Seurattu SDK 968/2022 saakka.

20.8.1993/796

Hevoskilpailulaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (11.4.2014/321)
Soveltamisala

Hevoseläinten, jäljempänä hevosten, kilpailutoiminnassa on noudatettava, mitä siitä jäljempänä säädetään.

2 § (21.12.2016/1310)
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos arpajaislaissa (1047/2001) on tästä laista poikkeavia säännöksiä, sovelletaan tämän lain asemesta niitä.

2 luku (11.4.2014/321)

3–4 § (11.4.2014/321)

2 luku on kumottu L:lla 11.4.2014/321.

3 luku (11.4.2014/321)

5 § (11.4.2014/321)

3 luku on kumottu L:lla 11.4.2014/321.

4 luku

Hevoskilpailut

6 § (11.4.2014/321)
Kilpailuja koskevat säännöt

Kilpailuja koskevien sääntöjen tulee sisältää kilpailuun osallistumisen enimmäis- tai vähimmäisvaatimukset, kilpailun arvostelemisen sekä kilpailusta saatavat palkinnot.

Säännöt eivät saa olla muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa rekisteröityjä eivätkä muusta Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta peräisin olevia hevosia syrjiviä.

7 §
Syrjintäkiellon soveltaminen

Edellä 6 §:n 2 momentissa säädettyä syrjintäkieltoa ei sovelleta muualla Euroopan talousalueella rekisteröityihin kilpailuhevosiin, kun on kysymys kilpailuista:

1) jotka on tarkoitettu rodun parantamiseksi;

2) jotka alueellisina kilpailuina järjestetään hevosten valitsemiseksi; tai

3) jotka liittyvät historiallisiin tai perinteisiin tapahtumiin.

Syrjintäkiellon estämättä saadaan palkintorahoista varata enintään 20 prosenttia jalostustoiminnan turvaamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. (11.4.2014/321)

Hevostalouden keskusjärjestöjen tulee toimittaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle selvitys 1 momentissa tarkoitetuista kilpailuista ja 2 momentissa tarkoitettujen varojen jakoperusteista. (11.4.2014/321)

5 luku (11.4.2014/321)

8–10 § (11.4.2014/321)

5 luku on kumottu L:lla 11.4.2014/321.

6 luku

Valvonta

11 § (11.4.2014/321)
Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo hevosten kilpailutoimintaa siltä osin kuin 6 ja 7 §:ssä säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriön oikeudesta saada tarvittaessa virka-apua tarkastuksen suorittamisessa säädetään poliisilaissa (872/2011).

12 § (11.4.2014/321)
Tarkastusoikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus saada hevoskilpailujen järjestäjältä tai tämän edustajalta kilpailutoiminnan valvomiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot sekä suorittaa tarkastus tämän toimitiloissa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Asiakirjoilla tarkoitetaan myös automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai muulla tavalla luotua tai säilytettyä aineistoa.

13 § (11.4.2014/321)

13 § on kumottu L:lla 11.4.2014/321.

14 § (10.8.2018/684)
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen ja yhteisön liikesalaisuudesta ja taloudellisesta asemasta luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle pakkokeinolain (806/2011) 8 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun rikoksen selvittämiseksi sekä tämän lain 11 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten.

15 § (11.4.2014/321)
Hevoskilpailurikkomus

Joka tahallaan syyllistyy 6 tai 7 §:ssä säädettyyn syrjintään, on tuomittava hevoskilpailurikkomuksesta sakkoon.

7 luku

Erinäiset säännökset

16 § (11.4.2014/321)

16 § on kumottu L:lla 11.4.2014/321.

17 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanoon liittyvistä menettelyä ja tekniikkaa koskevista asioista.

18 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan:

1) hevosten maahan tuonnista 21 päivänä lokakuuta 1938 annettu laki (328/38); sekä

2) kotieläinten keinosiemennyksen harjoittamisesta 4 päivänä maaliskuuta 1949 annettu laki (182/49).

Ennen tämän lain voimaantuloa saadaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19 §
Siirtymäsäännökset

Luvanhaltija, jolla tämän lain voimaan tullessa on lupa hevosten keinosiemennystoiminnan harjoittamiseen, saa harjoittaa luvan mukaista toimintaa lupakauden loppuun saakka ilman tämän lain 5 §:ssä tarkoitettua lupaa hevosten keinolliseen lisäämiseen. Luvan mukaiseen toimintaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Toimintaa valvoo ja luvan peruuttamisesta päättää kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa tämän lain 5 §:ssä tarkoitettua toimintaa, on haettava lupaa hevosten keinolliseen lisäämiseen muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 69/93, MmVM 12/93, ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivit (90/427/ETY ja 90/428/ETY)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.12.1994/1208:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1208/1994 tuli A:n 1580/1994 mukaisesti voimaan 1.1.1995)

HE 144/94, MmVM 19/94

21.4.1995/730:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

23.8.1996/641:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Luvanhaltija, jolla tämän lain voimaan tullessa on lupa keinosiemennys- tai alkionsiirtotoiminnan harjoittamiseen saa harjoittaa luvan mukaista toimintaa lupakauden loppuun ilman tämän lain 5 §:ssä tarkoitettua lupaa.

HE 85/96, MmVM 8/96, EV 73/96

21.5.1999/670:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

22.7.2011/851:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 222/2010, LaVM 44/2010, EV 374/2010

11.4.2014/321:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehty päätös kantakirjaa pitäväksi yhteisöksi hyväksymisestä jää edelleen voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 167/2013, MmVM 4/2014, EV 19/2014

21.12.2016/1310:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 132/2016, HaVM 25/2016, EV 240/2016

10.8.2018/684:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2018.

HE 49/2018, TaVM 11/2018, EV 70/2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.