Seurattu SDK 125/2023 saakka.

3.12.1993/1060

Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi otettavaan vakuutukseen (oikeusturvavakuutus).

Tämä laki ei koske merenkulkuun käytettävien alusten käytöstä johtuvia tai niiden käyttöön liittyviä riitoja tai riskejä koskevaa oikeusturvavakuutusta.

Tätä lakia ei sovelleta toimenpiteisiin, joihin vakuutuksenantaja on myöntämänsä vastuuvakuutuksen perusteella ryhtynyt vakuutetun ja vakuutuksenantajan yhteisen edun turvaamiseksi.

2 §
Vakuutuskirja

Jos oikeusturvavakuutus on muuta vakuutusta koskevan vakuutussopimuksen osana, oikeusturvavakuutuksen keskeinen sisältö on erikseen määriteltävä vakuutuskirjassa tai muussa vastaavassa asiakirjassa.

3 §
Vakuutetun oikeus valita asiamies tai avustaja

Toimiluvan Suomessa saaneen vakuutuksenantajan myöntämän oikeusturvavakuutuksen vakuutetulla on vakuutustapahtuman satuttua oikeus antaa toimeksianto valitsemalleen asianajajalle tai muulle lakimiehelle. Vakuutusehdoissa on mainittava vakuutetulle tämän momentin mukaan kuuluvasta oikeudesta.

Sopimusehto, jolla rajoitetaan vakuutetulle 1 momentin mukaan kuuluvaa oikeutta, on mitätön.

4 §
Erimielisyyksien käsittely

Vakuutusehdoissa on mainittava, että vakuutetulla on oikeus saattaa vakuutetun ja vakuutuksenantajan väliset erimielisyydet vakuutusehdoissa yksilöidyn puolueettoman elimen käsiteltäviksi.

Erimielisyyden ilmetessä vakuutuksenantajan on ilmoitettava vakuutetulle hänelle 3 §:n 1 momentin ja tämän pykälän 1 momentin mukaan kuuluvasta oikeudesta.

Sopimusehto, jolla rajoitetaan vakuutetun oikeutta saattaa erimielisyys tuomioistuimen tutkittavaksi, on mitätön.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tätä lakia sovelletaan oikeusturvavakuutukseen, jota koskeva sopimus on tehty tai vakuutuksenantajan vastuu on alkanut lain voimaantulon jälkeen.

Oikeusturvavakuutukseen, jonka ehdoissa on määrätty, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta ja jota koskeva sopimus on tehty tai vakuutuksenantajan vastuu on alkanut ennen lain voimaantuloa, tätä lakia sovelletaan lain voimaantuloa lähinnä seuraavan vakuutuskauden alusta lukien.

HE 137/93, TaVM 32/93, ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivi (87/344/ETY)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.