Seurattu SDK 272/2021 saakka.

14.2.1992/105

Asetus tilastokeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään tilastokeskuksesta 24 päivänä tammikuuta 1992 annetun lain (48/92) 3 ja 4 §:n nojalla:

Organisaatio
1 §

Tilastokeskuksessa on johtokunta.

Tilastokeskuksen päällikkönä on pääjohtaja.

Tilastokeskuksen toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

2 §

Tilastokeskuksen johtokunnassa on enintään kahdeksan jäsentä. Yhtenä jäsenenä on tilastokeskuksen pääjohtaja, minkä lisäksi tilastokeskuksen henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan yksi jäsen johtokuntaan. Valtioneuvosto nimittää muut johtokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. (14.1.1994/37)

Henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muillakin jäsenillä. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon asiassa, joka koskee johdon valintaa tai erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön palvelussuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

Asioiden käsittely
3 § (28.11.1997/1066)

Tilastokeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä ja taloussäännössä määrätään, muu virkamies.

4 §

Johtokunta päättää:

1) tilastokeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä palvelu- ja muista toimintatavoitteista ja taloudellisista tulostavoitteista ottaen huomioon valtiovarainministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

2) tilastokeskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

3) tilinpäätöksen hyväksymisestä; sekä

4) muista tilastokeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta määrää tarkemmin asioiden käsittelystä johtokunnassa.

6 §

Pääjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää tilastokeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Pääjohtaja ratkaisee tilastokeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä tai taloussäännössä ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi. (28.11.1997/1066)

Pääjohtaja vahvistaa tilastokeskuksen työjärjestyksen.

Kelpoisuusvaatimukset
7 § (28.11.1997/1066)

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon ja tilastokeskuksen toimialaan.

Toimintayksikön johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kehittämiskokemusta sekä hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan.

Henkilöstön ottaminen, virkavapaus ja sijaisuudet
8 § (25.2.2000/232)

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Toimintayksikön johtajan nimittää johtokunta. Viraston muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

9 §

Virkavapauden myöntää muulle kuin tilastokeskuksen pääjohtajalle tilastokeskus sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkavapautta vastaavan vapautuksen työstä myöntää tilastokeskus sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

10 § (28.11.1997/1066)

Johtokunta määrää tilastokeskuksen pääjohtajan esityksestä tämän sijaisena toimivan toimintayksikön johtajan.

Erinäisiä säännöksiä
11 § (18.12.1992/1400)

11 § on kumottu A:lla 18.12.1992/1400.

Voimaantulo
12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1992/1400:
14.1.1994/37:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.12.1994/1238:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

28.11.1997/1066:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

25.2.2000/232:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.