Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

6.11.1987/820

Avioliittoasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (411/87), ja avioliittolain voimaanpanosta ensiksi mainittuna päivänä annetun lain (235/29) 16 §:n nojalla:

1 luku

Avioliiton esteiden tutkinta

1 § (14.2.1997/134)

Avioliiton esteet tutkitaan käyttämällä väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja kihlakumppaneista. (28.7.1999/832)

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot eivät ole avioliiton esteiden tutkijan käytettävissä, tutkijan on viran puolesta pyydettävä tutkinnassa tarvittavat tiedot siltä avioliiton esteiden tutkijalta, jonka käytössä ne ovat.

2 § (21.2.2002/139)

Jollei kihlakumppania koskevia avioliiton esteiden tutkinnassa tarpeellisia tietoja ole saatavissa väestötietojärjestelmästä, kihlakumppanin on annettava avioliiton esteiden tutkijalle vieraan valtion asianomaisen viranomaisen todistus aiotun avioliiton esteiden tutkintaa varten.

Jos kihlakumppani osoittaa, ettei 1 momentissa tarkoitettua selvitystä ole saatavissa, avioliiton esteiden tutkija voi toisen kihlakumppanin siihen suostuessa tutkia avioliiton esteet muun luotettavaksi katsottavan kirjallisen selvityksen perusteella. Avioliiton esteiden tutkija voi tarvittaessa pyytää ulkoasiainministeriön tai ulkomaalaisviraston lausunnon selvityksen luotettavuuteen ja riittävyyteen vaikuttavista seikoista sekä siitä, onko asianomaisesta vieraasta valtiosta saatavissa avioliiton esteiden tutkinnassa tarpeellisia tietoja.

3 § (21.2.2002/139)

Jos kihlakumppanin oikeus solmia avioliitto riippuu siitä, että avioliitto on vieraan valtion lain mukaan sallittu, kihlakumppanin on annettava avioliiton esteiden tutkijalle asianomaisen vieraan valtion viranomaisen todistus siitä, ettei kihlakumppani ole avioliitossa ja ettei aiotulle avioliitolle ole sen maan lain mukaan estettä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun todistuksen sijasta kihlakumppani, jota tarkoitetaan 1 momentissa, voi antaa avioliiton esteiden tutkijalle:

1) asianomaisen vieraan valtion viranomaisen antaman todistuksen siitä, mitä kysymyksessä olevan valtion laissa säädetään avioliiton edellytyksistä ja avioesteistä; sekä

2) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun todistuksen.

Todistusta, jota tarkoitetaan 2 momentin 1 kohdassa, ei kuitenkaan tarvita, jos avioliiton esteiden tutkija tietää, ettei avioliitolle ole asianomaisen vieraan valtion lain mukaan estettä.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta ilmenee, että avioliiton edellytyksenä on viranomaisen lupa, toisen henkilön suostumus, omaisuuden ositus aikaisemman avioliiton jälkeen, odotusaikaa koskevien määräysten noudattaminen tai muu vastaava seikka, on esitettävä selvitys myös siitä, että tällainen vaatimus on täytetty.

4 § (19.12.2019/1322)

Jos avioliiton esteiden tutkija katsoo avioliittolain (234/1929) 108 §:n 3 momentin nojalla, että avioliiton esteet voidaan tutkia Suomen lakia soveltaen, selvitykseen, jonka kihlakumppanin tulee antaa avioliiton esteiden tutkijalle, sovelletaan, mitä 2 §:ssä säädetään.

5 § (21.2.2002/139)

Todistus, jota tarkoitetaan 2 §:n 1 momentissa ja 3 §:ssä, on voimassa neljä kuukautta sen antamisesta, jollei todistuksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa.

Jos todistus on laadittu sellaisella kielellä, jota avioliiton esteiden tutkija ei ole velvollinen ymmärtämään, hän voi vaatia, että todistukseen on liitettävä virallisesti oikeaksi todistettu käännös.

Jollei vieraan valtion kanssa tehdystä sopimuksesta muuta johdu, 1 momentissa tarkoitetussa todistuksessa tulee olla Suomen tai asianomaisen vieraan valtion diplomaattisen tai konsulivirkamiehen todistus siitä, että se on asianomaisen viranomaisen antama. Todistusta tästä ei kuitenkaan tarvita, jos avioliiton esteiden tutkija tietää, että asiakirjan on antanut asianomainen viranomainen, tai jos kysymyksessä on 3 §:n 1 momentissa tai 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jonka on antanut asianomaisen valtion Suomessa toimiva diplomaattinen tai konsulivirkamies.

