoitaa muut maa- ja metsätalousministeriön määräämät rahaston toimintaan liittyvät tehtävät.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan rahastolle johtokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kolme muuta jäsentä. Jäsenille voidaan määrätä henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta voi ottaa asioiden valmistelua varten yhden tai useampia sihteereitä.

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen tai varajäsenen ollessa läsnä. Läsnä olevista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Jollei lailla toisin säädetä, maatalouden interventiorahaston hallintoa hoitaa muilta kuin 2–4 momentissa ja 3 §:ssä mainituilta osin Maaseutuvirasto. (9.11.2007/1019)

5 §
Rahaston henkilökunta

Rahasto voi palkata sille kuuluvien tehtävien hoitamista varten työsopimussuhteista henkilökuntaa.

6 § (20.8.2004/792)
Rahaston menot

Rahastosta maksetaan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta aiheutuvat 1 §:ssä tarkoitetut menot sekä rahaston muusta toiminnasta aiheutuvat menot. (12.12.2014/1094)

Rahastosta maksettavista menoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

7 § (9.11.2007/1019)
Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät

Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtäviä hoitaa Maaseutuvirasto.

8 §
Tilintarkastus

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuosittain rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja toisen JHT-tilintarkastaja. (18.9.2015/1169)

Rahasto on valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen alainen. (25.5.2007/602)

Euroopan unionin komission asianomaisilla tarkastajilla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki rahastoa koskevat asiakirjat.

8 a § (20.8.2004/792)
Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausuttava:

1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta asemasta;

3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimintaa hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston johtokunnan ehdottamalla tavalla; kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu sovellettavaksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havaitsee merkittävää huomauttamista rahaston hallinnosta ja taloudesta, on asiasta viipymättä ilmoitettava rahaston johtokunnalle ja maa- ja metsätalousministeriölle.

9 §
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa rahaston tilinpäätöksen.

10 § (20.8.2004/792)
Työjärjestys

Rahastossa noudatettavasta asioiden käsittelystä, päätöksenteosta, nimen kirjoittamisesta, johtokunnan sihteerien ja rahaston henkilöstön tehtävistä sekä muusta sisäisestä hallinnosta annetaan tarkempia määräyksiä rahaston työjärjestyksessä.

11 § (20.8.2004/792)
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää rahaston taloussäännön ja rahastosta maksettavien palkkioiden vahvistamisesta.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 147/94, VaVM 43/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.7.1995/989:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

HE 37/95, VaVM 3/95

20.8.2004/792:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2004.

HE 71/2004, MmVM 7/2004, EV 71/2004

25.5.2007/602:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

HE 71/2006, PNE 2/2006, PeVM 10/2006, EV 202/2006, LJL 2/2007, PeVM 1/2007, EK 9/2007

9.11.2007/1019:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 71/2007, MmVM 3/2007, EV 35/2007

11.6.2010/490:

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2010 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

HE 64/2010, MmVM 8/2010, EV 87/2010

13.12.2013/896:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Euroopan unionin vähävaraisille suunnatun elintarviketuen maksatusta tulee hakea Maaseutuvirastolta viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2014.

HE 141/2013, MmVM 10/2013, EV 132/2013

12.12.2014/1094:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 118/2014, MmVM 16/2014, EV 149/2014

18.9.2015/1169:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 254/2014, TaVM 34/2014, EV 371/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.