Seurattu SDK 520/2022 saakka.

26.6.1992/594

Laki valtion pääomatakuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (17.10.1997/929)

Luottolaitosten sekä muiden yhteisöjen, rahastojen ja yksityishenkilöiden pääomasijoitusten yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta voidaan myöntää valtiontakuita siten kuin tässä laissa säädetään.

2 § (19.8.1994/758)

Valtiontakuu voidaan antaa sen varalta, että 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle syntyy tappiota sellaisesta pääomasijoituksesta, jonka se on tehnyt eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain (375/1963) 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun yritykseen. (17.10.1997/929)

Valtiontakuu voidaan antaa myös sijoituskokonaisuudelle, joka koostuu useista 1 momentissa tarkoitettuihin yrityksiin tehtävistä sijoituksista (puitetakuu).

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan tässä laissa yritystä, jonka:

1) henkilökunta on enintään 250 henkilöä; ja

2) vuotuinen liikevaihto on enintään 230 miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma enintään 155 miljoonaa markkaa.

(17.10.1997/929)

Pienenä ja keskisuurena yrityksenä ei kuitenkaan pidetä:

1) osakeyhtiötä, jonka osakepääomasta yhden tai useamman muun kuin pienen tai keskisuuren yrityksen omistusosuus ylittää 25 prosenttia;

2) avointa yhtiötä, jonka yhtiömiehenä on muu kuin pieni tai keskisuuri yritys; eikä

3) kommandiittiyhtiötä, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on muu kuin pieni tai keskisuuri yritys.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yrityksen kotipaikka voi olla ulkomailla, jos ulkomailla tapahtuvan pääomasijoituksen arvioidaan edistävän eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun yrityksen teknologista kehitystä, toimintamenetelmien parantamista tai kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä. (17.10.1997/929)

3 §

Valtiontakuu myönnetään enintään 50 prosentin suuruiselle osalle pääomasijoituksen yhteydessä syntyvästä tappionvaarasta. (17.10.1997/929)

Valtiontakuu myönnetään vastavakuutta vaatimatta.

Valtiontakuita koskevat asiat käsittelee valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö). (18.6.1998/452)

4 § (19.8.1994/758)

Tämän lain nojalla myönnettyjä takuita saa samanaikaisesti olla voimassa yhteensä enintään 500 miljoonaa markkaa.

5 §

Valtiontakuun perusteella korvataan 1 §:ssä tarkoitetulle sijoittajalle takuun kattama osa siitä tappiosta, joka takuun kohteena olevasta pääomasijoituksesta on sijoittajalle syntynyt. (17.10.1997/929)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tappio katsotaan syntyneeksi, kun sijoittaja luopuu vastikkeetta tai muodollista vastiketta vastaan sijoituksestaan tai kun sijoituksen kohteena oleva yhtiö on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan.

Tappiota katsotaan syntyneeksi myös silloin, kun sijoituksen realisoinnin yhteydessä sijoituksesta saatu luovutushinta alittaa sijoitetun pääoman. (19.8.1994/758)

Sijoittajan luopuessa sijoituksestaan ilman vastiketta tai sellaista vastiketta vastaan, joka on ilmeisessä epäsuhteessa sijoituksen arvoon, voidaan korvauksen maksamisen ehtona vaatia, että oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen liittyvät oikeudet siirretään vastaavin ehdoin erityisrahoitusyhtiölle, jolla on tällöin oikeus luovuttaa edelleen näin siirretyt oikeudet tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. (18.6.1998/452)

6 §

Tässä laissa tarkoitetuista takauksista ja muista suoritteista perittävistä maksuista sekä korvauksista on voimassa, mitä valtiontakuurahastosta annetussa laissa (444/1998) säädetään. (18.6.1998/452)

Takuumaksujen lisäksi voidaan tämän lain mukaisesta sijoituksesta periä takuusopimuksessa sovittu korvaus sijoituksen arvonnoususta. Korvaus on enintään 30 prosenttia siitä takuun kohteena olevan osuuden tuotosta, joka sijoituksesta saadaan. (19.8.1994/758)

7 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Tätä lakia sovelletaan valtiontakuihin, jotka myönnetään tämän lain nojalla vuosina 1992–2000. (17.10.1997/929)

HE 65/92, TaVM 23/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.8.1994/758:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

HE 64/94, TaVM 25/94

17.10.1997/929:

Tämä laki tulee voimaa 1 päivänä marraskuuta 1997.

Lakia sovelletaan valtion takuihin, jotka myönnetään 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen.

HE 264/1996, TaVM 18/1997, EV 116/1997

18.6.1998/452:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 452/1998 tuli A:n 818/1998 mukaisesti voimaan 1.1.1999.)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/1998, TaVM 12/1998, PeVL 11/1998, EV 53/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.