Seurattu SDK 361/2023 saakka.

10.12.1993/1156

Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tällä lailla vahvistetaan noudatettavaksi kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä ja täsmennetään kansallisen mittanormaalijärjestelmän toiminnan edellytyksiä sekä järjestetään kansallinen kalibrointipalvelu.

Kansallisen mittanormaalijärjestelmän tehtävänä on toteuttaa kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä ylläpitämällä ja kehittämällä kansallisia mittanormaaleja. Sen tehtävänä on myös kansallisten mittanormaalien kautta siirtää kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mittayksiköitä muihin mittanormaaleihin. Lisäksi sen tehtävänä on yhdessä kansallisen kalibrointipalvelun kanssa turvata luotettavien ja tarkkojen mittausten ja kalibrointien tarjonta.

2 § (2.6.2006/496)
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) mittanormaalilla kiintomittaa, mittauslaitetta, vertailuainetta tai mittausjärjestelmää, jolla määritellään, toteutetaan, säilytetään tai toistetaan suureen mittayksikkö taikka suureen yksi tai useampi vertailuarvo;

2) jäljitettävyydellä mittaustuloksen tai mittanormaalin yhteyttä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin taikka muihin vastaaviin ilmoitettuihin vertailupisteisiin sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen epävarmuudet;

3) kalibroinnilla toimenpiteitä, joiden avulla yksilöidyissä olosuhteissa saadaan mittauslaitteen, mittausjärjestelmän näyttämien, kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys.

2 luku

Mittayksiköt

3 §
Mittayksikköjärjestelmä

Perusyksiköt ovat kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (Systéme International d"Unités) mukaisesti:

1) pituuden yksikkö metri;

2) massan yksikkö kilogramma;

3) ajan yksikkö sekunti;

4) sähkövirran yksikkö ampeeri;

5) termodynaamisen lämpötilan yksikkö kelvin;

6) ainemäärän yksikkö mooli; sekä

7) valovoiman yksikkö kandela.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin perusyksiköistä ja niiden avulla määriteltävistä muista mittayksiköistä sekä perusyksiköiden ja muiden mittayksiköiden kerrannaisista. (19.9.2014/765)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin aika- ja lämpötila-asteikoista sekä Suomen virallisesta ajasta. (19.9.2014/765)

4 §
Mittayksiköiden käyttö

Lainsäädännön nojalla tehtävien mittausten tulee perustua kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaisiin mittayksiköihin. Lisäksi mittaustulosten tulee perustua mittayksiköihin, kun mittauksella on merkitystä taloudellisesti taikka sillä on vaikutuksia yleiselle turvallisuudelle tai terveydelle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää erityisaloilla käytettäviksi muita kuin kansainväliseen mittayksikköjärjestelmään perustuvia mittayksiköitä. (19.9.2014/765)

3 luku

Kansallinen mittanormaalijärjestelmä

5 §
Kansalliset mittanormaalit

Perusyksiköistä ja niiden nojalla määritellyistä muista mittayksiköistä ylläpidetään kansallisia mittanormaaleja. Ylläpidosta huolehtivat jäljempänä tässä luvussa tarkoitetut kansalliset mittanormaalilaboratoriot.

Työ- ja elinkeinoministeriö ratkaisee, missä laajuudessa 1 momentissa mainituista mittayksiköistä pidetään kansallisia mittanormaaleja. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) tekee työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotukset kansallisten mittanormaalien perustamiseksi. (19.9.2014/765)

VTT:n tehtävänä on huolehtia siitä, että 2 momentin nojalla perustettuja kansallisia mittanormaaleja pidetään yllä. (19.9.2014/765)

6 §
Mittanormaalien jäljitettävyys

Kansallisten mittanormaalien tulee olla jäljitettäviä mittayksikön määritelmään joko suoraan tai kansainvälisesti hyväksytyn mittanormaalin välityksellä.

VTT:n tehtävänä on huolehtia siitä, että kansalliset mittanormaalit voidaan jäljittää 1 momentin mukaisesti. (19.9.2014/765)

7 § (19.9.2014/765)
Kansallisen mittanormaalijärjestelmän toteuttaminen

VTT vastaa kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleisestä toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä ohjaa ja valvoo sitä.

Kansallisen mittanormaalijärjestelmän ylläpidossa ja siihen kuuluvien tehtävien hoitamisessa VTT:tä avustavat kansalliset mittanormaalilaboratoriot, joina toimivat VTT:n mittatekniikasta vastaava toiminto sekä VTT:n nimeämät mittanormaalilaboratoriot.

