Seurattu SDK 361/2023 saakka.

26.6.1987/571

Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tämä laki koskee menettelyä, jota noudatetaan neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä.

2 §

Kansanäänestys voidaan toimittaa valtiollisten vaalien yhteydessä tai vaaleista erillisenä.

Kansanäänestyksen toimittamisesta vaalien yhteydessä on päätettävä niin hyvissä ajoin, että vaaleja koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä voidaan ottaa huomioon kansanäänestyksen toimittaminen.

3 § (2.10.1998/715)

Valtiollisten vaalien vaaliviranomaiset ovat äänestysviranomaisina kansanäänestyksessä.

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista erillisenä, vaalipiirilautakuntana toimii kussakin vaalipiirissä eduskuntavaaleja varten viimeksi asetettu vaalipiirilautakunta.

4 § (2.10.1998/715)

Vaalien yhteydessä toimitettavassa kansanäänestyksessä käytetään vaaleja varten perustettavaa äänioikeusrekisteriä.

Vaaleista erillisenä toimitettavaa kansanäänestystä varten perustetaan äänestysoikeutetuista henkilöistä äänestysoikeusrekisteri, josta on voimassa, mitä vaalilaissa (714/1998) säädetään eduskuntavaaleja varten perustetusta äänioikeusrekisteristä.

5 §

Äänestyslipuista, jotka oikeusministeriö painattaa, tulee ilmetä kansanäänestyksen aihe ja ajankohta sekä äänestäjille esitettävät vaihtoehdot. Vaihtoehdot voivat sisältyä samaan äänestyslippuun, tai kutakin vaihtoehtoa varten voi olla oma äänestyslippu. Äänestäjällä tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän kannata mitään esitetyistä vaihtoehdoista.

Kunkin kansanäänestyksen toimeenpanoa koskevassa laissa säädetään tarkemmin äänestyslippujen lukumäärästä, ulkomuodosta, sisällöstä ja mitättömyydestä samoin kuin äänestämisestä.

6 § (2.10.1998/715)

Vaalipiirilautakunnan tulee heti äänestyksen tuloksen vahvistettuaan antaa tuloksesta tieto Helsingin kaupungin vaalipiirilautakunnalle, lääninhallitukselle ja vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille.

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa äänestyksen tuloksen koko maassa ja ilmoittaa sen oikeusministeriölle, jonka tulee julkaista äänestyksen tulos Suomen säädöskokoelmassa.

Vaalipiirilautakunnan tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

7 §

Äänestysliput on säilytettävä viisi vuotta äänestyksen toimittamisesta.

8 § (2.10.1998/715)

Vaalien yhteydessä toimitettavasta kansanäänestyksestä aiheutuneista kustannuksista on voimassa, mitä vaalilain 188 §:ssä säädetään.

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista erillisenä, suoritetaan sen lisäksi, mitä vaalilain 188 §:ssä säädetään, kansanäänestyksen toimittamisesta aiheutuneet kuntien keskusvaalilautakuntien, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien menot valtion varoista. Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset perusteista, joiden mukaan menot korvataan.

9 § (2.10.1998/715)

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään tai sen nojalla määrätään taikka kansanäänestyksen toimeenpanoa koskevassa laissa säädetään, noudatetaan kansanäänestyksessä soveltuvin osin vaalilakia.

10 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain soveltamisesta.

11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

HE 251/84, plvk.miet 9/86, suvk.miet 56/86, plvk.miet 1/87

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.1995/1646:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut tämän lain voimaantulosta, on kuitenkin sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyäsen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 175/95, PeVM 4/95, EV 161/95

2.10.1998/715:

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 1998.

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin 90 päivää on kulunut lain voimaantulosta, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 48/1998, PeVM 5/1998, EV 89/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.