Seurattu SDK 132/2023 saakka.

26.5.1989/506

Yhdistysrekisteriasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/89) 51 ja 57 §:n nojalla:

1 §

Yhdistysrekisteri käsittää yhdistyslaissa (503/89) tarkoitetut ilmoitukset liitteineen sekä yhdistyksistä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai muulla tavoin pidettävän luettelon.

2 § (21.5.2015/616)

Yhdistyslaissa säädetyt perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset on tehtävä Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamalla lomakkeella. Ilmoitukseen on oheistettava tarvittavat liitteet. Ilmoitukset toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus pitää lomakkeita yleisön saatavissa.

2 a § (8.12.1995/1384)

Edellä 2 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai yhdistyslain 55 §:ssä tarkoitettua hakemusta tehtäessä on suoritettava säädetty maksu.

Ilmoitus tai hakemus katsotaan tehdyksi vasta, kun maksu on suoritettu.

3 §

Jollei yhdistyslain 51 §:ssä tarkoitettua virallisen kääntäjän antamaa todistusta ole toimitettu perus- tai muutosilmoituksen yhteydessä, se on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä uhalla, että yhdistystä ei tämän ilmoituksen nojalla voida rekisteröidä kaksikielisenä tai että sääntöjen muuttamista koskeva asia raukeaa.

Yhdistyslain 55 §:ssä tarkoitettu sääntöjen tai niiden muutoksen ennakkotarkastusta koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on oheistettava säännöt tai niiden muutos. (29.9.2011/1055)

4 §

Yhdistyksistä pidettävään luetteloon merkitään:

1) yhdistyksen nimi ja kotikunta;

2) ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekisterinumero;

3) sääntöjen määräys yhdistyksen nimen kirjoittamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja muun henkilön, jolla on oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai syntymäaika; (16.12.1994/1266)

4) sääntöjen ja niiden muutoksen ennakkotarkastus;

5 kohta on kumottu A:lla 29.9.2011/1055.

6) yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättyminen, yhdistykselle annettu varoitus ja väliaikainen toimintakielto, yhdistykselle valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai uskotut miehet sekä muut rekisterin pitämisessä tarpeelliset tiedot.

5 §

Yhdistykset, niiden sääntöjen muutokset, nimenkirjoittajien vaihtumiset ja ennakkotarkastukset rekisteröidään siinä aikajärjestyksessä, jossa päätökset rekisteriin merkitsemisestä tehdään. Uudelle yhdistykselle annetaan juoksevasta numerosarjasta kulloinkin vuorossa oleva rekisterinumero.

Jos samanaikaisesti on vireillä kaksi tai useampia ilmoituksia, joissa yhdistyksille on otettu sama nimi, etuoikeus nimeen on sillä yhdistyksellä, jota koskeva ilmoitus on tehty ensin. Ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen voimassaoloaikana ei tarkastettuihin sääntöihin sisältyvää nimeä saa rekisteröidä toisen yhdistyksen nimeksi, jos viimeksi mainittua yhdistystä koskeva ilmoitus on tehty sen jälkeen, kun ennakkotarkastuksesta on annettu päätös.

6 §

Ilmoitukset liitteineen yhdistetään asiakirjavihkoiksi, jotka säilytetään rekisterinumeroiden mukaisessa järjestyksessä.

Sääntöjen ennakkotarkastusta koskeva hakemus liitteineen ja ennakkotarkastuksesta annettu päätös säilytetään kaksi vuotta päätöksen antamisesta. Jos yhdistys tämän ajan kuluessa tehdyn perusilmoituksen johdosta merkitään rekisteriin, mainitut asiakirjat liitetään 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjavihkoon. Asiakirjavihkoon liitetään myös suoritettua sääntöjen muutoksen ennakkotarkastusta koskevat asiakirjat.

7 §

Purkautumisilmoituksen perusteella tai muusta syystä rekisteristä poistetuista yhdistyksistä pidetään luetteloa, johon merkitään yhdistyksen nimi, kotipaikka ja rekisterinumero. Tällaisten yhdistysten asiakirjavihkot säilytetään erillään rekisterinumeroiden mukaisessa järjestyksessä.

8 §

1 momentti on kumottu A:lla 29.9.2011/1055.

2 momentti on kumottu A:lla 21.5.2015/616.

9 § (29.9.2011/1055)

9 § on kumottu A:lla 29.9.2011/1055.

10 § (16.12.1994/1266)

Patentti- ja rekisterihallitus antaa otteita yhdistysrekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä käytettävissään olevista asiakirjoista säädettyä maksua vastaan. Otteiden kaavat vahvistaa Patentti- ja rekisterihallitus. (21.5.2015/616)

Patentti- ja rekisterihallitus voi luovuttaa tietoja yhdistysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakirjoista myös kirjallisena poimintana, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa. (21.5.2015/616)

Yhdistysrekisteristä annettava automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetuksella kumotaan yhdistysrekisterin ja paikallisten yhdistysluettelojen pitämisestä 25 päivänä syyskuuta 1924 annettu valtioneuvoston päätös (244/24).

2 momentti on kumottu A:lla 29.9.2011/1055. (29.9.2011/1055)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.12.1994/1266:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

8.12.1995/1384:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

29.9.2011/1055:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

21.5.2015/616:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.