Seurattu SDK 940/2023 saakka.

6.3.1992/211

Valtion maksuperusteasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 12 §:n nojalla:

Suoritteen omakustannusarvo
1 §

Suoritteen omakustannusarvoon eli suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin luetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista valtion viranomaisen yhteiskustannuksista. Mikäli suoritteen tuottamiseen osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös näille aiheutuvat edellä mainitut kustannukset suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin.

Suoritteen omakustannusarvon laskemisesta ja maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta voi valtiokonttori antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä. (26.9.2013/698)

Julkisoikeudellisten suoritteiden maksujen perintä
2 §

Maksut on perittävä suoritteen tilauksen yhteydessä, suoritetta luovutettaessa tai välittömästi suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena.

3 §

Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle tai suoritteen vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle tai vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Kun kysymyksessä on maksun periminen ulkomailta, tulee maksu vaatia suoritettavaksi olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman pian laskun toimittamisen jälkeen.

Jollei valtiolle perittävää maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, on viranomaisen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin maksun saamiseksi. Maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa sen määräisenä kuin korkolain 4 §:ssä säädetään ja noudattaen mitä viivästyskoron perimisestä korkolaissa muuten säädetään. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä 10 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. (26.9.2013/698)

4 §

Valtion viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen luopua vähäisen maksun perimisestä.

5 §

Viranomainen voi myöntää maksuaikaa. Maksuaikaa ei yleensä tule myöntää yli vuodeksi. Maksuajasta ja sen ehdoista on sovittava kirjallisesti. Maksuajalta peritään vuotuista korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. (26.9.2013/698)

Viranomainen voi edellyttää maksun suorittamista osittain tai kokonaan ennakkoon taikka vaatia vakuutta. Vakuus voidaan edellyttää myös silloin, kun viranomainen antaa maksuaikaa. Vakuudeksi saadaan pääsääntöisesti hyväksyä vain rahatalletus taikka raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus.

5 a § (23.4.2020/281)

5 a § oli väliaikaisesti voimassa 24.4.2020-31.8.2020 A:lla 281/2020.

Erinäisiä säännöksiä
6 §

Sen lisäksi mitä valtion maksuperustelain (150/92) 11 §:n 2 momentissa säädetään, noudatetaan lain 7 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden saatavien perinnässä korkolakia (633/82).

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.5.1995/818:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettuun sitoumukseen koron maksamisesta maksuajalta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa olleita säännöksiä.

12.12.2001/1254:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.9.2013/698:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetun sitoumuksen koron maksamisesta maksuajalta sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa olleita säännöksiä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23.4.2020/281:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020.

Asetusta sovelletaan erääntymättömiin julkisoikeudellisiin maksuihin, joita koskeva maksuaikapyyntö on tullut vireille asetuksen voimassaoloaikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.