Seurattu SDK 939/2023 saakka.

18.12.1992/1390

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Lain tarkoitus ja tavoitteet
1 § (2.9.2005/688)

Tämän lain tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät (huoltovarmuus).

2 §

«Huoltovarmuuden» turvaamiseksi kaikissa oloissa on luotava ja ylläpidettävä riittävä valmius hyödykkeiden tuottamiseksi sekä tuotannon, jakelun, kulutuksen ja ulkomaankaupan ohjaamiseksi.

Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet.

3 momentti on kumottu L:lla 2.9.2005/688.

Valtion varmuusvarastointi
3 §

Valtion varmuusvarastoja pidetään väestön toimeentulolle, elinkeinoelämän toiminnalle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle sekä huoltovarmuutta koskevien Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden kannalta välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista. (29.12.1994/1527)

Varastojen käyttöönotosta päättää valtioneuvosto.

Raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastot tulee sijoittaa siten, että ne voidaan laskea liikkeelle ja tosiasiallisesti toimittaa loppukäyttäjille ja markkinoille määräajassa ja olosuhteissa, jotka lieventävät mahdollisesti esiintyviä toimitusongelmia. Huoltovarmuuskeskuksen on varmistettava, että varmuusvarastot ovat käytettävissä ja että niihin on fyysinen pääsy siten, että huoltovarmuus on turvattu. (3.6.2016/419)

Huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset
4 § (11.4.2008/225)

«Huoltovarmuuden» kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriöt kehittävät huoltovarmuutta omalla toimialallaan.

5 § (11.4.2008/225)

«Huoltovarmuuden» kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huoltovarmuuskeskus. Keskuksen toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Keskuksen yhteydessä toimii Huoltovarmuusneuvosto sekä pysyvinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimivia sektoreita ja pooleja.

Keskuksen ohjaus ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

6 § (11.4.2008/225)

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on:

1) kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa huoltovarmuusasioissa;

2) varmistaa «huoltovarmuuden» kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimivuus;

3) turvata välttämätön tavara- ja palvelutuotanto sekä sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto;

4) hoitaa velvoite- ja turvavarastointia;

5) ylläpitää valtion varmuusvarastoissa materiaaleja, jotka ovat välttämättömiä 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi; (16.2.2023/172)

6) hoitaa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista säädetään toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1938. (16.2.2023/172)

Muista «huoltovarmuuden» turvaamiseksi tarpeellisista Huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä voidaan antaa säännökset valtioneuvoston asetuksella.

7 § (8.11.2013/765)

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä, joista vähintään 4 edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvoston ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1062/2010) säädetään hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa hallituksen palkkiot.

L valtion liikelaitoksista 1185/2002 on kumottu. Ks. L valtion liikelaitoksista 1062/2010 sekä soveltamisesta L 1062/2010 21 §.

8 § (8.11.2013/765)

Hallituksen tehtävänä on:

1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa;

2) ohjata sektoreiden ja poolien toimintaa;

3) nimittää toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien tulosyksiköiden päälliköt;

4) nimittää sektorien jäsenet ja hyväksyä yhteistyöosapuolien kanssa tehtävät poolisopimukset;

5) huolehtia huoltovarmuusrahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

6) päättää Huoltovarmuuskeskuksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta;

7) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus;

8) vastata Huoltovarmuuskeskuksen kirjanpidon ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

8 a § (8.11.2013/765)

Valtioneuvosto ottaa Huoltovarmuuskeskukselle työsopimussuhteisen toimitusjohtajan.

8 b § (8.11.2013/765)

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti;

2) antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi;

3) nimittää muut kuin 8 §:n 3 kohdassa tarkoitetut virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteinen henkilökunta;

4) valmistella ja panna täytäntöön hallituksen ja Huoltovarmuusneuvoston päätettävät asiat;

5) toimia Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä.

8 c § (8.11.2013/765)

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata «huoltovarmuuden» tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta.

8 d § (11.4.2008/225)

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus nimittää «huoltovarmuuden» eri aloja edustavia asiantuntijoita jäseniksi sektoreihin, joiden tehtävänä on arvioida «huoltovarmuuden» tilaa ja edistää viranomaisten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä huoltovarmuusasioissa.

Pooleja perustetaan keskuksen ja yksityisten toimijoiden välisillä sopimuksilla huolehtimaan toimiala- ja toimipaikkakohtaisesta varautumisesta.

8 e § (11.4.2008/225)

Huoltovarmuuskeskuksella, sektoreilla ja pooleilla on oikeus saada elinkeinonharjoittajilta ja elinkeinoelämän järjestöiltä tietoja tuotantokapasiteetista, toimitiloista, henkilöstöresursseista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Tämän lain nojalla saatuihin tietoihin sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään asiakirjasalaisuudesta sekä vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta.

9 § (2.9.2005/688)

Huoltovarmuuskeskuksen kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997) ja tilintarkastukseen tilintarkastuslakia (1141/2015). (18.9.2015/1226)

Tarkemmat säännökset tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen vahvistamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

10 §

Huoltovarmuuskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa koskevissa asioissa.

