Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

21.9.1990/883

Poronhoitoasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 14 päivänä syyskuuta 1990 annetun poronhoitolain (848/90) 16 §:n, 23 §:n 3 momentin, 27 §:n, 30 §:n 2 momentin, 36 §:n 2 momentin, 51 §:n ja 54 §:n nojalla:

Paliskunnat
1 §

Lääninhallitus pitää alueensa paliskunnista rekisteriä, johon on merkittävä paliskunnan nimi ja osoite, toimialueen rajat sekä poroisännän ja varaisännän nimi. Rekisteriin on liitettävä kartta, johon on merkitty paliskuntien toimialueiden rajat. Paliskunnan on toimitettava ilmoitus rekisteriin merkittävästä asiasta lääninhallitukselle.

2 §

Paliskunnan varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa. Syyskokous pidetään syys- tai lokakuussa ja kevätkokous huhti- tai toukokuussa.

Paliskunnan tilikautena on poronhoitovuosi.

3 §

Paliskunnan varsinaisessa syyskokouksessa päätetään:

1) edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2) vuosikertomuksen hyväksymisestä;

3) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta;

4) poroisännän, varaisännän ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista;

5) poroisännän, varaisännän ja muiden hallituksen jäsenten valitsemisesta toimikauden päättyessä kolmeksi seuraavaksi poronhoitovuodeksi;

6) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista ja valitsemisesta seuraavalle poronhoitovuodelle; sekä

7) työnjohtajien ja poroerotusten lukumiesten palkkioista ja valitsemisesta seuraavalle poronhoitovuodelle.

4 §

Paliskunnan varsinaisessa kevätkokouksessa päätetään:

1) toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta seuraavalle toimikaudelle;

2) paliskunnan varojen hoitamisessa noudatettavasta menettelystä;

3) laidunmaiden käyttösuunnitelmasta;

4) poroluettelon vahvistamisesta;

5) vuosimaksun suuruudesta ja suorittamistavasta;

6) korotetun vuosimaksun suuruudesta ja suorittamistavasta; sekä

7) merkitsemismaksusta.

5 §

Paliskunnan perustavassa kokouksessa päätetään:

1) paliskunnan nimestä;

2) esityksen tekemisestä paliskunnan ja paliskunnan osakkaan suurimmaksi sallituksi poroluvuksi;

3) poroisännän, varaisännän ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista ja valitsemisesta ensimmäiselle tilikaudelle;

4) toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta;

5) vuosimaksun suuruudesta ja suorittamistavasta; sekä

6) merkitsemismaksusta.

6 §

Lisäksi 4–5 §:ssä tarkoitetuissa kokouksissa tai paliskunnan ylimääräisissä kokouksissa voidaan päättää

1) paliskunnan nimen muuttamisesta;

2) paliskunnan yhdistämiseen tai jakamiseen liittyvistä toimenpiteistä;

3) paliskunnan rajoista ja niiden muuttamisesta sekä päätöksen toimittamisesta lääninhallitukselle vahvistettavaksi;

4) paliskunnan omia poromerkkejä koskevien esitysten tekemisestä;

5) arviomiesten valitsemisesta;

6) poronhoitolain 21 §:n 3 momentissa tarkoitetusta eloporojen enimmäismäärän väliaikaisesta alentamisesta;

7) poronhoitolain 22 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä porojen määrän vähentämiseksi sallittuun enimmäismäärään;

8) poronhoitolain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetusta porojen hoidettavaksi ottamisesta;

9) poronhoitolain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetusta luvasta käyttää lisämerkkiä;

10) poronhoitolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetusta luvasta pitää peruutetulla poromerkillä merkittyjä poroja;

11) poronhoitolain 26 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä käyttämättömästä poromerkistä;

12) poronhoitolain 41 §:n 1 momentissa tarkoitetusta porojen kokoamisesta, merkitsemisestä ja muiden poronhoitotöiden tekemisestä ilman paliskunnan hallituksen lupaa;

13) poronhoitolain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetuista paliskunnan tekemistä poronhoitotöistä perittävistä maksuista;

14) vahingonkorvauksen suorittamisessa noudatettavasta menettelystä;

15) poronhoitolain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetuista paliskunnan kokouksen käsiteltäviksi saatetuista asioista; sekä

16) niistä muista paliskunnan asioista, jotka poronhoitolain mukaan eivät kuulu paliskunnan hallituksen tai poroisännän päätettäviksi.

7 §

Paliskunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa viikon kuluessa kokouksesta.

Paliskunnan kokouksessa pidetystä pöytäkirjasta on sille, jonka etua tai oikeutta päätös koskee, sekä pyynnöstä paliskunnan osakkaalle annettava poroisännän oikeaksi todistama ote.

