Seurattu SDK 761/2022 saakka.

27.5.1988/460

Eduskunnan tilisääntö

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunta on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 25 §:n nojalla 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksynyt eduskunnalle seuraavan tilisäännön:

Yleiset säännökset
1 §

Eduskunnan taloudenhoidosta ja kirjanpidosta on voimassa, mitä tässä tilisäännössä säädetään.

2 § (9.5.2007/612)

Eduskuntaan kuuluvia virastoja ovat eduskunnan kanslia ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia sekä eduskunnan yhteydessä olevat valtiontalouden tarkastusvirasto ja kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos.

3 § (5.12.1997/1175)

Eduskunnan talousarviosta, kirjanpidosta, maksuliikkeestä ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992) on säädetty, jollei jäljempänä tässä tilisäännössä toisin säädetä.

Talousarvio ja sen toteuttaminen (25.2.1992/172)
4 § (25.2.1992/172)

Eduskunnan menoja varten otetaan valtion vuotuiseen talousarvioon tarpeelliset määrärahat.

Eduskunnan talousarvioehdotus perusteluineen laaditaan soveltuvin osin valtion talousarviota koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

5 § (11.12.2000/1100)

Eduskunnan virastot antavat vuosittain perustellut ehdotuksensa tarvittavista määrärahoista kansliatoimikunnalle.

6 § (25.2.1992/172)

Kansliatoimikunta toimittaa ehdotuksensa eduskunnan talousarvioksi valtiovarainministeriölle.

7 § (25.2.1992/172)

Jos vahvistettuun talousarvioon on tarpeellista tehdä muutoksia, noudatetaan vastaavasti, mitä talousarvioehdotuksen laatimisesta on säädetty.

8 § (5.12.1997/1175)

Kansliatoimikunta vahvistaa eduskunnan talousarvion tilijaottelun sen jälkeen, kun valtion talousarvio on julkaistu.

Jos eduskunnan talousarviota on muutettu, on tilijaottelua muutettava viivytyksettä. (17.12.2015/1583)

Sen jälkeen kun talousarvion tilijaottelu on vahvistettu, se toimitetaan julkaisemista varten Valtiokonttorille. Tilijaottelun muutos toimitetaan Valtiokonttorille tiedoksi.

9 § (30.11.2005/929)

Lupa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä. Kun lupa on myönnetty, sitä koskeva päätös toimitetaan Valtiokonttorille tiedoksi.

10 § (5.12.1997/1175)

Valtion talousarviosta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä ja lain 20 §:ssä tarkoitettu lupa ennen varainhoitovuoden päättymistä.

11 § (21.11.2006/1064)

Eduskunnan virastojen on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa usean vuoden aikavälillä siten, että suunnittelusta saadaan perusteita vuotuisen talousarvion laadinnalle, johtamiselle, voimavarojen tehokkaalle käytölle ja hallinnon kehittämiselle.

Taloushallinto-organisaatio (5.12.1997/1175)
12 § (20.6.2000/723)

Eduskunnan kanslian taloutta hoitaa kansliatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosasto. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian maksuliikettä, kirjanpitoa ja palkanmaksatukseen liittyviä tehtäviä hoidetaan eduskunnan kanslian hallintoja palveluosastolla siten kuin eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätään. (17.12.2015/1583)

Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos hoitavat taloutensa siten kuin virastojen taloussäännöissä määrätään. (21.11.2006/1064)

13 § (17.12.2015/1583)

Kansliatoimikunta voi siirtää eduskunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä valtion palvelukeskuksen hoidettavaksi palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosastolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi.

Maksuliike, kirjanpito ja tilinpäätös
14 § (5.12.1997/1175)

Eduskunnan maksuliike ja kirjanpito hoidetaan soveltuvin osin valtion maksuliikkeen ja laskentatoimen yleisten periaatteiden mukaisesti eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.

15 § (11.12.2000/1100)

Eduskunnan kanslialla on maksuliikettä varten tulotili ja menotili sekä muita pankkitilejä sen mukaan kuin siitä tiliohjesäännössä määrätään. Tilien kate- ja tyhjennyssiirroista huolehtii valtion palvelukeskus. (17.12.2015/1583)

Eduskunnan hallintojohtaja hyväksyy tilinkäyttäjät.