8 §
Kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle asetettavat vaatimukset

VTT nimeää laboratorion kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi ja määrittelee sen ylläpitämät kansalliset mittanormaalit saatuaan siltä suostumuksen ja tehtyään sen kanssa 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen sekä selvitettyään, että: (19.9.2014/765)

1) laboratorion toiminta täyttää mittatieteelliselle ja tekniselle pätevyydelle, puolueettomuudelle ja luotettavuudelle valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävät vaatimukset; (19.9.2014/765)

2) laboratorio kykenee huolehtimaan saamiensa tietojen luottamuksellisena säilymisestä ottaen huomioon valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävät vaatimukset; ja (19.9.2014/765)

3) laboratoriolla on vastuut kattava vakuutus, jollei siihen sovelleta vahinkotilanteissa valtion vahinkoturvajärjestelmää.

9 §
Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävät

Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävänä on pitää yllä kansallista mittanormaalia ja sen jäljitettävyyttä sekä siirtää sen kautta mittayksikkö muihin mittanormaaleihin. Lisäksi niiden tulee hoitaa kansallisten mittanormaalien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä tutkimusta, osallistua kansainvälisiin vertailumittauksiin ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön sekä toimia asiantuntijana pätevyysalueellaan.

VTT voi päättää, että kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta hoitaa kansallisten mittanormaalien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä tutkimusta poiketaan, kun sidosryhmien keskeiset tarpeet huomioon ottaen käytettävissä on mittatieteellisesti riittävä kansallisen mittanormaalin tarkkuustaso. (19.9.2014/765)

Kansallisten mittanormaalilaboratorioiden kansalliseen kalibrointipalveluihin liittyvistä tehtävistä säädetään 12 §:ssä.

10 § (19.9.2014/765)
Kansallisen mittanormaalilaboratorion valvonta

VTT valvoo nimeämiään kansallisia mittanormaalilaboratorioita.

VTT:n on peruutettava tekemänsä nimeämispäätös, jos kansallinen mittanormaalilaboratorio ei täytä 8 §:ssä asetettuja vaatimuksia tai hoida sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä.

11 § (19.9.2014/765)
Kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa tehtävä sopimus

VTT sopii nimeämänsä kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa tarkemmin sille 9 ja 12 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisesta ja mahdollisten kustannusten korvaamisesta. VTT sopii kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa myös sen valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisista järjestelyistä.

4 luku

Kansallinen kalibrointipalvelu

12 §
Kalibrointipalveluiden järjestäminen

VTT:n tehtävänä on järjestää tarkkuudeltaan riittävien ja luotettavien kalibrointien saatavuus. VTT järjestää myös kansainvälisesti jäljitettävien kalibrointien saatavuuden silloin, kun kansallista mittanormaalia ei 5 §:n 2 momentin nojalla ole perustettu. (19.9.2014/765)

VTT:n tehtävänä on lisäksi huolehtia nimeämiään kansallisia mittanormaalilaboratorioita tarvittaessa apunaan käyttäen vaatimusmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) nojalla akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden mittanormaalien jäljitettävän kalibroinnin saatavuudesta. (19.9.2014/765)

Kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia tehtäviä hoitavat 2 momentissa tarkoitetut akkreditoidut kalibrointilaboratoriot. Lisäksi kansalliset mittanormaalilaboratoriot voivat hoitaa kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia tehtäviä, jos tämä on tarpeen suurealueen laajuuden ja tarkkuuden sekä kalibrointien saatavuuden takia. (2.6.2006/496)

5 luku

Erinäiset säännökset

13 §
Viralliset kalibrointitodistukset

VTT ja kansallinen mittanormaalilaboratorio antavat tekemistään tässä laissa tarkoitetuista mittauslaitteiden kalibroinneista virallisia kalibrointitodistuksia. (19.9.2014/765)

Virallisina kalibrointitodistuksina pidetään myös 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden pätevyysalueellaan tekemistään kalibroinneista antamia todistuksia. (2.6.2006/496)

14 § (27.6.2014/582)
Eräiden kansallisten mittanormaalien ylläpito

Säteilysuureiden mittausten osalta noudatetaan, mitä siitä säteilylaissa (592/1991) säädetään.

Geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten osalta noudatetaan, mitä siitä Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (900/2013) säädetään.

15–16 §

15–16 § on kumottu L:lla 19.9.2014/765.

6 luku

Voimaantulo

17 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan mittauspalvelutoiminnasta 16 päivänä kesäkuuta 1978 annettu asetus (489/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Mitä kumotun asetuksen nojalla kansallisista mittauspaikoista 14 päivänä toukokuuta 1987 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (510/87) määrätään kansallisten mittanormaalien perustamisesta ja mittanormaaleja ylläpitävistä laitoksista, sovelletaan kuitenkin edelleen 31 päivään joulukuuta 1994.

HE 231/93, TaVM 39/93

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.6.2006/496:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

HE 42/2006, TaVM 5/2006, EV 49/2006

27.6.2014/582:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 34/2014, MmVM 9/2014, EV 63/2014

19.9.2014/765:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 74/2014, TaVM 10/2014, EV 84/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.