Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

26.6.1992/552

Arpajaisverolaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Arpajaisveroa suoritetaan valtiolle Suomessa toimeenpannuista arpajaisista sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Suomessa toimeenpannuiksi katsotaan myös arpajaiset, jotka toimeenpannaan suomalaisella vesi- tai ilma-aluksella, myös aluksen ollessa Suomen alueen ulkopuolella, ei kuitenkaan arpajaisia, jotka toimeenpannaan vesialuksella sen liikennöidessä kolmansien maiden välillä.

1 a § (12.1.2018/40)
Muiden lakien soveltaminen

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, arpajaisveron verotusmenettelystä ja muutoksenhausta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (768/2016) ja veronkannosta veronkantolaissa (11/2018).

2 §
Määritelmät

Arpajaisilla tarkoitetaan:

1) arpajaislain (1047/2001) 3 §:ssä tarkoitettuja rahapelejä ja 3 a §:ssä tarkoitettuja muita arpajaisia sekä arpajaislain 56 §:ssä tarkoitettujen peliautomaattien ja pelilaitteiden pitämistä yleisön käytettävänä; (21.12.2016/1292)

2) muuta kuin arpajaislainsäädännössä tarkoitettua julkisesti järjestettyä arvontaa, arvaamista, vedonlyöntiä tai niihin rinnastettavaa, sattumasta osaksi tai kokonaan riippuvaa menettelyä, jossa voi voittaa rahaa tai rahanarvoisen etuuden, jota ei ole pidettävä kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta eikä ennakkoperintälaissa (1118/1996) tarkoitettuna palkkana.

(9.9.2016/784)

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. Tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen tuotolla tarkoitetaan kuitenkin niihin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää ja arpojen myynnistä kertynyttä kokonaistuloa sekä tavaravoittoautomaattien tuotolla automaattien käyttämiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää. (12.11.2004/962)

Voiton arvo on voiton määrä taikka esineen tai hyödykkeen hankintahinta. Jos mainittua perustetta ei voida saannon vastikkeettomuuden vuoksi tai muusta syystä soveltaa, voiton arvona pidetään voiton todennäköistä luovutushintaa.

EnnakkoperintäL 418/1959on kumottu L:lla 1118/1996.

3 §
Verovelvollisuus

Verovelvollinen on arpajaisten toimeenpanija. Jos toimeenpanijoita on useita, on kukin vastuussa veron koko määrästä.

4 §
Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista «arpajaisvero» on 3,4 prosenttia tuotosta vuonna 2022 ja 5,0 prosenttia tuotosta vuonna 2023. (16.12.2021/1130)

1 momentti on L:lla 1130/2021 väliaikaisesti muutetussa muodossaan voimassa 1.1.2022–31.12.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista «arpajaisvero» on 12 prosenttia tuotosta. (16.12.2011/1315)

Tavara-arpajaisista, arvauskilpailuista ja tavaravoittoautomaattien käytettävänä pitämisestä vero on 1,5 prosenttia arpajaisten tuotosta. (23.11.2001/1048)

Bingopelistä vero on 5 prosenttia jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta, johon ei lueta uuteen peliin oikeuttavia voittoja.

Muista arpajaisista vero on 30 prosenttia jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta.

5 § (26.10.2001/910)

5 § on kumottu L:lla 26.10.2001/910.

6 §
Poikkeukset veronalaisuudesta

Veroa ei ole suoritettava:

1) jos kalenterikuukaudelta 8 §:n mukaisesti suoritettavan arpajaisveron määrä on vähemmän kuin 50 euroa; (26.10.2001/910)

2) arpajaislain 56 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen peliautomaattien ja pelilaitteiden käytettävänä pitämisestä; (23.11.2001/1048)

3) arpajaisista, joiden osalta kansainvälisellä sopimuksella on vastavuoroisesti luovuttu verottamisoikeudesta.

7 § (9.9.2016/784)

7 § on kumottu L:lla 9.9.2016/784.

8 §
Veron kohdistaminen (9.9.2016/784)

1 momentti on kumottu L:lla 9.9.2016/784.

2 momentti on kumottu L:lla 7.8.2009/612.

Vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle:

1) jolle tuotot on kirjanpitoa koskevien säännösten mukaan kirjattava;

2) jonka aikana tavara-arpajaisten toimeenpanoaika on päättynyt;

3) jonka aikana bingotilaisuus on toimeenpantu;

4) jonka aikana 4 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa arpajaisissa jaettava voitto on ollut perittävänä.

(9.9.2016/784)

Verohallinnon pyynnöstä verovelvollisen on annettava erillinen tilitys, jossa on ilmoitettava Verohallinnon määräämät tiedot. (11.6.2010/524)

9–13 §

9–13 § on kumottu L:lla 9.9.2016/784.

14 § (7.8.2009/612)

14 § on kumottu L:lla 7.8.2009/612.

