Seurattu SDK 520/2022 saakka.

30.12.1992/1636

Asuntosäästöpalkkioasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asuntosäästöpalkkiolain (1634/92) 5 §:n 1 momentin ja 12 §:n nojalla:

1 §
Asuntosäästösopimus

Asuntosäästösopimuksen on oltava kirjallinen, ja siihen on sisällytettävä tallettamisehdot.

Asuntosäästösopimuksessa ei voida rajoittaa tallettajan oikeutta hankittavan asunnon valintaan.

2 §
Yleiset sopimusehdot

Asuntosäästösopimuksessa on oltava määräykset sopimukseen perustuvan vastaantulolainan määrää ja laina-aikaa koskevista määräytymisperusteista sekä korkotukilainan koron määräämiseksi käytettävästä viitekorosta. Rahalaitos voi ottaa asuntosäästösopimukseen määräyksen tallettamistavoitteesta, jonka mukaiseen vastaantulolainaan tallettaja on enintään oikeutettu.

Asuntosäästösopimuksessa on sovittava vastaantulolainan myöntämiseksi edellytettävän vakuuden määräytymisperusteista. Rahalaitos voi myöhemmin säästöaikana edellyttää lisävakuuksia vain siinä tapauksessa, että sovitun vakuuden arvo on olennaisesti alentunut. Rahalaitoksen on ilmoitettava asiasta viipymättä tallettajalle.

Rahalaitoksen tulee asuntosäästösopimusta tehtäessä selvittää asuntosäästötallettajalle ne yleiset sopimusehdot, jotka liittyvät tallettajan oikeuksiin sopimussuhteessa ja joilla on tallettajalle olennainen taloudellinen merkitys.

3 §
Asuntosäästösopimuksen siirto ja lisäkoron suorittaminen

Jos asuntosäästösopimus siirretään talletusaikana toiseen rahalaitokseen, ottaa vastaanottava rahalaitos vastatakseen myös talletuksen siirtoajankohtaan asti kertyneen lisäkoron.

4 §
Asuntosäästötallettajalle asetettavat edellytykset

Asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuna asuntona pidetään myös henkilön ulkomailla omistamaa asuntoa.

Asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä myös ulkomaan kansalainen.

5 § (25.6.2009/486)
Talletuserien suuruus

Asuntosäästöpalkkiotilille kalenterivuosineljänneksittäin tehtävien talletusten on oltava suuruudeltaan vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa.

5 a § (19.4.2000/407)
Asuntosäästötalletukselle maksettavan koron ja lisäkoron suuruus

Asuntosäästötalletukselle maksettava vuotuinen korko on yksi prosentti.

Lisäkoron on oltava vähintään kaksi ja enintään neljä prosenttia vuodessa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja sillä kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1980 annettu asuntosäästöpalkkioasetus (863/80) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetuksen voimaantulon jälkeen suoritettaviin asuntosäästöpalkkioihin sovelletaan edelleen kumotun asetuksen 3 §:ää siinä muodossa kuin se on voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.4.2000/407:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000. Sitä sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa tehtyihin, asuntosäästöpalkkiolain (1634/1992) mukaisiin asuntosäästösopimuksiin, kuitenkin siten, että lisäkorko on asuntosäästösopimuksessa sovitun suuruinen.

4.10.2001/836:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25.6.2009/486:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.