5 a § (21.2.2002/139)

Jos kihlakumppanin oikeus solmia avioliitto riippuu siitä, että avioliitto on vieraan valtion lain mukaan sallittu, hänen on avioliiton esteiden tutkijalle:

1) kirjallisesti vakuutettava, ettei aiotulle avioliitolle ole avioliittolain eikä vieraan valtion lain mukaan estettä; ja

2) annettava avioliittolain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus.

5 b § (21.2.2002/139)

Avioliittolain 111 §:ssä tarkoitettua todistusta pyytävä on velvollinen antamaan avioliiton esteiden tutkijalle avioliittolain 12 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen ja ilmoituksen.

5 c § (21.2.2002/139)

Kun kihlakumppanit pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa, avioliiton esteiden tutkijan on toimitettava heille kirjallinen selostus avioliiton oikeudellisista vaikutuksista.

6 § (14.2.1997/134)

Avioliiton esteiden tutkijan on koottava asiakirjavihkoksi kaikki asiakirjat, jotka koskevat avioliiton esteiden tutkintaa tiettyyn avioliittoon. Asiakirjavihkot numeroidaan vuosittain juoksevalla numerolla.

Avioliiton esteiden tutkijan on pidettävä luetteloa avioliiton esteiden tutkinnoista. Luettelo kootaan avioliittolain (234/1929) 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista.

2 luku

Vihkiminen

6 a § (14.2.1997/134)

Ennen vihkimistä kumpikin kihlakumppani on tarvittaessa velvollinen esittämään vihkijälle selvityksen henkilöllisyydestään.

7 § (14.2.1997/134)

Siviilivihkijä on velvollinen toimittamaan vihkimisen riippumatta siitä, missä kihlakumppaneilla on kotikunta tai mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan he kuuluvat.

8 § (25.9.2008/613)

Siviilivihkiminen, jossa vihkijänä on avioliittolain 17 a §:n 1 momentissa tarkoitettu vihkijä, toimitetaan vihkijän toimitiloissa. Se voidaan toimittaa myös kotona tai muussa soveliaassa paikassa, jos vihkijä ja kihlakumppanit ovat siitä keskenään sopineet.

Jos siviilivihkimisen toimittaa henkilö, jolle Digi- ja väestötietovirasto tai Ahvenanmaan valtionvirasto on avioliittolain 17 a §:n 2 momentin nojalla myöntänyt vihkimisoikeuden, vihkiminen toimitetaan kotona tai muussa soveliaassa paikassa ja ajankohtana, josta vihkijä ja kihlakumppanit ovat keskenään sopineet. (19.12.2019/1322)

9 § (9.2.2017/98)

Siviilivihkiminen toimitetaan siten, että vihkijä todistajien läsnä ollessa lausuu avioliittoon vihittäville:

”Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi ja yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin.”

”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”

(Vastaus: Tahdon.)

”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”

(Vastaus: Tahdon.)

”Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen, totean Teidät aviopuolisoiksi.”

”Ottakaa liittonne merkiksi sormus puolisoltanne.” (Tämä lause jätetään pois, jos sormusta ei anneta.)

”Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi.”

10 §

Kun vihkiminen on toimitettu, vihkijän on pyynnöstä annettava siitä todistus puolisoille.

Vihkijän on viipymättä ilmoitettava vihkimisestä väestötietojärjestelmään. (14.2.1997/134)

11 § (14.2.1997/134)

Vihkijän on pidettävä luetteloa toimittamistaan vihkimisistä.

11 a § (21.2.2002/139)

Mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään, sovelletaan myös siihen, joka avioliittolain 112 §:ssä tarkoitetun luvan nojalla on toimittanut vihkimisen vieraassa valtiossa.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

12 §

Kun oikeusministeriöltä haetaan lupaa avioliittolain 9 §:ssä tarkoitettuun avioliittoon, oikeusministeriön on tarvittaessa annettava hakijoille tieto käytettävissä olevasta perinnöllisyysneuvonnasta sekä sen toimipaikoista.