8 §

Paliskunnan hallituksen tehtävänä on:

1) johtaa paliskunnan toimintaa;

2) kutsua paliskunnan kokous koolle;

3) huolehtia paliskunnan kokouksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta;

4) päättää poronhoitolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetuista vuosimaksuna tehtävistä poronhoitotöistä;

5) päättää vahinkojen ehkäisemiseksi tarpeellisten aitojen, muiden laitteiden tai rakennelmien tekemisestä;

6) huolehtia, että paliskunnan alueella on tavoitettavissa henkilöitä, joille voidaan ilmoittaa viljelyksille luvattomasti päässeistä tai vahinkoa aiheuttavista poroista;

7) esittää poromerkin hyväksymistä;

8) päättää poronhoitolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon antamisesta ja sanotun pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä;

9) päättää poronhoitolain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetusta pääsymaksun suuruudesta ja suorittamisajasta;

10) päättää porokarjan saantoluvasta ja etuosto-oikeuden käyttämisestä;

11) määrätä poronhoitolain 41 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laidunalueesta;

12) myöntää lupa porojen kokoamiseen, merkitsemiseen ja muihin poronhoitotöihin paliskunnan kokouksen ohjeiden mukaisesti; sekä

13) käsitellä poroisännän päätöksiä koskevat valitukset.

Paliskunnan hallituksen on ilmoitettava tekemistään päätöksistä paliskunnan osakkaille seuraavassa paliskunnan kokouksessa.

9 §

Poroisännän tehtävänä on:

1) huolehtia paliskunnan käytännön tehtävien suorittamisesta;

2) panna täytäntöön paliskunnan hallituksen päätökset;

3) palkata paliskunnan kokouksen ja hallituksen ottamien työntekijöiden ja vuosimaksua poronhoitotöinä suorittavien lisäksi tarpeelliset työntekijät;

4) edustaa paliskuntaa;

5) valvoa paliskunnan toimihenkilöiden toimintaa;

6) valvoa järjestystä ja poronhoitolain noudattamista poronhoitotöissä;

7) päättää poronhoitolain 22 §:n 4 momentissa tarkoitetusta porojen vähentämisestä;

8) suorittaa poronhoitolain 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu porojen myynti tai merkitseminen;

9) ottaa vastaan poromerkin peruuttamista koskeva ilmoitus ja toimittaa se Paliskuntain yhdistykselle;

10) ilmoittaa poroerotuksista;

11) huolehtia toisen paliskunnan poroerotuksessa hänen paliskuntaansa kuuluviksi todetuista poroista ja niiden kuljettamisesta;

12) suorittaa poronhoitolain 29 §:n 3 momentissa tarkoitettu porojen myynti ja ilmoitus Paliskuntain yhdistykselle;

13) ottaa vastaan porokarjan luovuttamista koskeva ilmoitus sekä ryhtyä toimenpiteisiin sen käsittelemiseksi paliskunnan hallituksessa;

14) maksuunpanna paliskunnalle poronhoitolain nojalla suoritettavat maksut sekä ryhtyä lain 49 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin maksujen perimiseksi;

15) laatia paliskunnan kokoukselle ehdotus poroluetteloksi ja toimittaa vahvistetusta luettelosta jäljennös Paliskuntain yhdistykselle sekä tieto luetteloiduista, muihin paliskuntiin kuuluvista poroista näille paliskunnille;

16) laatia ehdotus paliskunnan vuosikertomukseksi ja toimittaa paliskunnan hyväksymä vuosikertomus Paliskuntain yhdistykselle; sekä

17) suorittaa ne muut paliskunnalle kuuluvat tehtävät, joita ei ole säädetty paliskunnan kokoukselle tai hallitukselle kuuluviksi.

10 §

Poronhoitolain 51 §:ssä tarkoitettu vakuutus on seuraava: ''Minä N.N. vakuutan, että uutterasti ja tunnollisesti, puolueettomasti ja ilman oman voiton tavoittelua, parhaan ymmärrykseni ja taitoni mukaan täytän minulle uskotun toimen niin, että mistään syystä toimessani en edistä vääryyttä. Tämän minä lupaan kunniani ja omantuntoni kautta.''

11 §

Poronhoitolain 30 §:ssä tarkoitetun poroluettelon kaavan vahvistaa Paliskuntain yhdistys. Poroluettelo on laadittava tämän kaavan mukaisesti ennen paliskunnan kevätkokousta. Poroluettelosta on vuosittain lähetettävä jäljennös Paliskuntain yhdistykselle poronhoitovuoden loppuun mennessä.

Poroerotuksissa luetteloiduista, muihin paliskuntiin kuuluvista poroista on toimitettava tieto näille paliskunnille maaliskuun loppuun mennessä.

12 §

Poronhoitolain 29 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettava Paliskuntain yhdistykselle maaliskuun loppuun mennessä.

Paliskunnan vuosikertomuksesta on toimitettava jäljennös Paliskuntain yhdistykselle marraskuun 15 päivään mennessä. Paliskuntain yhdistyksen on toimitettava jäljennökset paliskuntien vuosikertomuksista poronhoitoalueen lääninhallituksille tiedoksi marraskuun loppuun mennessä.

