Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

9.12.1988/1079

Löytötavara-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 26 päivänä elokuuta 1988 annetun löytötavaralain (778/88) 32 §:n nojalla:

1 § (22.11.2001/1033)

1 § on kumottu A:lla 22.11.2001/1033.

2 §
Omistajalle tehtävä ilmoitus

Poliisin ja löytötavaratoimiston tulee hankkia tietoja siitä, kuka on löytötavaran omistaja, jos niitä on hankaluudetta saatavissa. Omistajalle on ilmoitettava löydöstä.

3 §
Löytäjälle annettava kuitti

Poliisin on annettava löytäjälle maksutta kuitti löytötavaran vastaanottamisesta.

Kuittiin on merkittävä löytöä koskevat tiedot ja löytäjän vaatimukset sekä ilmoitus löytäjän oikeuksista ja siitä, miten löytäjän tulee niiden toteuttamiseksi menetellä.

Kuitti annetaan sisäasiainministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

4 §
Luettelo vastaanotetuista löytötavaroista

Poliisin ja löytötavaratoimiston on pidettävä vastaanotetuista löytötavaroista luetteloa.

5 §
Luettelo eräistä luvista

Poliisin on pidettävä luetteloa löytötavaralain 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuista luvista.

6 §
Laitoslöytöjen kirjaaminen

Löytötavaralain 5 §:ssä tarkoitettujen laitosten on pidettävä kirjaa niissä löydettyjen esineiden löytöpäivästä ja -paikasta.

7 §
Löytöpalkkion suuruus

Löytöpalkkio määräytyy esineen käyvän arvon perusteella. Löytöpalkkion suuruus on 10 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 4 euroa. (22.11.2001/1033)

Löytöpalkkio määrätään 1 momentin estämättä niin, että se on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen, jos esineen käypä arvo on vaikeasti määritettävissä tai jos tähän on löytäjälle löydöstä aiheutuneen vaivan vuoksi aihetta.

8 § (22.11.2001/1033)
Kustannusten korvauksen suuruus

Löytötavaralain 11 §:ssä tarkoitettu korvaus löytötavarasta aiheutuneista yleisistä säilytyskustannuksista peritään esineen käyvän arvon perusteella. Korvaus on 5 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin enintään 17 euroa.

Mikäli esineen käypä arvo on vaikeasti määritettävissä, korvaus yleisistä säilytyskustannuksista määrätään huomioon ottaen esineen koko ja muut kulujen suuruuteen vaikuttavat seikat. Jos yleiset säilytyskustannukset ovat pienemmät kuin 4 euroa, voidaan ne jättää perimättä.

9 §
Ilmoitus tullattavasta löytötavarasta

Poliisin ja löytötavaratoimiston on ilmoitettava tulliviranomaiselle löytötavarasta, joka ilmeisesti olisi tullattava.

10 §
Alkoholijuomien käsittely

Valtiolle siirtyneiden alkoholijuomien käsittelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtiolle menetetyiksi tuomituista alkoholijuomista on säädetty.

11 §
Valtiolle siirtyneen löytötavaran käsittely

Valtiolle siirtynyt löytötavara on myytävä huutokaupalla tai muulla sopivalla tavalla taikka otettava valtion käyttöön tai hävitettävä.

12 § (20.9.2012/524)
Löytötavaratoimiston pitämistä koskeva hakemus

Löytötavaratoimiston pitämislupaa koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) löytötavaratoimiston toimipaikat ja niiden yhteystiedot;

3) löytötavaratoimiston vastaavan hoitajan nimi ja henkilötunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä vastaavan hoitajan kirjallinen suostumus tehtävään.

13 §
Löytötavaratoimiston pitämisluvan myöntäminen

1–2 momentit on kumottu A:lla 20.9.2012/524.

Poliisille on annettava tieto myönnetystä luvasta ja löytötavaratoimiston toimipaikoista.

14 § (20.9.2012/524)
Löytötavaratoimiston pitäjän tietojenantovelvollisuus

Löytötavaratoimiston pitäjän on annettava aluehallintovirastolle tämän määräämä selvitys löytötavaratoimiston toiminnasta.

15 §
Löytötavaran luovuttaminen löytötavaratoimiston pitämisluvan peruuttamisen yhteydessä

Jos lupa löytötavaratoimiston pitämiseen peruutetaan, löytötavaratoimiston pitäjän on kohtuullisen, sitä varten määrätyn ajan kuluessa luovutettava poliisille hallussaan olevat löytötavarat ja niitä koskevat rekisterit.

16 §
Tarkempien määräysten antaminen

Tarkemmat määräykset valtiolle siirtyneen omaisuuden myynnistä ja käytöstä sekä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa sisäasiainministeriö.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.7.1996/521:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan niihin löytöihin, jotka on tehty asetuksen voimaantulon jälkeen.

22.11.2001/1033:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

20.9.2012/524:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Löytötavaratoimiston pitämistä koskeva lupa-, valvonta- tai pakkokeinoasia, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, joka on ollut toimivaltainen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.