«Huoltovarmuuden» rahoittaminen
11 §

Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa on valtion talousarvion ulkopuolella oleva huoltovarmuusrahasto, johon tuloutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/94) nojalla kannettava huoltovarmuusmaksu. (29.12.1994/1527)

Viljan, siemenviljan ja nurmikasvien siemenen varmuusvarastoinnista aiheutuvat korkomenot ja muut kustannukset voidaan korvata valtion talousarviosta. (18.12.1995/1632)

Huoltovarmuuskeskus hinnoittelee suoritteensa liiketaloudellisin periaattein, ellei «huoltovarmuuden» turvaaminen muuta edellytä. (2.9.2005/688)

12 §

Huoltovarmuusrahaston pääoman muodostavat varmuusvarastoissa olevat tavarat, sijoittamattomat varat sekä Huoltovarmuuskeskuksen muu omaisuus ja saatavat. Varmuusvarastoitujen tavaroiden luovutuksessa syntynyt voitto tai tappio on otettava huomioon huoltovarmuusrahaston pääoman muutoksena.

Jos valtioneuvosto päättää lakkauttaa tai supistaa valtion varmuusvarastoja, on huoltovarmuusrahaston pääoma tai supistusta vastaava osa siitä tuloutettava valtion talousarvioon.

12 a § (11.4.2008/225)

Valtioneuvosto vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätöksen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä vahvistaessaan valtioneuvosto voi keskuksen hallituksen esityksestä päättää huoltovarmuusrahastoon kertyneiden varojen siirtämisestä valtion talousarvioon, jos ne eivät ole välttämättömiä valtioneuvoston 2 §:n 2 momentin nojalla asettamien «huoltovarmuuden» tavoitteiden toteuttamiseksi tai 15 §:ssä säädettyjen menojen kattamiseksi.

13 § (29.12.1994/1527)

Huoltovarmuusrahastolle voidaan valtioneuvoston luvalla ja sen määräämillä ehdoilla ottaa lainaa enintään 200 miljoonaa euroa. Lainojen korot ja takaisinmaksu suoritetaan huoltovarmuusrahaston varoista. (2.9.2005/688)

Valtio vastaa huoltovarmuusrahaston 1 momentissa tarkoitetuista lainoista siltä osin kun huoltovarmuusrahaston varat eivät niihin riitä.

14 §

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan varmuusvarastorahaston hallinnassa olevaa omaisuutta maa-alueineen sekä niillä sijaitsevine rakennuksineen ja laitteineen perustettavalle Huoltovarmuuskeskukselle.

Huoltovarmuusrahaston omistuksessa olevan kiinteän omaisuuden luovuttaminen tapahtuu sen mukaan kuin valtion maaomaisuuden luovuttamisesta erikseen säädetään. Kiinteistöjen tuotto ja niiden luovutuksista saatavat vastikkeet tuloutetaan huoltovarmuusrahastoon.

Osakkeiden hankkimiseen Huoltovarmuuskeskukselle, Huoltovarmuuskeskuksen omistamien osakkeiden luovuttamiseen ja osakeomistusta koskevaan muuhun päätöksentekoon sovelletaan, mitä valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 4 §:n 1 momentissa säädetään. (8.11.2013/765)

15 § (11.4.2008/225)

Huoltovarmuusrahastosta katetaan Huoltovarmuuskeskuksen ja Huoltovarmuusneuvoston toiminnasta aiheutuneet menot sekä muissa laeissa huoltovarmuusrahastosta katettaviksi säädetyt menot.

Erinäisiä säännöksiä
16 § (2.9.2005/688)

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

17 §

Tämän lain tullessa voimaan Puolustustalouden suunnittelukeskuksesta sekä kauppa- ja teollisuusministeriöstä siirtyvä henkilöstö tulee Huoltovarmuuskeskuksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Huoltovarmuuskeskuksen työsuhteessa olevan henkilön eläketurvasta on voimassa, mitä virka- ja työsuhteessa valtioon olevan henkilön osalta on säädetty.

Eläketurvan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion virastojen ja laitosten osalta on säädetty.

17 a § (11.4.2008/225)

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää määräajassa toimittamatta 8 e §:n nojalla pyydetyn tiedon tai antaa virheellisen tiedon, on tuomittava huoltovarmuusrikkomuksesta sakkoon.

18 §

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan valtion varmuusvarastoista annettu «laki» (531/58) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytääntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 105/92, TaVM 32/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.1994/1527:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 13 §:ssä tarkoitettuja toimia ennen lain voimaantuloa.

HE 240/94, TaVM 36/94

18.12.1995/1632:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 90/95, TaVM 17/95, EV 60/95

2.9.2005/688:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

HE 44/2005, TaVM 11/2005, EV 75/2005

11.4.2008/225:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 152/2007, TaVM 1/2008, EV 10/2008

8.11.2013/765:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

HE 69/2013, TaVM 21/2013, EV 105/2013

18.9.2015/1226:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 254/2014, TaVM 34/2014, EV 371/2014

3.6.2016/419:

Tämä «laki» tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2016.

HE 55/2016, TaVM 10/2016, EV 49/2016

16.2.2023/172:

Tämä «laki» tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2023.

HE 232/2022, TaVM 31/2022, EV 236/2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1938; EUVL L 280, 28.10.2017, s. 1.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.