Seurattu SDK 30/2019 saakka.

27.5.1994/389

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä «laki» on kumottu L:lla 5.12.2018/1050, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Henkilötietolaissa (523/1999) ja luottotietolaissa (527/2007) tarkoitettujen asioiden käsittelemistä varten oikeusministeriön yhteydessä on «tietosuojalautakunta» ja «tietosuojavaltuutetun» virka. (11.5.2007/529)

«Tietosuojavaltuutetulla» on toimisto, jossa on esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa. «Tietosuojavaltuutettua» avustaa ja hänen sijaisenaan on «tietosuojavaltuutetun» toimiston toimistopäällikkö, joka voi «tietosuojavaltuutetun» määräyksestä käyttää tämän puhevaltaa.

«Tietosuojalautakunta»
2 § (22.4.1999/524)

«Tietosuojalautakunnan» tehtävänä on:

1) käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi; sekä

2) seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

3 §

«Tietosuojalautakunnan» kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

4 §

«Tietosuojalautakunnan» puheenjohtaja ja muut jäsenet toimivat virkamiehen vastuulla.

«Tietosuojavaltuutettu»
5 § (22.4.1999/524)

«Tietosuojavaltuutetun» tehtävänä on:

1) käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa ja luottotietolaissa säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät; (11.5.2007/529)

2) seurata henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyn yleistä kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita; (11.5.2007/529)

3) huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta; sekä

4) huolehtia henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

6 §

«Tietosuojavaltuutetun» nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. «Tietosuojavaltuutetuksi» nimitetty vapautuu hoitamasta muuta virkaa tai tointa siksi ajaksi, jonka hän toimii «tietosuojavaltuutettuna». (25.2.2000/197)

«Tietosuojavaltuutetusta» ja «tietosuojavaltuutetun» toimistosta säädetään asetuksella.

Erinäisiä säännöksiä
7 §

«Tietosuojalautakunnalla» ja «tietosuojavaltuutetulla» on oikeus kuulla asiantuntijoita sekä pyytää näiltä lausuntoja.

8 §

Poliisi on velvollinen tarvittaessa antamaan «tietosuojavaltuutetulle» virka-apua hänelle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

9 § (21.5.1999/628)

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä «tietosuojavaltuutettu» ja «tietosuojalautakunta» saavat luovuttaa rekisterin teknistä suojausta koskevia tietoja syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

10 § (21.5.1999/628)

10 § on kumottu L:lla 21.5.1999/628.

11 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Tällä lailla kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annettu «laki» (474/87).

HE 311/93, HaVM 1/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.4.1995/631:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

22.4.1999/524:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

HE 96/1998, HaVM 26/1998, EV 278/1998

21.5.1999/628:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

25.2.2000/197:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

HE 176/1999, HaVM 4/2000, EV 10/2000

11.5.2007/529:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

HE 241/2006, LaVM 32/2006, EV 315/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.