Seurattu SDK 272/2021 saakka.

30.12.1992/1665

Vakuutuskassa-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/92) 172 §:n nojalla:

Eräät hakemukset, luettelot ja ilmoitukset
1 § (5.3.1999/260)

Vakuutusvalvontavirastolle osoitettuun hakemukseen, jolla perustettavan vakuutuskassan säännöille haetaan vahvistusta, on liitettävä perustamiskirja, joka sisältää ehdotuksen kassan säännöiksi sekä osakkaaksi aikovan hyväksymisen kassan säännöille. Kassan sääntöjen muuttamista koskevaan hakemukseen on liitettävä voimassa olevat säännöt sekä oikeaksi todistettu ote sen kokouksen pöytäkirjasta tai niiden kokousten pöytäkirjoista, jossa tai joissa sääntöjen muutos on hyväksytty.

2 §

Vakuutuskassan on pidettävä luetteloa takuupääoman merkitsijöistä. Luetteloon merkitään kunkin merkitsijän nimi, henkilötunnus, ammatti ja kotipaikka sekä hänen merkitsemiensä takuuosuuksien lukumäärä. Jos takuuosuus myöhemmin luovutetaan toiselle, on siirrosta tehtävä vastaava merkintä.

3 § (5.3.1999/260)

Jos vakuutuskassa vakuutuskassalain (1164/1992) 82 §:n nojalla pyytää Vakuutusvalvontavirastolta lupaa pitää vastuuvelka uusien perusteiden mukaista vastuuvelkaa pienempänä, lupahakemukseen on liitettävä tarkka suunnitelma, jonka mukaisesti erotusta vähennetään vuosittain.

4 §

Vakuutuskassalain 76 §:ssä tarkoitettu lisämaksu on saatettava maksuvelvollisten tietoon vähintään kuukautta ennen ensimmäisen maksuerän erääntymispäivää siten kuin kassan säännöissä määrätään tiedonantojen toimittamisesta kassan jäsenille ja osakkaille.

Vakuutuskassarekisteri
5 §

Vakuutuskassat on merkittävä rekisteriin juoksevin numeroin siinä järjestyksessä, jossa rekisteröinti on hyväksytty.

Kassan rekisteröimisen jälkeen tehdyt ilmoitukset sekä Vakuutusvalvontaviraston viran puolesta tekemät merkinnät on merkittävä kassan rekisterinumeron kohdalle. (5.3.1999/260)

Rekisteriin merkityistä kassoista on pidettävä myös aakkosellista nimiluetteloa, johon kunkin kassan kohdalle on merkitty kassan rekisterinumero ja kassan osoite. Rekisteriin merkityt nimenmuutokset, lakkauttamiset, selvitystilat ja poistamiset on merkittävä myös aakkoselliseen luetteloon.

6 §

Muutosilmoituksessa on selvästi mainittava rekisteriin merkittävä asia, ja ilmoitukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös siitä päätöksestä, johon muutos perustuu.

7 § (5.3.1999/260)

Vakuutuskassarekisteriin tehtäviä ilmoituksia varten tarvittavia lomakkeita on pidettävä saatavilla Vakuutusvalvontavirastossa ja vakuutuskassojen yhdistyksessä maksua vastaan. Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa lomakkeen kaavan.

8 §

Selvitysmiesten ilmoitukseen vakuutuskassan poistamiseksi rekisteristä on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös vakuutuskassalain 123 §:ssä tarkoitetusta lopputilityksestä, tilintarkastajien antamasta lopputilitystä ja selvitystilan aikaista hallintoa koskevasta tilintarkastuskertomuksesta, kassankokouksen lopputilityksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä sekä selvitys kassan jäljellä olevien varojen käyttämisestä.

9 § (5.3.1999/260)

Vakuutusvalvontavirasto antaa säädettyä maksua vastaan otteita vakuutuskassarekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista.

Sulautuminen, vastuun siirtäminen ja jakautuminen
10 § (5.3.1999/260)

Hakemukseen, jossa pyydetään Vakuutusvalvontaviraston suostumusta vakuutuskassan sulautumiseen tai vastuun siirtämiseen, on liitettävä sulautumista tai vastuun siirtämistä koskeva sopimus alkuperäisenä sekä oikeiksi todistetut jäljennökset niistä sulautuvan tai luovuttavan kassan sekä vastaanottavan kassan tai vastaanottavan vakuutuslaitoksen päätöksistä, joilla sopimus on hyväksytty.

Hakemukseen, joissa pyydetään Vakuutusvalvontaviraston suostumusta kassan jakautumisen täytäntöönpanoon, on liitettävä selvitys, joka osoittaa, että kassan jakautuminen on lain mukaan mahdollista, oikeaksi todistettu jäljennös siitä kassankokouksen pöytäkirjasta, jossa jakautumisesta on päätetty, jakautuvan kassan hallituksen tekemä selvitys kassan nettovarojen määrästä, ehdotus varojen jakamisesta sekä tilintarkastajien antama lausunto.