16 § (17.12.2015/1583)

Eduskunnan palkkojen ja palkkioiden laskenta, maksatus sekä palkkakirjanpito hoidetaan palvelusopimuksessa määritellyllä palkanlaskentajärjestelmällä valtion palvelukeskuksessa, jollei muuhun menettelyyn ole aihetta ja kansliatoimikunta siitä erikseen päätä.

17 § (17.12.2015/1583)

Valtion palvelukeskus huolehtii eduskunnan kansallis- ja käyttöomaisuudesta pidettävästä kirjanpidosta. Siitä ja irtaimen omaisuuden arvon rajoista sekä seurannasta annetaan tarkempia ohjeita eduskunnan tiliohjesäännössä.

18 §

Eduskunnan tilit päätetään vuosittain varainhoitovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittamisesta annetaan määräykset eduskunnan tiliohjesäännössä.

Tilintarkastus ja sisäinen valvonta
19 §

Eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 14 §:n mukaisesti valittavan neljännen tilintarkastajan ja hänen sijaisensa/varajäsenensä tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja (JHTT) tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT). Neljännen tilintarkastajan tulee suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan ja sen virastojen tilit ja hallinto. (11.12.2000/1100)

Tilintarkastajien toimikausi alkaa kansanedustajain vaaleja seuraavan kalenterivuoden alussa ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat vaalit toimitetaan. Tilintarkastajien tehtävä päättyy, kun viimeinen kertomus heidän toimikaudeltaan on annettu eduskunnalle. Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat voivat erottaa valitsemansa tilintarkastajan ja hänen varamiehensä toimestaan kesken toimikauden. Tilintarkastajien valitsema tilintarkastaja ja hänen varamiehensä voivat erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä eduskunnan valitsemille tilintarkastajille. (10.2.1995/344)

Tilintarkastuskertomus on annettava eduskunnalle viimeistään varainhoitovuotta seuraavan huhtikuun 30 päivänä.

Tilintarkastajien palkkioista päättää kansliatoimikunta.

20 § (17.12.2015/1583)

Sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.

Eduskunnan sisäinen tarkastus arvioi eduskunnan kanslian sisäisen valvonnan riitttävyyttä, luotettavuutta ja toimivuutta.

21 § (30.11.2005/929)

Tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta annetaan tarvittavat määräykset, joita kunkin eduskunnan palveluksessa olevan on noudatettava.

Erinäiset määräykset
22 §

Tarkempia määräyksiä tämän tilisäännön täytäntöönpanosta annetaan kansliatoimikunnan hyväksymässä eduskunnan tiliohjesäännössä.

23 §

Tämä tilisääntö tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Tällä tilisäännöllä kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1983 hyväksytty tilisääntö (378/83).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.2.1992/172:

Nämä tilisäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

10.2.1995/344:

Nämä tilisäännön muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (338/95) ja ne on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu laki, jos se raukeaa.

L 17.3.1995/338 tuli voimaan 20.3.1995 ja se raukesi 1.3.2000.

PNE 5/94, PeVM 20/94

8.10.1996/753:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

PNE 2/96, HaVM 13/96, EK 21b/96

5.12.1997/1175:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

PNE 3/1997, VaVM 41/1997, EK 33/1997

20.6.2000/723:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

PNE 3/2000, PeVM 11/2000, EK 16b/2000

11.12.2000/1100:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

PNE 4/2000 vp, VaVM 42/2000 vp, EK 30/2000 vp

30.11.2005/929:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

PNE 1/2005, VaVM 36/2005, EK 31/2005

21.11.2006/1064:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

PNE 3/2006, VaVM 32/2006, EK 39/2006

9.5.2007/612:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

HE 71/2006, PNE 2/2006, PeVM 10/2006, EV 202/2006, LJL 2/2007, PeVM 1/2007, EK 9/2007

17.12.2015/1583:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

PNE 2/2015, VaVM 17/2015, EK 27/2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.