Paliskuntain yhdistys
13 §

Paliskuntain yhdistyksen kokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjasta on sille, jonka etua tai oikeutta päätös koskee, annettava yhdistyksen toiminnanjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön oikeaksi todistama ote.

Merkkipiirit
14 §

Poronhoitoalue jaetaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä merkkipiireihin, joiden tehtävänä on huolehtia, että poromerkit ovat käyttökelpoisia ja eroavat toisistaan riittävän selvästi.

Merkkipiirin kokous hoitaa merkkipiirille kuuluvat tehtävät. Kokous antaa lausuntoja poromerkkien myöntämistä ja siirtämistä koskevissa asioissa. Merkkipiirin kokouksen tulee puoltaa poromerkin hyväksymistä tai siirtämistä, jos poromerkki on käyttökelpoinen ja samaan tai läheisiin paliskuntiin kuuluvien poronomistajien poromerkit poikkeavat riittävän selvästi hyväksyttäväksi tai siirrettäväksi haetusta poromerkistä.

15 §

Merkkipiirin kokouksessa kutakin paliskuntaa edustaa poroisäntä. Kokous valitsee merkkipiirille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kolme vuotta.

Merkkipiirin kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Merkkipiirin kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa.

Merkkipiirin kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista kokousedustajista on paikalla. Kokouksessa on kullakin osanottajalla yksi ääni ja kokouksen päätökseksi katsotaan mielipide, jota enemmistö annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi henkilövaaleissa arpa.

Poromerkit
16 §

Poromerkin hyväksyminen edellyttää, että merkki eroaa selvästi muista poromerkeistä tai samankaltaisilla poromerkeillä varustettuja poroja hoidetaan niin kaukana toisistaan, että sekaantumisen vaaraa ei ole.

Poromerkkiä tehtäessä ei yli kolmannesta korvan pituudesta saa leikata pois, poromerkkiä ei saa ulottaa korvan juurirustoon asti eikä poromerkki muussa osassa korvaa saa mennä korvan reunasta kolmannesta syvemmälle. Poromerkissä käytetään seuraavia tekoja: pistel, tiili, pykälä, hanka, rappuhanka, poikki, haara, halki, vita, terotus, ketunkanto, vastahanka, reikä ja reiästä halki sekä linnunvarvas. Poroja merkittäessä voidaan käyttää lisäksi Paliskuntain yhdistyksen hyväksymää lisämerkkiä.

Paliskunta voi päättää, että porot on merkittävä todistajien läsnäollessa.

17 §

Poromerkin hyväksymistä koskeva hakemus osoitetaan Paliskuntain yhdistykselle ja jätetään poroisännälle. Hakemukseen on liitettävä kaavakuva ja selostus haetusta poromerkistä.

Poroisännän on hankittava hakemuksesta merkkipiirin kokouksen lausunto ja toimitettava hakemus, annettu lausunto sekä oma lausuntonsa paliskunnan hallitukselle, joka tekee esityksen poromerkin hyväksymisestä Paliskuntain yhdistykselle.

Poronomistajan, joka siirtää porokarjansa toisen paliskunnan alueelle, on haettava poromerkilleen Paliskuntain yhdistyksen hyväksyminen 1 momentin mukaisesti.

Poromerkki voidaan hyväksyä ainoastaan, mikäli hakijalla on omistuksessan haettuun merkkiin merkittävä poro.

18 §

Paliskuntain yhdistyksen on annettava päätös poromerkin hyväksymisestä tai peruuttamisesta tiedoksi hakijalle ja asianomaiselle paliskunnalle. Päätös poromerkin raukeamisesta Paliskuntain yhdistyksen on annettava tiedoksi asianomaiselle paliskunnalle ja todisteellisesti tiedoksi poromerkin haltijalle. Päätöksistä on lisäksi ilmoitettava seuraavassa Paliskuntain yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

19 §

Paliskuntain yhdistys pitää poromerkkiluetteloa, johon on merkittävä kaavakuva ja selostus hyväksytystä poromerkistä. Luetteloon on lisäksi merkittävä hyväksymispäivämäärä, se, kenelle merkki on hyväksytty ja keneltä merkki on siirretty sekä poromerkin peruuttamisen tai raukeamisen ajankohta.

Paliskunnan on pidettävä luetteloa osakkaidensa poromerkeistä. Luettelosta on voimassa, mitä 1 momentissa on säädetty.

Väliotsikko on kumottu A:lla 14.1.2021/13. (14.1.2021/13)
20–21 §

20–21 § on kumottu A:lla 14.1.2021/13.

Erinäisiä säännöksiä
22 §

Poronhoitolain 44 §:n 3 momentissa ja 45 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa valituskirjaan on liitettävä 9 ja 15 §:ssä tarkoitettu jäljennös tai ote, joka katsotaan tällöin valituksenalaiseksi päätökseksi.

23 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.1.2021/13:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.