11 § (5.3.1999/260)

Vakuutuskassan sulautumista, vastuun siirtämistä tai jakautumista koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa vakuutuskassalain 135 §:n 2 momentissa ja 147 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan.

Vakuutuskassojen valvonta
12 § (5.3.1999/260)

Vakuutusvalvontaviraston on noudatettava vakuutuskassalain 28 §:n 3 momentissa ja 47 §:n 2 momentissa tarkoitetussa kassankokouksen koollekutsumisessa, mitä vakuutuskassalaissa ja vakuutuskassan säännöissä määrätään kassankokouksen koollekutsumisesta.

13 § (5.3.1999/260)

Jos Vakuutusvalvontavirasto määrää vakuutuskassan toiminnan osittain lopetettavaksi tai kassan purettavaksi taikka kieltää kassaa luovuttamasta tai panttaamasta kassan hallinnassa olevaa omaisuutta, Vakuutusvalvontaviraston on kuulutettava siitä kassan kustannuksella virallisessa lehdessä sekä ilmoitettava siitä kassan jäsenille ja osakkaille siten kuin kassan säännöissä määrätään tiedonantojen toimittamisesta kassan jäsenille ja osakkaille.

14 § (5.3.1999/260)

Kun vakuutuskassalain 118 §:n mukainen tilinpäätös on valmistunut, jäljennös siitä on viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirastolle on toimitettava jäljennös myös mainitussa pykälässä tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.

Vakuutuskassojen yhdistys
15 § (19.8.2004/800)

15 § on kumottu A:lla 19.8.2004/800.

16 § (19.8.2004/800)

Muun vakuutuskassan kuin eläkekassan jäsenyys vakuutuskassojen yhdistyksessä alkaa, kun kassa on merkitty vakuutuskassarekisteriin, ja päättyy, kun kassa poistetaan rekisteristä.

17 § (19.8.2004/800)

Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava vakuutuskassojen yhdistykselle muun vakuutuskassan kuin eläkekassan merkitsemisestä vakuutuskassarekisteriin ja poistamisesta rekisteristä.

18 § (19.8.2004/800)

Vakuutuskassojen yhdistyksen on viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toiminnanjohtajan sekä yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden täydellinen nimi, henkilötunnus ja kotipaikka. Jos ilmoitetussa tiedossa tapahtuu muutos, muutoksesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Vakuutusvalvontavirastolle.

19 § (5.3.1999/260)

Vakuutuskassojen yhdistyksen säännöt ja 18 §:ssä mainitut tiedot on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa. Vakuutusvalvontaviraston on pyynnöstä annettava jäljennös säännöistä ja todistus 18 §:ssä mainituista tiedoista säädettyä maksua vastaan.

Vakuutuskassalautakunta
20 §

Lausuntopyyntö tai ratkaisusuositusta koskeva hakemus on tehtävä vakuutuskassalautakunnalle kirjallisesti. Tätä tarkoitusta varten tarvittavia lomakkeita on pidettävä saatavilla vakuutuskassojen yhdistyksessä. Lausuntopyyntö tai hakemus on saatettava kyseessä olevan vakuutuskassa-asian toisen osapuolen tietoon ja tälle on varattava tilaisuus antaa kohtuullisessa ajassa vastine, jollei asian valmistelussa havaita, että vastineen pyytäminen on ilmeisesti tarpeetonta.

21 §

Vakuutuskassalautakunnan päätös annetaan kirjallisesti. Päätöksessä tulee olla lyhyt selostus asiasta ja perustelut sekä lopputulos, johon lautakunta on asiassa päätynyt. Päätöksen sisältävä toimituskirja on viipymättä toimitettava sekä hakijalle että tämän vastapuolelle.

Asian käsittely lautakunnassa on maksutonta.

22 §

Vakuutuskassalautakunnan jäsenen, esittelijän ja asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään tuomarin esteellisyydestä.

23 § (19.8.2004/800)

Vakuutuskassalautakunta käsittelee ne lausuntopyynnöt ja ratkaisusuositusta koskevat hakemukset, jotka perustuvat vakuutuskassalain voimaantulon jälkeen tehtyyn kassan päätökseen tai muuhun vakuutuskassa-asiaa koskevaan tapahtumaan tai olosuhteeseen, joka on syntynyt lain voimaantulon jälkeen. Lautakunta käsittelee vakuutuskassojen yhdistyksestä eronneen eläkekassan toimintaan liittyvät sellaiset lausuntopyynnöt ja hakemukset, jotka on jätetty lautakunnalle ennen eläkekassan eroamista.

Voimaantulo
24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Vakuutuskassalautakunnan on aloitettava säännönmukainen toimintansa kuuden kuukauden kuluessa vakuutuskassalain voimaantulosta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.3.1999/260:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

19.8.2004/800:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.