Seurattu SDK 476/2022 saakka.

7.6.1991/899

Asetus sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (118/91) 6 ja 12 §:n nojalla:

1 §

Haettaessa sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaista päivärahaa kansaneläkelaitoksen kautta toimitetaan hakemus hakijan kotipaikkakunnan paikallistoimistoon. Päivärahaa koskeva hakemus voidaan sisällyttää lomakkeeseen, jolla haetaan sairausvakuutuslain (364/63) mukaista päivärahaa. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta päivärahaa haetaan sen vahvistamaa lomaketta käyttäen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 §:n 3 momentissa edellytetty selvitys työkyvyttömyydestä.

2 §

Kun kansaneläkelaitos on ratkaissut hakijan oikeuden sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan, sen tulee ilmoittaa maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahahakemuksen käsittelyä varten hakijan nimi, henkilötunnus, lähiosoite ja postitoimipaikka, maksuosoite, hakemispäivä, kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston numero, sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta antamansa ratkaisu sekä sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen nähden ensisijaisen korvauksen laji. Samoin on ilmoitettava työkyvyttömyyden alkamispäivä ja omavastuuajan päättymispäivä. Jos hakemus on hylätty, tulee kansaneläkelaitoksen ilmoittaa myös hylkäämisen peruste.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 11 §:ssä mainitulla teknisellä käyttöyhteydellä tarkoitetaan automaattisen tietojenkäsittelyn linjasiirtoa.

3 §

Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta säilyttää alkuperäiset hakemusasiakirjat on soveltuvin osin voimassa, mitä sairausvakuutusasiakirjojen säilyttämisestä on säädetty ja määrätty. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tulee vastaavalla tavalla säilyttää sille toimitetut hakemusasiakirjat.

Kansaneläkelaitoksen tulee toimittaa maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sen pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista niiltä osin kuin ne ovat tarpeen omavastuuajan päivärahan korvauskäsittelyä varten.

Kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tulee vireillä olevaa valitusta varten toimittaa tapaturmalautakunnalle sen pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista niiltä osin kuin ne koskevat omavastuuajan päivärahaa.

4 momentti on kumottu L:lla 7.8.2015/882.

4 §

Kansaneläkelaitos on rekisterinpitäjänä vastuussa teknisen käyttöyhteyden kautta maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tapahtuneen tiedonsiirron yhteydessä korvauksenhakijalle aiheutuneesta vahingosta siten kuin henkilörekisterilain (471/87) 42 §:ssä on säädetty.

5 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja kansaneläkelaitos voivat sopia tässä asetuksessa tarkoitetusta tietoliikenteestä sekä kansaneläkelaitokselle 1 §:ssä tarkoitettujen hakemusten vastaanottamisesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.8.2015/882:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä lakia sovelletaan korvaukseen, jossa työkyvyttömyys on alkanut lain voimaan tullessa tai sen jälkeen.

Mitä tämän lain 4 §:ssä säädetään maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta korvauksesta, sovelletaan myös vastaavaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) tai tapaturmavakuutuslain (608/1948) nojalla myönnettyyn korvaukseen.

Tällä lailla kumotaan sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun asetuksen (899/1991) 3 §:n 4 momentti.

HE 278/2014, StVM 50/2014, MmVL 47/2014, TyVL 17/2014, EV 320/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.