Seurattu SDK 125/2023 saakka.

8.1.1993/16

Laki työsuojeluhallinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (10.1.1997/9)

Työsuojeluhallinnon tehtävänä on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla huolehtia työsuojelun alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

2 §

Työsuojeluhallinnon tulee työsuojelun edistämiseksi:

1) kehittää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä;

2) valvoa tarkastuksia ja tutkimuksia suorittamalla, että työsuojelua koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, milloin se säädetään työsuojeluhallinnon tehtäväksi;

3) huolehtia työsuojelun suunnittelun ja kehittämisen kannalta tarpeellisista toimenpiteistä;

4) huolehtia työsuojelun neuvonta-, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustoiminnasta;

5) antaa ohjeita, neuvoja ja lausuntoja työsuojelusta annettujen säännösten ja määräysten soveltamisesta;

6) antaa ohjeita, neuvoja ja koulutusta työsuojelukysymyksissä omaa työtään tekeville sekä suunnitella ja kehittää heille tarpeellista työsuojelua;

7) harjoittaa kiinteää yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa työsuojelun alalla; sekä

8) suorittaa lisäksi ne muut tehtävät, jotka sen hoidettavaksi erikseen säädetään.

2 momentti on kumottu L:lla 10.1.1997/9.

3 momentti on kumottu L:lla 20.11.2009/900.

3 § (20.11.2009/900)

Ministeriö voi asianomaisia aluehallintovirastoja kuultuaan määrätä aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuualueen virkamiehen suostumuksellaan tekemään tilapäisesti toisen aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä hoitavalle vastuualueelle tai ministeriölle kuuluvia tehtäviä.

4 §

Työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä varten on ministeriön yhteydessä työsuojeluneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanossa, jonka valtioneuvosto määrää kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huomioon edustavimpien työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävien tahojen edustus. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään tarkemmin asetuksella. (10.1.1997/9)

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten on aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuualueen yhteydessä työsuojelulautakunta, jonka kokoonpanon määrää asianomaisen aluehallintoviraston asianomaisen vastuualueen päällikkö. Työsuojelulautakunnista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluneuvottelukunnasta säädetään. Työsuojelulautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. (20.11.2009/900)

5 § (20.11.2009/900)

5 § on kumottu L:lla 20.11.2009/900.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annettu laki (574/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7 § (20.11.2009/900)

7 § on kumottu L:lla 20.11.2009/900.

HE 328/92, TyVM 14/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.1.1997/9:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Työministeriössä vireillä olevat työsuojelua ja sen valvontaa koskevat asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäviksi.

Työministeriössä sosiaali- ja terveysministeriölle siirrettäviä tehtäviä hoitanut virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstöksi. Virat siirtyvät samasta ajankohdasta sosiaali- ja terveysministeriön viroiksi.

HE 178/1996, TyVM 15/1996, EV 176/1996

11.6.2004/478:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

HE 181/2003, TyVM 4/2004, EV 54/2004

20.1.2006/55:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

HE 94/2005, TyVM 7/2005, EV 178/2005

20.11.2009/900:

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

L 900/2009 tuli voimaan L:n 903/2009 mukaisesti 1.1.2010.

HE 59/2009, HaVM 13/2009, EV 150/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.