15 § (26.7.1996/544)
Ennakkoratkaisu

Verohallinto voi arpajaisten toimeenpanijan kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun velvollisuudesta suorittaa arpajaisveroa. (11.6.2010/524)

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan, ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on hakijan vaatimuksesta sitovana noudatettava siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään.

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa kiireellisenä. (9.9.2016/784)

16 § (9.9.2016/784)

16 § on kumottu L:lla 9.9.2016/784.

17 § (7.8.2009/612)

17 § on kumottu L:lla 7.8.2009/612.

18 § (21.12.2012/884)

18 § on kumottu L:lla 21.12.2012/884.

19 § (9.9.2016/784)

19 § on kumottu L:lla 9.9.2016/784.

20 § (30.12.1999/1346)

20 § on kumottu L:lla 30.12.1999/1346.

21–23 §

21–23 § on kumottu L:lla 9.9.2016/784.

24 § (11.6.2010/524)
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtiovarainministeriön asetuksella.

25 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annettu arpajaisverolaki (259/70) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Viimeksi mainittua lakia sovelletaan kuitenkin voittoon, joka on arvottu ennen tämän lain voimaantuloa tai suoritetaan ennen tämän lain voimaantuloa aloitetun arvonnan tai muun menettelyn perusteella tai joka suoritetaan ennen tämän lain voimaantuloa liikkeelle lasketusta obligaatiolainasta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.6.1994/617:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Lakia sovelletaan sen voimaan tullessa vireillä oleviin ja myöhemmin tehtyihin hakemuksiin.

HE 68/94, VaVM 24/94

2.8.1994/709:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen.

HE 143/93, LaVM 11/94

3.2.1995/147:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1995.

HE 274/94, HaVM 15/94, SuVM 4/94

21.4.1995/652:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVm 22/94, SuVM 10/94

18.12.1995/1568:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 131/95, VaVM 37/95, EV 124/95

26.7.1996/544:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 46/96, VaVM 20/96, EV 105/96

30.12.1999/1346:

HE 149/1999, VaVM 30/1999, HaVL 10/1999, EV 131/1999

3.11.2000/911:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 105/2000, VaVM 23/2000, EV 138/2000

26.10.2001/910:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

23.11.2001/1048:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 197/1999, HaVM 10/2001, EV 91/2001, VJL 5/2001, HaVM 15/2001, EK 23/2001

21.12.2001/1367:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 183/2001, VaVM 36/2001, EV 207/2001

20.12.2002/1167:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 127/2002, VaVM 39/2002, EV 233/2002

24.6.2004/575:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen vireille tuleviin hakemuksiin.

HE 57/2004, VaVM 4/2004, EV 63/2004

12.11.2004/962:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 150/2004, VaVM 20/2004, EV 139/2004

18.4.2008/243:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

HE 148/2007, VaVM 5/2008, EV 25/2008

7.8.2009/612:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2009.

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta suoritettavaan arpajaisveroon. (16.10.2009/757)

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaan arpajaisveroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä. (16.10.2009/757)

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa arpajaisveroa koskeva ilmoitus saapuu verovirastolle 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, verovirasto maksuunpanee verovelvollisen ilmoittaman veron. (16.10.2009/757)

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa arpajaisveroa koskeva maksuunpanopäätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, verolle lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleessa 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. (16.10.2009/757)

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta palautettavaa arpajaisveroa koskeva päätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, lain voimaan tullessa voimassa olleessa 17 §:ssä tarkoitettua korkoa maksetaan siihen päivään saakka, jona palautettavaa arpajaisveroa koskeva päätös tehdään. (16.10.2009/757)

HE 221/2008, VaVM 7/2009, EV 66/2009

16.10.2009/757:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

16.10.2009/758:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

11.6.2010/524:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 288/2009, VaVM 12/2010, EV 37/2010

12.11.2010/951:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 125/2010, VaVM 37/2010, EV 156/2010

16.12.2011/1315:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 51/2011, VaVM 7/2011, EV 38/2011

21.12.2012/884:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan hallinto-oikeudelle osoitettuun valitukseen sekä verosta vapauttamista tai veron maksun lykkäystä koskevaan asiaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn veron maksun lykkäyksen perusteella kertyneeseen korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 76/2012, VaVM 29/2012, EV 136/2012

9.9.2016/784:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavan verokauden verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun.

Ennen lain voimaantuloa päättyneen verokauden verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun sekä muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päättynyttä verokautta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.

HE 29/2016, VaVM 9/2016, EV 104/2016

21.12.2016/1292:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 132/2016, HaVM 25/2016, EV 240/2016

12.1.2018/40:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 97/2017, VaVM 26/2017, EV 182/2017

11.12.2020/958:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

HE 170/2020, VaVM 22/2020, EV 156/2020

16.12.2021/1130:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa vuoden 2023 loppuun.

HE 145/2021, HE 218/2021, VaVM 26/2021, EV 198/2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.