Seurattu SDK 940/2023 saakka.

23.12.1987/1183

Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on jätetty voimaan. Ks. L:n 750/1994 75 §.

Oikeusministerin esittelystä, virkavalan ja virkavakuutuksen osalta 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 28 §:n 1 momentin nojalla, säädetään:

1 luku

Velvollisuus vannoa vala tai antaa vakuutus

1 §
Virkavala ja virkavakuutus

Velvollisia vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa ovat seuraavat virkamiehet:

1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri;

2) tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö ja osastopäällikkö;

3) keskusviraston pääjohtaja;

4) maaherra;

5) ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1129/77) 3 §:ssä tarkoitetun diplomaattisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston päällikön tehtävään määrätty ulkoasiainhallinnon virkamies;

6) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies; sekä

7) vankilan johtaja.

L ulkoasiainhallinnosta 1129/1977 on kumottu L:lla 1164/1987, ks. UlkoasiainhallintoL 204/2000 5–7 §.

2 § (19.12.2017/1026)
Tuomarinvakuutus

Tuomioistuinten jäsenten lisäksi velvollinen antamaan tuomarinvakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa tai tehtäväänsä on se, joka yksin tai kollegiaalisessa menettelyssä ratkaisee hallintolainkäyttöön kuuluvia asioita.

Vakuutus annetaan asianomaisessa virastossa tai siinä toimielimessä, jossa henkilö osallistuu hallintolainkäyttöasioiden ratkaisemiseen.

2 a § (19.12.2017/1026)

2 a § on kumottu A:lla 19.12.2017/1026.

3 § (19.12.2017/1026)
Valtioneuvoston jäsenen vala ja vakuutus

Valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään.

4 § (20.12.1991/1642)
Kirjallinen vakuutus

Ulosottomiehet, avustavat ulosottomiehet, poliisilaissa (84/66) tarkoitetut poliisimiehet ja vankeinhoitolaitoksen laitoshallinnon virkamiehet, jotka eivät vanno virkavalaa tai anna virkavakuutusta, antavat kirjallisen vakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa.

PoliisiL 84/1966 on kumottu L:lla 493/1995, ks. PoliisiL 872/2011. Ks. poliisimiehen määritelmästä VNa poliisista 1080/2013 1 §.

2 luku

Valan ja vakuutuksen kaavat

5 §
Virkavalan ja virkavakuutuksen kaava

Virkavala vannotaan seuraavan kaavan mukaan:

"Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."

Virkavakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan:

"Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."

6 § (19.12.2017/1026)

6 § on kumottu A:lla 19.12.2017/1026.

6 a § (19.12.2017/1026)

6 a § on kumottu A:lla 19.12.2017/1026.

7 §
Kirjallisen vakuutuksen kaava

Kirjallinen vakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan:

"Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Virkavelvollisuuteni täytän tunnollisesti ja parhaan kykyni mukaan. Minä en myöskään ilmaise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen virassani saanut tietooni ja joka on pidettävä salassa."

3 luku

Valan vannominen ja vakuutuksen antaminen

8 §
Virkavalan vannominen ja virkavakuutuksen antaminen

Virkavalan vannoo tai virkavakuutuksen antaa:

1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö ja valtiosihteeri, keskusviraston pääjohtaja ja maaherra valtioneuvoston yleisistunnossa;

2) alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön osastopäällikkö sekä 1 §:n 5 kohdassa mainittu ulkoasiainhallinnon virkamies valtioneuvoston kanslian tai asianomaisen ministeriön kansliapäällikön edessä;

3) oikeuskanslerinviraston osastopäällikkö oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön edessä;

4) puolustusvoimien sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies nimittävälle viranomaiselle tai joukko-osaston tai sitä vastaavan hallintoyksikön päällikön edessä; sekä

5) vankilan johtaja vankeinhoitolaitoksen pääjohtajan edessä. (26.7.2001/679)

9 § (19.12.2017/1026)

9 § on kumottu A:lla 19.12.2017/1026.

9 a § (19.12.2017/1026)

9 a § on kumottu A:lla 19.12.2017/1026.

10 §
Valtioneuvoston jäsenen valan vannominen tai vakuutuksen antaminen

Valtioneuvoston jäsen vannoo valan tai antaa vakuutuksen valtioneuvoston yleisistunnossa.

11 §
Kirjallisen vakuutuksen antaminen

Kirjallisen vakuutuksen virkamies antaa sille yksikölle tai laitokselle, jonka palveluksessa hän on. Yksikön tai laitoksen päällikkö antaa kirjallisen vakuutuksen sille viranomaiselle, jonka alainen asianomainen yksikkö tai laitos on.

Kirjallinen vakuutus annetaan allekirjoittamalla oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukainen lomake kahtena kappaleena, joista toinen annetaan vakuutuksen antajalle.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

12 §
Ilmoitus nimikirjan pitäjälle

Valan vannomisesta ja vakuutuksen antamisesta sekä kirjallisen vakuutuksen antamisesta on sen vastaanottajan ilmoitettava nimikirjan pitäjälle.

13 § (19.12.2017/1026)
Valan vannomis- ja vakuutuksen antamisvelvollisuuden täyttäminen

Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti 4 §:ssä tarkoitettua kirjallista vakuutusta. Kirjallista vakuutusta ei myöskään ole velvollinen antamaan se, joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) virkavalan ja tuomarinvalan vannomisesta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annettu asetus (214/64);

2) muutetuista virka- sekä uskollisuus- ja kuuliaisuusvalan kaavoista 28 päivänä kesäkuuta 1918 annettu asetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

3) Suomenmaan kruununnimismiehille 28 päivänä marraskuuta 1898 annetun johtosäännön 1 §;

4) 26 päivänä syyskuuta 1975 annetun lääninoikeusasetuksen (751/75) 6 §; sekä

5) vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 56 §.

Tämän asetuksen 13 §:ää sovelletaan myös, milloin vala on vannottu tai vakuutus annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen asetuksen säännösten mukaisesti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.12.1991/1642:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

12.11.1993/953:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

26.7.2001/679:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

30.9.2011/1056:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

19.12.2017/1026:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.