Seurattu SDK 59/2022 saakka.

21.12.1990/1247

Mielenterveysasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveyslain (1116/90) 34 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (29.12.2009/1646)
Työnohjaus

Kunnan tai kuntayhtymän on toteuttaessaan mielenterveyslain (1116/90) 4 §:n 3 momentissa edellytettyä työnohjauksen järjestelmää huolehdittava siitä, että työnohjaus on sisällöltään sellaista, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja.

2 §
Hoito tahdosta riippumatta

Henkilön hoito hänen tahdostaan riippumatta saadaan toteuttaa ainoastaan sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä, jolla on edellytykset antaa tällaista hoitoa.

Mielenterveyslain 8 §:n 2 momentissa mainitulla yksiköllä tarkoitetaan sairaalan lasten- tai nuorisopsykiatrista hoitoa antavaa yksikköä. (18.12.1992/1446)

2 luku

Rikoksesta syytetyn mielentilan tutkiminen ja hoito tahdosta riippumatta

3 § (29.12.2009/1646)
Oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittaminen

Jos tuomioistuin on määrännyt rikoksesta syytetyn mielentilan tutkittavaksi ja syytetty on vangittuna, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on toimitettava tuomioistuimen sille lähettämät asiakirjat edelleen tutkimuksesta vastaavalle lääkärille sekä ilmoitettava sen vankilan johtajalle, jossa syytettyä asiakirjojen mukaan säilytetään, missä ja milloin tutkimus toimitetaan.

Jollei syytettyä ole määrätty vangittavaksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on toimitettava asiakirjat tutkimuksesta vastaavalle lääkärille ja ilmoitus tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta syytetyn asuinpaikkakunnan poliisille, jonka on ilmoitettava tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta tutkittavalle.

4 § (29.12.2009/1646)
Mielentilatutkimusasiakirjojen toimittaminen

Kun rikoksesta syytetyn mielentila on tutkittu, tutkimuksesta vastaavan lääkärin tulee toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle selvitys tutkimuksesta ja lausuntonsa syytetyn mielentilasta sekä palauttaa asiakirjat. Kaikki mainitut asiakirjat sekä oman lausuntonsa syytetyn mielentilasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimittaa tuomioistuimelle.

5 § (29.12.2009/1646)
Hoidon jatkamista koskevan päätöksen toimittaminen

Mielenterveyslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös hoidon jatkamisesta ja sen perusteena olevat asiakirjat tulee toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen hyvissä ajoin ennen mielenterveyslain 17 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kuuden kuukauden hoitoajan loppumista.

6 § (29.12.2009/1646)

6 § on kumottu A:lla 29.12.2009/1646.

2 a luku (28.12.2000/1282)

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

6 a § (17.2.2005/108)

6 a § on kumottu A:lla 17.2.2005/108.

6 b § (28.12.2000/1282)
Hoitoyksiköiden yhteistyö

Lapsen tai nuoren käyttäessä mielenterveyspalveluja, tulee hoitavan yksikön huolehtia, potilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumuksella taikka jos potilas ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee itse päättämään hoidostaan, hänen suostumuksellaan, että potilaan hoidon siirtyessä uuteen yksikköön, tällä uudella yksiköllä on käytettävissään jatkohoidon toteuttamisen kannalta kaikki tarpeelliset tiedot.

6 c § (28.12.2000/1282)
Avohoidon tukitoimet

Kunnan on huolehdittava, että lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden avohoidossa on käytettävissä tarpeelliset ja riittävät tukitoimet kotona selviytymisen mahdollistamiseksi.

6 d § (29.12.2009/1646)
Alueellinen yhteistyö

Mielenterveyslain 5 §:ssä tarkoitetun toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi lasten ja nuorten mielenterveystyössä tulee sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien sopia alueellisesta työnjaosta ja sen toteuttamisesta. Lisäksi terveyskeskusta ylläpitävän kunnan tai kuntayhtymän tulee järjestää vähintään kerran vuodessa yhteistyökokous, johon kutsutaan kunnan tai kuntayhtymän alueella lasten ja nuorten mielenterveystyötä tekevät tahot, myös yksityiset yhteisöt ja palveluntuottajat. Kokous voidaan järjestää myös useamman kunnan tai kuntayhtymän yhteistyönä. Kuntien ja kuntayhtymien edustajien tulee sopia kokouksessa kunnallisen lasten ja nuorten mielenterveystyön tavoitteista ja käytännön työnjaosta alueella. Lisäksi kokouksessa voidaan sopia siitä, miten yksityiset tahot voivat olla mukana yhteistyössä. Aluehallintoviraston tulee lisäksi järjestää vuosittain lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen työnjaon kehittämiseksi alueelliset yhteistyökokoukset.

3 luku

Erinäiset säännökset

7 § (29.12.2009/1646)
Mielentilatutkimuksen ja hoidon kiireellisyysjärjestys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrää, ottaen huomioon mielentilatutkimusten suorittamisen kiireellisyyden, missä järjestyksessä mielenterveyslain 6 §:ssä tarkoitetut potilaat otetaan mielentilan tutkimista tai hoitoa varten valtion mielisairaalaan.

8 §
Tiedoksianto

Mielenterveyslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös on annettava potilaalle tiedoksi viipymättä. (29.12.2009/1646)

Jos potilas on alaikäinen, päätös on annettava tiedoksi hänelle, jos hän on 12 vuotta täyttänyt, ja henkilölle, jolle mielenterveyslain 11 §:n 1 momentin mukaan on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Jos täysi-ikäiselle potilaalle on määrätty holhooja tai uskottu mies, on päätös annettava tiedoksi myös hänelle.

L tiedoksiannosta hallintoasioissa 232/1966 on kumottu HallintoL:lla 434/2003. Ks. tiedoksiannosta HallintoL 434/2003 9 ja 10 luku.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.11.1992/1133:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

18.12.1992/1446:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

19.3.1993/302:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

28.12.2000/1282:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.2.2005/108:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

29.12.2009/1646:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.