13 §

Kun avioeroasia avioliittolain 29 §:n nojalla lykätään jatkokäsittelyyn, tuomioistuimen on annettava kummallekin puolisolle kirjallinen ilmoitus siitä, miten asia on harkinta-ajan kuluttua saatettava jatkokäsittelyyn. Lisäksi on annettava kirjallinen selostus perheasioiden sovittelusta ja perheasioiden sovittelijoiden toimipaikoista.

Kummallekin puolisolle on annettava kirjallinen ilmoitus avioeroon tuomitsemisesta. (29.8.2002/776)

14–15 §

14–15 § on kumottu A:lla 17.3.2005/169.

16 § (17.3.2005/169)

Sellaisesta siviilivihkimisestä, josta avioliittolain 17 c §:n mukaan voidaan periä maksu, peritään valtiolle:

1) 150 euroa, jos vihkiminen toimitetaan valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 1 §:ssä säädettynä aukioloaikana;

2) 250 euroa, jos vihkiminen toimitetaan muuna kuin 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana.

(10.11.2016/951)

Maksua ei kuitenkaan peritä, jos vihkiminen toimitetaan 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna aukioloaikana sairaalassa, josta vihittävä ei voi terveyttään vaarantamatta poistua, tai suljetussa laitoksessa. (25.9.2008/613)

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle papille tulevasta palkkiosta ja lunastuksesta säädetään erikseen.

16 a § (10.11.2016/951)

Avioliittolain 17 c §:n nojalla perittävä korvaus siviilivihkimisen toimittamisesta aiheutuneista matkakustannuksista määräytyy valtion matkustussäännön mukaan. Matkakustannusten korvaus peritään myös, jos vihkiminen suoritetaan vihkijän toimitiloissa, mutta muulloin kuin 16 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna aukioloaikana.

17 § (14.2.1997/134)

Avioliiton esteiden tutkinnassa ja avioliittoon vihittäessä seuraavat asiakirjat on laadittava lomakkeille:

1) avioliittolain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu pyyntö sekä 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutus ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus;

2) avioliittolain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta; sekä

3) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu vihkimisilmoitus.

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa lomakkeiden kaavat sekä antaa kaavojen ja lomakkeiden käyttöä koskevat määräykset. (19.12.2019/1322)

Avioliiton esteiden tutkijat ja vihkijät saavat 2 momentissa tarkoitetut kaavat ja lomakkeet maksutta Digi- ja väestötietovirastosta tai sen tehtäviä hoitavalta viranomaiselta. Avioliiton esteiden tutkijan on pidettävä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita kihlakumppanien saatavana. (19.12.2019/1322)

18 § (19.12.2019/1322)

Ulkoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tulee tehdä avioliittolain 112 tai 113 §:n nojalla antamastaan vihkimisoikeudesta ja sen peruuttamisesta ilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle, joka Ahvenanmaan valtionviraston ohella pitää Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (1156/2019) tarkoitettua vihkimisoikeusrekisteriä. Ilmoituksen tulee sisältää ne tiedot, jotka mainitun lain 7 §:n mukaan merkitään vihkimisoikeusrekisteriin.

18 a § (25.9.2008/613)

18 a § on kumottu A:lla 25.9.2008/613.

4 luku

Voimaantulo

19 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1929 annettu asetus (368/29) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä

2) 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun väestökirjanpidon paikallishallinnon maksuasetuksen (222/82) 6 §:n 1 b kohta, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (848/86).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 §

Avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen 26 §:ssä, sellaisena kuin se on 30 päivänä marraskuuta 1979 annetussa asetuksessa (852/79), tarkoitetuista asiakirjoista ei kuitenkaan julkaista Virallisen lehden liitteenä luetteloa vuodelta 1987, vaan vastaavat tiedot talletetaan tämän asetuksen 15 §:ssä tarkoitettuun avioehtoasioiden rekisteriin 31 päivään maaliskuuta 1988 mennessä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/334:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

26.4.1991/770:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

7.5.1993/422:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

27.5.1994/392:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Jos asiakirja on jätetty tuomioistuimelle rekisteröitäväksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on sovellettava tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

14.2.1997/134:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

28.7.1999/832:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.2.2002/139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

29.8.2002/776:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

20.2.2003/147:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa tuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä

17.3.2005/169:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

25.9.2008/613:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

10.11.2016/951:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

9.2.2017/98:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

19.12.2019/1322:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.