Seurattu SDK 846/2023 saakka.

3.6.1994/432

Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 27 päivänä toukokuuta 1994 annetun lain (389/94) 3 §:n, 6 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla:

Tietosuojalautakunta
1 §

Tietosuojalautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä on lisäksi määrättävä henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla rekisteritoimintaa tuntevia. Sen lisäksi puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja yhdellä jäsenellä ja tämän varajäsenellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Lautakunnassa tulee myös olla edustettuna hyvä tietotekniikan asiantuntemus.

Jos lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, oikeusministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen sekä tarvittaessa samalla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2 § (22.3.2001/266)

Lautakunnalla voi olla päätoiminen sihteeri ja sivutoimisia sihteereitä. Sihteerillä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

3 §

Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä.

Asioiden käsittely tietosuojalautakunnassa
4 §

Asioiden käsittely tietosuojalautakunnassa tapahtuu lautakunnan sihteerin esittelystä.

Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta ilmenee, ketkä ovat osallistuneet asian käsittelyyn, sekä asiassa mahdollisesti toimitettu äänestys. Pöytäkirjan allekirjoittaa sihteeri.

5 §

Lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
6 § (22.3.2001/266)

Tietosuojavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys tietosuoja-asioihin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, riittävä perehtyneisyys tietosuoja-asioihin ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Toimiston ylitarkastajan ja esittelijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto taikka muu viran tai tehtävän edellyttämä koulutus.

7 §

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön nimittää oikeusministeriö. (22.3.2001/266)

Toimiston muun henkilöstön nimittää tai ottaa tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojalautakunnan päätoimisen sihteerin ottaa oikeusministeriö ja sivutoimisen sihteerin tietosuojalautakunta.

8 § (22.3.2001/266)

Tietosuojavaltuutetulle myöntää virkavapauden oikeusministeriö. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Toimistopäällikölle myöntää virkavapauden tietosuojavaltuutettu. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Virkavapauden muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille toimiston virkamiehille myöntää tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojalautakunnan päätoimiselle sihteerille myöntää virkavapauden tietosuojalautakunta. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

9 § (22.3.2001/266)

Virkamiehen määräajaksi tai muuten rajoitetuksi ajaksi virkasuhteeseen nimittää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää virkamiehelle virkavapauden. Tietosuojavaltuutetun yli vuoden kestävään virkasuhteeseen nimittää kuitenkin valtioneuvosto ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön vastaavasti oikeusministeriö.

Kertomus
10 § (22.4.1999/529)

Tietosuojavaltuutetun on vuosittain annettava toiminnastaan oikeusministeriölle kertomus, johon sisältyy tietoja kertomusvuonna tietosuojavaltuutetun toimistossa ja tietosuojalautakunnassa käsitellyistä asioista. Kertomukseen tulee sisältyä myös selostus havainnoista henkilötietolainsäädännön noudattamisesta ja sen uudistamistarpeista.

Ilmoitusvelvollisuus Euroopan yhteisöjen komissiolle (22.4.1999/529)
10 a § (22.4.1999/529)

Tietosuojalautakunnan on ilmoitettava komissiolle henkilötietolain (523/1999) 43 §:n 2 momentin nojalla antamastaan luvasta käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10 b § (22.4.1999/529)

Jos tietosuojavaltuutettu saatuaan henkilötietolain 36 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle arvioi, ettei kyseisessä maassa taata tietosuojan riittävää tasoa henkilötietolain 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla, hänen tulee ilmoittaa tästä komissiolle. Tietosuojavaltuutetun on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myös, jos hän ilmoituksen saatuaan katsoo, että henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 §:n 7 kohdan perusteella.

Palkkiot
11 § (22.3.2001/266)

Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (389/1994) 7 §:ssä tarkoitetut asiantuntijat saavat palkkiota oikeusministeriön vahvistamien yleisten periaatteiden mukaan.

12 § (22.3.2001/266)

12 § on kumottu A:lla 22.3.2001/266.

Erinäiset säännökset
13 §

Tietosuojalautakunta voi tarvittaessa vahvistaa itselleen ja tietosuojavaltuutettu toimistolleen työjärjestyksen.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annettu asetus (477/87).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.4.1999/529:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

22.3.2001/266:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.